እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052326
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2423
2909
31440
4998067
84520
110388
5052326

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:35

ኣብ ኢድ ውድብን ህዝብን ዝርከብ መፍትሒ ሃገራዊ ብድሆታትና!

here we go
selam new

ዲሞክራሲያውን ልምዓታውን ፖለቲካዊ መስመርናን ካብኡ ዝመንጨው ፖሊሲታትናን ንሃገርና ናብ ስሉጥ፣ ቀፃልን ኩሉ በብደረጃኡ ተጠቃሚ ዝኾነሉን ፍትሓዊ ልምዓት ዘእተው ውፅኢት ዝተረጋገፀሎም ምዃኖም ብፍላይ ኣብዝሓለፉ 16 ዓመት ብዝተርኣየ ምንቅስቓስ ተሃድሶ ተመስኪሩ ዝሓደረ ጉዳይ እዩ። ብተወሳኺ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስትና፣ ሕገ-መንግስትናን ካብኡ ዝፍልፍሉ ሕግታትናን መሓውራትናን ኣብዛ ሃገር ንመጀመሪያ ግዘ ኣብ ድልየትን ማዕርነትን ዝተመስረተ ማዕረ ተሳትፎን ተጠቃምነትን መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘረጋገፀ ስርዓት ፈጢሩ ሓዱሽ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት እናተሃነፀ ከምዝርከብ ግልፂ እዩ።

እዚ ኣብ ውሑድ ዝበሃሉ ዓመታት ዝተርኣየ ስሉጥን ፍትሓው ልምዓት ዘስፈነ ጉዕዞ ህዳሰ ሃገርና ፈጢርዎ ዝነበረ ተስፋ ግና ኣብዝሓለፉ ክልተ፣ ሰለስተ ዓመት ብዘሕዝን መልክዕ ተናጊዑ ተኾሊፉ እዩ። ከምዚ ዝበለ ብሩህ ተስፋ ዝፈጠረ ውፅኢት ሰላም፣ ሓድነት፣ ዲሞክራሲን ልምዓትን ኣብዝተርኣየሉ ናይ ሃገርና ከይዲ ጉዕዞ ህዳሰ ዝተፈጠረ ህውከትን ግርጭትን ኣንፃር ኩሎም ተስፋታትና ዘቕነዐን ንፌደራላዊ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና ናብ ከቢድ ሓደጋ ዝመለሰን እዩ ኮይኑ፡፡

ካብ 2007 ዓ/ም ጀሚሩ ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ዝተጀመረ ህውከት ዘርኢ ብዝፈለየ ዘሕፍር ጨፍጫፍን በሰላ ታሪኽ ዝገደፈ ኢሰብኣዊ በደልን ዝተኸሰተሉ እዩ ነይሩ። ምንም ዘይበደሉ ዜጋታትን ህዝብታትን ብትውልዶም ምኽንያት ዘርኣዊ መጥቃዕቲ በፂሑዎም። ብኣማኢት ዝቑፀሩ ህይወቶም ሓሊፉ።ብዓሰርተታት ሽሕ ዝቑፀሩ ተፈናቒሎም፣ ብሚሊዮናት ዝግመት ንብረት ተቓፂሉን ዓንዩን፡፡

ነዚ ህውከት ንምዕጋትን ዝበፅሕ ዝነበረ ጥፍኣት ንምክልኻልን ኣብ 2009 ዓ/ም ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ተኣዊጁ፣ ዝተወሰነ ምርግጋእ ተፈጢሩ እንተነበረ እኳ ብዋናነት ካብ ውሽጢ ኢህወዴግን ኣሓት ውድባቱን ብዝፍጠር ሽግር ዝኸፍአ ግርጭትን ህውከትን ኣብ 2010 ዓ/ም ኣጋጢሙና።ኣብ ሞንጐ ኣዋሰንቲ ከባብታት ኦሮምያን ሶማልያን በዚ ምኽንያት ዝጠፍአ ህይወትን ዝተፈናቐለ ህዝብን ናይዚ ኣብነት ኮይኑ ዝጥቀስ እዩ። ብዘይካ እዚ ኣብ ክልል ደቡብን ብርክት ዝበሉ ከባብታት ኦሮሚያን እውን ህውከትን ግርጭትን ኣጋጢሙ። ኣብ ቀረባ ጊዘ ኣብ ወልድያ ዝተፈጠረ ግርጭትን ጥቕዓትን ተመሳሳሊ ጉድኣት ኣብፂሑ እዩ።ሕዚ እውን ኢህወዴግ ዳግም ገምጋም ገይሩ “መፍትሒ ሒዘ መፂአ ኣለኹ” ኣብ ዝበለሉ ኩነታት ዘተኣማምን ሰላም የለን። ካብዚ ብዝብገስ ድማ እዩ ቤት ምኽሪ ሚኒስተራት ንካልኣይ ጊዘ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክወፅእን ኣብ መላእ ሃገር ክትግበርን ዝወሰነን ኣብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ፀዲቑ ናብ ተግባር ዝተሰጋገረን።

ኣብዚ ብንፁር ክቕመጥ ዘለዎ ጉዳይ ቀንዲ መንቀሊ እቲ ሽግር መሪሕነት ኢህወዴግ ምዃኑ እዩ።እዚ መሪሕነት ከም ሃገር ተስፋ ዝህብ ዓወታት ህዳሰ ኣመዝጊቡ እንተብቅዕ ህዝባዊ፣ ዲሞክራሲያውን ልምዓታውን ባህሪኡ ተሸርሺሩ ንዘጋጥሙ ሽግራት ምፍታሕ ዘይክእል፣ ብውሱን ዓወታት ዝዓግብ፣ ንኣባላቱን ህዝብን ዘይሰምዕን ብቑዕ ምላሽ ዘይህብን፣ ዝመኸነን ዝለመሰን ኣመራርሓ ክኸውን ክኢሉ። ኣብ ክንዲ ውሽጠ ውድብ ዴሞክራሲን መትከላዊ ኣሰራርሓን ዘዕስል ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ኣረኣእያን ተግባርን ዝወሓጦ ኮይኑ፣ መሰል ህዝብን ኣባላትን ዝግህስ፣ ሕጊ ዘየኽብር፣ ኣብ ውሽጡ ሓድነት ዘይብሉ፣ ብዘይምቅድዳውን ምጉጅጃልን ዝተበከለ፣ ተኣማንነት ህዝቢ ዝራሓቖን ተሓታትነት ዝበሃል ዘይብሉን መሪሕነት ኮይኑ እዩ። ናይዚ ኹሉ ሕመቕ ቁልፊ ምኽንያት እቲ ኣመራርሓ ኣምላኺ ስልጣን ኮይኑ ኩሉ ነገር ንስልጣኑ ተገዛኢ ዝገብር፣ ካብዚ ሓሊፉ ገዛኢ ደርቢ ናይ ምዃን ዝንባለኡ ኣብ ዝለዓለ ጫፍ ስለዝበፅሐ እዩ። ህዝባውን ዴሞክራሲያውን መንነትን መለለይን ደርብዩ ባህርያትን ተግባራትን ገዛኢ ደርቢ ክወርስ ብምጅማሩ እዩ።

ደድሕሪ እዚ ቁልፊ ምኽንያት ዘሎ ካልአዋይ ምኽንያት ድማ ኣብ መሪሕነት ኢህወዴግ ዝተፈጠረ ሽግር ዝተገንዘቡ ናይ ውሽጥን ወፃእን ሓይልታት ስርዓትና ከፍርሱን ናይ ክራይ ኣከብቲ መንግስቲ ክምስርቱን ዓሊሞም ዝገብርዎ ምርብራብ ቀሊል ግምት ዝወሃቦ ኣይኮነን። ስልቲ ምርብራቦም ድማ ኣቐዲምካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ዝተዋደደ ዘርኣዊ ጥቕዓት ብምልዕዓልን ብምፍፃምን ኣብ ከይዲ ንኹሎም ህዝብታትን ብሄር ብሄረሰባትን ናብ ደማዊ ጐንፂ ብምእታው ፌደራላዊ ስርዓትና ክፈርስን ሃገር ተሓሚሳ ክትበታተንን ምግባር እዩ።

እዚ መድረኽ በዞም ልዕል ኢሎም ዝተገለፁ ምኽንያታት አዐርዩ ከቢድ ፈተናታት ኣብ ልዕሊ እቲ ብኸቢድ መስዋእትነት ዝተረጋገፀ ስርዓትና ዝተሃቀነሉ ከምዝኾነ ንምርድኡ ኣየፀግምን። መላእ ደላይ ሰላምን ልምዓትን ዝኾነ ህዝብና በዚ ፀገም እዚ ምኽንያት ኣብ ከቢድ ስግኣትን ጭንቂን ዝኣተወ ከም ምዃኑ “እዚ ፀገምስ ናይ እማን ክፍታሕ ድዩ?” ዝብል ፅልምትምት ዝተመልኦ ሕቶ እናልዓለ ይርከብ። ናይ ብሓቂኸ ዝኣተናሉ ፈተና ክፍታሕ ድዩ … ኣገዳሲ እዋናዊ ሕቶ፡፡

ኢህወዴግ ከም መትከላውን ዴሞክራሲያውን ውድብ ነዚ መድረኽ ዝምጥንን ነቶም ፈተናታት ክፈትሕ ዘኽእልን ዕቑር ዓቕሚ ኣለዎ፡ ፖለቲካዊ መስመር ኢህወዴግ ይኹን ካብኡ ዝመንጨዉ ሕገ-መንግስቲ፣ ፖሊሲታትን ስትራተጂታትን ነቶም ዓብዪ ጉድለት ዘለዎም መሪሕነት ብምርጋፍ ብቑዕ ኣመራርሓ ክፈጥሩ ዝኽእሉ እዮም፡ እቲ ቐንዲ ጉድለት እቶም ነዚ ፖለቲካዊ መስመር መተግበሪ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝተነፀሩ ኣንፈታት ህንፀት ኣመራርሓን ኣባላትን ከምኡ እውን ትካላት መንግስቲ ብፅኑዕ እምነትን ርብርብን ዝትግበሮም ላዕለዋይ መሪሕነት ዘይምንባሩ እዩ፤ ኣብ ጉዳይ ስልጣኑን ካልኦት ረብሓታቱን ዝተፀመደ ኣመራርሓ ስለዝበዝሐ እዩ እቲ ውድብ ብፃህያይ ክራይ ኣካብነት ክውረር ምኽንያት ዝኾነ። ስለዚ እቲ ቀንዲ መፍትሒ ብደረጃ ኢህወዴግ ዝግበር ፖለቲካዊ መፍትሒ ኮይኑ ብደረጃ መንግስቲ እውን ኣብ ፌደራልን ክልልን መንግስታት ዝፍፀሙ ናይ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን መደባት ብዝለዓለ ትኹረትን ቁርፀኝነትን ምፍፃም ይግባእ፡፡

ኣመራርሓ ኢህወደግ ኣብ ውሽጡ ከምቲ ጀሚርዎ ዘሎ ዕላማን ህዝብን ልዕሊ ናይ ባዕሉ ረብሓ ብምርኣይ ቅንዕናን ትረትን ዘለዎ ቃልሲ እንተካይዱ፣ ግቡእ ናይ ኣመራርሓ ለውጥን ተሓታትነትን እንተረጋጊፁ፣ ቅንዕና ዘለዎም ህዝባውነቶምን ዴሞክራሲያውነቶምን ዘረጋገፁ ኣመራርሓ ብድፍረት ናብ ዝለዓለ ኣመራርሓ እንተኣምፂኡ እቲ ሽግር ክፍታሕን ዘጋጠሙና ብድሆታት ክስገሩን ዝኽእሉ እዮም፡፡

እቲ ካልእ ናይ መፍትሒ ተስፋ ኣብቲ ህውከትን ግርጭትን ዝበዝሖ ከባብታት ከይተረፈ ዝርከብ ሓፋሽ ህዝቢ ንሰላምን ሓድነት ህዝብታትን ብምጥባቕ ነቲ ዝተፈጠረ ህውከትን ግርጭትን አዐርዩ ዝኾነኖ ምዃኑን ህዝቢ ሰላሙን ዴሞክራሲያዊ ሓድነቱን ከይፋለስ ወሳናይ ተራ ዘበርክት ዘሎን ምዃኑ እዩ። ካብዚ ተበጊስካ እንትርአ መፍትሒ ናይዚ ኩነታት ኣብ ኢድ ኢህወዴግን ህዝብን ጥራሕ እዩ ዘሎ። ካብ ክልቲኦም ወፃኢ ካልእ ነዚ ሽግር እዚ ዝፈትሕ ኣካል ኣይህሉን። ነዚ ናብ ጭቡጥ ተግባር ምንቅስቓስ ብምቕያር እቲ ውድብ ውሽጡ ከፅርይ ዝጀመሮ ቃልሲ ኣጠናኺሩ ክቕፅልን ስርዓትና ናብቲ ንቡር ክምለስን ክገብር ድማ ታሪኻዊ ሓላፍነት ተነቢሩሉ ኣሎ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010