እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193191
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
644
3331
20554
5145598
97249
128136
5193191

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 04:58

ኣቦ ጎይላ ኣልቦ ጐይላ

here we go
selam new

ስፖርት ኣብ ጉዕዞ ህይወት ደቂ ሰባት ዝለዓለ ትርጉም ኣለዎ። ነዚ እውን እዩ ህያው መራሒና ተጋዳላይ መለስ ሓደ እዋን “ስፖርት ሆስፒታላት ካብ ዝህብዎ ረብሓ ንላዕሊ ጥዕና ህዝቢ ኣብ ምሕላው ዝለዓለ ውሕስነት ኣለዎ” ብምባል ንኣድላይነት ስፖርት ዝገለፆ። ብተወሳኺ ጥዕና ደቂ ሰባት ካብ ምሕላው   ሓሊፉ ሓድነት ህዝብታት ብምጥንኻር ፖለቲካዊ፣ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ሓንቲ ሃገር ኣብ ምርግጋፅ ዝለዓለ ብፅሒት የበርክት ኣሎ። ነዚ እውን እዩ ስፖርት ብደረጃ ዓለም “ጭዋ” ተባሂሉ ዝፅዋዕ። ስለ ዝኾነ እውን እዩ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ዝለዓለ ቦታ ተዋሂብዎ ብትኹረት ዝሰሕብ ዓውዲ ኮይኑ ዝርከብ።

ኣብ ሃገርና እንተኾነ እውን ስፖርት ህዝባዊ መሰረት ሃልይዎ ናብ ብርኪ እተን ኣብ ዝለዓለ ጫፍ ክእለትን ኣተሓሳስባን ስፖርት ዝርከባ ሃገራት ንምብፃሕ ህዝብን መንግስትን ብሓባር ይሰርሑ ኣለዉ። ስለዚ እውን ብብርኪ ሃገር ይኹን ክልል ብርክት ዝበላ ጋንታታት ተጣይሸን እየን። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገርናን ክልልናን ብርክት ዝበላ መሰልጠኒ ማእኸላት ተኸፊተን ብዙሓት ሰገናትን መናእሰይን ዝሐሸ ዓቕምን ክእለትን ዝውንንሉ ኩነታት ተፈጢሩ። ከም ውፅኢቱ እውን ነዚ ንምስላጥ ዝሕግዙ ተሃኒፆም ግልጋሎት ዝህቡን  ብቐፃልነት ህንፀቶም እናተሳለጠ ዝርከቡን ደረጅኦም ዝሓለዉ ማእኸላት መሰልጠኒ ስፖርት እናተበራኸቱ ይመፅኡ ኣለዉ።

ይኹን እምበር ኣብ መንፈስ ስፖርት ካብ ፍቕሪ፣ ሓድነትን ዝለዓል ጫፍ ድሌት ዓወት ዝዓብለሎ ስምዒታት ደገፍቲ ካብ ቁፅፅር ወፃእ ስለዝኾኑ ዕላምኦም እንከየሳኽዑ ይተርፉ ኣለዉ።  ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ህይወት፣ ንብረትን ኣካልን ደቂ ስባት ጉድኣት እንትብፅሕ ምርኣይ እናተለመደ ይመፅእ ኣሎ። እዚ ብብርኪ ዓለም ኣብ ዘለዉ ዓበይቲ ጋንታታት ዝርአ ዘሎ ጉዳይ እኳ እንተኾነ ኣብ ሃገርናን ክልልናን እውን ተመሳሰልቲ ተግባራት እናተፈፀሙ እዮም።

ኣብ ከተማ ዓድ ግራት 19 ሰነ 2008 ዓ/ም ኣብ መንጎ ፋሲልን መቐለ ከነማን ዝነበረ ፀዋታ ተኸታቲለ ነይረ። እቲ ፀወታ ብዝደመቐ ኩነታት ምስ ተዛዘመ ብደገፍቲ ዝተወለዐ ጎንፂ ትርጉም ናይቲ ፀዋታ ዘበላሽው ጐንፂ እዩ ተላዒሉ። በዚ ድማ ፖሊስ እታ ከተማ መንብዒ ጋዝ ካብ ምትኳስ ጀሚሩ ኣብ ሰባት ዝበፅሐ ጉድኣት ናይ ቀረባ ትዕዝብተይ እዩ። እዚ ኣብነት ንምጥቃስ ዝገለፅክዎ ድኣ እምበር ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ መንጎ ጋንታታት ወልዋሎን ኣኽሱም ኣብ ዝነበረ ፅዋታን ካልኦት ከባብታትን እውን ተመሳሳሊተግባር ተፈፂሙ እዩ።

ብሱሩ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘፈር ስፖርት ጭዋነቱ ተመንዚዑ ብከባብያውነት ፅልዋ እናተዓብለለ መኣዲ ዕግርግርን እምባጓሮን እናኾነ ይርከብ። ኣካላት ፀጥታን ፍትሕን ነቲ ኣብ ከተማ ዓድ ግራት ዝተፈጠረ ጎንፂ ኢድ ዝነበሮም መናእሰይ እናሰሓቡ ናብ ሕጊ ይቕርብዎም ኣለዉ።

ሕጋዊ መልክዕ ምሓዙ ልዕልነት ሕጊ ዘረጋግፅ ዋላ እኳ እንተኾነ ነዚ ንምምራሕ ዝተቐመጡ ኣመራርሓ ክልል ፌደረሽን ስፖርት ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ መንጎ ጋንታታት ወልዋሎን ኣክሱም ካብ ዝነበረ ራብሻ ተበጊሶም ክሰርሕዎ ዝግባእ ቅድመ ምድላው ክህሉ ዶ ኣይግባእን; እዚ ተግባር ከ ስጉምቲ ብምውሳድ ወይ ሰብ ብምንግልታዕ ዝፍታሕ ተግባር ዶ ይኸውን? ነዞም ሕቶታት መልሲ ንምርካብ ኣብ ዙርያ እዚ ዘለው ኣካላት ኣመራርሓ ካብ ሰናይ ጓሓቱ ክሓስብሉ ይግባእ። ምኽንያቱ እቲ ተግባር ጭውነት ስፖርት ካብ ምህሳሱ ብተወሳኺ ምስሊ ሓንቲ ዓዲ ዘበላሽውን ሓድነት ህዝብታት ዝበታትንን ስለ ዝኾነ ሐዚ ጠጠው ኢልካ ክሕሰበሉ ዝግባእ ይኸውን። ጋንታታት እውን እንተኾነ ንኣመራርሓ ጥራሕ ዘይግደፍ ጉዳይ ምዃኑ ተረዲኤን ኣብ ደገፍተን ዝርአ ዘሎ ግብዝ ስነ ምግባር ሓላፍነት ወሲደን ክሰርሓሉ ይግባእ። እንተ ብወገነይ ነዚ ተግባር እዚ ካብ ትዕዝብተይ ተበጊሰ ኣቦ ጎይላ ዘይብሉ ጎይላ ኢለዮ ኣለኹ።

                                                  ይትባረኽ ካብ ከተማ ዓድ ግራት


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010