እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925709
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3114
2784
12612
4892207
68291
89679
4925709

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:46

ምስጢራውያን መዛግብቲ

here we go
selam new

ህዝባዊ ቃልሲ ኣብ ዋግዋጐ ዓወት

መበል 16 ክፋል

 

ምስ ሎሚናት ኣብ ሓደ ስታፍ ይሰርሓ ስለዝነበራ እቲ ምሽጥር ንከይትፈልጥ “ስቕ ኢለ እየ” በልክዋ። እታ ደብዳቤ ዓፃፂፈ ናብ ጁባይ እናእተኹ።

 

“እንታይ ሱቕ ኢልካ ክትኮን ድኣ ዓይነይ ኣረ ደብዳቤ ዝፀሐፈትልካ የቐንያ እምበር ንስኻስ ሕቑንቑን ኢልካ ክትሞት ኢኻ ደሊኻ ኔርካ” በለት፤ ኣብ ንእሽተይ ፕላስቲክ ዝተዓሸገ ዝወሓጥ ክኒን እናሃበትኒ።

“መን እያ ንሳኸ በዘይዛኺ?” በልክዋ እቲ ክኒን እናተቐበልኩ። “እታ ሃተፍተፍ ክተብለካ ዝቐነየት እምበር መንከ እዩ ዝነበረ ሽማ ፅጋብ ድዩ ዝነበረ ሓቀይ?... እወ ፅጋብ” በለት እናሰሓቐት ኣብዚ ሕክምና ካብ ዝመፅእ ንደሓር ብዙሕ ስለዝቐራረብና ምስ ዓይነይን ካልኦት ብፆት ክንድ ድላየይ ዘውግዓሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ዓይነይ ፅቡቕ ደርጊ ስኒ እዩ ዘለዋ። ካብ ምድራጉ ንላዕሊ ደማ ምፅዕዳዉ ዘወናውን እዩ።

“መዓስየ ድማ ሃተፍተፍ ኢለ” በልክዋ ነቲ ዕምበባ ዓተር ባሕሪ ዝመስል ኣስናና እናረኣኹ። “ንሱስ ሕደጎ! ኣንስተዝያ ተወጊእኻ ናይ ልብኻ ምዝራብ ኣባኻ ኣይኮነን ተጀሚሩ” ምስ በለትኒ እቲ ክኒን ግዳ ኣብ ሰዓቱ ውሰዶ ኢላትኒ ከደት። ብሓሳብ ስዒበያ ኣይከድኩን። እቲ ዝተዛረበቶ ዘረባ ገን ኣብ ኣእምሮይ ተሪፉ ደጋጊሙ ከሕስበኒ ጀመረ። ብዘይውነይ ሽም ፅጋብ ፀዊዐ ኣለኹ ማለት እዩ ክብል ሓሰብኩ። ኣንስተዚያ ኣብ ዝወሰድኩሉ እዋን እንተኾይኑ ድማ ሎሚናት ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ እዩ። ናይ ግድን ሰሚዓቶ እያ። ብከመይ ኮን ትርድኦ ትኾን? እዚታት ሓሲበ ምስቲ ሎሚናት ፅሒፋ ዝሰረዘቶ ቃላት ኣተኣሳሲረ እንተሓስብ እቶም ምስጢራውያን መዛግብቲ ዝብሎም መሓዙት መትከለይ ናብ ቅድሚ ዓይነይ ቅዝል በሉ። መለለዪ ባህሪታቶም እውን ከም ፊልሚ ክረኣየኒ ጀመረ። ኣበይ ኮን ይህልዉ ዝብል ሓሳብ ናብ ኣእምሮይ ገዚፉ መፀ። ምስ መሓዙት መትከለይ ዝራከበሉ ስዓት ናፈቕኩ። ናይ ፅጋብ ስሓቕን ፋፃን፣ ናይ ጀማል ደፍተራ ፖለቲካዊ ትንተናን ወታሃደራዊ ፈልስፍናን፣ ናይ ኩሎም መሐዓዙት መትከለይ ሓልዮት ብፃይነት ናብ ኣእምሮይ እናተመላለሰ ዕረፍቲ ከልኣኒ።

ብስትራተጂካዊ መጥቃዕቲ ወፍሪ ቴዎድሮስ ጎጃምን ጎንደርን ሓራ ወፂአን ሓይሊ ፀላኢ ኣብ ምዕራባዊ ግንባር ኣብ ቡሬን ደጀንን ኣብ ሰሜናዊ ግንባር ድማ ኣብ ደሴ ዙረያን ሰሜን ሽዋን ተሓፂሩ ብዓቕሊ ፅበት ፋሕጠርጠር ይብለሉ ኣብ ዝነበረ እዋን እየ ሕክምናይ ወዲአ ደብረታቦር ዝኣተኹ።

ኣብ ናይ ደብረታቦር መዋፈሪና ክንድሽሕ እዩ ፀኒሑኒ። ምውቕ ዝበለ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ፤ “እታ ሓይልና ኣበይ እያ ዘላ ክንድሽሕ” በልክዎ።

“ሕዚ መቸም ፀማልያ ኢኻ ቅድመ ግንባር ምኻድ ትኽክል ኣይመስለንን” እንትብለኒ። “እኽእልየ” በልክዎ ብሓንቲ ኣፍ። ኣብ ርእሲ ‘ቲ ሃለዋት መሓዙት መትከለይ ንምፍላጥ ዝነበረኒ ሃረርታ ምስ ፀላኢ ፊት ንፊት ክረማረም ካብ ዝነበረኒ ልዑል ድሌት ክሳብ ትጠናኸር ኣብዚ ፅናሕ ከይበለኒ እናሰጋእኹ።

ዝፈራሕክዎ ኣይተረፈን። “እታ ናይካ ሓይሊ ኣብ ሰሜን ሸዋ እያ ዘላ ንስኻ ገን ኣይትኸድን” ኢሉ ኣቕበፀኒ። “ሕክምናይ ወዲአ ኮ እየ መፂአ፣ እኽእል እየ።” እንትብሎ ኣብዚ ኮይንካ ትሰርሖ ስራሕ ስለዘሎ ኣብዚ ክትፀንሕ ኢኻ ወይ ድማ ወልድያ ትቕድሞ ኣብኡ ትሰርሕ” እንትብለኒ ልበይ ሰፍ ሰፍ በለ፣ ሎሚናት እውን ተዘከረትኒ” ወልድያ ወይ ደብረታቦር ኣበይ ይሕሸካ ምረፅ” እንትብለኒ ካብ ርሑቕ ሓሳብ ከምዝተመለስኩ ባሕረርኩ። ወልድያ በል ዝብል ስሚዒት ብውሽጢ ደፍኣኒ እኳ እንተነበረ ከይተዛረብኩ ስቕ በልኩ። ብዙሕ ስቕታን ዓቕልን ናይ ዘይምስምማዕ መንፈስ ምዃኑ እኳ እንተፈለጥኩ ግን ከምኡ ገበርኩ። ብርግፅ እውን ኣይተሰማዕማዕኹን ነይረ። ናብ መሓዙት መትከለይ ክኸይድ እዩ ድሌተይ።

“እሞ ኣበይ መሪፅካ” በለኒ ደጊሙ። ድምፁ ዝኾነ ክብደት ኣለዎ። ተዓፃፃፋይ ድምፂ እውን እዩ ዘለዎ። ምንም ከይመለስኩሉ ስቕ ኢለ ብትኹረት ጠመትክዎ። ነብሱ ዝነከየ ኮይኑ ተሰመዓኒ። ለይትን ቀትርን ኣብ ስራሕ እዩ። ምስ ተዋጋኢ ሰራዊት ኣብ ዓዲ ውግእ ክዋጋእ፣ ምስ መሪሕነት ውድብ ትልሚ ክሕንፅፅን ወተሃደራዊ ጥበብ ክሰርፅን ከም ካድረ ህዝቢ ከበራብር፣ ኣመራርሓ ከህብ፣ ባዕሉ ከተግብር… ኣብ ብዙሕን ፅዑቕን ስራሕ ተወጢሩ ስለዝሰርሕ ግዜ ኩሉ ከምዘይግባእ እንተዝከረኒ። “እሺ ኣብዚ ክፀንሕ” በልክዎ ብሃንደበት። እቲ ሓሳብ ንዓይ እውን ሃንደበት እዩ ነይሩ። ወልድያ ምስ ሎሚናት ዝራኸበሉ ፅቡቕ ኣማራፂ እኳ እንተነበረ ንምንታይ ዘይመረፅክዎ ኢለ ግን ኣይተጠዓስኩን። ብኻሊእ ገፅ ድማ ብምርጫይ ሕጉስ ኣይነበርኩን። ኩሉ ቐልበይን ውነይን ምስ መሓዙት መትከለይ እዩ ነይሩ።

“እንታይ ድዩ መሲሉካ ወዲ ተስፋይ” እትብል ክንድሽሕ ካብ ሓሳበይ ተበራበርኩ። ክንድሽሕ ልሙድ ፍሽኽትኡ ፍሽኽ እናበለ ቀፀለ። “ናብ ሓይልኻ ተመሊስካ ምስቶም ዝተላመድካዮም ብፆት ፅቡቕ ስራሕ ከምትሰርሕኮ እፈልጥ እየ ግን” ኢሉ ርእሱ ሓኾፍ ሓኾፍ እናበለ ቁርብ ደቓይቕ ምስ ፀንሐ፣ “እሺ በቃ ናብ ሓይልኻ ክትከድ ትኽእል ኢኻ” ምስ በለኒ ብኣመና ታሕጓስ ዝዛረቦ ጠፍኣኒ። ምስይስይ ምስ በለ ስንቅን ዕጥቅን ዝሓዘ መኻይን ውድብ ከም ኣባዓራርኸኛ እናተማርሓ ናብ ሰሜን ሽዋ ጉዕዞ ጀመራ። ካብ ነፈርቲ ወግእ ፀላኢ ንክንኽወል ቀትሪ ቀትሪ እናተዓሸጋ ለይቲ ለይቲ እናተጓዓዝና ክሳብ መወዳእታ መኪና ክኣትውኦ ዝኽእላ ቦታ ምስ በፃሕኹ መንገዲ እግሪ ወሲኸ ኣብ ራብዓይ መዓልቲ ናብቲ መሓዙት መትከለይ ዝዓረድሉ ጣርማ በፃሕኹ።

መሓዙት መትከለይ ከምታዝገደፍክዎም እዮም ፀኒሖምኒ። ፅጋብ ፋፃይት ማእገራን ምዕጉርታን ልሕፅ ኢሉ ክብደታ ምንካይ እንተዘይኮይኑ ብዙሕ ለውጢ ኣይነበራን። ጀማል ደፍተራ እውን ኣብ ከባቢ ምዕጉርቱ ሓድሽ ሕዋይ በሰላ ምውፅኡ እንተዘይኮይኑ ብዙሕ ለውጢ ኣይነበሮን። እታ ፀጋመይቲ እዝኑ ሽጉዓ ክሳብ ደንደስ ፀጋመይቲ ዓይኑ ዝበፅሐት በሰላ እናረኣኹ “እዛ ማህተም ድኣ ናይ ኣበይ እያ” በልክዎ ዋዛ ሕውስ ኣቢለ።

“ናይ ጉና እያ” በለኒ። ናይቲ ፊትንፊትና ዘሎ ናይ ፀላኢ መከላኸሊ ግንባር እናጠመተ። ፀላኢ ካብ ደብረብርሃን ክሳብ ጣርማ በር ቀፂሉ እውን ክሳብ ደሴን ሃየቅን የድሕናኒ እየን ኣብ ዝበለን በረኽቲ ቦታታት ካብ ቢኤም ጀሚሩ ክሳብ ዝነኣሰ ኣፅዋር ኣፃዊዱ ምስ ደብዳብ ነፈርቲ ውግእ ኣዛሚዱ ንጣርማ ካብ ርሕቐት ክከላኸላ ይፍትን ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ መሓዙት መትከለይ ንሰሙናት ኣብ ዝቐነይሉ ግንባር ጣርማ በር ዝበፃሕኹ።

እታ ፀላኢ ዝዓረደላ ናይ ጣርማ በር በራኽ ቦታ ገዚፍ ወተሃደራዊ ኣገዳስነት ዝነበራ ቦታ ኣብ ርእሲ ምዃና ዙርያኣ ብገደል ዝተኸበበት ኣብ ላዕሊ ሓውሲ ሜዳ ዝኾነት ክንዲ ድላይካ መንቀሳቐሲ ዝነበራ ቦታ እያ። ናብኣ መደየቢ ሓንቲ ቀጣን መንገዲ ጥራሕ እያ ዘላታ ንሳ እውን ብሰለስተ ዙር ፈንጂ ዝተሓፀረት እያ። ናብዛ ቦታ’ዚኣ እናተዋጋእኻ ምድያብ ፍፁም ዘይሕሰብ እዩ። ፀላኢ እውን ነዚ ተኣማሚኑ እዩ ዓሪዱላ።

ኣብ መንጎ ናትናን ናይ ፀላእን መዐረዲ ዝነበረ ርሕቐት ካብ 200 ሜትሮ ዘይነውሕ እዩ። ኣብ ገለ ገሊኡ እውን ናብ 50 ሜትሮ ዝቐረበ ቃልዕ ቦታ እዩ ነይሩ። ፀላኢ ነታ ክሰብራ ዝደለያ ቦታ ኩሉ ናይ ኣፅዋር ዓቕሙ ብሓንሳብ ኣዋዲዱ ኣብ ሓንቲ ቦታ የዕልቦ። ናይ ቢኤም 24 መድፍዕ 122 ተተኮስቲ ብሓንሳብ እንትወድቁ ንጠቕላላ እቲ ገንባር ዝሽፍን ስኳጆዩ ዘለዎም። በቲ ደብዳብ ዘይተተፍተፈት ትተርፍ መሬት ዳርጋ ኣይነበረትን። ኣብ ርእሲ እዚ ፅኑዕ ዱፋዕ ኣይሰራሕናን። ነቶም ብለይቲ ንሰርሖም ዱፋዓተ በቲ ደብዳብ ክፈርሱ ስለዝውዕሉ ብቐፃልነት ንሰርሓሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ምስዚ ብተወሳኺ ደማ እቲ ከባቢ ለይትን ቀትርን ማይ ዘይፍለዮ ከባቢ እዩ ነይሩ። ዱፋዓትና ማይ ኣትይዎ ክሳብ ዓንቀርና ተዋሒጥና ንዋጋኣሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ድሕሪ ብዙሕ መስዋእቲ ዝተኸፍሎ ከምዚ ዝበለ ናይ ምክልኻል ውግእ ዓቕሚ ተኹሲ ፀላኢ ቀስ ብቐስ ክለምስ ምስ ገበርና ቦታ ዝተለምደት ትብዓት ተጋዳላይናን ወታሃደራዊ ጥበብናን ንግንባር ጣርማ ፈንፂሕና ኣተና። ብዝተወሃሃደ መጥቃዕቲ እውን ኣብ ጣርማን ከባቢኣን ዝነበረ ሰራዊት ፀላኢ ደምሲስና ንኣዲስ ኣበባ ምምዕዳው ጀመርና። ኣብ ምዕራባዊ ግንባር ኢትዮጵያ ዝነበራ ሓይልታትና እውን ሰፋሕቲ ዓወታት እናፈሓሳ ኣብ ጎቦታት ኣምቦ ኮይነን ንኣዲስ ኣበባ ዘማዕድዋሉ እዋን እዩ። ዓወታትና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናጋፋሕና ኣብ ቅርንብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንና ንናይ መወዳእታ ደምሳሲ መጥቃዕቲ አንትንሸባሸብ ብሬድዮ ርክብ ሓደ መልእኽቲ በፅሐኒ። ቅድም ክብል እውን ካብ ሎሚናት ናይ ቃል መልእኽቲ በፂሑኒ ነይሩ። ኣብ ሰሜን ሸዋ ዝነበረ ፀላኢ ካብ ዝድምሰስ ንደሓር እታ ሎሚናት ትርከበላ ናይ ሕክምና ኣሃዱ ናብ ደብረብርሃን ሓሊፋ ነይራ። ሰዓት ሓደ ናይ ምሸት እዩ እቲ ናይ ሬድዮ ርክብ መልእኽቲ ዝተቐበልኩሉ ሰዓት። “ሓካይም ዝሓዘት መኪና ካብ ግንባር ብዝሃደሙ ወተሃደራት ፀላኢ ስለዝተኸበበት ቀልጢፍካ ንሓገዝ ተንቀሳቐስ” ዝብል እዩ ነይሩ እቲ መልእኽቲ። እዚ መልእኽቲ እዚ ተቀቢለ ምስ ብፆተይ ናብቲ ሓገዝ ዘድልየሉ መስመር እንትንቀሳቐስ ምስሊ ሎሚናት ናብ ዓይኒ ኣእምሮይ ቅዝል በለ። ሽዑ ንሽዑ እውን ዝኾነ ስግኣት ሓደረኒ።

ድሕሪ ናይ ሓደ ሰዓት ጉያ ዝተሓወሶ ጉዕዞ እግሪ ናብቲ መስመር ፅርግያ እናተቓረብና እንትንከድ እቲ ካብ ርሑቕ ክስማዕ ዝፀንሐ ድምፂ ተኹሲ ቀስ ብቀስ እናሃድአ መፂኡ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ፈፂሙ ቀሃመ።

እቲ ኣብ ልዕሌና ከንጠጢ ዝፀንሐ ፅቡቕ ደበና ምስተበተነ እታ ብደበና ተጎልቢባ ሕብሕብኢተይ ትፃወት ዘላ ክትመስል ውጥም ቅልቅል ክትብል ዝፀንሐት ከባቢ ወርሒ ድሙቕ ብርሃና ክትልግስ ጀመረት። እቲ ኣብ ፍፁም ፀልማት ተዋሒጡ ዝፀንሐ እምባ ኣኽራናትን ጎላጉልን ግምጃ ብርሃን ስለዝለበሰ ንረግፆ መሬት ክንርእን ነቲ ከባቢ ካብ ርሑቕ ክነስተብህልን ከኣልና። ናብታ ዝተሓበረትልና ቦታ ክንበፅሕ ኣስታት ናይ ሓደ ኪ.ሜ ርሕቐት እንትተርፈና ናብታ ፊትንፊተና ዝነበረት ወዳቕ ኩጀት ደይብና ነቲ ፅርግያ ምምዕዳው ጀመርና። ኣብ ወሰና ወሰን እቲ ፅርግያ በዝሒ ዘለዎም ኣእዋም ይረኣዩ። ኣብ ቅድሚ እቲ ድነ ናይቶም ኣእዋም ድማ ቀያሕታይ ትኪ ሃበልበል እናበለ ንሰማይ ክዓርፍ ይርአ። ዝኾነ ነገር ይቃፀል ከምዘሎ እኳ አንተስተብሃልና ናይቶም ነዋሕቲ ኣእዋም ኣብ ልዕሊ እቲ ዝቃፀል ነገር ኣብ ርእሲ ምዕላቡ እቲ ትኪ ነቲ ከባቢ ስለ ዘጎልበቦ እቲ ዝቃፀል ነገር እንታይ ከምዝኾነ ክንፈልጥ ኣይከኣልናን።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010