እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052309
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2406
2909
31423
4998067
84503
110388
5052309

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:32

ወግዒ ኣዋጅ እቶ እቶ!

here we go
selam new

እዋን ስራሕ ኣኺሉ ካብ መንበሪ ገዛይ ወፅየ ንእሽተይ ምስተጎዓዝኩ ኣብ መሳፈሪ ታክሲ ዓዲ ሓ በፂሐ። ንዝተፈላለየ ስራሕቲ ንከተማ ንምኻድ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ወረፋ ሒዙ ኣብ ምፅባይ ነይሩ። ድሕሪ ሒደት ደቓይቕ ተራይ ምስበፅሐ ታክሲ መፅያ ተሳፊርና ጉዕዞ ጀመርና። ኣነ ካብ ዝነበርክዎ ወንበር ንድሕሪት ዝተቐመጡ ክልተ መናእሰይ ነይሮም። እቶም መናእሰይ ብዛዕባ ህልዊ ኩነታት ሃገርና ኣመልኪቶም እናተኻትዑ ኣብ ውሽጢ እታ ታክሲ ዝነበረ ፅምዋ ብናቶም ወግዒ ተዓብሊሉ። ማእኸል መካተዒኦም እቲ ሓደ “ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርግጋዕ ንምህዳእ ክብል መንግስቲ ዝኣወጆ ኣዋጅ እቶ እቶ ኣግባብ ኣይኮነን። ምኽንያቱ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ካብ ፖሊስን ሓይሊ ፀጥታን ወፃኢ ኣይኮነን ብልሙድ ስርዓት ምኽባር ሕጊ ይከኣል እዩ” ይብል።

እቲ ካልኣይ መንእሰይ ድማ “ኣይትጋገ እባ” ሐዚ ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ ነገር ኣቕሊልካ ዝረኣይ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ልዑል ወፃኢ ወፅዩሎም ንዓመታት ዝተሃነፁ ዓበይቲ ትካላት መንግስትን ህዝብን ኣብ ሓደ ፀሓይ እዮም ናብ ሓሙኽሽቲ ዝቕይሩ ዘለው። ብተመሳሳሊ ሰባት ብብሄሮምን ሃይማኖቶምን እናኸፋፈልካ ህይወቶም ኮነ ንብረቶም ኣብ ሓደጋ ዝወድቀሉ፣ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተንቀሳቒሶም መሰል ምንባርን ምስራሕን ብሓይልታት ፀረ-ሰላም ተነፊጉን ብሓፈሻ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትና ናብ ሓደጋ ዝወድቀሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። እዚ ድማ ብዝተለመደ ስርዓት ምኽባር ሕጊ ክዕሪ ብዘይምኽኣሉ ኣዋጅ እቶ እቶ ምእዋጅ ኣግባብ እዩ። ሕገ- መንግስቲ እውን ይድግፎ እዩ ዝብል እዩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ስቕታ ክትዖም መዕለቢ ከይረኸብኩሉ ከይንፈላለ ሰጊአ ከይዓደሙኒ ህሩግ ኢለ ርኢቶይ ሓወስኩ።

“ብወገነይ እቲ ካልኣይ መንእሰይ ዝበሎ ልክዕ እዩ” ኢለ ዝፈልጦ ሓሳብ ከካፍሎም ጀመርኩ። ሕገ መንግስቲ ሃገርና ኣዋጅ እቶ እቶ ዝምልከት ኣብ ዓንቀፅ 93 ከምዚ ይብል “ኣዋጅ እቶ እቶ ዝእወጅ ሃንደበታዊ ወራር ወፃኢ፣ ሕገ- መንግስታዊ ስርዓት ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ኩነታት ወይ ድማ ካብ ዝተለመደ ምኽባር ሕጊ ወፃኢ ንላዕሊ ዝኾነ ነገር እንተጋጥም ከምዝኾነ ይድንግግ በልክዎም። እዚ ዝትግበር ድማ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ብክልተ ኢድ እንትድግፎ ከምዝኾነ ይገልፅ። ስለዝኾነ እውን ኣብ ሃገርና ካብ ግዘ ናብ ግዘ እናገደደ ዝመፀ ስርዓት ኣልበኝነት ምኽባር ዝከኣል ኣዋጅ እቶ እቶ እንትትግበር ምዃኑ ዝተገንዘቡ ኣባላት ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ብክልተ ኢድ ደገፎም ገሊፆምስ ድሮ እውን ተግባራዊ ኮይኑ ይርከብ።” እንትብሎም ታክሲ ሙሉእ ተሳፋሪ ፂን ኢሉ እንተዳምፀኒ ናይ ምርዳእ ድሌተይ ወሰኸ።

ኣስዒበ፣ “እቲ ኣብ መላእ ሃገርና ብሽፋን ሕቶ ሰናይ ምምሕዳር፣ ኣጀንዳ ፀረ-ልምዓትን ፀረ-ሰላምን ተሓንጊጦም ንዘበናት ዝፀንሐ ሰላምን ሓድነትን ህዝብታት ሃገርና ክበታተን፣ ብደም ኣሽሓት ደቂ ህዝቢ ዝተሃነፀ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና ንምፍራስ ለይትን ቀትርን እንትሰርሑ ተመልኪትና ኢና። ብመሰረቱ እውን ልምዓት እናሓተትካ መሰረተ ልምዓትን ፋብሪካታት ኣይዓኑን፣ ስርዓት እናበልካ ስርዓት ኣይተፍርስን፣ ዴሞክራሲ እናበልካ ትካላት ዴሞክራስን ዜጋታት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምዝዋርን ምስራሕን መሰሎም ኣይትግህስን እየ ዝብል። ስለዝኾነ እውን ልዕል ክብሉ ዝተገለፁ ብምሉኦም ሓላፍነት ብዘይወስዱ ፀረ-ሰላም ሓይልታት ሰላም መላእ ህዝብና ብምዝራጎምን ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ሓደገኛ ኩነታት ናብ ንቡር ንምምላስ ዝተኣወጀ ኣዋጅ እቶ እቶ ኣግባብ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ህዝብና ንትግበራ እቲ ኣዋጅ ክሰርሕን ብሂወት ኣሽሓት ደቂ ህዝቢ ዝመፀ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትና ንምፍራስ ለይትን ቀትርን ንዝፅዕሩ ፀረ-ሰላም ሓይልታት ኣብ ጎኒ ሓይሊታት ፀጥታ ኮይንና ብዕቱብ እናተኸታተልና ተግባራቶም ክነፈሽሎ እዩ ዝግባእ ኢለ” እንትገልፅ ርእሶም እናነቕነቑ ድጋፎም ዝሃቡኒ ሰባት ሪአ ድማ ደስ ኢሉኒ ካብታ ታክሲ ወረድኩ።

መይዳ ፀበቦ ካብ መቐለ


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010