እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925739
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3144
2784
12642
4892207
68321
89679
4925739

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:49

መበል 43 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቓልሲ ኣመልኪቱ ካብ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝተውሃበ ውድባዊ መግለፂ!!

here we go
selam new

ህዝቢ ትግራይ ኣንፃር ኩለመዳያዊ ወፅዓን ሰእነት ፍትሒን፤ ከምኡውን ኣንፃር ድሕረትን ዓፈናን ዝተወደበ ቃልሲ ካብ ዝጅምር እነሆ 43 ዓመት ገይሩ’ሎ። ህዝቢ ትግራይ ብመሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እናተመርሐን ምስ ካልኦት ኣሓት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብምዃንን ኣንፃር ፋሽስታዊ ስርዓት ዝገበሮ ቃልሲ ድሕሪ ብዓወት ምዝዛሙ ኣብ ዝሓለፉ 26 ዓመት ድማ ኣንፃር ድኽነትን ድሕረትን ኣብ ዝግበር ቓልሲ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብምዃን ብርክት ዝብሉ ዓወታት ንምሕፋስ ክኢሉ’ዩ።

ኣብ ልምዓትን ቁጠባዊ ዕብየትን ካብ ዝተመዝገቡ ዓወታት ብተወሳኺ ማዕርነት ህዝብታት ዝተረጋፀገላ ዴሞክራሲያዊት ፌዴራላዊት ኢትዮጵያ ኣብ ምህናፅ’ውን ልዑል ተራ እናተፃወተ’ዩ መፂኡ።

ክሳብ ሕዚ ኣብ ዝተገበሩ ኩለመዳያዊ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ፖለቲካውን ምንቅስቓሳት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ህወሓት ዓሲሉ ንካልኦት ህዝብታት’ውን መርኣያ ክኸውን ዝኸኣለ መስንተክር ፈፂሙ’ዩ። ህዝቢ ትግራይ ካብ ድኽነት ንምንጋፍ ዝጀመሮ ዕውት ቃልሲ ብጋህዲ ዝተራእዩ ገዘፍቲ ለውጥታት ኣብ ምርግጋፅ ዋላ’ኳ ብዙሕ እንተነጠፈ ሐዚ’ውን ድሕሪ 26 ዓመት ድኽነትን ስእነት ስራሕን ናይ ህዝብና ሱር ዝሰደዱ ሽግራት ምዃኖም ኣይተረፈን። ብኣማኢት ኣሻሓት ዝቑፀር ህዝብና ሕዚ’ውን ኣብ ሕሱም ድክነትን ከርፋሕ ናብራን ይርከብ፡፡

መሪሕ ውድብና ህወሓት ልኡኹ ንምፍፃም ኣብ ዝገበሮም ምንቅስቓሳት ዘጋጠምዎ ሽግራት ብቃልስን ብርሱን ወነን እናፈትሐ ዝመፀ ውድብ ምዃኑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ በብእዋኑ ብዘጋጠምዎ ናይ መሪሕነት ጉድለታት ቀፃሊ ለውጢ ናይ ምርግጋፅ ዓቕሙን ህዝባዊ ውግንናኡን እናተሸርሸረ ህዝብና ኣብ ስእነት ፍትሕን ሰናይ ምምሕድዳርን፤ ከምኡ እውን ኣብ ትሕቲ ፀረ ዴሞክራሲ ንክወድቕ ኣብ ምግባር ግሁድ ተራ ዝተፃወተሎም ኣጋጣሚታት እናተረኣየ መፂኡ እዩ። ካብ ቀረባ ዓመታት ናብዚ ብፍላይ ድማ ካብ ህዝባዊ እምነቱን መስመሩን እናራሓቐ ዝኸደሉ ኩነታት’ዩ ተራእዩ፡፡

ህወሓት ብህዝቢ ተወሊዱ፣ ዓብዩ፣ ንህዝቢ ናብ ዓወት ዘብፅሐ ውድብ ኮይኑ እንተብቅዕ በብእዋኑ ብዝጋጠሙ ናይ ፀረ-ዴሞክራሲን ብልሹው ኣሰራርሓን ዝንባለታት ምኽንያት ናይ ህዝብና ሽግር ኣብ ምፍታሕ ክንዲ ብሙሉእ ትኹረት ዝነጥፍ ኣብ ሸግር ኣትዩ ፀኒሑ ‘ዩ። እንተኾነ ግን ውደብና ህ.ወ.ሓ.ት ከምቲ ልማዱ ከቢድ ፈተና እንተጋጥሞ ደው ኢሉ በቲ መነፅር ሳይንሳዊ መስመሩን ሽግር ናይ ምፍታሕ መለለይ ባህሪኡን መሰረት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ሕዚ ዘሎ ሽግር ብዕምቆት ብምግምጋም ብተኸታታሊ ናይ ፅርየትን ምትዕርራይን ስጉምቲ ምውሳድ ጀሚሩ ኣሎ፡፡ ንውድብና ናይ ምዕራይን ምህዳስን ከይዲ ናይ መላእ ተቓላሳይ ህዝብና ተሳትፎ ብምሕያል ተጠናኺሩ ክወፅእ ንምግባር ኣበርቲዕና ክንምርሽ ኢና፡፡

እዚ ምዃኑ እውን መሪሕነት ህወሓት ሎሚ’ውን ከምቀደሙ ህዝባዊ ውግንናኡ መሊሱ ንምዕታር ዘኽእሎ ናይ ብዕምቆት ምህዳስ ምንቅስቓስ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ኾይንና ነዛ ወርቃዊት ዕለት 11 ለካቲት እንትንዝክር ልዕሊ ዂሉ መሪሕነት ህወሓት ብምኽንያት ዘርኣዮም ድኽመታት ኣብ ህዝብና በፂሑ ዘሎ ብርክት ዝበለ ሽግራትን ናይ ተኣማንነት ምጉዳልን ተዓርዩ ናብ’ቲ ልሙድ ህዝባዊ መስመሩ መሊኡ ዝምለስሉ ኩነታት ንምፍጣር ክረባረብ ቃሉ ብዕቱብ ዘህድሰሉ ክኸውን ’ዩ።

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ፤

ተደጋጋሚ ሽግራት እናጓነፈካን ኣብ ኣዐሪዩ ፅንኩር ኩነታት ተሳጢሕካን ከይተረፈ ኣብ ወድብካ ዘላካ እምነት መሊኡ ከምዘይጠፍአ ህወሓት ይርዳእ። ኣብ ልምዓትን ዴሞክራሲን ይኹን ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዘለውካ ሕቶታት ሕዚ’ውን ከምዘይመለስናዮምን ትሕቲ ትፅቢትኻ ከምዝሰራሕናን ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና። ህዝብና ኣብ ውድቡ ዝነበሮ እምነት መሊሱ ንክጥጥዕ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ቃልና እነሐድሰሉ ዕለት’ዩ።

መበል 43 ዓመት ልደት ህወሓት እንትንዝክር ኣብ ግምት ክኣቱ ዝግበኦ ካሊእ ጉዳይ ኣሎ። እዚ እውን ብትምክሕትን ፀቢብነትን ዝግለፅ ሕመቕ ኣብ መሪሕነት ኢህወዴግ ዓብይ ሓደጋ ኮይኑ ብምውፅኡ ምኽንያት ኣብ ዕሽል ዴሞክራሲያዊ ፌዴራላዊ ስርዓትና ኣዚዩ ኺቢድ ናይ ጥፍኣት ደበና ኣንፀላሊዩ ምህላው’ዩ። ፀላእትና ነቲ ስርዓት ንምጥፋእ ከም ሓደ መንገዲ ዝወስድዎ ድማ ንህዝቢ ትግራይን ውድቡ ህወሓትን ፈሊኻ ብምውቃዕ ሓድነት ኢህወዴግ ኣብ ሓደጋ ንክወድቕ ብምግባር ፌዴራላዊ ስርዓትና ምፍራስ’ዩ። ዋላ እኳ እዚን ወዲዚን ሓደጋታት ይሃልው ስርዓትና ንምድሓን ዘለና ብሕታዊ መማረፂ ምስ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ብምዃን ብፅንዓት ጠጠው ብምባል ኣንፃር ስርዓትና ዘቕንዐ ናይ ፀላእትና ወፍሪ ብሓባር ምምካት እዩ።

ኣብዚ ከይዲ እዚ እቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ልዕሊ ኹሉ ኣብ ስርዓትና ዘቕንዐ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ጥራሕ ዘተኮረ፣ ኩሉ ኣባና ዝረባረብ ዘሎ ጌርካ ብምርኣይ ተስፋ ምቑራፅን ናይ ተናፀል መፍትሒ ምንዳይን መፍትሒ ኣይኮነን። ኣብ ናይ ሎሚ ሓዳሽ ኢትዮጵያ ኩሎም ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን መሰረትን በዓል ቤትን’ዮም። ማዕረ ተሳተፍትን ተጠቀምትን እቲ ስርዓት’ዮም። እቲ ጉድለት ተሓባቢርካ ዝፍታሕ’ምበር ብተናፀል ዝምከት ነገር የለን። መፃኢ ዕድልና ሓደን ሓደን ጥራሕ’ዩ፣ ንሱ እውን ህንፀት ዝማዕበለት ዴሞክራሲያዊትን ፌዴራላዊትን ኢትዮጵያ ምጥንኻር እዩ፡፡

ሕዚ’ውን ጅግና ህዝብና ከምቲ ትማሊ ማእለያ ዘይብሎም ዝመስሉ ፈተናታት ብፅንዓት ሰጊርካ መሰላትካ ዝረጋገፀሉ ስርዓት ከምዘረጋገፅካ ዝገሃድካ ኩሎም ኣብ ቅድሜኻ ዘለዉ ፈተናታት ምስቶም ከማኻ ዝቃለሱ ኣሓትካ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ኾይንካ ከምቲ ልሙድ ክትቃለስ ውድብካ ህ.ወ.ሓ.ት ፃውዒቱ የቕርብ፡፡

ዝኸበርኩም ኣባላት ህወሓትን ተጋደልትን

ንብርክት ዝብሉ ዓመታት ዓወታት ብምምፃእ ዝፍለጥ ዝነበረ ውድብና በብእዋኑ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ብዝረኣዩ ሽግራት እምነትኹም ዋላ እኳ ኣብ ሓዳጋ እናወደቐ እንተመፅአ ኣብ ውድብኹም ዘለኩም እምነት ሕዚ’ውን ኣብ ቦትኡ ምዃኑ የሕብነና። ሕዚ’ዉን ናይ ህዝብና ሽውሃት ልምዓት፣ ሰናይ ምምሕዳርን ዴሞክራሲን ንምርዋይ ዝጀመርናዮ ናይ ምህዳስ ምንቅስቓስ ኣጠናኺርና ንክንቕፅል ኣብ ዙርያ ህዝባዊ መስመርን ዕላማን ንክትዓስሉ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዓውዒት የቕርብ፡፡

ዝኸበርኩም ኣሓትን ኣጋርን ውድባት

ኣብ ውድብና ይኹን ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ክፍታሕ ዝኽእል ብቓልስን ብመትከላዊ ቃልስን ጥራሕ እዮ። ሕዚ’ውን ኣንፃር ስርዓትና ዝግበር ዘሎ ናይ ፀላእቲ ዘመተ ብሓባር መኪትና ብልፅግናን ልምዓትን ሃገርና ንምርግጋፅ ከም ቀደም ኣብ ጎንዂም ምዃንና ማእከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ከረጋግፅ ይፎቱ፡፡

ዝኸበርኹም መላእ ህዝበታት ኢትዮጵያ

ኣብ’ዚ ሐዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ኣንፀላልዩ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ደበና ንክቕንጠጥ ብሓያልነት መስመር ህወሓት/ኢህወዴግ ክፍታሕ ዝከኣለና ኹሉ ክነበርክት ድልዋት ምዃንና ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ደጊሙ እናረጋገፀ ሐዚ’ውን ከምቲ ልሙድ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ዝዓሰላ ምዕብልቲ ኢትዮጵያ ናይ ምህናፅ ጉዕዞና ንክነሐይል ፃውዒቱ የቕርብ ።

ህዝባዊን ዴሞክራሲያዊን ባህሪና ብምሕላው ዕለማታት 11 የካቲት ኣብ ሽቶኡ ክነብፀሖ ኢና!!

ክብርን ሞጎስን ንሰማእታትና!!

ማእከላይ ኮሚቴ ህ.ወ.ሓ.ት

09 ለካቲት 2010 ዓ.ም


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010