እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193316
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
769
3331
20679
5145598
97374
128136
5193316

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:22

ምድራዊ መብረቕ ኮማንዶ ህወሓት

here we go
selam new

ኣሃዱ ኮማንዶ ህወሓት ኣብ ፅዑቕ ስልጠና

ሳልሳይ ክፋል

መወዳእታ 1979 ዓ/ም ዕማማት ስልጠና ኣሃዱ ኮማንዶ እንተብቅዕ እቲ ሓዱሽ ኣወዳድባ ዘለዎ ኣድማዓይነትን ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ህወሓት ዘለዎ ብርክን ንምልካዕ ቦጠሎኒታት ኮማንዶ ህወሓት ናብ ፅዑቕን ፈታንን ኲናት ኣትየን ዓቕመን ክፍትሻ ተገብረ። ኣብ መንጎ ኣክሱም፣ ዓድዋን ኤርትራን ዘሎ ሓይሊ ፀላኢ ኣትየን ኣብ ከተማ ራማ ንዝዓረደ ሓይሊ ፀላኢ ኣጥቂዐን ክወፃ መደብ ተትሓዘ። ተጋዳላይ ፍሰሃ ማንጁስን ታፈሰ ወርቁን ንክልቲአን ቦጦሎኒታት ኮማንዶ ኣምሪሖም ናብ ሰጣሕ ጐላጉል ራማ ኣተዉ።

ኣዛዚ ቦጦሎኒ ሓራ፣ ታፈሰ ወርቁ ዝሓዘን ሓይልታት ኮማንዶ ቅድሚ ድፋዕ ዘሎ ከባቢ ዓረዳ። ህንፀት ተጋዳላይ ስምረት መለስ ብዝመርሓ ቦጦሎኒ 72 ተደጊፋ ፈንጂ እናፀረገት ውግእ ምውዳእ ዕማማ ነይሩ። በጦሎኒ ሓራ ዝሓዘተን ክልተ ሓይልታት ድማ ብፀጋም ተጠውየን ኣብ መንጐ ራማን መረብን ዘሎ ድልድል ብምሓዝ እቲ ካብ ራማ ዝሃድም ፀላኢ ምሉእ ንምሉእ ንምድምሳስ ምድላዉ ገበራ። ካብ በጦለኒ 72 ዝተሓረየት ሓይሊ 23 እውን ካብ ኤርትራ ብኣንፈት ሰሜን ንዝመፅእ ደጋፊ ሓይሊ ፀላኢ ዓፃዊት ሓይሊ ኮይና ማዕበል ሓይሊ ፀላኢ ክትዓግት ኣብ ከበሳታት መረብ ዓረደት።

ቦጦሎንታት ኮማንዶን ኣጋር ሰራዊትን ህወሓት ብቁፅሪ ምስ ሓይሊ ፀላኢ ዝመጣጠን ኣይኮነን። ይኹን እምበር ስልታዊ ኣሰላልፋኡ ነቲ ገዚፍ ሓይሊ ኣብ መንቀራቑር ኣእትዩ ንምድምሳስ ዘኽእሎ እዩ ነይሩ። ኣብ ክባ ዝኣተወ ፀላኢ ካብዛ መፃብብ ንምውፃእ ሰለስተ ብርክታት ክሓልፍ ኣለዎ። ፅኑዕ ዕርዲ ኣሃዱ ኮማንዶ ዝኾና ሓራን ህንፀትን ፈንፂሑ ክወፅእ ኣለዎ። ሓይሊ ፀላኢ ነዚ ምግባር ተሳኢንዎ ተጠባባቒ ሓይሊ ንምፅዋዕ ውግእ እንተተናዊሑ እውን ዓፀውቲ ሓይልታት ኣትየን ክድምስስኡ ትልሚ ኣለወን። ሓይልታት ቦጦሎኒ 72 ኣብ ቀለበት ኣእትየን መማረፂ ንምስኣን ዘኽእለን ኣሰላልፋ ሒዘን ኣለዋ። ኮይኑ ግና ብርክት ዝበለ ዘመናዊ ኣፅዋር ዝዓጠቐ ሓይሊ ደርግ ነቲ ስርሒት ብዝኾነ ክፍተት ቀዲሙ እንተኸሺፍዎ ኩለን ቦጦሎንታት ኮማንዶ ይኹን ተጋዳላይ ኣብ ሓደጋ ምውዳቑ ኣይተርፍን።

ብመሰረት እዚ ጥንቃቐ ዝተመልኦን ዝተናበበን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣካየዳ። ፈላመይቲ ሓይሊ ኮማንዶ ሓራ ቡንቧታት እናዝነበት ዘዝቐደመ ሓይሊ እናዓፈነት ንመላእ እቲ ሰራዊት በታተነቶ። በዚ ዝበርገገ ሓይሊ ደርጊ ድማ ክወፅእ እንትብል ዓፀውቲ ሓይልታት እናተቐበላ ሃጀምኦ። ሓደ ሻለቃ ኣብ ራማ ሓመድ ድበ ኣትዩ ኣሎ። ይኹን እምበር ብዓድዋን ኤርትራን ኣቢሉ ዝኣቱ ሓዱሽ ሓይሊ ፀላኢ ስለዘሎ ኣብ ሓፃር ግዜ ንምቅባፅን ረዳኢ ሓይሊ ከይመፀ ንምምላጥን ብናህሪ ብፅንዓት ተዋግኣ። ዝበዝሕ ሓይሊ ፀላኢ ኢዱ እናሃበ እዩ። ውሱናት ሓይልታት ውድብ ዝተማረኹ ንብረታት እናማእረራ ናብ ሓደ ገዛኢ ቦታ ነቆጣ። ኮማንዶ ህወሓት ልዕሊ 250 ዝኾኑ ወታደራትን ኣፅዋራትን ሰኒቑ ብዓወት መሰስ በለ። ፈላማይ ስርሒት ራማ ኣብ ከተማ እንዳባጉና መራሕቲ ቦጦሎኒ ኣብ ዘለዉዎ ተገምገመ። ትረት ቅልፅም ቦጠሎንታት ኮማንዶ ህወሓት ሓፂን ዘይኸብሶ ውሑድን ኣቦ ፅንዓትን ምዃኑ ህያው ምስክር ኮይኑ ናብ ስልታዊ ገምጋምን መፅናዕትን ተኣትዩ ክጠናኸር ተገብረ።

ገዚፍ ዓወት ኣብ ክባ ፀላኢ

ወርሒ መስከረም 1981 ዓ/ም ለካቲት፣ ኣሉላ፣ ማዕበል፣ መይደይ፣ ኣውሮራ፣ ኣግኣዚ፣ ቀይሕ ኮኾብ ዝብል ስም ዝተውሃበን ሸውዓተ ክፍላተ ሰራዊት ተጣየሻ። ድሕሪ ቁሩብ እዋን ድማ ናይ ኩሎም ግንባራት ኣማእኺልካ ናይ ምምራሕን ወታደራዊ መፅናዕቲ ናይ ምክያድን ተልእኾ ዝሓዘ “ማእኸል ኦፕሬሽን” ክቐውም ተገብረ። ብካልእ ወገን ድማ ህዝባዊ ማዕበል ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እናገንፈለ መሬት ትግራይ ንደርግ ረመፅ ኮይና እናነፀለቶ እንትትከድ ሓራ መሬት እናገፍሐ ከደ።

ብኣንፃሩ ነዚ ልዕልና ህወሓት ዘስገኦም ባንዳታትን ሰራዊት ደርግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍፅምዎ ኣረሜናዊ ጭካነ ከም ዕለታዊ ስርሖም ሓዝዎ። ደርግ ዘሎን ዘየሎን ሓይሉ ኣብ ማእኸል ትግራይ እናኣከበ ንወሳናይ ዝብሎ መጥቃዕቲ ይዳሎ ነበረ። ብፍላይ ኣብ ስንቃጣን ውቕሮን ዝርከብ ካብ ሓደ በርጌድ ዘይበዝሕ ሓይሊ ብርክት ዝበሉ ባንዳታት ኣጠናኺሩ ሓራ መሬት የበስብሶ ከምዘሎ እውን ተሰምዐ። ብመሰረት እዚ ቦጦሎንታት ኮማንዶ ህወሓት ኣብ ቁልፊ ናቑጣታት ሓይሊ ፀላኢ እናጥቅዓ ሓይሊ ሚዛን ፀላኢ ናብ ደቡብን ምብራቕን ትግራይ ክዛባዕ ልኡኽ ተውሃበን። ነቲ ሓራ መሬት ዘበሳብሱ ዘለዉ ባንዳታት እውን ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ክዓምማ ወፈራ።

ካብ እንዳባጉና ዝተበገሳ ቦጦሎንታት ኮማንዶ ክሳብ ከተማ ሓውዜን ኣተዋ። ኮይኑ ግና ብዛዕባ ዝፍፅምኦ ስርሒት ኣበይን መዓዝን ከም ዝኾነ ዛጊድ ኣይተነገረንን። ኣመራርሓን ኣባላትን ኮማንዶ ኣብ ከተማ ሓውዜን ዝርዝር ልኡኽ እቲ ስርሒት ብዕምቆት ድሕሪ ምምይያጥ ዝፍፀመሉ ቦታታት ስንቃጣን ተካ ተስፋይን ኮይኑ ማእኸል ስሕበት እቲ ኲናት ኣብ ከባቢ መስጊድ ነጋሽ ዝርከባ ብርንሂንጐን ደበረፍፄን ዝበሃላ ቦታታት ምዃነን ተነገሮም። ብፍላይ ካብ ነጋሽ ንኣንፈት ምብራቕ እትርከብ ብርኒሂንጐ እትበሃል በራኽ ቦታ ምቁፅፃር ነቲ ኲናት ኣብ ሓፂር እዋን ንምውዳእ ቁልፊ ቦታ ምዃኑ ተሰመረሉ። ሓይሊ ኮማንዶ ነታ ቦታ ተቆፃፂሩ ኣብ ሓፂር ግዜ እንተዘይወዲእዋ ድማ ኣብ ከተማ ውቕሮ ዝዓረደ 128ኛ ዝበሃል ብርጌድ ደርግ ፅዑቕ መጥቃዕቲ ከፊቱ ክሳራ ክበፅሕ ከምዝኽእል ተሓበረሎም። ስለዚ ስንቃጣ እንትውቃዕ እቲ ሓይሊ ተወርዊሩ ምምፃኡ ስለዘይተርፍ እቲ ውግእ ጫፍ ስንቃጣ ክጅመር እንተሎ ነቲ ዝመፅእ ሓይሊ፣ ሓይሊ 45 /ካብ ክፍለ ሰራዊት ኣውሮራ/ እናተኸታተለት ብርሑቕ ናብ ስንቃጣ ኣእትያ ሓራ ክትድምሰስ እያ።

ኣሃዱ ኮማንዶ ህንፀት ፍስሃ ማንጁስን ቻይናን እዮም ዝመርሕዋ። ሓራ ድማ ብመሪሕነት ታፈሰ ወርቁን ፍስሃ ኪዳነ ማርያምን (ማይክል) ተካ ተስፋይ ኣትያ ኣላ። ክልቲአን ሓይልታት ኮማንዶ ብምብራቕን ምዕራብን ካብ ተካ ተስፋይ ክሳብ ኣብ ጫፍ ስንቃጣ ዝርከባ ከባቢታት ዓሪደን ኣለዋ።

ብመሰረት እዚ ቦጦሎኒ ህንፀት ምድባ ኣብ ከተማ ስንቃጣ ንዘለዉ ባንዳታት ፀሪጋ ወሳኒ ዝበሃል ሓይሊ ምድምሳስ እዩ። ካብ ብርጌድ 11 ዝተሓረየት ወርቂ ኢዱን ገብረየሱስን ዝመርሕዋ ቦጦሎኒ፣ የኔሁን ኣዛዚኣ ዝነበረት ካብ ብርጌድ 17 ዝተመልመለት ሓንቲ ቦጦሎንን ከቢድ ብረት ዝዓጠቐት ቦጦሎኒ 60ን እውን ነቲ ኣብ ስንቃጣ ዝካየድ መጥቃዕቲ ሰፊሕ ሽፋን ብምሃብ ንግዙፍ ሓይሊ እናደሰቐት ሓይሊ ኮማንዶ ናብ መዓንጣ እታ ከተማ ዝኣትወሉ ዕድል ጋልሀት። እታ ኣብ ብርጌድ 17 ዝነበረት ቦጦሎኒ ድማ ኣብ እግሪ ከተማ ስንቃጣ ዝነበረ ሓይሊ ፀላኢ እናፀረገት ንሓይሊ ኮማንዶ ከለላ እናሃበት ናብታ ከተማ ኣምረሐት።

ቦጦሎኒ ህንፀት 13 ለካቲት 1980 ዓ/ም ኣብ ከተማ ስንቃጣ ክትህጅሞ ዝተደለየ ፀላኢ ፈልያ ንምውቃዕ ዘኽእላ ገዛኢ ቦታ ተፀኒዑ እዩ። ካብ ከተማ ስንቃጣ ንኣንፈት ምብራቕ ኣብ ዝርከብ ኮኽሒ ቦታ ድማ ዓረደት። ይኹን እምበር ኣብቲ ዓሪዳትሉ ዝነበረት ቦታ ዓረራት ኣፅዋር እናተፈንፀሐ ኣካላት ተጋደልቲ ክሸናጥፍ ብምጅማሩ ኣብ ሓያል ፈተና ኣተወት። መራሕቲ ጋንታ ህንፀት መሓመድ ዒሻ፣ ሱራፊኤል ገብረህይወትን ተኽላይ ካላሽንን ከይተረፈ ብረት ሒዞም እናተዋግኡ ንሓይሊ ፀላኢ ደፍእዎ። ፍሰሃ ማንጁስ ኣብቲ ፅዕፁዕ ኲናት ወፂእኻ ምንስሓብን ምውጋእን ማዕረ መስዋእቲ ዘኽፍል ፈታኒ ኩነታት ስለዝኾነ ብሕራነ ፈንፂሕኻ ካብ ምውፃእ ካልእ መማረፂ ከም ዘየለ ተረዲኡ ስልታዊ ለውጢ እናካየደ ነቲ ውግእ መርሖ። ነቲ ከባቢ ኣፀቢቖም ዝፈልጥዎ ባንዳታት ነቲ ዓውደ ውግእ ፈታኒ ዋላ እኳ እንተገበርዎ ዘይኽበስ ፅንዓት ተጋደልቲ ህወሓት እንትሪኡ ግና እግረይ ኣውፅእኒ ኢሎም ካብ ምህዳም መማረፂ ኣይነበሮምን። እቲ ኲናት 17 ተጋደልቲ ህወሓት ብጅግንነት ዝተሰውእሉ 117 ተጋደልቲ ፀላኢ ዝተማረኽሉ ኮይኑ ብዓወት ተዛዘመ።

ብካልእ ገፅ ድማ “120ኛ” ዝተሰየመ ብርጌድ ስርዓት ደርግ ነታ ኣብ ተካ ተስፋይ ዝዓረደት ቦጠሎኒ ሓራ ንምጉባጥ ተሃንዲዱ መፀ። ነዚ ዝተረድኡ ኣመራርሓ ኮማንዶ ቦጦሎኒ ሓራ እናንሰሓበት ናብ ከባቢ ስንቃጣ ክትኣቱ ብምግባር ሓይልታት ህወሓት ጎድና ጐድኒ እናተኸታተላ ኣብ ማእኸል ኣእተዋኦ። ሓይሊ ፀላኢ ብወገን ዕዳጋ ሓሙስ ተጠባባቒ ሓይሊ ኣምፂኡ ንክልቲአን ቦጦሎንታት ክድምስስ ሓሳብ ዋላ እኳ እንተነበሮ ከይሓሰቦ ኣብ ከባቢ እንዳ ተካ ተስፋይ ናብ ክባ ኣእተውኦ። ድሕሪ ሓፂር ልውውጥ ቶኽሲ ድማ ቁሱልን ምውትን ኮይኑ ዝበዝሕ ሓይሊ ተማረኸ።

ኣብ ርእሲ ሕሱም ፀልማት በረኻታት ነጋሽ ጥቕጥቕ ብዝበለ ደኒ ስለዝተሸፈነ ብሓድጊ ሰማይ ንምፍላይ ኣፀጋሚ ኩነታት እዩ። ኣብ እንዳ ተካ ተስፋይ ዓብዪ ዓወት ዝሓፈሰት ኣሃዱ ኮማንዶ ህወሓት ካብ ብርጌድ 120 ዝመንዘዐቶም ኣፅዋር ዓጢቓ ናብ ከተማ ውቕሮ ኣምረሐት። ኣዛዚ በጦሎኒ ሓራ ተጋዳላይ ታፈሰ ወርቁ ኣብቲ ኲናት ስለዝቖሰለ ነታ ቦጦሎኒ ፍስሃ ማንጁስ መሪሕዋ ኣጋ ወጋሕታ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ውቕሮ ኣተወት።

ኣብ ከተማ ውቕሮ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ዕጥቅን ሰፈርን ሓይሊ ፀላኢ ክትፍፅሞ ዝተውሃባ ስርሒት ብቀጥታ እዩ ተጀሚሩ። ዘውደ ዝበሃል ተጋዳላይ ዝሓዛ መስርዕ ቡምቧታት ዓጢቓ ድፋዕ እናሰበረት ንሓንቲ መስርዕ ፀላኢ እንትቆፃፀራ ዝተረፋ ሓይልታት እናተወርወራ ብሃንደበት ነቲ ካምቦ ዓሰልኦ። ቦንቧታት እናደርበየ ዝውርወር ኣሞራ ሓይሊ ኮማንዶ ን በርጌድ 32 ንዝበሃል ሓይሊ ፀላኢ ኣብ ሓፂር ግዜ ደምሲሱ ኣዛዚ እታ ብርጌድ ከይተረፈ ኣቃበፆ። ኣጋወጋሕታ ብርሃን ዝፅበ ዝነበረ ፀላኢ ፀልማት ወረሮ። በቲ ፅዑቕ ቶኽሲ ተሓሚሳ ዘርፈደት ከተማ ውቕሮ ፍፁም ፀጥታ ወሪርዋ ኣርፈደ። ኩነታት ዘፅንዑ ነበርቲ እታ ከተማ ኣፎም ዘይፀውዮ ዓወት ኣብ ልቦም ሓዲሩ ብፍስሃ ተወረሩ።

ነዚ ዝሰምዐ ሓይሊ ፀላኢ ብዓዲ ግራት ኣቢሉ ካብ ኤርትራ ተጠባባቒ ሓይሊ ንምእታው ተሸባሸበ። ይኹን እምበር ኣሃዱታት ኮማንዶ ስርሒተን ድሕሪ ምፍፃም ናብ ሓውዜን ኣተዋ። ካልኦት ዝተረፋ ሓይልታት ህወሓት ዝተማረኸ ንብረትን ኣፅዋርን ተሸኪመን ናብ ሓራ መሬት ምጉዓዘን ቀፀላ። ኮይኑ ግና ካብ ኤርትራ ተሃንዲዱ ዝመፀ ሓይሊ ፀላኢ ነቲ ዝኸሰሮ ኣፅዋርን ንብረትን ንምምንዛዕ ናህሩ ወሲኹ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ኣተወ። ብውቕሮ ኣቢሉ ንሓውዜን ሰንጢቑ ዝሓለፈ ፍሉይ ሓይሊ ፀላኢ ድማ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ግንባር ዝነበረ ንገለበዳ ናይ ምዕፃው ልኡኽ ዘለዎ መካናይዝድ ሓይሊ ድማ 22 ለካቲት ገለበዳ ኣትዩ ሓደረ። ብኻልእ ኣንፈት ድማ ኣብ ዓድዋ ዝነበረ ሓደ ሻለቃ ማይቅነጣል ብምእታው ኣብ ዓንዶ ክጥቅዕ ጎስጓስ ኣካየደ።

ወፍሪ ገለበዳ - ዓንዶ፣ መርዘን ፀላኢ

ኣብ ስንቃጣን ውቕሮን ብዝበፅሖ ክሳራ ዝተደናገፀ ደርግ ናብ ዕሙት ጨፍጫፍ ምእታው ጀመረ። ሻለቃ ጨልቃባ ዝመርሖ “22ኛ ብርጌድ” እናተብሃለ ዝፅዋዕ ኣረሜናዊ ሓይሊ ደርግ ኣብ ትግራይ ተደጋጋሚ ግፍዒ ብምክያድ ዝፍለጥ ሓይሊ እዩ። ኣጋር ሰራዊት ህወሓት ብበጠሎኒታት ኮማንዶ ተመሪሑ ኣብ ገለበዳን ዓንዶን ከጥቅዕ ከም ዝግባእ ወታደራዊ ኣመራርሓ ኣብ ስምምዕነት በፅሑ። በጠሎኒ ህንፀት ንዓንዶ፣ ሓራ ድማ ገለበዳ ኣትየን ዕማመን ክፍፅማ ልኡኽ ተውሃበን።

ቦጦሎኒ ህንፀት ናብ ዓንዶ እንትተምርሕ ኲናት ከም ዘሎ እምበር ምስ ከመይ ዝበለ ሓይሊ ከምትጋጠም ኣይፈትፈልጥን ነይራ። እቲ ውግእ ተጋደልቲ ፍሰሃ ማንጁስን መሓመድ ዒሻን ኣዛዝን ምክትልን ኮይኖም ዝመርሕዎ ኲናት እዩ። ተጋዳላይ ግርማይ ፖሊስን ዮሃንስን ዝመርሓ ካብ ብርጌድ 11ን ብርጌድ 67ን ዝተሓረያ ክልተ ቦጦሎንታት ብየማንን ፀጋምን ዓፅየን መጥቃዕተን ቀፀላ። ሓይሊ ፀላኢ ገዛኢ ቦታ ሒዙ ፅኑዕ ዕርዲ ሃኒፁ ፅዑቕ ቶኽሲ ከፈተ። ኣብ በሪኽ ቦታ ወሳኒ መስመር ሒዙ ኣይፍንቀልን እንትብል ገዚፍ ሓይሊ ምዃኑ ኣይዘንግዕዎን። ነዚ ዝተጠናኸረ ሓይሊ ደርግ ብፅንዓት እናመከቱ ምሩኻትን ቁሱላትን እንትረኽቡ ድማ ኣየር ወለድ ሓይሊ ምዃኑ ኣፅንዑ። ካልኦት ቦጦሎንታት ህወሓት ሽፋን እናሃባ እቲ ኲናት ተጓሃሃረ።

በረኻታት ዓንዶ በቲ ዕንፅራር ድምፂ መዳፍዕን ጠያይትን ካብ ምድንፃዉ ሓሊፉ ሰማዩ ብባሩድን ደሮናን ተሸፊኑ ወዓለ። ረፋድ ዝጀመረ ፅዑቕ ኲናት መኸንበቲ ተሳኢንዎ ብሕሱም መስዋእቲ እናተዓጀበ ቀፀለ። መስዋእቲ ብፆቱ ዘሐረኖ ኮማንዶ ህወሓት እናተወርወረ ኢድ ብኢድ ተሓናነቐ። ወሰንቲ ኣፅዋር ዝሓዙ ጀጋኑ ኣናተሰውኡ እንትኸዱ መራሕቲ ጋንታ ዝነበሩ ኮማንዶ ከበድቲ መዳፍዕ ተሓንጊጦም ናብቲ ኲናት ኣተዉ። ቦጦሎንታት ሓይለን እናጠናኸራ ሽፋን እንትህባ እቲ መን ከማይ ዝበለ ሓይሊ ኣየር ፈረኽረኽ ክብል ጀመረ። ስርሒት ዓንዶ ብርክት ዝበለ ሓይሊ ኮማንዶን ኣጋር ሰራዊትን በሊዑ ብዓወት ተዛዘመ። ይኹን እምበር ኣብ ዓንዶ ዝተሰምዐ ብስራት ዓወት ገለበዳ እውን እንትድገም ኣብ ፀላኢ ከቢድ ምድንጋፅ ፈጠረ። ኣርባዕተ መጋቢት 1980 ዓ/ም በረኻታትን ሽንጥሮታትን ሓውዜን ሓሊፉ ዓንዶን ገለበዳን ዝኣተወ ሓይሊ ኮማንዶ ሓሙሽተ መጋቢት ኣጋምሸት ድራር ዓወቱ ሒዙ ናብ ሓደ ማእኸል ተኣከበ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010