እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925710
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3115
2784
12613
4892207
68292
89679
4925710

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:46

“ድሕሪ ደጊም ዝህልወና ኣማራፂ ቓልስን መንገዲ ቓልስን ጥራሕ እዩ”

here we go
selam new

ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣይተ ተኽላይ ገብረመድህን

ካልኣይ ክፋል

 

ብብርኪ ኢህወዴግ ይካየድ ንዘሎ መድረኻት ተሃድሶ ስዒቡ ህወሓት ከካይዶ ዝፀንሐ ዓሚቕ ተሃድሶ ንኻልኦት ብሄራዊ ውድባት ኢህወዴግ መርአያ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ስርዓቱ ሓልዩ ይቕፅል ኣሎ፡፡ ብመሰረት እቲ ኢህወዴግ ዘቐመጦ ኣንፈት ድማ ክሳብ ሕዚ ንስራሕ ፈፃሚትን ማእኸላይ ኮሚቴን ሓዊሱ ላዕለዋይን ማእኸላይን ኣመራርሓ፣ ኣባላት ውድብ ከምኡ እናበለ በብደረጅኡ ንዝርከቡ ማሓውራት እቲ ውድብ ገምጊሙ ኣሎ፡፡ ንምዃኑ ብዕምቆት ናይ ምህዳስ ምንቅስቓስና ካብቶም ሕሉፋት ገምጋማት እንታይ ይፈልዮ፣ እንከይሓለፈልና ሓሊፉልና ምባልናን ኣብዚ ክልል ንዘሎ ኢኮኖሚያዊ ለውጢ አጋኒና፣ ንባዕልና ምፍላጥናን እንታይ ዓይነት መስዋእቲ ኣኽፊሉና? ንዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት መሰረት ገይርና ምስ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ምስ ኣይተ ተኽላይ ገብረመድህን ዘካየድናዮ ቃለ መሕተት ካልኣይ ክፋሉ ነቕርብ ኣለና፡፡

ወይን፣ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ህወሓት ዘለዎ እምነት ሐዚ እውን ከም ቀደሙ ዋላ እንተኾነ ህወሓትን ገምጋምን ተላሚዶም እዮም። ህወሓት ዘካይዶም ገምጋማት ብዙሕ ግዘ ብዓሚይቕ ዓርሰ ነቐፌታ ዝተሰነዩ እንተኾኑ እውን መሰረታዊ ምምሕያሽ እንተምፅኡ ኣይርኣዩን። ስለዚ እቲ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ገምጋማት እውን ካብቲ ሕሉፍ ገምጋም ዝተፈለየ ባህሪ ኣይክሕዝን ዝብሉ ስኽፍታታት ኣለዉ። እዚ ኣበሃህላ እዚ ምኽንያታዊ ስኽፍታ እዩ ኢሎም ዶ ይኣምኑ?

ኣይተ ተኽላይ፣ እቲ ህዝቢ ከምኡ ዝመሰለ ስግኣት ምሓዙ ኣይገርምን ዝብል ሪኢቶ ኣሎኒ። ምኽንያቱ ኣብ ህዝቢ ዝለዓለ እምነት ምሕዳርን ተቐባልነት ክህልወና ምግባርን እቲ ህዝቢ ምስቲ ውድብ፣ እቲ ውድብ ምስቲ ህዝቢ እናተመጋገቡ ክልቲኦም እናተደጋገፉ ካብታ ሐዚ ዘለናያ ድሕረትን ድንቁርናን ክንወፅእ እንኽእለሉ ዕድል ኣብ ምፍጣር ዝለዓለ ትፅቢት ስለዝገብር እዩ። ስለዚ ህዝብና ውድብ ህወሓት ንገምጋም ኣይትፅገምን ግን በቲ ዝገምገመቶ ልክዕ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ትፅገም እያ ዝብል ጥርጣረ ምሕዳሩ ግቡእ እዩ። ኣብ ገለ ገሊኡ እንሪኦም ስራሕትና ከምኡ ዝመሰለ ፀገም ስለዝርአ እዩ። ኣብዚኣ ግን ምትእምማን ዘድልያ ጥራሕ ንምቕማጥ እንተይኮነስ ብስሩ እውን እቲ ህዝቢ እውን ክርደኣ ዝግባእ ብኣ ደረጃ እውን ክሰርሓ ዝግባእ ኢለ ተሓሳቢ ዝገብራ ድሕሪ እዛ መድረኽ እዚኣ ካሊእ መድረኽ የብልናን ዝብል ናይቲ ውድብ ቆራፅ ውሳነን ናይ መወዳእታ መድረኽናን እዩ። ነዛ መድረኽ እዚኣ ብቑዕ ኮይኑ ዝርከብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ዝቕፅለሉ ኩነታት ክፍጠር፣ ነዛ መድረኽ እዚኣ ዘዕንቅፍ፣ ዝዕንቅፍ ጥራሕ እንተይኮነስ ጠጠው ኢሉ እውን ዝፀንሕ ኣካል እንተደኣሃልዩ ድማ እቲ ህዝቢ ዘለዎ ጥርጣረ ክፈትሕን ክምልስን እንተኾይኑ እዘን ናይ ህዝቢ ሕቶታት ብሙልአን ክምለሳ ኣለወን። መብዛሕቲኡ ናይ ህዝብና ሕቶ ዘይምለስ ኣይኮነን መብዛሕቲኡ ብምትእምማንን ብምርድዳእን እውን መልክዕ ዝሕዝ እዩ። እቲ ቀንዲ ፀገምና ኣብቲ ህዝባዊ ኣተሓሳስባናን ኣረኣእያናን ዝነበረ ፀገም እዩ። ነዚኣ ብትምጥን መንገዲ ክንወፅእ እንተኾይንና ብተግባር ኢና ክነርእያ ዘለና ዝብል እዩ እምነትና፣ እምነትና ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር እውን ግድን ክንሰርሖ ኢና።

እዚኣ ዘይንገብር እንተደኣ ኮይንና ብመሰረቱ ነቲ ውድብ ናብ ሓደጋ ኢና እነእትዎ ዘለና። ህዝብና ክኣምነና ክርደኣናን እንተደኣ ኮይኑ ብተግባር ክነርእዮ ክነርእዮ እንተኽኢልና ጥራሕ እዩ። ናይቲ ውድብ ውሳነ እውን እዚ እዩ። ከም ዞባ ሰሜን ምዕራብ እውን ኣብዚ ከባቢ እዚ ዘለና ፀገም ከመይ ኢና ክንርኦ ዝብል እንትንርኢ ካብዞም መድረኻት ኮንፈረንስ ብተግባር ክነርእዮ ኣለና ኢልና ኢና ኣቲና። ብመሰረት እዚ ብደረጃ ሕመቑ ሰብ ክቕፃዕ ገይርናዮ ኢና። ኣብአን ዝውሰኻ ነገራት ወሲኽና ድማ ክሳብ ታሕቲ ሒዝናየን ክንወርድ ኢና። እዚኤን እናተግበርና ስለእንኸይድ፣ ሱቕ ኢልካ መድረኽ እናፈጠርካ እናተዛረብካ ምኻድ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብተን መድረኻት ንዓኣ እትምጥን ስጉምትን ንዓኣ እትምጥን ተግባርን እናፈፀምና ክንወፅእ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዕምቆት ምሕዳስ መድረኽናን ቅድሚኡ ዝነበረ መድረኻት ፅሬትን ብመሰረቱ ብትሕዝትኡን ብዓይነቱን ፍልይ ዝበለ እዩ። ምኽንያቱ ብትሐዝትኡ ይኹን ብዓይነቱ መሰረታዊ ኣፈላላይ ኣለዎ። ሐዚ ናይ ህልውናን ህዝብና ናይ ምድሓንን ጉዳይ እዩ። ናይ ህልውናን ህዝብና ናይ ምድሓንን ጉዳይ ስለዝኾነ ንፅባሕ ኢልና እንሪኦ ነገር ስለዘይብልና ብተግባር እቲ ውድብ ክድሕን ዝኽእለሉ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ማለት እዩ። እተን ዝተኻየዳ መድረኻት እውን ብጭቡጥ ነዚ እየን ዘርእያና፣ ናይ ለውጢ ሰባት ዘይኮኑ ኣመራርሓ ይቕፅዑን ይወፁን ኣለዉ። እዚኣ ድማ ክትቅፅል እያ ማለት እዩ። እቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝኾነ ናብቲ ቦታ ክኣቱ እዩ። እዚኣ ድማ ካብቲ ማእኽላይ ኮሚቴን ፖሊት ቢሮን ጀሚርዎ እዩ። ካብቲ ፖሊት ቢሮ ጀሚሩ ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ቀፂሉ ሐዚ ድማ ኣብቲ ላዕለዋይ ካድረ እውን ተጠናኺሩ ይቕፅል ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ብዕምቆት ምሕዳስ “ኣብ ታሕቲ ፅቡቕ ከይዱ ኣብ ላዕሊ ግን ፀገም ነይርዎ” ዝበልናዮ እዚኣ እያ ክትፈለ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚኣ ንዓርሳ ብተግባር ከምኣ ገይርና ኢና ክንርእያ። ብተግባር ክነርእዮ እንተለና ሐዚ ንዓርሱ ከም ዞባና እታ ዝበፃሕናያ መደምደምታ ናይ ህዝቢ ሓሳብ ብዝተፈላለየ መራኸብቲ ሓፋሽ ከስምዕ እንተሎ ፅቡቕ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ማለት ግን ነቲ መድረኽ እዩ ፅቡቕ ዝብሎ እምበር ብመሰረቱ ኣብ ተግባር ኣቲኻ ምስራሕ የድሊ። ብተግባር ኣብ እንሰርሓሉ ግዘ ተወፋይነትና ወሲኽና፣ ግዘና ወሲኽና ኩለን ዝጎደለና ፀገማት እንምለአሉን ዕድላት ከምዘለና ተገንዚብና ክንሰርሕ ኢና ኢለ እየ ዝሓስብ። ስለዝኾነ ህዝብና ትፅቢት ዝገብረለን ነገራት ኣለዋ እየን ትኽክል እዩ።

ነዘን ትፅቢት ዝገብረለን መልክዕ ንምትሓዝን፣ መልክዕ ኣትሒዝና እውን እታ ዝነበረትና ጥርጣረ ብሙሉእነት ንምፍታሕ እንኽእለሉ ዕድል ኣሎ እዩ። እቲ ቃልሲ ተወሊዑ፣ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ፣ ሰባት ብዝመሰሎም ሓሳባት የቕርቡ ኣለዉ እዮም፣ ኣሎ ዝብልዎ ሽግራት ብምልኡ የቕርቡ ኣለው። እዚ ንዓርሱ ትክኽለኛ ኮይኑ ንክኸደልና ዓብዪ ዕድል እዩ። ብተግባር እውን ንዕኡ ዝምጥን ሪኢቶታትን ቅፅዓታትን እናሃብና ንኸይድ ኣለና ኢና። ህዝቢ ዘይኣመነሎም ኣመራርሓ ክለዓሉ እዮም ይለዓሉ እውን ኣለው። ህዝቢ ዘይኣመነሎም ኣመራርሓ ክህልው ኣይኽእሉን፣ ህዝቢ ዘይቕበሎም ካድረታት ክህሉው ኣይኽእሉን።

ስለዚ ጥፍኣት ኣለዎ ዝተብሃለ ኣመራርሓ ዝኾነ ይኹን ሓላፍነት ይሃልዎ ንዓዓ እትምጥን ቅፅዓት ግድን ክትወሃቦ እያ። እዚኤን ብዘይምግባርና ፅባሕ ከመሓይሹ እዮም፣ ሎሚ ከመሓይሹ እዮም ዝብሉ ኣበሃህላታት እናወገድና ነዚኦም ንጎድኒ እናገደፍና ስለእንኸይድ እቲ ውድብ ነዚኣ ተረዲኡ ነዚኣ እትምልእ ተግባር ስለዝፍፅም ህዝብና ኣብዚ መዳይ ስኽፍትኡ ዘቃልለሉን ዝቕንጥጠሉን ኣብ ልዕሊ ውድቡ ሙሉእ እምነት ዘሕድረሉን ኩነታት ከምዝፍጠር በቲ እንገብሮ ዘለና ተሃድሶ ዝኾነ ጥርጥር የብለይን።

ወይን፣ ኣብ ትግራይ ሓሶትን ዕግበትን ዝለዓለ ቦታ ዝሓዝሉ ኩነታት ብምህላው ትግራይ እንከይለምዐት ከም ዝለምዐት፣ ድኽነት እንከይከፍአ ዝበዝሕ ህዝቢ ትግራይ ካብ ድኽነት ከምዝወፀት ዘመላኽት ሕማቕ ሃገራዊ ገፅታ ተፈጢሩ ኣሎ። ከምኡ እንተኾይኑ እቲ ሓቂ እዚ ኩነታት ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ዓይነት ዋጋ ኣኽፊልዎ?

ኣይተ ተኽላይ፣ ከምቲ ዝተገለፀ ፀብፃባት ሕሶትን በቲ ቁፅሪ ንሱ ምዕጋብን ክልቲኤን ዝነፃፀላ ኣይኮናን። ኣባና ብናትና መርኣዪ እንትንሪኦ ሓሶት ፀብፃብ ኣሎ። ስለዚ ውሱን ስራሕ ምስራሕ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ሕማም፣ ቁፅሪ ይቑለል፣ ዘይተሰርሐ ተቖሊሉ እናሃለወ በቲ ዝተቖለለ ቁፅሪ ምዕጋብ እዩ። እዚአን ክልቲኤን ንህዝቢ ትግራይ ጎዲአንኦ እየን በሃሊ እየ። ነቲ ውድብ እውን ጎዲአንኦ እየን። ኣብ ክልቲኤን ኣብ ሕሶት ፀብፃብ ፈሊኻ ብምውሳድ መግለፂኡ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ዝርአ። ኣብዚ ከባቢ እዚ ከምኡ ምግባርና ንዝህቢ ትግራይ እንታይ እዩ ጎዲእዎ፣ እንታይ መስዋእቲ ኣኽፊልዎ፣ እንታይ ስምዒት ፈጢሩሉ፣ ኢልና እንተሪእናዮ ብዙሕ ዋጋ ኣኽፊሉና እዩ ዝብል ሪኢቶ ኣለኒ። ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ከፊሉ እዩ በዘን ኩነታት እዚኤን። ካብ ቁጠባዊ ተጠቃምነቱ ንላዕሊ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝፍጠረሉ ዋጋ ምኽፋል ቀሊል ኣይኮነን በሃሊ እየ። ብናይ ሕሶት ፀብፃብ ኣብ ኩሎም ግንባራት ትግራይ ቅድሚት እያ። ማእኸል ተመክሮ ልውውጥ እያ። ካባና ዝሓሸን ዘይሓሸን ናባና ዝመፀሉ ኩነታት፣ ንሕና ዝሓሽና ኢና ምባል፣ ፖለቲካዊ ክሳርኡ ባዕሉ ንትግራይ ሓሊፉላ እዩ፣ ልዕልነት ትግራይ ኣሎ እዩ። “መሬት ትግራይ ብፋብሪካታትን ህንፃታትን እናተወሓጠት ትኸይድ ኣላ” ዝብሉ ካብ መጀመርታ ስግግር መንግስቲ ጀሚሩ ዝንዝሑ ዝነበሩ ወረታት ወሲኽካ በዚ ድማ ናይ ሓሶት ቁፅሪ ክድርደር እንከሎ በቲ ናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳ ዝተደናገረ ህዝቢ ኦሮሞ፣ በዚ ዝተደናገረ ህዝቢ ኣምሓራን ካልኦት ህዝብታትን ቀሊል ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይስ ወርቂ ብወርቂ ከምዝተሓንፀፀ ገይሩ ዝሓስብ ውፁዕ ኣምሓራይን ኣሮሞን “ንሱ እማ ይሓልፈሉ እንደሎ” ዝብል ኣተሓሳስባ ክቕረፅ ገይሩ እዩ በሃሊ እየ። እዚ ቀሊል ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። ነቲ ዝተዛበዐ ናይ ሕሶት ፕሮፖጋንዳ ዝሰርሑ ፖለቲካዊ ሓይልታት፣ ተቋወምቲ ሓይልታትን ፀላእትን ብኣጠቓላሊ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ድኹዒ ኮይንዎም እዩ። ኣብ ካልኦት ህዝብታት ንኽተሓዝ ማለት እውን ከምኡ ዝበለ ዝሐሸ መነባብሮ ኣለዎ፣ ዝሐሸ ተጠቃሚ ኮይኑ እዩ፣ ዝሐሸ ነገር ዕብየት ረኺቡ እዩ ዝብሉ ኣተሓሳስባታት ንክቕረፁን ከምኡ ዝኣመሰለ ኣሉታዊ ፅልዋ ንኽህሉን ገይሩ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ፖለቲካዊ ፅልዋታቱ ቀሊል ፅዕንቶ ኣይፈጠረን። ዝኾነ ካብቲ ካሊእ ዝተፈለየ ነገር ኣብ ዘይብሉ ዝተፈለየ ነገር ከምዝተሰርሕሉ እንትውጋዕ እንተሎን እንትፅብፀብ እንተሎን “እሞ ሓሊፍሉ ኣሎ ማለት እዩ፣ ናይዚ ስርዓት ፍሉይ ተጠቃሚ ዘሎ ንሱ እዩ” ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብቲ ካሊእ ሕብረተሰብ ንኽህሉ ገይሩ እዩ። ስለዚ እቲ ቁፅሪ ሓደ ምስ ካልኦት ውፁዓት ህዝብታትን ብሄር ብሄር ሰባትን ኣብ ጥርጥር ዘእቱን ነዚ ኣተሓሳስባ ንዝሓዙ ኣካላት፣ ትግራይ ዝተፈለየትን ትግራይ ብፍሉይ ዝተረብሐትን ንኸምስል ቅርፂ ኣትሒዙ እዩ። እቲ ካልኣይ ብቐንዱ እቲ ውድብን መንግስትን ክሰርሖም ዝግበኦም ነገራት ሒዙ ክሰርሕ እናተገበኦ ክሰርሖ ዝግበኦ ነገር ንኸይሰርሕ ክጠራጠር እውን ገይርዎ እዩ።

ተሸኪምዎ ክኸይድ ካብ ዝግበኦ ሓደ ኩንታል ናይ ምሽካም ዓቕሚ እንተነይርዎ ብዘንቢል ኣንጠልጢሉ ክኸይድ እዩ ገይርዎ። ስለዚ ዘለኻዮ ደረጃ ትሑት እዩ እንተተባሂሉ ካብኡ ንኽትወፅእ እትሕዞም ነገራት ሰፋሕትን ዓበይትን ክኾኑ ከምዝኸእሉ ምግማት ይከኣል እዩ። ይኹን እምበር ደሓን ኢና ዝብል ነገር ይመፀእ ስለዘሎ እታ እትሕዛ ውስንቲ ትኸውን። ካብ ግዘኻ ምሃብ ጀሚሩ፣ ሃፍትኻ ምሃብ ጀሚሩ፣ መሪሕነት ጥበብ ካብ ምዕራፍ ጀሚሩ ብኣጠቓላሊ ነዚ እትህቦ ትኹረት፣ ግምትን ገምጋምን ኩሎም ናይ ክትትልን ደገፍን ስርዓትና ዝመልከቶም እውን እነተኾነ ብኡ ልክዕ ክዛባዕ እዩ ገይርዎ። ምኽንያቱ ኣብ ሕርሻ፣ ጥዕና፣ ስራሕቲ ከተማ ይኹን ካሊእ እትምጥን ነገር ኣቐሚጥና ክንከይድ እናተገበኣና “እዚኣ ዝሓሸት እያ እዚኣ ንሓዝ” ይበሃል፣ “እዚኣ ውሱን ነገር እዚኣ ድማ ከምዚኣ ትገበር” ይበሃል ኣብ ዘየለሉ። ስለዚ ነቲ ውድብ ይኹን መንግስቲ ዝምጥን ስራሕ ንኽሰርሕ ኣይገብሮን። ዝምጥን ስራሕ ብዘይምስርሑ ድማ እቲ ህዝቢ ዝግበኦ ነገራት ንኽረክብ ኣየኽኣልናዮን። በዞም ምኽንያታት እቲ ህዝቢ ጉድኣት በፂሕዎ እዩ ዝብል ሪኢቶ ኣለኒ። እቲ ካልእ ድማ ኣብቲ ውድብ ይኹን ህዝቢ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ስራሕቱን ዝምድናታቱን ዘይወያናይ ንሕንሕ ንኽፍጠር፣ ካብ ብፃዕሪ ብምሕሳው ናብ ስልጣን ክመፅእ ዘይወያናይ ንሕንሕ ፈጢሩ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ሙሉእ ኣተሓሳስባ ሒዙ እዩ እትብለሉ ኣይነበረን። ብፍላይ ኣብዞም መደባት እዚኣቶም “ምሕሳው ዳርጋ ነውሪ እዩ” ዝበሃል ኣይኮነን። ካብዚ ንላዕሊ ፀላኢ የለን ተባሂሉ እዩ ክተሓዝ ዝግበኦ። ፖሊሲታትካ ንኽተውፅእ፣ መደባትካ ንኽተውፅእ ካብ ዝደቐቐ ክሳብ ዝዓበየ ፕሮግራም ንኽተውፅእ ስትራተጂክ ፖሊሲ ንኽተውፅእ ሕሶት ፀብፃብ ከዛብዐካ ይኽእል እዩ። ዝኾነ ይኹን ኣካል ነዚ ግምት ኣይህቦን ነይሩ። “ሰብ ይእከብ ደሓር ክንደይ ተኣኪቡ ትብል? ቆፂርካ ክንዲ እዚ ዝብሃል ክቑፀር ኣይድለን እኹል እዩ” ይበሃል ስለዚ እቲ ሓሶት ፀብፃብ ልሙድ ንክኸውን ገይርናዮ ኢና። ንሓሶት ዝኹንን ዜጋ ኣይፈጠርናን። ስለዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝፈጠርናዮ በሰላ ኣሎ። ባዕሉ ክጥቀመሉ ዝግበኦ ዝነበረ እውን ብዝፈጠርናሉ በሰላታት ኣብቲ ፖለቲካ እውን በዞም ሰለስቲኦም ክግለፁ ዝኽእሉ ፀገማት ነይሮም እዮም ዝብል ሓሳብ ኣለኒ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010