እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190376
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1160
3787
17739
5145598
94434
128136
5190376

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 07:54

ንፈተናታት ዘይምብርከኽ ዕንቊ ታሪኽ ኢህወዴግ ዳግማይ ይተሃደስ!!

here we go
selam new

ኮሚቴ ስራሕ ፈፃሚት “ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግምባር” /ኢህወዴግ/ ካብ ሰለስተ ታሕሳስ ጀሚሩ ንዝሓለፉ 17 መዓልቲ ሃገርና ንእትርከበሉ ወድዓዊ ኩነታት መበገሲ ብምግባር ሰፊሕን ዝርዝርን ናይ ኩነታት ገምጋም ብምክያድ በዓል ሸሞንተ ነጥቢ ውሳነ ሓሳባት ከምዘመሓላለፈ ዝዝከር እዩ።

እቲ ስራሕ ፈፃሚት ኣብ መግለፂኡ ከምዘመልከቶ ቅድም ኢሉ ዝተጀመረ ከይዲ ተሃድሶን በፂሕሉ ዘሎ ብርኪን፣ ከምኡ እውን ኣብ ሃገርና ዝራኣዩ ዘለው ዝፀንሑን ወድዓዊን ፀገማት ምስ ዝርዝር መግለፂኦም ብምፍላይ ኣብ መበገስን መፍትሒኦምን መኺሩ ናይ ሓሳብ ሓድነትን ምትእምማንን ፈጢሩ ኣሎ። ነቶም ፀገማት ብምቕራፍ መዳይ ክሳብ ሕዚ ብዝገበርናዮ ቃልሲ ዝተመዝገቡ ፅቡቕ ውፅኢታት ሓሊውኻ ንምቕፃል ዘኽእል ቁርፀኝነትን ጥንኩር ምርድዳእን ኣረጋጊፁ ከምዝወፀ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ።

ኮሚቴ ስራሕ ፈፃሚት ኢህወዴግ ዘካየዶ ገምጋም በብደረጃኡ ኣብዝርከቡ እርከናት ኣመራርሓ ብፍላይ ድማ ብደረጃ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ስእነት ውሽጠ ውድብ ዲሞክራሲ ሱር እናሰደደ ከምዝመፀ ኣረጋጊፁ እዩ። እዚ እውን ሓሳብ ብነፃነት ዝሽራሸረሎም መቃለሲ መድረኻት ዝግድብን ዘፅብብን፣ ስለዚ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣመራርሓ ናይ ኣረኣእያን ተግባርን ሓድነትን ፅርየትን ከይፍጠር ዕንቅፋት ኮይኑ ምፅንሑ ነፂሩ እዩ። እዚ ፀገም ብዋናነት ኣብ ብርኪ ላዕለዋይ መሪሕነት ውድብና ምስዝተርኣየ ዝተዛበዐ ኣረኣእያን ኣጠቓቕማን ስልጣን ተኣሳሲሩ ዝተኸሰተ እንትኾን እዚ ፀገም እዚ ርኡይ መግለፂ ውድብና ንዝኾነ ዴሞክራሲያውነት ብምድኻም ጥራሕ ከይተወሰነ ስልጣን መገልገሊ ህዝቢ ክኸውን ንዝጀመርናዮ ሰናይ ጉዕዞ እውን ንሓደጋ ዘቃለዐ ገይሩዎ ከምዝፀንሐ ኣይከሓድን።

ዲሞክራሲ እናፀበበ በለፅ ብምስፍሕፍሑ ምኽንያት ኣብ ክንዲ ኣብ ግልፅነትን መትከልን ተመስሪትካ ምቅላስ መትከል ኣልቦ ርክባትን ኣከያይዳታትን ክዓስል ምግባር ዝተለመደ ስልቲ ናብ ዝኾነሉ ብርኪ ተሰጋጊሩ እዩ። ከምዚ ዝመሰለ ኣብ ፀቢብ ጉጅላዊ ረብሓታት ዝተመስረተ መትከል ኣልቦ ርክባት ድማ ንኢህወዴግን ኣባል ውድባቱን ዘዳኸመ ሳዕቤን ኣብፂሑ እዩ። በዚ ሰበብ ልምዓታዊ መንግስትናን ውድብናን ኣብ ጠንካራ መትከል፣ ዲስፕሊንን ናይ ሓሳብን ተግባርን ሓድነትን ተመስሪቶም ልኡኾም ብብቕዓት ንከይፍፅሙ ዓብዪ መሰናኽል ኮይኑ ከምዝፀንሐ ኮሚቴ ስራሕ ፈፃሚት ኣረጋጊፁ፣ ኣብዝኾነ ክልልን ብሄራዊ ውድብን ከምዚ ዝበሉ መትከል ኣልቦ ርክባትን ዝምድናታትን ብዑምቆት እናተፈተሹ ክውገዱ ንምግባር ወሲኑ ኣሎ።

ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ሃገርና ዝህነፅ ዘሎ ፌደራላዊ ስርዓት፣ ውፅኢት ናይቲ መላእ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሃገርና ንዘመናት ዘካየድዎ ቃልሲ እዩ። እዛ ሓዳሽ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ሕብረ ብሄራዊ ሃገር እትፍለየሉ ምኽንያት ንብዝሃነት ኣፍልጦ ብምሃብን ብምኽብራን እዩ። ብሄር ብሄረሰባት ሃገርና ባዕሎም ንባዕሎም እንተዘይኮይኑ ብኻልእ ዘይመሓዳደርሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። በዚ ምኽንያት እውን እቲ ስርዓት ንልዕልነትን ትሕትነትን ዘይጥዕም ኮይኑ ተዋቒሩ ኣሎ። ብተግባር እውን ማዕርነትኣዊ ሓድነት እምበር ልዑልን ትሑትን ዘይፍጠረሉ ስርዓት ተሃኒፁ ኣሎ። ንዝሓለፈ ርብዒ ክፍለ ዘበን ብሰላምን ማዕርነትን ዝዘለቐ ፌደራላዊ ስርዓትና እውን ናይዚ ውፅኢት ከምዝኾነ ዝእመነሉ ጉዳይ እዩ። እዚ ከምዘለዎ ኮይኑ ግና ብሓደ ወይ ብኻልእ ምኽንያት ብሽም ብሄር፣ ህዝብን ውድብን እናመሓሉን እናጠሓሉን ፅግዕተኛ ድልየቶም ንምርዋይ ኩሎም ብሄራዊ ውድባት ኣብዘመሓድርዎ ክልል ውሽጢ ዝርከቡ ፅግዕተኛታት ብዘይኣፈላላይን ነግፈረግን ክቃለሱዎም ከምዝግባእ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ። ብዝኾነ ይኹን ከውሊ ማዕርነታዊ ስርዓትና ንክዳኸም ዝግበር ፈተነ ተቐባልነት ከምዘይብሉን ብጥብቂ ክምከት ከምዝግብኦን እውን ወሲኑ ኣሎ።

ኮሚቴ ስራሕ ፈፃሚት ኢህወዴግ ኣብ መግለፂኡ ወሲኹ ዝሓበሮ ጉዳይ፣ ናይ ውሽጢ ውድብ ዴሞክራሲ ምፅባብ ሓደጋ ካብቲ ውድብ ሰጊሩ መሰል ህዝቢ ናይ ምኽባርን ዝድለ ሕጋዊ ኣገልግሎት ናይ ምሃብን ግቡእ ብዘይምፍፃም ዝግለፅ ኮይኑ ናይ ምህላው ጉዳይ እዩ።

 ዲሞክራሲና ምስፋሕን ምጥንኻርን እናተገበኦ ናይ ምፅባብ ዝንባለ ተራእዩ እዩ። ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና ዝተፈላለዩ ረብሓታትን ድልየታትን ብዲሞክራሲያዊ፣ ሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ምፍታሕ ዘኽእሉ ብቑዕን ኣተኣማማንን ዕድል ከፊቱ እናሃለወ ኣመራርሓ ዲሞክራሲ ናይ ምስፋሕ ግቡኡ ክፍፅም ብዘይምኽኣሉ ፀገማትን ኣፈላላያትን ብመንገዲ ጐንፂ ንምፍታሕ ዝፍተንሉ ኩነታት ንክፍጠር ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ። ብፍላይ ካብ ቀረባ እዋን ናብዚ ኣብ ብዝሕ ዝበሉ ከባብታት ሃገርና ዝርአ ዘሎ ዘይምርግጋእን ህውከትን ብዘሕዝን መልክዑ ጥፍኣት ህይወት ዜጋታትን መጉዳእትን ኣስዒቡ እዩ። እዚ ዘይምርግጋእ ነቲ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቓስ ካብ ምዕጋት ብዝሓለፈ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ሰላም ንዝፀንሐት ሃገር ናይ ስግኣት ምንጪ ብምግባር ንህዝብናን ሃገራዊ ህልውናናን ኣብ ከቢድ ስግኣት ኣውዲቑዎ ይርከብ። ካብዚ ብምብጋስ እቲ ስራሕ ፈፃሚት ሕገ-መንግስታዊ ዴሞክራሲ ብተኣማንነት ብምትግባርን እዚ መድረኽ ዝሓቶ ኩነታት መበገሲ ዝገበረ ናይ ጐንፂ ምንጪታት ብምውጋድን ኣብዝሓፀረ እዋን ሃገርና ናብቲ ዝተለመደ ዘተኣማምን ኩነታት ምምላስ ከምዝግባእ ወሲኑ ኣሎ።

ሕገ-መንግስታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ድልየትን ጥቕምታትን ብዝሃነት  ዝተመስረተ ከም ምዃኑ ካብ ቀረባ እዋን ናብዚ እናተዳኸመ ንዝመፀ ኣብ ናይ መድብለ ፓርቲ ዲሞክራሲ ዝህነፅ ናይ ኣተሓሳስባ ብዙሕነት ብኣግባቡ ናይ ምግላፅ ሃዋህው ክጠናኸር ውድብ ኢህወዴግ ክፃወቶ ዝግባእ ብፅሒት ብዘይምልጋም ክፍፅምን ኣብዚ መዳይ ዝነበረ ሰፊሕ ክፍተት ክምልእን ከምዘለዎ ኣብ መግለፂ ስራሕ ፈፃሚት ኢህወዴግ ዝተጠቐሰ ጉዳይ እዩ። ምስዚ ተኣሳሲሩ ንህንፀት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትና ልዑል ኣስተዋፅኦ ዘለዎም ትካላት መራኸብቲ ሓፋሽ ነፃነቶም ተሓልዩ ዓይንን እዝንን ህዝቢ ኮይኖም ከገልግሉ ዝተገበረ ምንቅስቓስ ድኹም ብምዃኑ ዝድለ ውፅኢት ኣየምፀአን። እዚ ከምዘሎ ኮይኑ ካብ ቀረባ እዋን ናብዚ ኣብ ክልል ኮነ ፌደራል ዝርከቡ ናይ መንግስትን ውልቀን መራኸብቲ ሓፋሽ ሕግን ስርዓትን ኣኽቢሮም ዘይሰርሕሉን ናይቲ ህዝቢ ሓቢርካ ብሰላም ናይ ምንባር ባህሊ ዝሽርሽሩ ሰበኻታት ዝፍነወሎም፣ ካብዚ ሓሊፉ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘጋጭው ጐስጓሳት ዝካየደሎም እናኾኑ ምምፅኦም ናይቲ ኣመራርሓን ንሱ ናይ ዝመርሖ መንግስትን ድኽመት ዘበገሶ ምዃኑ ብምእማን ማዕኸናት መራኸብቲ ሓፋሽ ካብዚ ሓደጋ ብምንጋፍ ናብ ሕጋዊ ማዕቀፍ ዝኣትውሉ ዝተዋደደ ስጉምቲ ምውሳድ ኣድላይ ምዃኑ ኣሚኑ ከምዝንቀሳቐስ ኣፍሊጡ ኣሎ።

እቲ ኣመራርሓ ብዘይካ እዚ ዲሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ ኣብ ምህናፅን ኣብ ዙርያ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትናን ብሄራዊ ምርድዳእ ክፈጥር ዝግበኦ ዝተወደበ ሲቪል ምንቅስቓስ ህዝቢ ከምዘይተጠናኸረ ኣረጋጊፁ እዩ። ኣብዚ ዝተርኣየ መሰረታዊ  ጉድለት ንምፍታሕ ፍሉይ ትኹረት ብምሃብ ኣመራርሓ ህንፀት ትካላት ዲሞክራሲን ዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ተሳትፎን ጉዳይ ሞትን ሕውየትን ገይሩ ብዘይምንቅስቓሱ ንዝተፈጠረ መሰረታዊ ክፍተት ከወግድ ክረባረብ እዩ። ልክዕ ከም ዲሞክራሲ ኣብ ሃገርና ሕቶ ሃለዋት ኮይኑ ዘሎ ሰናይ ምምሕዳር ናይ ምዕሳል ምንቅስቓስና ብምኽንያት ድኽመት ኣመራርሓ ንብዙሕ ፀገማት ተቓሊዑ ህዝቢ ኣብ መረረትን ስግኣትን ክወድቕ ከምዝገበረ ብምእማን ልዕልነት ሕጊ ክረጋገፅን ቅልጡፍ ምምሕዳር ክዓስልን ብምግባር፣ ናይ ህዝብና ተጠቃምነት ብቕልጡፍ ዘረጋግፁ መስርሓት ክትግበሩን ምስዚ ጐኒ ንጐኒ ግልፅነትን ተሓታትነትን ክገሃድ ከምዝግበር ተሓቢሩ እዩ። ኣብ ኣፈፃፅማ ፕሮጀክትታት ዝርኣዩ ምዝንጋዓት ናይ ጊዘን ዋጋን ብኽነት ዘስዕቡ ዘለው ምዃኖም ዝገምገመ ስራሕ ፈፃሚት ብህፁፅ ክስተኻኸሉ ምግባር ከምዝግባእ ኣሚንሉ ኣሎ።

ኮሚቴ ስራሕ ፈፃሚት ኢህወዴግ ኣብ መዛዘሚ እቲ መግለፂ ከምዝሓበሮ፣ ኢህወዴግ መላእ ህዝብታት ሃገርና ብኸቢድ ተጋድሎኦም ንዘመዝገብዎም ዓወታት ዓቂቡን ኣስፊሑን ክቕፅል ብዘይምኽኣሉ፣ ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ ውድብናን ሃገርና ዝተፈላለዩ ፀገማት ብጊዘን ዝለዓለ መንፈስ ሓላፍነትን ክፈትሕ ብዘይምኽኣሉ ንዝበፅሐ ጉድኣት ምሉእ ሓላፍነት ካብ ምውሳድ ብተወሳኺ ንመላእ ህዝብታት ሃገርናን ኣባላትን ደገፍትን ውድብናን ልባዊ ይቕረታ ሓቲቱ እዩ። ብተወሳኺ ውድብና ኢህወዴግ ናይ ቃልስን ዓወትን ውድብ ጥራሕ እንተይኮነ ንዘመናት ኣብ ምንቁልቋል ንዝፀንሐት ሃገር ንርብዒ ክፍለ ዘበን ዝኣክል ብጐደና ምዕባለን ለውጢን ክትምርሽ ዝገብሮ ፃዕርን ዝተመዝገቡ ህዝባዊ ዓወታትን ንሓደጋ ዘቃልዕ ኩነታት ክፍጠር ብምግባሩ ዝተሰመዖ ካብ ልቢ ዝፈልፈለ ጣዕሳ ገሊፁ ኣሎ። እዚ ኩነታት ከይድገም ከምቲ ዝሓለፈ ዓመታት ብቁርፀኝነትን ፅንዓትን ክንቀሳቐስ ቃል ኪዳኑ ከምዘሐደሰ ዝሓበረ ኢህወዴግ ንዝኾነ ይኹን ፈተናታት ከይተንበርከኸ ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት እናመዝገበ ናይ ምምራሽ ዕንቊ ታሪኹ ብምዕቃብ ነቲ ሕዚ ዝርአ ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት ኣስተኻኺሉ ናይ ዓወት ጉዕዞኡ ከምዝቕፅል ቃል ኣትዩ ኣሎ።

ውድብና ንመድረኻዊ ተልእኾኡ ንምብቃዕ ንረባረብ!!

ሕድሪ ሰማእታትና ኣይነዕብርን!!


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010