እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5051453
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1550
2909
30567
4998067
83647
110388
5051453

Your IP: 54.80.103.120
2018-04-20 07:08

እናቐዳሕና ንምህዝ እናመሃዝና ንቐድሕ

here we go
selam new

                ሓላፊ ቢሮ ቴሞትስ ክልል ትግራይ  ዶ/ር ሙሉጌታ ሓዱሽ

ሓንቲ ሃገር ቅልጡፍ ዝኾነ ዕብየት ንኽተመዝግብ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ግደ ዝዓዘዘ እዩ። ምቕዳሕ፣ ምስግጋርን ምምሕያሽን ቴክኖሎጂ ሓንቲ ሃገር ናብ ምህዞ ንምስግጋር ንእትገብሮ ጉዕዞ መቀላጠፊ ሓይሊ እዩ። ውድብን መንግስትን እውን ነዚ ቐዲሞም ስለዝተረድኡ ንቴክኖሎጂ ፍሉይ ትኹረት ብምሃብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናሰርሑ መፂኦም እዮም። ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ብሰፊሑ ንክስርሑ ካብ ዝተትሓዙ ስትራቴጂታት እቲ ሓደ ቴክኖሎጂታት ካብ ዝማዕበላ ሃገራት ምኢቲ ምኢታዊ ብመንፅር ፅሬት፣ ዋጋን ኣዋፃእነትን እናቐዳሕኻ ናብ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ትካላት ክሰጋገሩ ምግባር ዝብል እዩ። ቴክኖሎጂ ምቕዳሕን ምስግጋርን ክንብል እንተለና ድማ ተሰጋጊሩ ኮፍ ዝብል እንተይኮነስ ብስፍሓት እናተባዝሐ ናብ ተጠቀምቲ ክበፅሕ ምግባር ምዃኑ ከም ሓደ መስርሕ ስትራቴጂ እዩ ተኣታትዩ። 

ብመሰረት እዚ ቢሮ ቴሞትስ ብፍላይ ንስራሕቲ ቴክኖሎጂ ብዝርዝር ዝዳህሰሰን ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ቢሮ፣ መሰልጠንቲ መንግስታዊ ትካላት ቴሞትስን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ኣብ ከተማ ዓድግራት ገምጋማዊ መድረኽ ኣካይዱ። ንሕና ድማ ብዛዕባ ኣፈፃፅማ መደባት ስግግር ቴክኖሎጂ 2009 ዓ/ም ዘዋደድናዮ ሓሳብ ከምዝስዕብ ኣቕሪብና ኣለና። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 300 ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ተቐዲሖም ንክሰጋገሩ ትልሚ ተታሒዙ ከምዝነበረ ካብ ቢሮ ቴሞትስ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። ኣፈፃፅምኡ እንትንርኢ ድማ 271 (ዝበዝሑ ኣብ ዘፈራት ማኑፋክቸሪንግ፣ ኮንስትራክሽንን ከተማ ሕርሻን ዘድሃቡ) ቴክኖሎጂታት ተቐዲሖም ናብ መባዛሕቲ ከምዝተሰጋገሩ እዩ። ብተመሳሳሊ 300 ነባራት ተቐዲሖም ዝተዋህለሉ ቴክኖሎጂታት ናብ ደኣንት ንምግፋሕ ብዝተትሓዘ ትልሚ መሰረት 289 ቴክኖሎጂታት ናብ 42 ምኢታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 40 ሽሕን 772 ደኣንት ተጋፊሖም ኣለዉ። ካብዚ ብተወሳኺ በቶም ሓደሽቲ ይኹን ነባራት ቴክኖሎጂታት ብር 20 ሚልዮን ዝኣክል ሃፍቲ ንምፍጣር ተተሊሙ ነይሩ ብር 18 ነጥቢ 2 ሚልዮን ድማ ከምዝተፈጠረ ምክትል ሓላፊ እቲ ቢሮ ኣይተ ኣለም ኣረጋዊ ይገልፁ።

በዚ ድማ እቶም በቢብርኩ ዝተቐድሑን ዝተሰጋገሩን ቴክኖሎጂታት ብውሱን መልክዑ እውን እንተኾነ ነቲ ኣብ ዕዳጋ ዘጋጥም ዘሎ ክፍተት ቴክኖሎጂ ከምዝመልኡ ኣብቲ መድረኽ ተገሊፁ እዩ። ይኹን እምበር በቲ ዝድለ መጠን ውፅኢት ንከይመፅእ ዕንቅፋታት ኣተሓሳስባ፣ እታወታትን ክእለትን ነይሮም እዮም ተባሂሉ። ዝወሃቡ ስልጠናታት ውሱንነት ከምዘለዎም፣ ብዘይ ሞይኦም ቴክኖሎጂ ክቐድሑ ዝግደዱ መሰልጠንቲ ምህላዎም፣ ንሞዴላት ደኣንት መተባብዒ ዘይምሃብን ኣብ መብዛሕትኦም መሰልጠንቲ ዝረአ ቴክኖሎጂ ከም ተወሳኽን ትርፊ ዘይብሉን መደብ ጌርካ ናይ ምውሳድ ዝንባለን ዝብሉ ይርከብዎም። ካብዚ ሓሊፉ ኣብ መባዛሕቲ ዝረኣዩ ክፍተታት ድማ ፅቡቕ ትርፊ ዘይርከቦ ኢልካ ምሕሳብ፣ ልቓሕን መስርሒ ቦታን ከይተውሃበና ቴክኖሎጂ ኣይንወስድን ምባል፣ ኣብ ዝዳለዉ ስልጠናታት ዘይምርካብን ዕዳጋ ባዕልኻ ዘይምእላሽን ዝመሳሰሉን ከምዝኾኑ ኣብቲ ዋዕላ ሰፊሕ ዘተ ተገይርሉ እዩ። ብወገን መዳርግቲ ኣካላት ዝተርኣዩ ክፍተታት እውን ምንኣስ መንፈስ በዓል ዋናነት እቲ ዝዓበየ ክፍተት ኮይኑ ሓደ መግለፂኡ ድማ፣ ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ስግግር ቴክኖሎጂ መድረኻት ዘይምስታፍ ምዃኑ ተሓቢሩ እዩ። ካብቲ ዝቐረበ ፀብፃብ ምርዳእ ከምዝከኣል ኣብ 2009 ዓ/ም እቲ ቢሮ ኣብ ስግግር ቴክኖሎጂ ዘይተደፈኑ ሓጓፋት ከምዘለዉዎ እዩ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ብጥንካረ ዝግለፅ ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ስልጠና ወሲዶም ንኻልኦት ዘሰልጥኑን ካብ ምቕዳሕ ሓሊፎም ናብ ምምሕያሽ ዝኣተውን ውሱናት ደኣንት እውን ምንባሮም እዩ።

ቢሮ ቴሞትስ ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮም ክፍተታት ንምስትኽኻል እዩ ነዚ መድረኽ ኣዳልዩ ዘሎ። ዕንቅፋታት ዝበሃሉ ነፂርካ ብምውፃእን መፍትሒ ሓሳብ ብምቕማጥን ዝተርኣዩ ንጥፈታት ድማ ተስፋ ዝህቡ ነይሮም ምባል ይከኣል። ኣብቲ መድረኽ ረኺብና ዘዘራረብናዮም ተሳተፍቲ እውን ነዚ ዘራጉድ ሓሳብ እዩ ዘለዎም። ካብ ክላስተር ደቡብ ዝመፁ መምህር ሰማን ሞላ “ከምዚ ዓይነት መድረኻት በቢግዚኡ እንትዳለዉ ዘለናሉ ኩነታት ገምጊምና ንቐፃሊ ዝጠቕሙና ቴክኖሎጂታት ነፂርና ክነውፅእን ክነሰጋግርን ምቹው ሃዋህው ዝፈጥሩልና እዮም” ክብሉ ይገልፁ። ካብ ኤጀንሲ ኣናእሽተይን ማእኸሎትን ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ዝመፃ ወይዘሮ ሰላማዊት ዓምደብርሃን ብወገነን “ናብቲ ዝደለናዮ ብርኪ ዕብየት ንምብፃሕ ተዋዲድካ ምስራሕ ከምዘድሊ ብምጥቃስ ከምዙይ ዝበሉ መድረኻት ዕንቅፋታትና እናተዛተና ንፈትሐሎም ስለዝኾኑ በቢግዚኡ ክካየዱ ኣለዎም” ይብላ። 

ምትእትታው ቴክኖሎጂ ንሓደ አካል ዝተውሃበ ልኡኽ ዘይኮነስ ኩሉ ክወፍረሉ ዝግባእ ውራይ እዩ። ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ምንቅስቓስ ግን ሕዚ እውን ሰፊሕ ፃዕሪ ዘድልዮ እዩ። ናይዚ መርኣዪ ኣብዚ መድረኽ እዚ ካብ መሰልጠንትን ድጋፍ ወሃብትን ቢሮ ቴሞትስ ወፃእ ቁፅሮም ብርክት ዝበሉ ምስ ቴክኖሎጂ ስራሕቲ ቅርበት ዘለዎም መንግስታውን ዘይመንግስታውን መዳርግቲ ኣካላት ተዓዲሞም ነይሮም። ዝተረኸቡ ግና ውሑዳት ጥራሕ እዮም። እዚ ድማ ኣብ ቀፃሊ ክንድቲ ዝድለ ዓወት ንምምዝጋብ ፈታኒ ከምዝኾነ ኣየጠራጥርን። ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን፣ ምዕራፍ ምቕዳሕን ምስግጋርን ቴክኖሎጂ ንክዛዘም ክልተ ዓመት ጥራሕ እዩ ተሪፍዎ ዘሎ። ስለዚ ምህዞ ቴክኖሎጂ ንክረጋገፅ ናብኡ ዝወስድ ስትራቴጂ ምቕዳሕ፣ ምስግጋርን ምምሕያሽን ቴክኖሎጂ ብኣግኡ ንምዕዋት ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ብቐፃሊ ኣብ ዝግበሩ መድረኻት ትኹረት ሂቦም ክሳተፉ ይግባእ። ቢሮ ቴሞትስ እውን ግቡእ ክትትልን ደገፍን ብምግባር ንዕውትነት ስግግር ቴክኖሎጂ ብግዜ የለን መንፈስ ክሰርሕ ኣለዎ ንብል።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010