እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925715
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3120
2784
12618
4892207
68297
89679
4925715

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:47

መግለፂ ቅዋም ተሳተፍቲ 7ይ ውድባዊ ኮንፈረንስ ህወሓት

here we go
selam new

 

ንሕና ልዕሊ 2000 እንኸውን ካድረታትን ላዕለዎት ኣመራርሓን ህወሓት ከምኡ እውን ልዕሊ 200 ዝኾኑ ተወከልቲ ኣሓትን መሓዙትን ውድባት ካብ ዕለት 03-09/05/2010 ዓ/ም ንሸውዓተ መዓልቲ ኣብ 7ይ ውድባዊ ኮንፈረንስ ብምርካብ ዓሚቕ ገምጋም ብምስላጥ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ብዘይንሕስያ ዝገምገሞን ዝሃቦ ውሳነን መሰረት ገይርና ዝጐደለ እንተልዩ ክንምልእን ክነዕሙቕን፤ ካብዚ ሰጊርና ድማ ብኣንፃር ኣብ ህዝቢ፣ ውድብ፣ ክልልን ሃገርን ዘብፃሕናዮ ፀገም ብልክዑ ክንወስድን ምስ ነብስና ክነጣብቕን ክኢልና ኣለና። እቲ ልዑል ትዕግስትን ተፃዋርነትን ዘለዎ ህዝብና ኣብ ውድቡ ፅኑዕ እምነት ብምሓዝ ካብ እምነቱን ልምዱን ተበጊሱ ነዚ ዕድል ስለዝሃብና ልዑል ምስጋና ከየቕረብና ኣይንሓልፍን::

ክሳብ ሐዚ ኣመዝጊብናዮም ዘለና ክልላውን ሃገራውን ዓወታት፣ ሃገርና ብልምዓታውን ዴሞክራሲያውን መስመር እናተመርሐት ዘመዝገበቶም ድሙቓት ፍፃመታት ምዃኖም ዘይካሓድ ሓቂ እዩ። ህዝብታት ክልልና፣ ሃገርናን ዓለምን ዝመስከሩሎምን ዝብህጉዎምን ዓወታት እናረጋገፅና ንቕድሚት ንምርሽ ከምዘለና ፍሉጥ እዩ። ነዚ ድማ ዓለም ለኻዊ ትካላት ብዝተፈላለየ መልክዑ ዘረጋግፅዎ ሓቂ እዩ። ምስ ኣሓትን መሓዙትን ውድባት ብምትሕብባር ኣብ መትከላዊ ሓድነትን ምትእስሳርን ዝተመስረተ ሓድነትና ብምጥንኻር ብሄር ብሄረሳባትን ህዝብታትን ሃገርና ብሓባር ኣብ ፅላል ህገ መንግስታዊ ስርዓትና ብምዕሳል ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ተሃድሶን ምርግጋፅ ትራንስፎርሜሽንን ንምዕዋት ሎሚ እውን ከም ቀደምና ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ከምእነዐውቶ ኣይንጠራጠርን።

እዚ ከምዘሎዎ ኮይኑ ግን ኣብዚ ሐዚ እዋን ሃገርና ኣብ ኣዝዩ ዘስክፍ መፃብብ ኣብ ዝኣተወትሉን ብዝፈጠርናዮ ፖለቲካዊ ሽግር ህዝብን ሃገርን ብልክዕ እቶም ዘመዝገብናዮም ዓወታት ኩለመዳይ ዓፀባ፣ ዕንወት ፣ ሞትን ምፍንቓልን ከምዘስዐበ፣ ህዝቢ ኣብ ውድቡን መንግስቱን ዝነበሮ ተስፋን ከጠዓዕሞ ዝጀመረ ልምዓትን ሰላምን ክስእንን መፃኢ ዕድሉ ፀልሚቱ ክረኣዮን ገይርናዮ ኢና። ተሳተፍቲ 7ይ ውድባዊ ኮንፈረንስ እውን እዚ ከምዚ ዝበለ ጥልመትን፣ ህዝባውነቱን ወያናይ ስብእንኡን ዝሸርሸሮ ሕመቕን ኣዝዩ ከምዘሐዘነናን፤ ብዝፈፀምናዮ ፀገም ልክዕ ድማ ህዝቢ ብተግባር ክንኽሕስ ቃልኪዳንና ኣሐዲስና ንርከብ። እዚ እንተዘይገይርና ድማ ተመሳሳሊ ዕድል ምሕዳስ ከምዘይንረክብን፤ ኣብ 1993 ዓ/ም ተሃድሶና ዘነፀርናዮ ‘ኣርማጌድዮን፣ ምጥፍፋእን ምትህልላቕን ከምዝስዕብ ብልቢ ኣሚንና ተቐቢልና ኣለና።

ብመሰረት እዚ ካብዚ ተገይሩ ዘሎ ገምጋም ብምብጋስ በብደረጅኡ ብገምጋምን ዓርሰ ነቐፌታን ብምዕሟቕ ብቐፃልነት መስተኻኸሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ዝተሰጣጠመ ምንቅስቓስ ከምዝገብር ተረዳዲኡ ኣኼብኡ ዛዚሙ ኣሎ።

ከምቲ ዝፍለጥ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቅድሚ 43 ዓመት ቓልሱ እንትጅምር፤ እቲ ቓልሲ ነዊሕን መሪርን ዓወቱ ድማ ግድን ከምዝኾነ ኣሚኑ ኩለመዳይ ቓልስን መስዋእትነትን ብምኽፋል ሓያልነቱ፣ ህዝባውነቱን ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን መስመሩን ብተግባር ዘመስከረ ውድብ እዩ። ኣብ ጉዕዞ ቓልሱ እውን ደውታን ዕንክሊልን እንተጓንፎ ስትራተጅካዊ ኣመራርሓን ራኢን እንዳቐመጠ ንውሽጣዊ ድኽመታቱ ብዘየላጢ ብምግምጋም ካብ መድረኽ ናብ መድረኽ እንዳተሰጋገረ፤ እቲ መድረኽ ዝሓቶ ኩሉ ዓይነት መስዋእትነት እንዳኸፈለን ኣብ ህዝብን እቲ ተጋዳላይን ዘሉዎ ተቐባልነት የመና እንዳኾለዐ፤ ኩሉም ዓይነታት ድሕረታትን ውድቀታትን ብብልሓት እናሰገረ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስሰዐን ሰጋእ መጋእን፤ መስዋእቲ እንዳኸፈለ ምሩፃት ቐቢሩ ምሩፃት እንዳተከአ ዝመፀ ውድብ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ዴሞክራሲ፣ ሰላምን ልምዓትን በብደረጅኡ እናረጋገፀ እንተመፀ እውን ሰኣን በብደረጅኡ ዝርከብ ስትራተጂክ መሪሕነት ተራኡ ዘይምፅዋቱ ዳግም ናብ ፅግዕተኛ ምብስባስ፣ ሕመቕን ብልሽውናን ጥሒልና ህዝቢ፣ ውድብን ሃገርን ኣብ ከቢድ ቅልውላውን ጫፍ ምብትታንን ምትህልላቕን ክኣቱ ጌይርናዮ ኢና።

በቢደረጅኡ ዝርከብ ካድረን ኣመራርሓን ልዕሊ ዕላማኡ፣ ህዝቡን መስመሩን ውልቃውነት ወሪርዎ፤ ነቲ ቦኽርን ሕሳስ ውልድን ሓንኩኹ ዝሃቦ ህዝቢ የመና ኣቖጢዕዎን በዲልዎን ከምዝኾነ ኣሚኑ ተቐቢልዎ ኣሎ። እቲ ኣብ መጀመርታ 2009 ብዕምቆት ናይ ምህዳስ ምንቅስቃስና ዓሙቑን ናብ ሰብ ተላጊቡን ብዘይምኻዱ ሕመቓት ፅግዕተኛ ምብስባስ ደጊሱ፣ ኔትዎርክን ምጥቕቓዕን ገንጊኑ፣ ስልጣን ከም መንበሪ ተወሲዱ ነቲ ኣመራርሓ ዘሪጉን ቀይዱን ስለዝሓዞን የግዳስ ብሓሶታዊ ፀብፃብ ልቡ ዝነፍሕን ዝጃሃርን ብውስን ዓወታት ዝሰኸረ ኣመራርሓን ከምዝተፈጠረ እቲ ኮንፈረሰኛ ብዝርዝር ተመያይጡን ተኻቲዑን ደምዲምዎ ኣሎ።

መድረኻዊ ተልእኾናን ፖለቲካዊ ስብእናናን ረሲዕና፤ ሕመቓት ፅግዕተኛ ምብስባስ ናብ ነርእየሉ መድረኽ ዝተሰጋገርና ሙዃና ብጉድለትና ልክዕ ኣሚንና ተቐቢልናዮ ኣለና። ከም ውፅኢት እውን ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ፀረ-ዴሞክራሲ፣ ኔትዎርክ ዝዓብለለሉ፤ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳር ዝተጓደለሉ፣ መትከላዊ ሓድነት ኣመራርሓ ዝለመሰሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ብሙኻኑ ድማ ንፅግዕተኛታት፣ ፀበብትን ትምክሕተኛታትን ጥጡሕ ባይታ ፈጢርናሎም ኢና። እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጐ ህዝቢ ትግራይን ውድቡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝነበሮ ብደም ዝተኣሳሰረን ከም እምኒ ዓረ ዝፀንዐን ርክብ ክሕርፍፍ ገይርዎ እዩ።

ብዝኸፍአ መልክዑ ድማ እቲ በቢደረጅኡ ዝርከብ ካድረን መሪሕነትን ናብ ሽኩትን ምንጥልን ስልጣን ኣትዩ ናብ ጫፍ ገዛኢ ደርብነት ዘስግር ዓቕምታት ኣዋህሊሉ ዝፀንሐ ምዃኑ ተሳታፋይ እዚ 7ይ ውድባዊ ኮንፈረንስ ዝኾነ ካድረን ላዕለዋይ ኣመራርሓን ህወሓት ብዘይንሕስያ ገምጊሙ ኣረጋጊፁዎ ኣሎ። ስልጣን ከም መንበሪ ብምውሳድ ንፅግዕተኛ ምብስባስ ዝተሳጠሐ ሙዃኑ ብምእማን ነዚ ዝፈፀሞ ታሪኻዊ ስሕተት ኣሚኑ ህዝቡ ክኽሕስ ቃሉ ዘሀድሰሉ መድረኽ ኮይኑ ረኺብዎ እዩ።

ስትራተጅካዊ ልእኽቱኡ ዝመኸነ ኣመራርሓ ቅድሚ ሐዚ ዝፀንሐ ብድፉኑ “ትራንስፎርሜሽን ኣይተዓወተን” ዝብል ልሙድ መዐሸዊን ለውጢ ዘየምፅእን ኣገማግማ ኣብ መሬት ዘየለ ፀብፃብን መረዳእታን ብምርኣይ፤ ብውስን ዓወታት ዝሰክር፣ ብዝፈጠሮም ሕፅረታትን ብልሽታትን ድማ ክልልናን ሃገርናን ብዝኸፍአ ክትሕቆንን ክትዝረግን ናይ ባዕልትና ብፅሒት ነይርዎ እዩ። ብዓብዩ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብዘይበልዖን ዘይተቐየሮን ከም ፅጉብን ዝሓለፈሉን ዘምስል ቅጥፈታት እቲ ካድረ ንላዕለዋይ መሪሕነት እንዳመገቦ ምምፅኡ ንውሽጡ ፈቲሹን ረጊሙን ንኸይድገም ንኽቃለስ ኣብ ስምምዕ በፂሑ ኣሎ። ልዕሊ 27 ነጥቢ 7% ኣብ ትሕቲ ፀፍሒ ድኽነት ዝነብር ህዝቢን ብኣውርኡ ድማ ብሚልየን ዝቑፀር ህዝቢ ትግራይ ብሴፍቲኔት ዝመሓደርን፤ ኣብ ከተማ እውን እንተኾነ መሊኡ ካብ ድኽነት ዘይወፀ ህዝቢ ፀይሩ ኣብ ፍፁም ፀረ ህዝቢን መስመርን ቁርቁስ ዝኣተወ ካድረን መሪሕነትን ከምዝነበረ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኣየ መድረኽ ኮይኑ ኮንፈረንስና ተዛዚሙ ኣሎ።

ተሳተፍቲ 7ይ ውድባዊ ኮንረፈንስ ብዝነበረ ዘይመትከላዊ ሓድነት ነቲ ጥሙርን ድልዱልን ሓድነትን ክብርታት ውድብናን ከም ዝጐድኦ ኣሚኖም ተቐቢሎም ኣለዉ። ነዚ ክብርታት ውድብ ምሽርሻር ቐንዲ ምንጩ ባዕሉ እቲ ላዕለዋይ ካድረን መሪሕነትን ሙዃኑ ብዘይንሕስያ ተቐቢልዎ ኣሎ።

ኣፍቲ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን እንተኾነ ወያናይ ዴሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባን ተግባርን ጐልቢቱ ከይወፅእ ተራ ዝነበረና ኮይኑ እዚ ድማ ዓቕሚ ውድብና ኣልሚሱ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ዘይግቡእን ዘሕፍርን ተግባራት ክፍጠር ምኽንያት ኮይንና ኢና። ጥሙር ውሽጣዊ ዓቕሚ መሪሕነትናን ካድረናን ደኺሙ፤ ፀገም ህዝቢ ብቕልጡፍ ምፍታሕ ዝሰኣንናሉን ብዕግበትን ግጉይ መረዳእታን ሓቀኛ ተጠቃምነት ህዝብና ኣብ ምጉዳእ ግደ ካድረና ዕዙዝ ምንባሩ ብዝርዝር ተገምጊሙን ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑሉን ኣሎ።

ኣብዘለናዮ ኩነታት ሰላም ተባራዒ ሕቶ ኮይኑ ኣሎ። ንዓድን ህዝቢን ንምድሓን ጥራሕ ዘይኮነስ ንባዓልትና ንምድሓን እውን እንተዘይሰሪሕና፤ ኩነታት እንዳኸፍአን እንዳተዃስሐን ከይዱ ብህውከትን ዕግርግርን ከምንህሰን እቲ ዝኸፍእ መጉዳእቲን መከራን ኣባና ከምዝገድድን ርዱእ ሙዃኑ ተሳተፋይ 7ይ ውድባዊ ኮንፈረንስ ብሙሉእ እምነት ተቐቢልዎ ኣሎ። እዚ ሕቶ ምድሓን ዓዲ፣ ህዝብን ውድብን ኣጀንዳ ህወሓት ጥራሕ ዘይምዃኑ ብምእማን ምስ ኣሓትን መሓዙትን ውድባት ኣብ ቃልሲ ዝተመስረተ ሓድነት ብምፍጣር ነቲ ክሳብ ሐዚ ዝበደልናዮን ዘጉደልናዮን ንምክሕሓስን ርኡይ ለውጢ ንምምፃእን ንፅባሕ ዘይበሃል ዋኒን ኮይኑ ኣሎ። ነናይ ባዕልና ገዛ ዕዮ ብምፍፃምን ጉሓፍና ብምእላይን ንቕድሚት ክንምርሽ ኣለና። እዚ እንተይኮነ እንተተሪፉን ሓደ ውድብ ንቕድሚት እቲ ኻልእ ንድሕሪት ክስጉም እንተፈቲኑን ግና ተተሓሒዝና ናብ ገደል ከምንኣቱ ፈሊጥና ካብ ምንቛርን ምውንጅጃልን ብምውፃእ ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ታሪኽ ክንሰጋገር ሙሉእ ምርድዳእ ተበፂሑ ኣሎ።

ካብዚ ብምብጋስ ኣመዝጊብናዮም ዘለና ክልላውን ሃገራውን ዓወታት፣ ሃገርና ብልምዓታውን ዴሞክራሲያውን መስመር እናተመርሐት ዘመዝገበቶም ድሙቓት ፍፃመታት ንድሕሪት ከይምለሱ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ይግባእ። ህዝብታት ክልልና፣ ሃገርናን ዓለምን ዝመስከሩሎምን ዝብህጉዎምን ዓወታት ናብ ዘይኽበሱሉ ደረጃ ክነብፀሖም ሕድርና ክነጠናኽር ይግባእ። ዝጀመርናዮ ዘብህግ ልምዓትን ዕብየትን ሐዚ እውን ናይ ሞትን ሕየትን ገይርና ንምዕዋቱ ክንረባረብ ይግባእ።

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን!

ገምጋም 7ይ ውድባዊ ኮንፈረንስና ካፍቲ ዝተለመደ ብዓይነቱን ትሕዝትኡን ዝተፈለየ ኮይኑ ኣሎ።  ውፅኢቱ እውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውድቡ ህወሓት መሊኡ ተስፋ እንተይቆረፀ፤ እኳ ድኣስ ውድብና ከምታ ልማዳ ክትዕርን ክትበራበርን ንዝብሎ ዝነበረ ባህጊ ኣለምሊምዎ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ነቲ ዓቃል፣ ፃዕራምን ርሑቕ ኣማትን ህዝብና ደጊምና ልዑል ምስጋናና እንዳቕረብናን ይቕረታ እንዳሓተትናን ቃልና እንተየዕበርና ከምንክሕስ እናረጋገፅና ነዚ በዓል 12 ነጥቢ መግለፂ ቕዋም ኣውፂእና ኣለና።

1.      ንሕና ላዕለዎት ኣመራርሓን ካድረታትን ህወሓት ነቲ ኣብ ውድብና ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ፅግዕተኛ ምብስባስ ሓደጋን ናብ ገዛኢ ደርቢ ናይ ምልዋጥ ዝንባለን ዱኽዒ ኾይኖም ከም መሳርሒ ዘገልግሉ ምጉጅጃል፣ ኔትዎርክ፣ ምጥቕቓዕን ምክልኻልን፤ ዕላመኦም ድማ ሽኩት ስልጣንን ናይ ዉልቀ ክብሪን ልዕሊ መስመርን ህዝቢን ብምግባር ናይ ፀረ ዴሞክራሲን ፀረ ህዝቢን ተግባራት ምዃኖም ብምርዳእ፤ ካብ መትከላት ወያናይ ዴሞክራሲ እንዳተበገስና ንህዝብናን መስመርናን ኣቐዲምና ብምርኣይን ዓትዒትና ብመሓዝን ብትረት እናተቓለስና መስመር ወያናይ ዴሞክራሲ ዝጉልብተሉን ህዝብና ካብ’ዙይ ብዝለዓለ ተረባሒ ንክኸዉንን ብወነን ብዝለዓለ ሕራነን ከም እንቃለስ ቃል ንኣቱ።

2.     ንሕና ላዕለዎት ኣመራርሓን ካድረታትን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፤ ነቶም ህዝባዊ ውግንናናን ህዝባዊ ባህሪያትናን ዝሽርሽሩ፤ ኣብ መትከላዊ ቃልሲ ዝተመስረተ ሓድነት ከይህልወና ዝገብሩ ሕመቓት፤ ካብ እዋን ናብ እዋን ተደማሪ ዓቕሚታት እናፈጠርና ሕቶ ህዝብና ከይንምልስ ዝዓግቱና፤ ንስልጣን ካብዘለና ዝተዛበዐ ኣራእያ ዝብገስ ምጥቕቓዕ፣ ምጉጅጃል፣ ኔትዎርክን ዘይተደለየ ምትእስሳርን ፀገማት ብሰፊሕ ኩለመዳያዊ ናይ ህዝብና ተሳትፎ ብምዕጃብ ነቶም ፀገማትና ብዝፈትሕ መንገዲ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝተቐፃፀለ ቃልሲ ከም ንዉልዕ ቃል ንኣቱ።

3.     ዘይትብተኽ ፈትሊ ሓቂ መስመር ህወሓት ተጠቒምና ዳግም ንከምዚ ዝበለ ዕንክሊልን ምብልሻዉን ዕድልን ጊዜን ዘይብልና ምዃንና ተረዲእና ንምእማኖም ዘፀግሙ ሕሉፍ መስተንክራዊ ቃልሲ ዉድብና ዓቂብና፤ ናይ ዉልቀ ጉዳይ ትሕቲ መስመርን ህዝቢን ጌርና፤ ዝመዓራረ ኣመዓራሪና፤ ዓቕምታትና ወዲብናን ተጠናኺርናን ክንሰርሕን፤ ነዚ ለባም፣ መስተውዓሊን ተቓላሲ ህዝብና ክንክሕስ ቃል ንኣቱ።

4.     ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብምኽንያት እቱ ኣጋጢሙና ዝፀንሐ ፀገም ዘባኸንናዮ ናይ ልምዓት ሓይሊ፣ ጊዜን ካልኦት ፀጋታትን ከምዘለዉ ብዕሊ ንርዳእ ኢና። ንሕና ካድረታትን ላዕለዎት ኣመራርሓን ነቲ ተቓሊሱን ኣቃሊሱን ኣብዚ ዘብፀሐና በዓል ሃፍታም ተሞክሮ ህዝቢ ትግራይ ነባር ኣመራርሓ፣ ተጋዳላይ፣ ጉዱእ ኵናትን ስድራ ስዉኣትን እቱ ዝግበኦም ክብሪ እንተይሃብና ብኣናእሽተይ ዓወታት ሰኺርና፣ ብናይ ሓሶት ፀብፃብ ነንባዕልትና እናተሞጋገስና፤ ዘይበልዐ ህዝቢ ዝበልዐ እናምሰልና ብምፅናሕና ምኽንያት ክንሰርሖም ዝግበአና ስራሕቲ ብዘይምስራሕና ኣስታት 27 ሚኢታዊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ፀፍሒ ድኽነት ክነብር ምኽንያት ኮይንና ፀኒሕና ኢና። ብምዃኑ እዉን እዚ ከቢድ ክሕደት ብቕልጡፍ ክእረምን ህዝቢ ካብ ድኽነት ክናገፍን ስለዘለዎ ህዝብና ንምኽሓስ ጠንኪርና ክንሰርሕ ምዃንና ቃል ንኣቱ።

5.     ዉድብና ህወሓትን ህዝብናን ኣብ ከይዲ ልምዓትን ትራንስፎርሜሽንን ዝገበሩዎ ፃዕሪ ብፍላይ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣብ ክልልና ዘመዝገብናዮ ድሙቕን ኣፍልጦ ዝረኸበ ዓወትን ከምዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ፅግዕተኛ ምብስባስ ነቲ ናይ ዕብየትን ስግግርን ዕድላት ዝሰንከለሉን ናህሩ ዘዓገተሉን፤ ጉዕዞ ማኑፋክቸሪንግ ትራንስፎርሜሽን ትርጉም ዘለዎ ስራሕቲ ዘይተፈፀመሉ ከምኡ’ዉን ኣብ ፅርየት ትምህርቲን ግልጋሎት ጥዕናን ዓብዪ ጉድለታት ዝተራእዩ ምዃኖም ስትራተጂካዊ ኣመራርሓ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝገምገሞ ፈተናታት ኣብዚ ኮንፈረንስ ምርድዳእ ተበፂሑ ኣሎ። ስለዝኾነ ንሕና ላዕለዎት ኣመራርሓን ካድረታትን ህወሓት ነዘን ጉድለታት ብህፁፅ ንምእራም ብሙሉእ እምነትን ድሉውነትን ብተግባር ንህዝብና ክንክሕስ ቃል ንኣቱ።

6.     ንሕና ካድረታትን ላዕለዎት ኣመራርሓ ዉድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን፤ ሙሉእ ዘይጎደሎ ተሳታፋይነትን ተጠቃምነትን መናእሰይን ደቂኣንስትዮን ዘዕንቅፍ ዝኾነ ይኹን ኣረኣእያን ተግባርን ብምቅላስ ቀንዲ ናይ ልምዓት ዓቕሚ ክትኮኑ ብቑዕ ኣመራርሓና ከምእነዕርፍ እናገለፅና ንስኻትኩም እዉን ከም ወትሩኹም ፃዕርታትኩም ብምሕያል ኣብ ጎኒ ዉድብኩም ክትዓስሉ ፃዉዒትና ነቕርብ።

7.     ዓቕሚታት ምሁራትና ፀንቂቕና ክንጥቀምን ኩሎም ስራሕትና ኣብ መፅናዕትን ምርምርን ክምስረቱ ከምዝግባእን ካብ መፈለምታ ትልሚታትና ኣትሒዙ እቱ ምሁር ክሳተፍን ሪኢቶ ከቐምጥን ከተግብርን ንለውጢ ህዳሰና መሪሕ ኮይኑ ከዐዉት ዝኽእለሉ ኣካይዳ እንዳስፋሕናን እንዳዕሞቕናን ክንከድ ነዚ ዘዕንቅፍ ኣረኣእያን ተግባርን ድማ ብዘይንሕስያ ክንእርም ቃል ንኣቱ።

8.     ኣመራርሓና ዋና ጉዳዩ ዕላማን ህዝቢን ምዃኑ ተሪፉ ህዝባዊነቱ ተሸርሺሩ ስልጣን እናተቐራመተ ህዝቢን ሃገርን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ብስግኣትን ኣንፀርፅሮትን እናነበረ ከም መንግስትን ውድብን ህዝቢ ናይ ምድማፅን ጉቡእ ምላሽ ናይ ምሃብን ዓቕምታቱ እናተዳኸመ ልዕልነት ሕጊን ፍትሒን ብሙሉእነት ኣብ ክንዲ ምርግጋፅ ሓሓሊፉ መሓውራት ፍትሒ መጠቓቕዒ መስርሕ ኮይኑ ዝረኣየሉ ኩነታት ከምዝተፈጠረ ብዑምቆት ብምርዳእ ጉዳይ ምንጋስ ሰናይ ምምሕድዳር ብመንፈስ ጊዜ የለን ደረጃ ብደረጃ ክንፈትሖ ቃል ንኣቱ።

9.     ብሽም ትግራዋይነትን ውድብናን ዝሽቅጡ ኣከብቲ ክራይ፣ ሓይልታት ትምክሕቲን ፀቢብነትን ኣብ ውድብና፣ ህዝብና፣ ክልልናን ሃገርናን ዝበፅሕ ዘሎ ኣሉታዊ ሳዕቤን ኮነ ተባሂሉ ብዝተፈጠረን ኣብ መሬት ዘየለን ሕገመንግስታዊ ስርዓትና ዘይፈቕዶን ኮይኑ እናሃለወ፤ “ልዕልነት ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህወሓትን ኣሎ” ብዝብል ኮነ ተባሂሉ ብዝተቐረፀ ኣጀንዳ ፌዴራላዊ ስርዓትና ንምብታን ዝተኣልመ ሸርሒን ዉዲትን ምዃኑ ተረዲእና ብፅንዓትን ብትረትን ከምእንቃለሶ ቃል ንኣቱ።

10.    እቱ ውድብና ሒዛቶ ዘላን ጀሚራቶ ዘላን ከይዲ ምትኽኻእ ወለዶታት ዝያዳ ብዝተጠናኸረ መንገዲ ክንከደሉን ንድሕሪት ዘይምለሰሉ ኩነታት ክንፈጥርን ምዃንና እናረጋገፅና ሕድሕድ ወለዶ እዉን ካብ ሃፍታም ተሞክሮን ታሪኽን ኣያታቱን ኣዴታቱን ተማሂሩ ምስ ህሉዊ ኩነታቱ ኣገናዚቡን ዘለዎ ሙሉእ ዘይጎደሎ ዉግንና ህዝቢን ብልሒን ተጠቒሙ ሕድሕድ መድረኽ ዝጠልቦ ናይ ፍልጠት፣ ክእለትን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ህዝባዊ ኣረኣእያን ዓቕሚን ክህሉዎን ክውንንን ብምግባር ብተግባር ዝተፈተኑ ብሉፃት መራሕቲ መፃኢ እዋናት ክፍጠሩ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና።

11.     ኣመራርሓና ዉልቀ ረብሓ ብምቕዳሙ ኣብ ኣካብነት ክራይን ብልሹዊ ኣሰራርሓን ከምዘሎ ስትራተጂካዊ ኣመራርሓ ውድብና ኮነ ንሕና ላዕለዎት ኣመራርሓ ገምጊምና ኣለና። ይኹን’ምበር ሓደጋ ኣካብነት ክራይን ተግባርን ብግቡእ ክረአ ከምዘለዎን ቀፀልቲ ቃልሲ ከምዝጠልብን ኣብዚ ኣትዩ ዝተረኽበ ኣመራርሓ ተሓታቲ ንክኸዉን ኣትሪርና ከም እንቃለስ ቃል ንኣቱ።

12.    ነፃነት ሓፋሽ መሕበራት፣ ዲሞክራሲያዊ ትካላትን ሚድያታትን ብምርግጋፅ ዓርሰን ኪኢለን ኣብ ህንፀት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትና ነፃ ተሳትፎ ክገብራን ብፅሒተን ክዋፃኣን ከምኡ እውን ዝቖማሉ ዕላማ ንኸዐውታ ልዑል ሓገዝን ደገፍን ከምንገብር እናረጋገፅና ዓቕሚ እዘን ውዳበታትን ትካላትን ዘልምስ ዝኾነ ይኹን ኢድ ኣእታውነት ብትረት ከምንቃለስ ቃል ንኣቱ።

ዝኸበርኩም ኣሓትን መሓዙትን ውድባት፤ እቲ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣጋጢሙዎ ዝፀንሐ ፀገም ናትና’ዉን ፀገም እዩ ኢልኩም ካብ ልቢ ብምእማን ኣብ ዝሓለፉ ሸውዓተ መዓልቲ ምሳና ኾይንኩምን ካብ ጎንና ከይተፈለኹምን ኣካል ከይዲ ገምጋማትና ብምዃን ንዝሃብኩምና ነፃነት ዝተመልኦ ሃናፂ ሪኢቶታትን ሓሳባትን ካብ ልቢ እናመስገንና፤ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ፅግዕተኛ ሓይልታት፤ ብህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ዝንግድ፤ ናብ ካልኦት ውድባት ብዘይ መትከላዊ መንገዲ ኢዱ ዝሰድድ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ከም እንቃለሶን ከም ዘይንፃወሮን እናገለፅና ኣብ በቢ ከባቢኹም ዘሎ ፅግዕተኛ ሓይሊ ብሄርን ሃይማኖትን ብዘይፈሊን ልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ ብዘይልክምን ክትቃለሱ ፃዉዒትና ነቕርብ።

ክብሪን ሞገስን ንስዉኣትና!

ንህዝብን ንመስመርን ዝወገነ ይጉየ ዘይወገነ ይተኣለ !

ተሳተፍቲ 7ይ ውድባዊ ኮንፈረንስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ

9 ጥሪ 2010 ዓ.ም

መአከቢ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ

መቐለ


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010