እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052301
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2398
2909
31415
4998067
84495
110388
5052301

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:31

ልምዓታዊ ዴሞክራሲን ኣካብነት ክራይን ዝተሓናነቑሉ መድረኽ

here we go
selam new

ሶርያ - ንዜጋታታ ሲኦል ዝኾነት ሃገር

ኣካብነት ክራይን ልምዓታውነትን ፍፁም ተፃረርቲ ግን ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ስርዓት ዝህልዉ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባታት እዮም። እቲ ኣፈላላይ ዝኸውን ኣብ ገለ ስርዓታት ኣካብነት ክራይ ዓብላላይ ኮይኑ አንተመሓድር ልምዓታውነት ንዕኡ ክቃለስ ላሕ ይብል። ክሳብ እቲ ልምዓታዊ ኣተሓሳስባ ዝስዕር ድማ ኣብቲ ዓዲ ዴሞክራሲ፣ ፍትሓዊ ክፍፍል ሃፍቲ ሰላምን ምርግጋእን ኣይህሉን። ልምዓታዊ ኣተሓሳስባ መራሒ ኣብ ዝኾነሉ ሰርዓት ድማ እቲ ኣካብነት ክራይ ትርጉም ብዘይብሉ ሰዓራይ ኮይኑ ንክወፅእ ይፅዕር። ኣካብነት ክራይ ብባህሪኡ ዘይቅንዕና፣ ስስዐ፣ ሓይለ መልጢ፣ ፀረ ዴሞክራሲያዊ ተግባር፣ ሓሶት፣ ምጭብርባር ተጠቒሙ እዩ ሰዓራይ ክኸውን ዝፅዕር። በዚ ምዃን እንተኣብይዎ ድማ ብናዕቢን ብዕንወትን ሰልጣን ክሕዝ ይፍትን። ስልጣን ምሓዝ ዘይኾነሉ እንተኾይኑ አንተነኣሰ ነቲ ልምዓታዊ ገዛኢ ኣተሓሳስባ ናብ ወጥሪ ከእትዎን ኣብታ ሃገር ሰላም ከይህሉን ይሰርሕ። ሕዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኣካቢ ክራይ ዝኾነ ሓይሊ ስልጣን ንምሓዝን ነቲ ስርዓት ንምፍራስን ዝፍትን ዘሎ እውን በዚ መንገዲ እዚ እዩ።

 ኣብ ኢትዮጵያ፣ ክልል ኦሮምያ ፀረ ህዝቢ ሓይልታት ብዘሳወርዎ ናዕቢ ዝተቓፀላ መኻይን

ልምዓታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ፌደራላዊት ዴሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮዽያ፣ ኣብ ዝሓለፉ 26 ዓመት ሃገር ካብ ዝነበረቶ ቁልቁል ጉዕዞ ናብ ብራኸ ከውፅእ፣ ቀፃልነት ዘለዎ ውሑስ ሰላም ሃልዩ ዜጋታት ብፍፁም ነፃነት ክነብሩ ዘኽእል ዘተኣማምን ድልዱል ሓድነት ዘለዎ ማሕበረሰብ ሓደ ኢኮኖሚ ንምህናፅ ዘየቋርፅ ፃዕሪ ኣብ ዝገብረሉ እዋን እቲ ኣካቢ ክራይ ዝኾነ ሓይሊ ድማ ብተፃራሪ መፍረሲ ምንቅስቓስ እናገበረ መፂኡ። ስልጣን ብኣቋራጭ ክሕዙ ዝደልዩ ሓይልታት ስለ ደሕንነት ሃገርን ውሑስ ሰላም ህዝብን እንተይተገደሱ ምስ ስትራቴጂክ ፀላእቲ አንተይተረፈ ሸሪኾም ህዝብን ሃገርን ናብ ሓደጋ ዘቃልዕ ምንቅስቓስ ገይሮም። ን26 ዓመት ዘርኣዊ ፅልኢ እናሰበኹ፣ ንስርዓት ፌደራሊዝም እናፅላእልኡ፣ ባህላውን ታሪኻውን ክብርታት ህዝብን ልምዓታዊ ለውጥን ኸይርኣዩ ብዙሕ ፅዒሮም። ህዝቢ እቲ ዝገዘፈ ፅቡቕ ዘይኮነስ እቲ ንእሽቶይ ሕማቕ ጎሊሁ ንክርኣዮም ፀንቂቖም ተረባሪቦም። ኢህወዴግን ብኢህወዴግ ዝምራሕ መንግስቲን ድማ ኣብቲ ልምዓት ኣድሂቦም ነዞም መፍረስቲ ኣተሓሳስባታት ኣብ ምምካትን ኣቐዲምካ እቶም መፍረስቲ ኣተሓሳስባታት ዘይቕበል ህንፀት ኣብ ምክያድን ድኽመት ነይሩዎም። በዚ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣተሓሳስባ ኣካብነት ክራይ ዓብሊሉ ናብ ተግባር ብምስግጋር ስርዓት ንምፍራስ፣ ሃገር ናብ ከቢድ ሓደጋ ንምጥሓል ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ።

ሃገርና ሕዚ ኣብ ከቢድ ኩነታት ትርከብ። ሰላምን ፀጥታን ይህወኽ ኣሎ። ተስፋን ስግኣትን ማዕረ ሚዛን ሒዞም ፅልምትምት ተፈጢሩ። ኣብ ቀረባ ዓመታት ከጋጥሙ ዝጀመሩ ምግርጫዋትን ዘርኣዊ ጥቕዓትን ናብ ዝኸፈአ ብርኪ በፂሖም ህይወት ዜጋታት ብጅምላ ዝጠፍኣሉ ኩነታት ተፈጢሩ። ዜጋታት ናብ ዝደለይዎ ቦታ፣ ብዝደለይዎ መንገድን ግዘን ከይንቀሳቐሱ ኣብ ከቢድ ስግኣት ወዲቖም፤ ህዝቢ ኣብ መንግስቲ ዝነበሮ እምነት ተሸርሺሩ፣ ንድሕንነቱ ክጭነቕ ጀሚሩ። ብሰላም ኣብነታዊት ዝነበረት ሃገርና ብዓይኒ ጥርጣረ ክትረአ፣ ሰብ ሃፍቲ ወፃኢ ፍሰት ኢንቨስትመንቶም ደው ከብሉ ዘግብር ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ብድምር ልምዓታዊ ምንቅስቓስና ብዓብይኡ ተኣጓጒሉ መንግስቲ ብወገኑ እናመዝገቦም ዝመፅእ ፅቡቓት ለውጥታት ምቕፃል ተፀጊሙ ሃገርና ኣብ ዓብዪ መዋጥር ኣትያ ኣላ። ሕገ-መንግስታዊ ፌደራላዊ ስርዓትና ንከቢድ ሓደጋ ተቓሊዑ።

ኣካብነት ክራይ ዓብላላይ ዝኾነሉ ምኽንያት እቲ ልምዓታዊ ዴሞክራሲያዊ ኣመራርሓ ስልጣን ከም መንበሪ እናረኣየ፣ ብኣካብነት ክራይ እናተፀለወ ነቲ ኣካብነት ክራይ ስለዘይተቓለሶ፣ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንባዕሉ እውን ናብቲ ኣካብነት ክራይ ስለዝጠሓለ እዩ። እቲ ኣመራርሓ ንስልጣን ከም መንበሪ ዝርኢ ኮይኑ፣ ስነ ምግባሩን ቅንዕንኡን ተሸርሺሩ ኣተሓሳስባ ገዛኢ ደርቢ ክሕዝ ጀሚሩ፤ ፀረ ዴሞክራሲያዊነት ዓብሊልዎ። እዚ ድማ ህዝቢ ቅሬታ ክሕዝ፣ በቲ መንግስቲ ተስፋ ክቖርፅ ምኽንያት ኮይኑ። እቶም ሓይልታት ኣካብነት ክራይ ድማ ነዚ ከም ፅቡቕ ዕድል ተጠቒሞም ንሕቶታት ህዝቢ ጨውዮም ናብ ናቶም ዕላማ ኣእትዮሙዎ። “ዕድል ስራሕ ሰኢንና” ዝብሉ ዝነበሩ መናእሰይ ነቶም ዕድል ስራሕ ዝፈጥሩ ፋብሪካታትን ዝተፈላለዩ ትካላት ንግድን ናብ ምዕናው ኣትዮም። ስለዚ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፖለቲካዊ ሕመቕ ድኽመት ኢህወዴግ ዝፈጠሮ ኮይኑ ፀረ ሰርዓትና ዝኾኑ ሓይልታት ነዚ ከም ዕድል ተጠቒሞም ነቲ ሕመቕ ዝፈጠሮ ስምዒት ህዝቢ ናብቲ ሕዚ ዘለዎ ኩነታት አብፂሖሙዎ። እዚ ናይ ደገ ሓይልታት ብድሕሪት ኮይኖም ተሳቲፈሙሉ እዮም።

እቶም ናይ ደገ ሓይልታት ነቲ ሕዚ ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ ሕማቕ ፖለቲካዊ ኩነታት ከም ፀጋ ተጠቒሞም እንተተኻኢሉ ሙሉእ ንሙሉእ ነቲ ስርዓት ምፍራስ፣ እንተዘይተኻኢሉ ድማ ንኢህወዴግ ፅኑዕ ልምዓታዊ ዴሞክራሲያዊ ባህሪኡ ኣላሕሊሖም ንሳቶም ከም ዝደለይዎ ክኸውን ንምግባር ፀንቂቖም ተረባሪቦም። እዚ ብቕልጡፍ እንተዘይተኣልዩ ሃገር ዝብትን ኣካይዳ ስለዝኾነ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወዴግ እዋን ህፁፅ ኣዋጅ ተግባራዊ ክገብር ተገዲዱ ኣሎ።  

ህፁፅ ኣዋጅ ንምንታይ ኣድልዩ?

ከምቲ ልዕል ክብል ዝተገለፀ እቲ ዋና ምንጪ ፀገም ኢህወደግ ኣብ ውሽጡ ዝፈጠሮ ናይ ፅግዕተኛ ምብስባስ ሓደጋ እዩ። እዚ ንምእላይ ዝተጀመረን ብውዑይ መንፈስ ቃልሲ ዝቀፃፀል ዘሎ ብዕምቆት ምህዳስ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ዘይወሓጠሎም ሓይልታት ድማ ነቲ ኣጋጣሚ ብኻልእ መንገዲ ክጥቀምሉ ተራእዮም። ኣብ ሃገርና ፀረ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ምንቅስቓስ በርቲዑ፤ ዘርኣዊ ጎስጓሳት ብምክያድ ጥፍኣት ኣብፂሑ፣ ሕግን ደንብን ተጣሒሱ፤ ሃፍቲ ምዕናውን መኻይን ከይንቀሳቐሳ ብምዕጋት ዜጋታት ከይሰርሑ ምግባርን፣ ህይወት ንፁሃት ዜጋታት ምጥፋእ ናብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ። ሓይልታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ተሓጋጊዞም እቲ ናዕቢ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ክሰጋገርን ሕድሕዳዊ ግርጭት ክፍጠርን ተረባሪቦም። ብግልፂ እውን እቲ ናዕቢ ሕብራዊ ወያነ መልክዕ እንትሕዝ ተራእዩ። ሕብራዊ ወያነ “ዓመፅ ውክልና” እዩ። ናይ ውክልና ዓመፅ ማለት ስርዓት ክቕየር ወይ መንግስቲ ክወድቕ ዝደልዩ ሓይልታት ወፃኢ ካብ ሕቶታት ህዝቢ ዝተወሰኑ ኣጀንዳታት ብምምዛዝ እናጐሃሃሩ ሕድሕድ ግርጭት ንምፍጣር ብዝጥዕም መንገዲ ዝፍፀም እዩ። እቲ ናዕቢ ዝገብር ገለ ክፋል ሕብረተሰብ ሕቶታቱ ተጨውዮም መሳርሒ ካሊእ ሓይሊ ይኸውን ከም ዘሎ ብዘይርድአሉ ዝረቐቐ መንገዲ ዝትግብር ዓመፅ እዩ። ስለዚ እቲ ዓመፅ ብድሕሪት ኮይኖም ኣጀንዳታት እናመዘዙ ብልኡኽቶኦም ኣቢሎም ናይ ዘቀፃፅሉ ስርዓት ወይ መንግስቲ ከፍርሱን ካልእ ኣሻንጉሊት መንግስቲ ክምስርቱን ናይ ዝደልዩ ሓይልታት ተልእኾ እዩ ዘፈፅም። እዚ ሕብራዊ ወያነ (ዓመፅ ውክልና) ብሙሉእነት እንተተገቢሩ ነታ ሃገር ናብ ዘይትወፀሉ ዓዘቕቲ ዘእቱ ስለዝኾነ ቀልጢፍካ ክእለ ኣለዎ። ቀልጢፍካ ንምእላይ ድማ ህፁፅ ኣዋጅ የድሊ።

ህፁፅ ኣዋጅ ኣብ መላእ ካልኦት ሃገራት ዓለም ዝተለመደ ሕጋዊ መሳርሒ እዩ። እቲ ዴሞክራስን ኢኮኖምን ዝማዕበለላ ልዕለ ሓያል ሃገረ ኣሜሪካ እንተይተረፈት እትጥቀመሉ እዩ። መንግስቲ ኣዋጅ እቶ እቶ ክእውጅ ዝግደድ ብመደበኛ ምምሕዳራዊ ከይዲ ክእለ ዘይኽእል ሓደጋ እንተንፀላሉ እዩ። ስለዝኾነ እቲ ሕዚ ተኣዊጁ ዘሎ ህፁፅ ኣዋጅ ንሃገርና ካብ ደንደስ ጥፍኣት መሊስካ ናብ ንቡር ሰላማዊ ሃዋህውን ልምዓታዊ ከይዲን ንምእታው ዝሕግዝ እዩ። እዚ ኣዋጅ ፈለማ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወዴግ ኣድላይነቱ ርእዩ ኣፅዲቕዎ። ቀፂሉ ናብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ቀሪቡ ኣብኡ እውን ተቐባልነት ረኺቡ ፀዲቑ። ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ናብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ ብ396 ድምፂ ድጋፍ፣ 88 ድምፂ ተቓውሞን ሸውዓተ ድምፂ ተዓቅቦን ፀዲቑ ኣብ መላእ ሃገር ግብራዊ ኮይኑ ኣሎ።

እዚ ኣዋጅ ሃገርና ንምድሓን ዝተደለየ ስለዝኾነ ዋላ ሓደ ኣባል ቤት ምኽሪ ክቃወሞ ትፅቢት ኣይግበርን ነይሩ። ከምቲ እንሪኦ ብዙሓት ኣመራርሓ ተቓወምቲ ውድባት ከይተረፈ ነዚ ኣዋጅ ደጊፎም ጠጠው ኢሎም እዮም። ግን ድማ ቁፅሮም ዘይነዓቑ ኣባላት ቤት ምኽሪ ተቓዊመሙዎ። እዚ ዘርእየካ ዋላ ኩሎም እንተዘይተብሃለ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ኣብቲ ሃገር ዘፍርስ ዕግርግር ዝሳተፉ ኣባላት ቤት ምኽሪ ከም ዘለዉ እዩ። በዚ በለ በቲ ንኣባላት ቤትምኽሪ ተወከልቲ ሓዊሱ ዋላ እኳ ዝቃወምዎ ውሱን ዜጋታት እንተሃለዉ እቲ ኣዋጅ ብናይ ኣብዝሓ ድምፂ ፀዲቑ ናብ ተግባር ኣትዩ ኣሎ።

ኣብቲ ህፁፅ ኣዋጅ “ክግበሩ የብሎምን” ተባሂሎም ዝተዘርዘሩ ጉዳያት ገበናት እዮም። ሰላም ንዝዘርጉን ልምዓት ንዘዐንቅፉ፣ ሓድነት ህዝብታት ዝዘርጉ ዘይሕጋዊ ተግባራት እዮም እቶም ዝተኸልከሉ። ንኣብነት ምክእኣልን ሓድነትን ህዝቢ ዝጎደኡ ተግባራት ምፍፃም፣ ምስ ጉጅለታት ግብረ ራዕዲ ርክብ ምግባር፣ ምንቅስቓስ መጓዓዝያ ምህዋኽ፣ ኣብ ትካላት ትምህርቲ ኣድማ ምግባር፣ ኣብ ማእኸላት መዘውተሪ ስፖርት ናዕቢ ምልዓል፣ ህውከትን ዕግርግርን ዝፈጥር ርክብን ምልዕዓልን ምግባር እዩ ዝተኸልከሉ ዝብሎም። ካብዚ ብተወሳኺ ንዝውውር ንግዲ (መሰረታዊ ሸቐጣት ምህዋኽ) ንባህላዊ፣ ህዝባዊ፣ ሃይማኖታውን ብሄራውን በዓላት ምህዋኽ፣ ሰላምን ፀጥታን ህዝቢ ንምዝራግ ናይ ገንዘብ ኮነ ናውቲ ወይ ካሊእ ደጋፍ ምግባር፣ ናብ ዕዳጋ፣ ሃይማኖታዊ በዓላት ኮኑ ትካላት ከምኡ እውን ህዝቢ ናብ ዝተኣከበሎም ቦታታት መሳርሒ ኲናት ሒዝካ ምእታው ብመሰረት እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ኣይፍቀድን።

ካብዚ ብተወሳኺ ኮማንድ ፖስት ግልፂ ኣብ ዝገበሮም ሕጊ ዝጠሓሰ ምንቅስቓስ ዝግበረሎም ከባብታት ገደብ ሕላፍ ሰዓት ክቕመጥ ተደንጊጉ እዩ። መሳርሒ ኲናት ሒዝካ ምንቅስቓስ ዘይግበረሎም ከባብታት እውን ክንፀሩ እዮም። እዞም ንድሕንነት ህዝብን ሃገርን ተባሂሎም ዘተዘርዘሩ ዘይፍቀዱ ተግባራት ንምዕጋት ወይ እንተተግቢሮም ሕጋዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ እዩ። እዚ እውን ኣብቲ ኣዋጅ ዝተኻተተ ቁምነገር እዩ። ንኣብነት ገዛን ተሽከርከርትን ዘካርዩ ሰባት መንነት ተኻረይቲ መዝጊብካ ናይ ምሓዝን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ንፖሊስ ምፍላጥን ግቡእ ኣለዎም። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ዝተኻረየ ሰብ ዜጋ ወፃኢ ሃገር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ውዕሊ ኪራይን ፓስፖርትን ንፖሊስ ምሃብ ግድን ይኸውን። ዝኾነ ትካል ኣብ ዝተሓተቶ እዋን ንሕጊ መኽበሪ ኣካል ሓበሬታ ናይ ምሃብ ግቡእ ድማ ኣለዎ። ስለዝኾነ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ነዞም ልዕል ክብሉ ዝተዘርዘሩ ዘይሕጋዊ ተግባራት ዝኽልክል ብምዃኑ ኩሉ ዜጋ ክቕበሎ እዩ ትፅቢት ዝግበር። እምበኣርከስ እቶም ዝተቓወሙዎ ሰባት ዓዲ ንምፍራስ ቆሪፆም ዝተልዓሉ ፀረ ሰላምና ከምዝኾኑ ካብዚ ምርዳእ ይከኣል። እቲ ኣዋጅ ዘይሩ ዘይሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስለዝደለዮን መንግስቲ ዓዲ ናይ ምድሓን ሓላፍነት ስለ ዘለዎን ፀዲቑ ናብ ተግባር ኣትዩ ኣሎ። ሕዚ ካብ ሕድሕድ ዜጋ ትፅቢት ዝግበር ነቲ ንቐፀልቲ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ሃገርና እትምርሐሉ ህፁፅ ኣዋጅ ዘዐንቅፉ ምንቅስቓሳት ምኹናንን በብኸባቢኻ ሰላም ክዓስል ኣብ ጐድኒ እቲ ነዚ ኣዋጅ ዘተግብር “ኮማንድ ፖስት” ኮይኑ ፃዕሪ ምግባርን እዩ።

ሰላም ሓደ ግዘ እንድሕር ኣምሊጡ ንምምላሱ ከቢድ እዩ። ብዘይካ ሰላም ድማ ኩሉ እንደልዮ ነገር እዩ ዝበላሾ። እንድሕር ሰላም ዘየለ ተረጋጊዕኻ ሃሪስካ ምሕዳር እውን ኣይህሉን፤ ብነፃነት ተንቀሳቒስካ ምስራሕ ዘይሕሰብ እዩ። ብኸመይ ካብ እቲ ዝመፅእ ሓደጋ ከም እተምልጥ ደኣ እምበር ብኸመይ ሰሪሕኻ መነባብሮኻ ከም እተመሓይሽ እትሓበሉ ዕድል ፀቢብ እዩ ወይ ድማ ጠቕሊሉ ኣይህሉን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዜጋታት ሃገራት ሶርያን የመንን በፂሕዎም ዘሎ ዕፃ እዚ እዩ። ብበጀትን ኣፅዋርን ሓይልታት ወፃኢ ዝንቀሳቐሱ፣ ስለ ሰላም ሃገር ዘይግደሱ ዕሙታት ተቓወምቲ ምስ መንግስቲ ብዝገብርዎ ውግእ፣ ብፍላይ እቶም ተቓወምትን ሓይልታት ወፃእን ብዝትኩስዎም ተወንጨፍቲ፣ ዜጋታት እተን ሃገራት ንኣደዳ ሞትን ምጉዳል ኣካልን ይቃልዑ ኣለዉ። ስድራ ከም ስድራ ግዳይ ሞት ዝኾነሉ፣ ኣዴታት ኣቦታት ሙሉእ ስድርኦም ዝስእንሉ ኣዝዩ መስካሕክሒ ህልቂት እዩ ዘሎ ኣብተን ሃገራት።

እቶም ዝተረፉ ድማ ካብዚ ሞት ንኸምልጡ ሃገሮም እናገደፉ ብምህዳም መዕረፊኦም እንተይፈለጡ ፍቐድኡ በረኻታት ክጓዓዙ ንኻሊእ ሓደጋ ይቃልዑ፤ ብጥሜትን ፃምእን ይሞቱ። እቶም ፀገማት ተፃዊሮምን ከም ዕድልን ኣብ ዝቐረብኦም ሃገራት ዕቑባ ዝሓቱ እውን ኣብ መፅለሊ ስደተኛታት (መዓስከራት) ኮይኖም ወርሓዊ ራሽን እናተፀበዩ ህይወቶም ከውዕሉን ከሕድሩን ይግደዱ ኣለዉ። እዚ ተርእዮ ኣብ ብዙሕ ከባብታት ዓለምና ዝተፈፀመን ዝፍፀም ዘሎን እዩ። እዚ ኮነ ተባሂሉ ብሓይልታት ወፃኢ ዝተጠነሰን ዝተወለደን ሕብራዊ ወያነ ብጋንኡ ስለ ዘይተኣለየ እዩ ናብዚ በፂሑ ዘሎ።

እምበኣርከስ እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ንምእዋጅ ዘገደደ ሰላም ሃገርና ናብ ንቡር ንምምላስ፣ ሕገመንግስታዊ ስርዓትና ንምሕላው እዩ። ስለዝኾነ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ጎድኒ ኣካላት ፀጥታ ብምዃን ሰላሙ ውሕስ ንምግባር ከባቢኡ ብዝግባእ ክከታተል ኣለዎ። ኢህወዴግ ንለውጢ ቆሪፁ ተላዒልሉ ኣብ ዝርከበሉ እዋን፣ ምትሕንናቕ ኣካብነት ክራይን ልምዓታዊ ዴሞክራሲን ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሕሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኩሉ ሰብ ኣብ ጎድኒ ልምዓታዊ ዴሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ደው ብምባል ብመሪር ቃልሱ ንዘረጋገፆ ስርዓት ጠጠው ኢሉ ክሕልዎ ይግባእ። ኣብዚ ጉዳይ ከም ውልቀ ሰብ፣ ከም ውዳበን ከም ህዝብን ዝህልወና ኣስተዋፅኦ ብዝምልከት ድማ ብዕምቆት ክንመያየጥን ኣብ ምሉእ ምርድዳእ ክንበፅሕን ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010