እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193204
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
657
3331
20567
5145598
97262
128136
5193204

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:01

ፀሊም ዕዳጋ ዘንፀላለዎ ፀጋታት ተከዘ

here we go
selam new

መበገሲ ጉዕዞና፣ ዘርኢ ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዓሊሙ ደርግ ይፍፅሞ ናይ ዝነበረ ኣረሜናዊ ግፍዒ ግዳይ ካብ ዝኾነት ከተማ ዓብዪ ዓዲ እዩ። ብኣንፈት ምብራቕ ዘለዉ ጎቦታት ንነዊሕ እዋናት ዓቂቦምዎ ዝፀንሑ ሓምለዋይ ወዞም ሐዚ እውን ብማዕዶ ይረኣየና ኣሎ። ጉዕዞና ግን ኣብ ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ ናብ ዝርከብ ሩባ ተከዘ እዩ። ድሕሪ  ሓደ ስዓት ጉዕዞ ከተማ ጣንቋ ኣበርገለ በፂሕና። ካብታ ከተማ ናብ ኣንፈት ምዕራብ ከባቢ 60 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ርሕቐት ዘለዎ መንገዲ ገፀር ተጓዒዝና ፀጋታት ምህርቲ ዓሳ ናብ ዝፍልፍለሉ ሩባ ተከዘ በፂሕና። ቀንዲ ዛዕባ ፅሑፈይ እውን ኣብቲ ቦታ ዝተዓዘብኩዎ ዘይሕጋዊ ተግባር ንመንበብቲ ንምክፋል እዩ።

ኣብ ፈለማ ትዕዝብተይ ብተፈጥሮኣዊ ኣቀማምጣ መሬትን፣  ፀጋታት ምህርቲ ዓሳን ዘሎ ምንቅስቓስ መናእሰይ እቲ ከባቢ ኣዝዩ መሲጡኒ፡፡ ሰፊሕ ሃፍቲ ምህርቲ ዓሳ እቲ ከባቢ እውን ህይወት ብዙሓት መናእሰይ ዓቕሚ ምልዋጥ ዘለዎ ምዃኑ ካብቶም በዝሒ ዘፈፍቲ ዓሳ ዝኾኑ መናእሰይ ምርዳእ ይከኣል፡፡ ኣብዚ ከይዲ ምስ ኣባላት “ተከዘ ዓሳ ዘፈፍትን መፍረይትን ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ሕብረት ስራሕ ማሕበር” ኣብቲ ገምገም ቃላይ ተራኺብና። ኣብቲ እዋን ዘዘራረብክዎ ምክትል ኣቦወንበር እታ ማሕበር መንእሰይ ኣበራ ፀጋይ እቶም መናእሰይ ብመዓልቲ ክሳብ 14 ኩንታል ምህርቲ ዓሳ ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ኣብ ምልኣኽ ከም ዝርከቡ ገሊፁለይ።

ዓሳታት ብምግፋፍ፣ ብዘመናዊ  ኣገባብ ብምጉዕዓዝን ብፅሬት ብምክፍፋልን ሃፍቲ ዝምእርሩ ዘለዉ መናእሰይ እዮም፡፡ ይኹን እምበር ኣብዚ ከይዲ ዘስተውዓልናዮ ንምህርቲ ዓሳ ቃላይ ተከዘን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ዘይሕጋዊ ተግባር ግን ንፅባሕ ዝበሃል ዋኒን ዘይምዃኑ ተገንዚበ።

ኣብቲ ከባቢ ዓሳ ብሕጋዊ መንገዲ ንምዝፋፍ ዝተዋፈራ ሓሙሽተ ማሕበራት ክልል ትግራይን ሸሞንተ ማሕበራት ክልል ኣምሓራን ኣለዋ። ይኹን እምበር እዘን ሕጋውያን ማሕበራት ነቶም ፀጋታት ዓቂበን ፅሬት ብዘለዎ ኣገባብ ዝጥቀማሉ ዕድል ኣይረኸባን፡፡ ናይዚ መግለፂ ድማ ዕድመን ፆታን ብዘይፈሊ ቁፅሩ ዘይናዓቕ ህዝቢ ኣብቲ ከባቢ ሩባ መጠሻ መስሪቱ  ብዘይሕጋዊ መንገዲ እንካሃባ ክበሃሃል ይረአ። ብፀሊም ዕዳጋ ኣቢሎም ጅቡኦም ዘሕብጡ መናእሰይ ብበዝሒ ምህላዎም ንዘላቒ ህልውና እቲ ሃፍቲ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ።

ነዚ ዓጋም ጠሓስ ኣካይዳ ጠጠው ንምባል ሓጋዚ ዝሰኣና ሕጋውያን ማሕበራት እውን ካብ ብኣግራሞት ምጥማት ሓሊፈን ካልእ ክገብራ ኣይከኣላን፡፡ እዚ ኣካይዳ ንምንታይ ካልኦት ኣትዮም ይርብሑ ናብ ዝብል ምጉት ዝኸይድ ኣይኮነን። እንታይ ድኣ “ኣብ ግዘ ውራ ውራ ነብስኻ ኣይተዕብራ” ዝዓይነቱ ዘመተ ብቐፃልነት ኣብ ፅሬት ምህርቲ ዓሳ እቲ ከባብን ካብኡ ክርከብ ዝግበኦ ረብሓ ምስ ምስኣንን ዝተኣሳሰር    እዩ፡፡ ነዚ ሓደ ኣብነት ዝኾነኒ ከስዕበልኩም፡፡ ቀትሪ ከባቢ ሰዓት ሸውዓተ ይኸውን፡፡ ሓያል ሙቐት እቲ ከባቢ ንደቓይቕ ጠጠው ክትብል ኣይፈቕደልካን፡፡ መሪር ጠቓዕታ ፀሓይ ኣሎ፡፡ ትሽዓተ ኣይሱዚ ዝዓይነተን ተሽከርከርቲ ብዘይግቡእ ኣተሓሕዛ ስጋ ዓሳ ኣብ መዳበርያ /መትሓዚ እኽሊ ዝውዕል ዓሸና/ ፅዒነን ኣለዋ። ኣብ ርእሲኡ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ተሳፊሮም ኣለዉ። እቲ ስጋ ዓሳ ሕማቕ ጨና ካብ ምፍጣሩ ብተወሳኺ ካብኡ ዝወፅእ ፈሳሲ ንምርኣዩ ስኽፍታ ዝፈጥር እዩ። ኣብ ርእሲ እቲ መዳበርያታት ዝረኣዩ ዕስለ ዝንቢ ጉድለት ፅሬት እቲ ስጋ ብማዕዶ የረእዩኻ። ኣብ ከተማታት ዝሽየጥ ምህርቲ ዓሳ ብኸምዚ ዝመፀ እንተኾይኑ ጥዕና ዜጋታት ኣብ ሕቶ ምልክት ዘውድቕ እዩ፡፡

ብኻሊእ ገፁ ድማ ኣብ ገማግም እቲ ቃላይ ንግዝይኡ እናጠበሱ ዝሸጡ መናእሰይ ኣለዉ። ኣዕፅምቲ እቲ ዝተጠበሰ ስጋ ዓሳ ኣብቲ ጫፍ ቃላይ ስለዝደርበዩዎ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ተኾሚሩ ነቲ ከባቢ ዝገደደ ሕማቕ ሽታ ፈጢርሉ ተዓዚበ። ኣብ ወንበር እታ ማሕበር ሃለቃ ተስፋ ማርያም ንጉሰ ዝሃቡኒ ሓበሬታ እውን በብዓመቱ ንከባቢ ሓሙሽተ መዓልቲ ዝኣክል ሕብሩ ከምዝቕይርን ነቲ ቃላይ ከም ዝብከሎን እዮም ሓቢረሙለይ። እሞ ድኣ ነዚ ተፈጥሮኣዊ ፀጋ ሓለዋን ክትትል ናይ ምክያድ ዝሰራሕ ኣካል እንታይ ይፅበ ኣሎ? ብስሩኸ እቲ ሃፍቲ ተፈጥሮ መመሓደሪ ደንቢ ንምንታይ ዘይወፀሉ? ስለዚ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ፣ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ዝለዓለ ትኹረት ሂቦም ኣንፀላልይዎ ካብ ዘሎ ሓደጋ ከውፅእዎ ይግባእ እብል።

ኣኬራ ኣግኣዚ

    ካብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010