እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052284
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2381
2909
31398
4998067
84478
110388
5052284

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:28

ፀገማት ዝልለዩሉ ለውጢ ዘይመፅአሉ

here we go
selam new
ዋና ዕላማን ትኹረትን ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ክልልና ምርግጋፅ ፅሬት ስልጠናን ቴክኖሎጅን እዩ። ፅሬት ስልጠናን ቴክኖሎጅን ንምርግጋፅ ከዓ ኣብ ኣተሓሳስባ፣ ክእለትን እታወታትን ዘጋጥሙ ማሕንቖታት ክፍትሑ ምግባር ከም ቢሮ ዝተጣየሽሉ ዕማም ንክዕወት ቁልፊ ጉዳይ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ብመሰረት እዚ ቢሮ ቴሞትስ ኣፈፃፅማ መደባት ሕሉፍ ዓመት ድሕሪ ምግምጋም ዝነበርዎ ፀገማት ነፂሩ መፍትሒኦም ኣቐሚጡን ናብ ስራሕ ኣትዩ ኣሎ። ማእኸል እዚ ፅሑፍ ድማ ኣብ ዝሓለፉ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ስልጠናን ቴክኖሎጅን ዝነበሩ ምንቅስቓሳትን ኣብ መድረኽ ብዕምቆት ምህዳስ ዝተልዓሉ ጉድለታት ዝድህስስ እዩ።

ሓደ ምኽንያት ክፍተት ፅሬት ስልጠና፣ ሕፅረት ኣፍልጦ ስነ ምምሃር (Pedagogy) ምዃኑ ብምርዳእ ኣብ ምድላው ምዕራፍ ንመምህራን ኮሌጃትን ኣሰልጠንቲ ኽልቲኦም ደኣንትን (ምግቢ ውሕስናን ማኑፋክቸሪንግን) ብዝተዳለወ ስልጠና እዩ ተጀሚሩ። ካብዚ ብተወሳኺ ብዛዕባ ፖሊሲን ስትራቴጂን ቴሞትስ ከምኡ እውን ኣደላልዋ መምሃሪ ማቴርያል ስልጠናታት ተዋሂቦም እዮም። ኣሰልጠንቲ ዝጥቀምሉ ማንዋል (መምሃሪ መፅሓፍ) ፅሬቱ ዝሓለወ ንክኸውን ብምዕላም እውን 140 ዝኣኽሉ ዓይነታት ሞያ (OS) ማንዋላት ከምዝተዳለወሎም ሓላፊ ቢሮ ቴሞትስ ዶክተር ሙሉጌታ ሓዲስ ይገልፁ።

ፅሬት ስልጠና ንክረጋገፅ ተሳትፎ፣ ድልየትን ድልውነትን መዳርግቲ ኣካላት ወሳናይ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ምስ ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ዝተኻየደ መድረኽ ኣብዚ ተጠቃሲ ኮይኑ ነዚ መድረኽ ስዒቦም ዝተርኣዩ ለውጥታት ከምዘለዉ እዮም እቶም ሓላፊ ዝዛረቡ። ይኹን እምበር ኣብዚ እውን ብዙሕ ከምዝተርፍን ንቐፃሊ እናተራኸብካ ዝስተኻኸሉ ክፍተታት ምህላዎምን ኣብቲ መድረኽ ተላዒሉ እዩ።

ብድምሩ ኣብ ቀፅሪ ኮሌጃት ዝወሃብ ዝኾነ ዓይነት ስልጠና ፅሬቱ ዝሓለወ ንክኸውን ሰፋሕቲ ስራሕቲ እኳ እንተተሰርሑ ቀፃላይ ዝኾነ ምምሕያሻት ዝጠልቡ ክፍተታት እውን ግን ኣለዉ እዮም። ንኣብነት ምስ ኢንዳስትሪታት ኣብ ዝግበር ሽርክና ስልጠና ብዝግባእ ኣብ ምክትታል ዝነበረ ኣፈፃፅማ ትሑት ምንባሩ እዩ ተገምጊሙ። እዙይ ድማ ኣብቲ ካልኣይ መንፈቕ ዓመት ብሰፊሑ ክስርሐሉ ብምውሳን ምንቅስቓሳት ተጀሚሮም ኣለዉ። ካሊእ ኣብዚ መፋርቕ ዓመት ከም ክፍተት ዝተልዓለን ንቐፃሊ ክመሓየሽ ከምዘለዎ ዝተርኣየን ጉዳይ ፍልስፍና ካይዘን ኣጠናኺርካ ኣብ ምኻድ ዝነበረና ኣፈፃፅማ እዩ። እቶም ካብ ወፃኢ ሃገር (ፊሊፒንስ) ዝመፁ ሰብ ሞያ ፃንሒቶም ዛዚሞም ናብ ሃገሮም እንትምለሱ እቲ ስራሕቲ ካይዘን እውን እናተዳኸመ ዝመፀሉ ኩነታት ነይሩ።

ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ስራሕቲ ስግግር ቴክኖሎጂ ዝነበሩ ክፍተታት እንትንርኢ እውን ስኣን ክትትል ምስ ተቐድሑ ከይተሰጋገሩ ዝተርፉ ብርክት ዝበሉ ቴክኖሎጂታት ነይሮም እዮም። ነዚ ንምትዕርራይ ብርክት ዝበሉ “ሱፐርቫይዘራት” ኣብ ቴክኖሎጂ ጥራሕ ዘድሃበ ዳህሳስ (ዑደት) እናካየዱ ይርከቡ።

እዚ ከምዚ እናሃለወ ዘዕግብ ስራሕ እንተይሰራሕኻ እታ ንኡሽተይ ዝተሰርሐት ስራሕ ናይ ምጉላህ ሰፊሕ ፀገም ኣተሓሳስባ ከምዝነበረ ኣብቲ መድረኽ ገምጋም ካብ ዝተልዓሉ ጉድለታት እቲ ሓደ እዩ። ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዝለዓሉ ፀገማት ብእዋኖም እናፈታሕኻ ካብ ምኻድ ብዝዘለለ ንቐፃሊ ተመሳሰልቲ ፀገማት ከይለዓሉ ናብ ትልሚ እናእተኻን እናከለስካን ኣብ ምኻድ እውን ክፍተት ከምዝነበረ ተገምጊሙ ኣሎ። ብኻሊእ ገፅ ኣብቲ ቢሮ ቀንዲ ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ኮይኖም ካብዝፀንሑን ክሳብ ሕዚ ዘይተፈትሑን ፀገማት ሓደ ዝኾነ ሕቶ ዕቤት 36 መምህራን “ሲቪክስ” እውን ኣብቲ መድረኽ ተራእዩ እዩ። ካብ 2006 ዓ/ም ጀሚሩ ብብርኪ ፌደራል ትምህርቲ ሲቪክስ ካብ ስርዓት ቴሞትስ ወፃኢ እኳ እንተኾነ ኣብ ክልልና ግና ብግልፂ ብዘይፍለጥ ምኽንያት ክሳብ ሕዚ ዘይምውፅኡ ፀገም ይፈጥር ኣሎ። እቶም መምህራን ብተደጋጋሚ ሕቶ ዕቤት እንተልዕሉ ንዐኦም ዘተኣናግድ መምርሒ ስለዘየለ ግቡእ መልሲ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ኣብቲ መድረኽ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሰፊሕ ምይይጥ ዝተገበረ እንትኸውን እቶም መምህራን ኣብ ትሕቲ ቴሞትስ ድዮም ክፀንሑ ዋላስ ከምቲ ኣብ ካልኦት ክልላት ዝተገበረ ናብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ዝብል ናብ ካቢኔ ቀሪቡ ክፀድቕ ከምዝግባእ ኣብ መደምደምታ ተበፂሕሉ እዩ።

ካብዚ ወፃኢ እቲ ቢሮ ኣብ ምሕደራ ውልቀ ኮሌጃት ዝነበሮ ሰፊሕ ፀገም ብምግምጋም ግድፈት ኣሰራርሓ ኣብ ዝፈፀሙ ክልተ ሰራሕተኛታት እውን ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተጀመረን ለውጢ ዝተርኣየሉን ሓዱሽ ኣካይዳ ኣወሃህባ ኣፍልጦ (ብከይዲ ስራሕ ምርግጋፅ ብቕዓት ጥራሕ ዝወሃብ ዝነበረ ኣፍልጦ ብምቕያር ሕዚ ብማኔጅመንት ክውሰን ዝተገበረ)፣ ኣብዚ ፍርቂ ዓመት እውን ተጠናኺሩ ክቕፅል ከምዘለዎ ተወሲኑ እዩ።

ብሓፈሻ ቢሮ ቴሞትስ ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮም ክፍተታቱ ተረዲኡ ንምምሕያሾም ከምዝሰርሕ ቃል ብምእታው እዩ ነቲ መድረኽ ገምጋም ዛዚምዎ ዘሎ። ስለዝኾነ ኩሉ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ “ይምልከተኒ እዩ” ዝብል ኣካል ብመሰረት ዝተኣተወ ቃል ለውጢ ንምምፃእ ክረባረብ ይግባእ። እንተዘይኮይኑ እዚ መድረኽ ገምጋም እውን ከምቶም ዝሓለፉ ገምጋማት ፀገማት ዝልለይሉ ግን ድማ ዝድለ ለውጢ ዘይመፀሉ ካብ ምዃኑ ዓዲ ኣይውዕልን።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010