እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925705
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3110
2784
12608
4892207
68287
89679
4925705

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:46

ክሳብ ማዓዝ ሓሶት

here we go
selam new

ውድብ ህወሓት ኣብ ቀረባ እዋን ን35 መዓልቲ ዝገበሮ ዓሚቚን ፍሉይን ገምጋም ናብቲ ናይ ቀደም ፅንዓታ ትምለስ ምህላዋ ዘመላኽት እዩ። መበገሲ ትዕዝብተይ “ህዝብና እንተይበልዐ ብሓሶት ፀብፃብ ኣብሊዕናዮ” ኢላ ምግምጋማ እዩ።ኣብዚ ውልቀ ሰባት ንክብሮምን ዝናኦምን ክብሉ ኩምሪ ሓሶት እናቕረቡ ህዝብና ኣብ ጥራሕ ከብዱ ፅጉብን ርውይን ገይሮምዎ እዮም። እዚ ድማ ብሓሶት ፀብፃብ ጥራሕ ዘይኮነስ ፃዕዳ ሓሶትን ሓደጋ ውድብን ተገይሩ እዩ ክውሰድ ዘለዎ ኢለ ይኣምን። እቲ ምንታይ ደርግ እኮ ብናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳ ዝንበር መሲልዎ ክንድዚ ሰራዊት ደምሲስና፣ ክንድዚ ተጋዳላይን ብረትን ማሪኽና እናበለ ፀኒሑ እዩ ዕድሚኡ ኣሕፂሩ።

ንሎሚ ንቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገፀርን ፍልፍል እናተጠቐማ ብኹለን መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ከቕርብ ንዝሰማዕኩዎ መስደመም ማእኸል ገይረ ገለገለ ርኢቶታት ከቐምጥ። እዚ እውን ዓመታዊ እቶት መስኖ ክልልና ዝምልከት ሓደ ፃዕዳ ሓሶት እዩ ንምባል ዘድፍረኒ ትዕዝብቲ እዩ። ክልልና ኣብ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን 257 ሽሕን 136 ሄክታር መሬት ብመስኖ ብምልማዕ ኣብ ዓመት ልዕሊ 27 ሚልዮን ኩንታል ከም ዝተሓፈሰ ተፀብፂቡ።ይግረምኩም ብዓለምለለኸ መዐቀኒ ሓደ ሰብ ብማእኻይ ኣብ ወርሒ 15 ኪሎ ግራም ክምገብ ስለዝግባእ ሴፍትኔት ይኹን ካልኦት ረዲኤታት ብኡ መጠን ክዕድሉ ኢና ንዕዘብ። እቲ ምንታይ ብትሕዝቶ ምግቢ እንተዘይኾይኑ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክምገቦ ዝኽእል መጠን ምግቢ 15 ኪሎ ግራም እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ዝህሉ ኣፈላላይ መስተን ዓይነት ፀብሕን እዩ። ስለ ዝኾነን ሓደ ሰብ ኣብ ወርሒ 15 ኪሎ ካብ ኣድለየ ብዓመት 180 ኪሎ ግራም (1 ነጥቢ 8 ኩንታል) እኽሊ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ፡፡

እዚ 1 ነጥቢ 8 ኩንታል ምግቢ ሓደ ሰብ ናብ ድምር 5 ሚልዮን ህዝብና እንትስልሖ 9 ሚልዮን ኩንታል ዓመታዊ ቀለብ ኮይኑ ረኺበዮ።ቢሮ ሕርሻ ግን ካብ መስኖ ጥራሕ “ልዕሊ 27 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ይሕፈስ ኣሎ” ይብለና ኣሎ።እዚ ድማ ዓመታዊ ቀለብ ህዝብና ሸፊኑስ 18 ሚልዮን ኩንታል ሕልፊ ንረክብ ኣለና ማለት እዩ። ብካሊእ ኣገላልፃ እቲ ሕልፊ እነፍርዮ ምህርቲ ንዕፅፊ በዝሒ ህዝብና ማለት ድማ ን10 ሚልዮን ይቕልብ ከም ማለት   እዩ፡፡

ልቢ በሉ ይትረፍ ዓርስና ክኢልና ንዕፅፊ በዝሒ ህዝቢ ክልልና ዝኾን ህዝቢ ክንቅልብስ ልዕሊ 786 ሽሕ ህዝቢ ክልልና እኮ ኣብ ሓልዮት ሴፍትኔት ዝተመስረተ ህይወት እዩ ዝመርሕ። ንኣብነት ኣብ 2008 ዓ/ም ንዝተፈላለዩ ስራሕቲ ዕቀባ ሃፍቲ ተፈጥሮ፣ መማረፅታት ማይን ካልኦት መደባትን መሳለጢ ዝኾን 669 ሚልዮንን 155 ሽሕን 285 ብር ከምኡ እውን ን266 ሽሕ ን183 ኩንታል እኽሊ ብሴፍትኔት ከም ዝተዓደለ ቢሮ ሕርሻ ኣብ ዝተኻረዮ መደብ ዓርሰ ምኽኣል ከምዝገለፆ ኣንቢበ ኣለኹ፡፡

ይግረምኩም እዚ ኩሉ ሓገዝ ሴፍትኔት እናሃለወ ኣብዚ ቀረባ ዝወፀ ሓበሬታ መጠን ድኽነት ክልልና 27 ምኢታዊ ተባሂሉ ተኣሪሙ ኣሎ እምበር 22 ምኢታዊ ድኻ ህዝቢ ኣለና እናተብሃለ እዩ ክግለፅ ፀኒሑ። እቲ ህዝቢ ዘይኮነስ ወረቐት ዝፈልጦ ምህርቲ እንተዝሕፈስ ግን ሴፍትኔት እውን ኣይመድለየን፤ ድኻ ዝበሃል ሰብ እውን ኣይምሃለወን በሃሊ እየ ኣነ። እቲ ዘሕፍር ተግባር ግን እዚ ሓሶት እናኾመረ ዝውዕል ክኢላን ኣመራርሓን እቶም መሰረታውያን ስልሒት ሒሳብ ኣፀፅዩ ዘይፈልጥ ምዃኑ ድዩ ወይስ ቀልዲ?።እቲ ምንታይ እቲ ዝውስኾ ኩምሪ ሓሶት ምስ ህዝቢ እናነፃፀረ ክግብጥ ኣይከኣለን። ወዮ እቶት መስኖ ጥራሕ ኢና ንርኢ ዘለና እምበር ፍርያት ዝራእቲ ክራማት እውን ብዓመት ልዕሊ 28 ነጥቢ 5 ሚልዮን ኩንታል  ስለ ዝርከብ መሬት ትግራይ ካብ ቀለብ ህዝቡ ዝሓለፈ 36 ነጥቢ 5 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ የፍሪ ኣሎ ማለት እዩ።እዚ ድማ ንልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ ዝቕልብ ሕልፊ ምህርቲ ምዃኑ ልቢ ይገበረለይ።

ክንድዚ ዝኣክል በቢዓመቱ ሕልፊ ምህርቲ ናብ ሃገራዊ ዕዳጋ ይኹን ዓለም እንተነቕርብ ኮይንና ኣብ ሓደ ዓመት ሲንጋፖር ኣይንኾንን ዶ ትብሉ? ከም ኣነ ግን ልዕሊ ሲንጋፖር እባ። ፃዕዳ ሓሶት ዝብል ዘለኹ እምበኣር ካብዚ ብምብጋስ እዩ። ከምዚ ዝበሉ ምስ ጠለባት ህዝቢ ትግራይን ባህሪ እቲ ውድብን ዘይኸዱ  ሓሶታት እንትነተኣናግድ ዓይኒ ውድብ ይኹን መንግስቲ ብምሽፋን ፀገም ህዝብና ንከይቕረፍ ንገብር ምህላውና ምግንዛብ የድሊ። ነዚ ጉዳይ ንምኹናን ወይ ኣደብ ንምትሓዝ ግን ከምታ ተጀሚራ ዘላ ናተይን ናትኩምን ቃልሲ ትሓትት።ልዕሊ ክልተ ሰዓት እናተጉዓዘ ማይ ዝቐድሕ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ክልል ጎረሮና ኣርዊና መሬትና ልዕሊ ዓቐን ነርሕስ ኣለና ኢና ንብል ዘለና። ብግልፂ ኣዘራርባ ፀገም ማይ የብልናን ኢና እንብል ዘለና። 93 ምኢታዊ ሽፋን ማይ ኣለና ስለ ዝበልና እውን እኮ እዩ ካብ 105 ፕሮጀክትታት ማይ ፌደራል ሓደ ፕሮጀክት እውን ክንስእን ዝተገበረ፡፡

ኩምሪ ሓሶት እንተዘይህሉ እማ ውድብ ይኹን መንግስቲ ኣብ ሕድሕድ ከባቢታት ክልልና ዘሎ ፀጋ ኣለልዩ ፕሮጀክት ሓንፂፁ ህዝብና ካብ ፀገም መናገፎ ነይሩ። ሕዚ ግን ከመይ ገይርካ ፀገም ህዝቢ ይፍተሽ። ኣብ ጥራሕ ከብዱ ፅጉብ፣ ኣብ ጥራሕ ዝባኑ ክዱን ኣብ ጥራሕ ጅቡኡ ርኹብ እንተይልናዮ ዕድሚኡ ልክዕ ኣብ ተስፋን ሃንቀውታን ዝነብር ህዝቢ ክኸውን እዩ።ስለ ዝኾነ እቲ ደመኛ ህዝብና ዝኾነ ሓሶት ፀብፃብ ክብደቱ ክሳብ ክንዲዚ ርኢና ኣብ መማረፅታተ ማይ፣ ፍርያት ፀባ፣ መዓር፣ ትምህርቲ  ኮታስ ኩሎም መደባት ክፍተሽ ኣለዎ ኢለ ይኣምን። እቲ ፈሽኳል ሓሳዊ እውን ኣብቲ መድረኽ ተነሲሁ ሰሚዕና። ምንሳህ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ዝፈፀሞ ተግባር ደም ብልዓት እዩ እሞ ውድብና ንኣበሳኡ ዝምጥን ቀኖና ክትህቦ ተስፋ እገብር።

                                                              መንክር ካብ መቐለ


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010