እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052380
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2477
2909
31494
4998067
84574
110388
5052380

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:42

ተተካእቲ እነፍርየሉ ፀጋ

here we go
selam new
ፀሓይ ምቕያሕ ጀሚራ፣ ኣጋግዘ ኣቢሉ እንትኸውን፤ ነበርቲ ከተማ ኣኽሱም ናብቶም ብተኽልታት ዝወቀቡ ጎደናታቶም ወፂኦም ልስሉስ ኣየር ክቕበሉ ምርኣይ ልሙድ እዩ። ብፍላይ ንታሪኻዊ ቦታታት ኣኽሱምና ክጉብንዩ ዝመፁ ፃዕዳ ቆርበት    ዘለዎም ወፃእተኛታት ‘ጉጅል’‘ጉጅል’ ኢሎም ክሳለዩ ምርኣይ ኣብ ጎደናታት ኣኽሱም ከምዘለኻ ዘዘኻኽር ሉሙድ ተርእዮ እዩ። ካብ 21 ክሳብ 05 ለካቲት ኣብ ዝነበራ ዕለታት ኣቢልኩም ናብ ከተማ ኣኽሱም እንተትቕልቀሉ ግን ጎደናታት ኣኽሱም ከምቀደሞም ምስቶም ልሙዳት ዓማዊሎም ኣይምረኸብክምዎምን።

እንታይ ደኣ? ካብ መላእ ትግራይ ዝተወፃፅኡ ልዕሊ 6000 ሰገናት ናብታ ከተማ ስለዝፈሰሱ ጎደናታት ኣኽሱም ካልኦት ሰባት ዝፈልጡ እውን ኣይመስሉን፤ በቶም ሰገናት ተፃቢቦምን ደሚቖምን ምፀንሕኹም። እቶም ሰገናት ኣብ ‘መላእ ፀወታታት ኣብያተ ትምህርቲ ክልል ትግራይ’ ክሳተፉ ዝመፁ ተምሃሮ እዮም። ካብ ክሊ ዕድመ 14 ክሳብ 20 ዝርከቡ እቶም ተምሃሮ፣ ሽሕ እኳ ንስፖርታዊ ውድድር ናብ ኣኽሱም ይምፅኡ ምበር ኣያታቶም በዓል ሃፀይ ካሌብ፣ በዓል ያሬድ፣ በዓል ሮምሃይ፣ በዓል ባዜን፣ በዓል ኢዛና፣ እኒ ንግስተ ሳባ፣ ኮነ በዓል ሃፀይ ገ/መስቀል ኮነ በዓል ክንደያ ዝገደፍሎም ጥንታዊ ስራሕትን ጅግንነትን ክርእዩ፣ ብኡ ኣቢሎም እውን  ክመሃሩ ካብን ናብን ምንቅስቃሶም ኣይተረፈን። ጎዳናታት ኣኽሱም እንበኣር ነዞም ናይ ፅባሕ ሰብዋና ካብን ናብን ከመላልሱ ስራሕ በዚሑዎም እዩ ቀንዩ።

ስፖርት ማለት “እታ ንሰማይ ትቕላዕ ኩዕሶ ጥራሕ” ዝምልከት ዘይምዃኑ እንበኣር ካብ ምንቅስቓስ እቶም ሰገናትን ድምቀት ከተማ ኣኽሱምን ምዕዛብ ይከኣል ነይሩ። ከተማ ኣኽሱም ካብ መላእ ትግራይ ንዝመፁ ሰገናት ደቃ ክተተኣናግድ ‘ውልዕ ውልዕ’ እንትትብል እቶም ሰገናት ካብታ ጥንታዊት ከተማና ዝማልእዎ ስንቂ ባህልን መንነትን እውን ቀሊል ኣይኸውንን።

እቲ ብምትሕብባር ቢሮ ትምህርትን ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ተሰናዲኡ ንመበል ሳልሳይ ግዜኡ ዝተኻየደ መላእ ፀወታ ኣብያተ ትምህርቲ ክልልና፤ ሎሚ ዓመት እውን ብ 18 ዓይነታት ስፖርት ዝተሳለጠ ኮይኑ ‘ካብ ዝሓለፈ መድረኽ ብዙሓት ሓደሽቲ ጥንካረታት ነይረምዎ’ ክበሃል ዝከኣል መድረኽ እዩ ነይሩ። ንኣብነት ብመንፅር ስፖርታዊ ጭውነት (ድስፕሊን) ዝኾነ ክፍተት ዘይተርኣየሉ ኮይኑ፤ እቶም ተምሃሮ ንቴክኒክን ታክቲክን ጥራሕ ዘይኮነስ ንሕግን ደንብን እውን ብዝሐሸ ግንዛበ ተገዛእቲ ኮይኖ ከምዝመፁ ኣብ ስሩዕ ፀወታን ኣብ ዝዓረፍሉ ከባብን ካብ ዘርኣዩዎ ባህሪ ምግንዛብ ይከኣል። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ተምሃራይ ዘይኮነ ተወዳዳራይ ንዘይምትእንጋድ ካብ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ እታ ተሳታፊት ወረዳን ካብ ርእሰ መምህር እታ ቤት ትምህርትን ክልተ ማህተም ዝዓረፎ መረዳእታ ተምሃራይ ምስ ፎቶኡ ክህሉ ዝተገበረ ስራሕ፣ ምጭብርባር ከይህሉ ሓጋዚ ከምዝነበረ ኣብ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን መተሓባበሪ እቲ ውድድር ኣይተ ኪሮስ ሓዱሽ ገሊፆምልና።

እዚ እቲ ሓደ ምዕባለ ኮይኑ እቲ ካልእ ከዓ ዝሐሸ ዓቕሚ ዘለዎም ስፖርተኛታት ተምሃሮ ዝተረኣይሉ መድረኽ ምንባሩ እዩ። ልዕሊ ዕስራ ዝኣኽሉ ሓደሽቲ ሪኮርድታት ክምዝገቡን ልዕሊ ሰለስተ ወርቂ ዘመዝገቡ ዓሰርተታት ተመሃሮ ምንባሮምን ጥራሕ ጥንካረ እቲ መድረኽ ዘርእዩ እኹላት ምስክራት እዮም። ብጣዕሚ ዝነኣድ ተውህቦ ዘለዎም ሰብ ተስፋ ስፖርተኛታት ስለዝነበሩ እውን እዩ ካብቶም ዝነበሩ ልዕሊ 6000 ተሳተፍቲ፣ ብ 18 ዓይነታት ስፖርት ፀብለልታ ዘርኣዩ 1004 ስፖርተኛታት ክፍለዩ ተገይሩ ዘሎ። እዞም ስፖርተኛታት ነቲ ዘርኣዩዎ ብቕዓት ከማዕብልዎ ስለዝግባእ ንትምህርቶም ብዘይፃባእ ምሉእ ወፃኢ ተሸፊኑሎም ኣብ ሰለስቲአን ዩኒቨርስታት ትግራይ ኣትዮም ስልጠና ስፖርት ክረኽቡ፤ እዚ ከዓ እንተረሓቐ ክሳብ መፃኢ ሓምለ ተግበራዊ ከም ዝግበር ሓላፊ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ኣይተ ጐይተኦም ይብራህ ኣብ መዕፀዊ ተረኺቦም ቃል ኣትዮምሎም እዮም።

እቲ ንልዕሊ ክልተ ቕነ ክካየድ ዝቐነየ ስፖርታዊ ውድድር ተምሃሮ፣ እቶም ልዕል ክብሉ ዝረኣናዮም ብልጫታት ደኣ ይንበርዎ እንበር ብኡ ልክዕ ጉድለታት እውን ነይሮምዎ እዮም። ካብዚኣቶም ሓደ ጉዳይ ተሳትፎ እዩ። ዋላ ደኣ 41 ወረዳታት ተሳተፍቲ ተምሃሮ ይልኣኻ እንበር ሕዚ እውን ንሽሙ ዝመስል ተሳትፎ ዘርኣያ ወረዳታት ብዙሓት እየን። ከምቲ ዝፍለጥ ሓንቲ ወረዳ ብ18 ዓይነታት ስፖርት ኣብ ዝሰናዳእ መላእ ፀወታታት ክትሳተፍ እንተደኣ ኮይና፤ እንተወሓደ ብሸውዓተ ዓይነት ስፖርት ክትውከል ኣለዋ። ይኹን እንበር ብልዕሊ 15 ዓይነታት ስፖርት ዝተሳተፉ ኣርባዕተ ወረዳታት (ውቕሮ፣ ሸራሮ፣ ኣኽሱም፣ ዓድዋ) ጥራሕ እየን። እዚ ኮይኑ 34 ወረዳታት (82 ምኢታዊ) ግን ብሸውዓተን ሸሞንተን ዓይነታት ስፖርት ጥራሕ እየን ተሳቲፈን። እዚኣ ማለት እታ ናይ መወዳእታ መሳተፊት ዕድል እያ። እዚ ዘርእየካ እተን ወረዳታት ሕጊ ስለዝኾነተን እምበር ብሓንቲ ወይ ክልተ ዓይነት ስፖርት ምስታፍ ዝፍቀድ እንተዝኸውን እውን ንድሕሪት ኣይምበላን ማለት እዩ።

እዚ ዋሕዲ ተሳትፎ ነቲ ክሳተፍ ዝግበኦ ብቕዓት ዘለዎ ሰገን እታ ወረዳ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ክጎልህ ዝነበረ ስፖርት ክልልና እውን ዝሃሲ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ቀያዲ ዝኾነ ሕጊ ከየድለዮ ዝተርፍ ኣይመስልን። ብምኽንያት ከምዚ ዓይነት ድኹም ተሳትፎ እቲ  ውፅኢት እውን ናብተን ብበዝሒ ዝተሳተፋ ምዝዛዩ ኣይተረፈን። ብሓፈሻዊ ኦለምፒክ ሰቲት ሑመራ ሻምፕዮና ኮይና ሸራሮን ውቕሮን ተኸታታሊ ደረጃ ረኺበን። ብስፖርታዊ ጨዋነት ከተማ ውቕሮ፣ ብባህላዊ ስፖርት ሕንጣሎ ወጀራት፣ ብፓራ ኦለምፒክ ክፍለ ከተማ ዓይደር፣ ብዲፍ ኦለምፒክ ክፍለ ከተማ ሰሜን፣ ብባህላዊ ምርኢት ከተማ ኮረም ሻምፕዮና ብምዃን ነናይ 10000 ብር እንትሽለማ ኣብ ኩሉ ካልኣይን ሳልሳይን ዝወፃ ከዓ ብተኸታታሊ ናይ ሸሞንተን ሽዱሽተን ሽሕ ብር ተሸምቲ ኮይነን እየን።

መፃኢ ስፖርት ክልልና ዝውሰን ኣብዘን ኣብያተ ትምህርቲ ብዝስራሕ ስራሕ ከምዝኾነ ምትእምማን የድሊ። ቀዳማይ ነገር ሓደ ነጥቢ ክልተ ሚልዮን ዜጋ ክልልና ኣብ ቤት ትምህርቲ እዩ ዝውዕል። ካልኣይ “ኣለዉ!” ዝበሃሉ ኣማተራት (ሰብ ልምዲ) ስፖርት ኣብታ ቤት ትምህርቲ እዮም ዝርከቡ። ሳልሳይ ኣብ ካልእ ቦታ ብቐሊሉ ክርከቡ ዘይኽእሉ ብርክት ዝበሉ ስፍራታት መለማመዲ ስፖርት ኣብተን ኣብያተ ትምህርቲ እዮም ዘለዉ። ስለዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስራሕ ማለት ገዛ መላእ መንእሰይ ትግራይ ምንኩሕዃሕ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ስለዚ እዚ ፀጋ ኣብ ግምት ኣትዩ ብምፍራይ ተተካእቲ ስፖርተኛታት ዝሃንፃ ኣብያተ ትምህርቲ ክህልዋና ፃዕሪ ኩልና ይኹን። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010