እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4840685
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1710
2770
29945
4800954
72946
108196
4840685

Your IP: 54.144.73.205
2018-02-24 14:10

ማሕበራዊ ደሕንነት ድሕሪ ዓስራይ ጉባኤ

here we go
selam new

ጉባኤታት ውድብና ህወሓት ካብ ለውጢ ናብ ለውጢ ዘሰጋግሩ ወሰንቲ ዴሞክራሲያውያን መድረኻት እዮም።ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቓልሲ ሕሉፋት ከይድታት እናተገምገመሎም፣ ዝምጥኑ ኣመራርሓ እናተመረፁሎምን ቀፀልቲ ኣንፈታት እናተነፀሩሎምን ንምድምሳስ ስርዓት ደርግ ቁልፊ ተራ ተፃዊቶም። ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ድማ ህዝብና ካብ ድሕረትን ድኽነትን ዝናገፈሉ ከምኡ እውን ሰናይ ምምሕዳር ዝረጋገፀሉ ኣንፈትን ኣፈፃፅማን ኣብ ምንፃር ወሳኒ ተግባሮም ቀፂሉ ኣሎ።ካብ ቀንዲ ዛዕባታት ጉባኤታትና ድማ ጉዳይ ማሕበራዊ ደሕንነት ሓደ እዩ። 

ቅድሚ ዓስራይ ጉባኤና ኣብ ማሕበራዊ ልምዓት ዝተሳለጡ ፅቡቓት ስራሕቲ ብምዕቃብን ብምግፋሕን ምስቲ ኣብ ገፀርን ከተማን እንሰርሖ ቁጠባዊ ልምዓት ማዕረ ዝስድር መደባት ብምትግባር ንምምሕያሽ ኩለ መዳያዊ ናብራ ህዝብና ብርቱዕ ፃዕሪ ተገይሩ እዩ።እቲ ጉባኤ ብፍላይ ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ሓሙሽተ ዓመት ክትግበር ዝተወሰነሉ እዩ።እቲ ትልሚ፣ ጉዳይ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ደሕንነትን እውን ዘጠቓለለ ነይሩ።ብመሰረት እዚ ድሕሪ ዓስራይ ጉባኤ ውድብ ህወሓት ኣብ ጉዳይ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ደሕንነትን ዝሓዞም ሸቶታትን ኣፈፃፅምኦምን ከም ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ።

ውፅኢት ብመንፅር ትልሚ

ኣብ ዓስራይ ጉባኤ ውድብ ህወሓት ኣብ ሕብረተሰብና ዝፀንሐ ባህሊ ምድግጋፍ ብምዕሟቕ ክፋላት ሕብረተሰብና ማሕበራዊ ፀገማቶም ክንዲ ዝከኣል ባዕሎም ዝፈትሕሉ ኩነታት ክመቻቸው እዩ ዝተነፀረ።ዝገደደ ፀገም ዘለዎም ክፍልታት ሕብረተሰብ ብፍላይ ጉዱኣት ኣካልን ኣረጋውያንን ከምኡ እውን ወለዲ ዘይብሎም ህፃናት ድማ ግቡእ ድጋፍ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክጋፈሐሎም ንምግባር፣ ዝተቐመጠ ንፁር ኣንፈት ነይሩ።ኣረጋውያንን ስድራ ስውኣትን ብመንግስቲ ኮነ ዘይመንግስታዊ ትካላት ከምኡ እውን ብቤተሰቦም ዝድገፍሉ ኩነታት ናይ ምፍጣር መስርሕ ብትኹረት ንክስረሐሉ እውን ምስዚኣቶም ተተሓሒዙ ዝተነፀረ እዩ።ኣብ ክሊ እዚ ንጠዋሪ ዘይብሎም ወገናት እቲ ሕብረተሰብ ብዓርሰ ተበግሶ ብንዋቱን ንብረቱን ክሕግዞም ዘኽእል ዝተጠናኸረ ስራሕ ንምትግባር እውን ኣብቲ ኣንፈት ዝተኻተተ እዩ ነይሩ።ኣብ መበል 11 ጉባኤ እውን ንውሳነታት ዓስራይ ጉባኤ ከመይ ይትግበሩ ከምዘለዉ ርእዩ ብዝበለፀ ንኽፍፀሙ ተወሲኑ እዩ።ብፍላይ ጥምረታት ክንክን ማሕበረሰብ ኣብ ኩለን ጣብያታት ክህልዋን ህዝቢ ብኣባልነት ክሕቆፍን ኣንፈት ደጊሙ ኣነፂሩ እዩ።

ናብ መበል 12 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ዝቐረበ ፀብፃብ ከም ዝሕብሮ፣  ብመሰረት እቲ ኣብ ዓስራይ ጉባኤ ዝተነፀረ ኣንፈትን ዝተትሓዘ ትልምን ውዳበታት ጥምረት ክንክን ሕብረተሰብ ንምጥንኻር ዝተገበረ ምንቅስቓስ ሰፊሕ እዩ።ኣብዚ መጀመርታ ብዝዓበየ ዝተሰርሐሉ እቲ ሕብረተሰብ ኣድላይነት ጥምረት ክንክን ማሕበረሰብ ክርዳእ ምግባር እዩ።ብድሕሪ እዚ ተጠናኺሩ ዝቐፀለ ምንቅስቓስ ጥምረት ክንክን ሕብረሰብ ኣብ ኩለን ጣብያታት ክጣየሻ ዝገብር እዩ።ካብዚ ብምብጋስ ብብርኪ ክልል ዝነበራ 472 ውዳበታት ጥምረት ክንክን ሕብረሰብ ናብ ልዕሊ 800 ሽሕ ኣባላት ዘለወአን 807 ውዳበታት በፂሐን ኣለዋ።ብኻሊእ መዳይ ኣብ ምሕላው መሰል ህፃናት ዝለዓለ ተራ ዘሎዎም ተጣበቕቲ መሰል ህፃናት ዝኾኑ ኮሚቴታትን ክለባትን ብበዝሒ ንምጥያሽ ትልሚ ተታሒዙ ነይሩ።ስለዝኾነ ሓደ ሽሕን 36 ክለባት ንምጥያሽ ተተሊሙ ሰለስተ ሽሕን 772 ተጣይሸን ምንቅስቓስ እውን ጀሚረን ኣለዋ።ብተመሳሳሊ፣ 62 ማሕበራት ኣረጋውያን ንምጥያሽ ትልሚ ተታሒዙ፣ 178 ተጣይሸን እየን።

እቲ ካሊእ ንጉድኣት ኣካል ዝምልከት እዩ።ንውሳነታት ዓስራይ ጉባኤ ስዒቡ ን77 ሽሕን 541 ጉድኣት ኣካል ኩለ መዳያዊ ደገፍ ንምግባር ተተሊሙ ዝነበረ ኮይኑ ን162 ሽሕን 71 አቲ ደገፍ ተገይሩሎም እዩ።ኣብዚ ፍፃመ ዕፅፊ ዝኾነሉ ምኽንያት ብፍላይ ኣብ ምፍጣር ግንዛበ ብዝተፈላለዩ መድረኻት ዝሓሸ ስራሕ ስለ ዝተሰርሐን ባዕልቶም እቶም ጉድኣት ኣካል ሓገዝቲ ኾይኖም ስለ ዝተረኸቡን እዩ።ኩለመዳያዊ ደገፍ እንትበሃል ስልጠና፣ ልቓሕ ገንዘብ፣ ምምችቻው መስርሕን መሸጥን ቦታ ዘስርሕ ዓቕሚ ንዘይብሎም ድማ ነፃ ሓገዝ ገንዘብን ናውትን  ወዘተ የጠቓልል።ምስ ማሕበር ጉዳኣት ኣካል ኲናት ትግራይ ብምትእስሳር ዝስርሑ ስራሕቲ እውን ኣለዉ።ኣባላት እቲ ማሕበር መፍረይቲ ንምግባር ምስ ጥምረት ክንክን ማሕበረሰብ ተኣሳሲሮም ናይ ባዕሎምን ከባቢኦምን ማሕበራዊ ፀገማት ንምቅላል ብፅሒቶም ክዋፅኡ ፅቡቕ ምንቅስቓስ ተገይሩ እዩ።

ኣብ ደሞም ኤች ኣይቪ ቫይረስ ንዘለዎም ወገናት ምድጋፍ እውን እቲ ካሊእ ዝነበረ ተልእኾ እዩ።ብመሰረት እዚ ን30 ሽሕ ኣብ ደሞም ኤች ኣይቪ ቫይረስ ዘሎዎም ወገናት ልቓሕ፣ ስልጠና፣  መስርሕን መሸጥን ቦታ ወዘተ እናሃብካ ንምድጋፍ ተተሊሙ።ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ክሳተፉን ተጠቀምቲ ክኾኑን ዓብዪ ቆላሐታ ተዋሂብዎ ዝተሰርሐ ስራሕ ግና ልዕሊ እቲ ትልሚ ውፅኢት ክመፅእ ኣኽኢሉ ኣሎ።ስለዝኾነ ብድምሩ 102 ሽሕን 686 ዝኾኑ ወገናት ብመንፅር እዚ ተጠቀምቲ ኮይኖም እዮም።

ጉዳይ ህፃናት እውን ፍሉይ ቆላሕታ ተዋሂብዎ ዝስረሐሉ ዘሎ ዓብዪ ዋኒን ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉደይን እዩ።እቶም በዚ መልክዕ ዝድገፉ ህፃናት፣ መዕበዪ ዘይብሎምን  መዕበይቶም ኣብ ትሑት ብርኪ ቁጠባ ዝርከቡን ህፃናት እዮም። ስለዝኾነ፣ ልዕሊ 400 ሽሕ ጠዋሪ ዘይብሎም ህፃናትን ኣረጋውያንን ኩለመዳይ ደገፍ ተገይሩሎም እዩ።እቲ ደገፍ፣ ሓደ ትካል ንሓደ ህፃን ብዝብል ህፃናት ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ንኽድገፉ ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት ብምትእስሳር፣  ኣብ ማእኸላት መዕበይቲ ህፃናት ዝኾኑ ትካላት ምግባረ ሰናይ ተሓቚፎም ክዓብዩን ክመሃሩን ብምምችቻው፣ ውዳበታት ጥምረት ክንክን ሕብረተሰብ ኣብ በብኸባቢኦም ዘለዉ ፅጉማት ህፃናት ዝድግፍሉ መስርሕ ብምትእትታው ወዘተ ዝተተግበረ እዩ።

ንስድራ ስውኣት ምክትታልን ምድጋፍን እውን ካብዚ ፈሊኻ ዘይርአ ዓብይ ተልእኾ እቲ ቢሮ እዩ።ኣብዚ መዳይ ትእምት እውን ሓጋዚት እያ።ብመሰረት እዚ ን10 ሽሕን 200 ዝኾኑ ስድራ ስውኣት ካብ ትእምት ብዝተረኸበ ገንዘብ ብቀዋምን ግዝያውን ናይ ምሕጋዝ ስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ።እቲ ደገፍ መፍረይቲ ንክኾኑ ዘበረታትዕ ኣንፈት ተኸቲሉ ዝፍፀም ዘሎ እዩ።

ብድምር ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ትልሚ ዕቤትን ለውጥን ንልዕሊ ሓደ ሚልዮን ማሕበራዊ ፀገማት ዘሎዎም ወገናት መፍረያይነት ማእኸል ዝገበሩ ዝተፈላለዩ ደገፋትን ክንክንን ተገይረሙሎም እዮም።ብቐንዱ ድማ ብውዳበታት ጥምረት ክንክን ማሕበረሰብ ኣቢሉ ዝተገበረ ተሳትፎ ዘተባብዕን ንቐፃሊ መደባት ጥጡሕ ባይታ ዘንፀፈን ኮይኑ ኣሎ።

ካሊእ ኣብ ቀዳማይ ትልሚ  ዕቤትን መሰረታዊ ለውጥን ትኹረት ተዋሂብዎ እናተሰርሐሉ ዝመፀ ኣብ ዙርያ ምርኻብ ስራሕን ሰራሕተኛን ኮይኑ ን382 ሽሕ ወገናት ምትእስሳር ስራሕ ክግበር ተተሊሙ ነይሩ።ኣብ ፍፃመ ድማ 274 ሽሕን 828 (71 ነጥቢ 9 ምኢታዊ) ናብ ስራሕ ክዋፈሩን ተጠቀምቲ ክኾኑን ክኢሎም እዮም።እዚ ብቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ጥራሕ ዝተፈፀመ ኾይኑ ብመሰረት ትልሚ ዘይተፈፀመሉ ምኽንያት ኤጀንስታት ምርኻብ ስራሕን ሰራሕተኛን ብበዝሒ ክጣየሻ ስለ ዘይተገበረ እዩ።እዚ ተገምጊሙ ኣብ 2007 ዓ/ም ዝሓሸ ተሰሪሕሉ ኣሎ።ተወሳኺ እውን ሰላም ኢንዳስትሪ ኣብ ምርግጋፅ ወሳኒ ተራ ዝፃወት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኮነ መስራሕቲ ንምውዳብን ንምጥንኻርን ፅቡቕ ምንቅስቓስ ተገይሩ እዩ።ከም ውፅኢቱ እውን ልዕሊ 800 ማሕበር ሰራሕተኛታትን ልዕሊ 160 ማሕበር መስራሕትን ብምውዳብ “ኢንዳስትሪያላዊ” ሰላም ኣብ ምርግጋፅ ናይ ባዕሎም ተራ ዝፃወትሉ ኩነታት ምፍጣር ተጀሚሩ ኣሎ።

ሕዚ እውን ናብ ዝበለፀ ለውጢ! 

ብመሰረት ውሳነታትን ኣንፈታትን ዓስራይ ውድባዊ ጉባኤ ኣብ ንጥፈታት ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ደሕንነትን ዝተትሓዙ ሰፋሕቲ መደባት ኣብ መበል 11 ጉባኤ እውን እቲ ውሳነ ብምጥንኻር ብርክት ዝበሉ ዓወታት ተመዝጊብሎም እዩ።ነቶም ዝተረኸቡ ጥንካረታት መሰረት ገይርካ ዝተርኣዩ ሕፅረታት ንምፍታሕ ድማ ሰፋሕትን ወሰንትን ሽቶታት ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ተቐሚጦም እዮም።እዞም ኣብ መበል 12 ጉባኤ ህወሓት ዝተቐመጡ ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ዝፍፀሙ መደባትን ኣንፈት ኣፈፃፅመኦምን ብዝርዝር ተነፂሮም ኣለዉ።

ኣብ ሕብረተሰብና ዝፀንሐ  ባህሊ  ምድግጋፍ ብምዕሟቕ፣ ወገናት ክንድ ዝተኻኣለ ንባዕሎም ዝኽእልሉ ኩነታት ናይ ምምችቻው ስራሕ እውን ቆላሕታ ዝተውሃቦ ቀፃሊ መደብ እዩ።እዚ ድማ ፀገማት ተፃዊሩ መፍትሕታት ዝረክብ ሕብረተሰብ ገፀር ተመክሮታቱ ብምግፋሕ ይፍፀም።ብፍላይ ኣብ ጉድኣት ኣካልን ኣረጋውያንን ከምኡ እውን ኣብ ህፃውንቲ ግቡእ ማሕበራዊ ግልጋሎትን ደገፍን ንክህሉ ዝበለፀ ፃዕሪ ካብ ዝግበረሎም መደባት እቲ ሓደ እዩ።ንማሕበር ጉድኣት ኣካል ብምድጋፍን ብምጥንኻርን ኣብ ገፀር ይኹን ከተማ ዘለዉ ጉድኣት ኣካል ንባዕሎም ዝኽእልሉ ባይታ ንምፍጣር ብዝበለፀ ከም ዝስርሐሉ እውን ተቐሚጡ ኣሎ።እቶም ባዕሎም ዘይኽእሉ ድማ ኣብ ትሕቲ ቤተሰቦም ኮይኖም ብልቓሕን ካልኦት መልክዓትን ዝድገፍሉ ኣገባብ ተኸቲልካ ከም ዝስራሕ ተነፂሩ እዩ።

ጠዋሪ ዘይብሎም ዝተፀገሙ ወገናት ድማ ህዝቢ ብድልየቱ ኣበርክቶ ንዋትን ጊዜን እናገበረ ዝድግፈሉ ስርዓት ንምጥንኻር ቆላሕታ ተዋሂብዎ ዝስርሐሉ ክኸውን እዩ።ዝገደዱን ፍሉይ ፀገም ዘለዎምን እውን ከምቲ ተጀሚሩ ዘሎ ብትካላት ልምዓት ዝሕገዝሉ ኩነታት ብምፍጣር ማሕበራዊ ፀገማት ንምፍታሕ ፃዕሪ ምግባር ግድን ይብል።ብኣጠቓላሊ ምስ ምስላጥ ቁጠባውን ማሕበራውን ልምዓት ገፀር ኣዛሚድካ ዝተፀገሙ ወገናት ካብቲ መስርሕ ተጠቀምቲ ዝኾንሉ ስርዓት ምክንኻንን ምጥዋርን ኣብ ገጠር ክዝርጋሕ ከም ሸቶ ተታሒዙ ኣሎ።

ኣብ ከተማታት እውን ከምቲ ገፀር፣ ባህሊ ምድግጋፍ ዘማዕብለሉን እቶም ዝተፀገሙ ድማ ዝግበሩሎም ደገፋት ብምጥቃም፣ ንባዕሎም ዝኽእልሉ ዕድል ናይ ምፍጣር ኣንፈት ብምኽታል ውፅኢታዊ ስራሕ ንምስራሕ ተነፂሩ እዩ።ብድምር፣ ንኣረጋውያን፣ ጉዱኣት ኣካልን ናባዪ ዘይብሎም ህፃናትን ንምድጋፍ ዘኽእል ዝሓሸ ስርዓት ክዝርጋሕ እዩ።ዘይመንግስታዊ ትካላትን ማሕበራት ገባሪ ሰናይን ኣብዚ ክሕግዙ ትፅቢት ይግበር።እዞም ኣብ መበል 12 ጉባኤና ዝተነፀሩ ሸቶታትን ኣንፈት ኣፈፃፅመኦምን ዕውት ዝኸውን ግና ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል እንተተረባሪቡ እዩ።ብፍላይ ባዕሉ እቲ ሕብረተሰብ ዝበለፀ ተሳትፎ ክገብር ልዕሊ ኩሉ ትፅቢት ይግበረሉ።ተሳትፍኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ መማረፅታት ልምዓት ብምንጣፍ እቶቱ ምዕባይ፣ ኣብ ከባቢኡ ንዘለዉ ዝተፀገሙ ወገናት ምሕጋዝ፣ እቶም ወገናት እውን እንተኾኑ ዝተመቻቸውሎም ዕድላት ስራሕ ብምጥቃም ኣብ ስራሕ ብምውፋርን ብምፍራይን ይኸውን።ምኽንያቱ ኩለመዳይ ማሕበራዊ ፀገማት ዝፍትሑ፣ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ልክዕ ከም ውድብን መንግስትን ኩለመዳይ ተሳትፎ እንትገብር እዩ።“ኩለመዳያዊ ብቕዓት ልምዓታዊ ሰራዊት ንኹለመዳያዊ ዕብየትን ዝላን” ዝብል መሪሕ ቓል መበል 12 ጉባኤ ውድብና እውን ነዚ ዘመላኽት እዩ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 970
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010