ፍሉይ መድረኽ ግጥም ዝካየደሉ በጀት ዓመት!

here we go
selam new

ካፍቲ ፈላማይ ተሃድሶ ክሳብ ሕዚ ዘለናሉ መድረኽ ዓመBቕ ተሃድሶ ዘመዝገብናዮም ዓወታት ብፅርየት መስመራትናን ውፅኢታውንት ፖሊሲታትን ስትራቴጅታትናን ጥራሕ ዝተረኸቡ ኣይኮኑን፡፡ የግዳስ ኣብ ዘበን እቶም ትልምታትን ብዓመታት ተመቒሎም ብዝዳለው ትልምታትን ብቕዓት ብዘለዎ ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን ምኽንያት ዝተረኸቡ እዮም፡፡ በዚ መዳይ እዚ ስሉጥን ዘላቕነት ዘለዎን ልምዓት ብምምፃእ ድኽነት ንምጥፋእ ዝዓለመ ካብ 1995 – 2002 ዓ/ም ኣብ ክልተ ምዕራፍ ተኸፊሉ ዝተፈፀመ መደብ ዘላቒ ልምዓትን ምንካይ ድኽነትን ተጠቃሲ እዩ፡፡ ኣብዚ ዘበነ ትልሚ እዚ ዝተረኸበ ቅልጡፍ ምዕባለ መበገሲ ብምግባር ዝተቐረፀን ካብ 2003 – 2007 ዓ/ም ዝፀንሐን ፈላማይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን እውን እቲ ካልእ ውድብና ብቕዓት ዘለዎ ኣመራርሓ ዝሃበሉ  ትልሚ እዩ፡፡ ፈላማይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ብሓፂር ግዘ ሸቶ ልምዓት ሚሊንየም /ምእተ ዓመት/ ብምዕዋት፣ ብነዊሕ ግዘ ድማ ኢትዮጵያ  ኣብ 2025 ዓ/ም ማእኸላይ እቶት ምስዘለዎም ሃገራት ተርታ ንምብፃሕ ዝዓለመ እንትኾን ዋና ዓምዲ ኢኮኖሚ ንዝኾነ ዘፈር ሕርሻ ዓምዲ ናይቲ ኢኮኖሚ ኮይኑ ክቕፅል ብከይዲ ምፍራይ ሜካናይዜሽን ሕርሻ፣ ዘፈር ማኑፋክቸሪንግ ንኢኮኖሚ ሃገርና ብዝመርሐሉ ኣንፈት ዝተቐረፀ እዩ፡፡

እዚ ከምዘለዎ ኮይኑ እቲ ሕዚ እናፋረቕናዮ ንርከብ ካልአዋይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን /2008 – 2012 ዓ/ም / ድማ ዝተረጋገአ ማክሮ ኢኮኖሚ ብምኽታል፣ ኣብ ውሽጢ እቲ ኢኮኖሚ ክራኣዩ ንዝጀመሩ ናይ ሚዛን ክፍተታት ብምስትኽኻል ነቲ ኢኮኖሚ ብማእኸላይ ብ11 ሚኢታዊ ምዕባይ ዕላማኡ ዝገበረ እዩ፡፡ ኣብቶም ዝሓለፍናዮም ክልተ ናይዚ ዘበን ትልሚ ዓመታት ብሓፈሻ ሸቶታት ማክሮ ኢኮኖሚ ከም ሃገር ከይነዐውት ዕንቅፋት ዝኾኑና ናይ ድርቂ፣ ኣብ ውሱን ከባብታት ተፈጢሩ ዝነበረ ህውከትን ዓለማዊ ምዝሕሓል ኢኮኖሚን ዘጋጠሙ እንተኾኑ እኳ እዞም ዕንቅፋታት ኣብ ዘለውሉ እውን እንተኾነ ቁጠባና ኣብ ሓደ ሓደ ዘፈራት ካብቲ ዝሓለፈ ዝሓሸ ኣፈፃፅማ ከመዝግብ ክኢሉ እዩ፡፡ ናይ ህዳሰና ጉዕዞ ኣንፈት ትኽክለኝነት ሓበርቲ ካብ ዝኾኑ ቁልፊ ፍፃመታት ማክሮ ኢኮኖሚ ውሽጢ፣ ዝለዓለ ምውህላል ንዋታውን ሰብኣውን ካፒታል፣ ዕብየት ምጣነ ቁጠባ፣ ከምኡ እውን ዝለዓለ ዕብየት ነፍሰ ወከፍ እቶት ዜጋታት ተጠቀስቲ ዓወታት እዮም፡፡

እዚ ብብርኪ ሃገር ብምኽንያት ካብ ተሃድሶና ዝፈልፈሉ ፖሊሲታትን ስትራተጅታትን ብቑዕ ኣመራርሓ ውድብናን መንግስትናን ዝተረኸበ ዓወትን ውፅኢትን ናብ ክልልና ወሲድና እንትንሪኦ ተመሳሳሊ ናይ ምፍፃምን ዓወታት ምምዝጋብን ውፅኢት ዝተረኸበሉ ኮይኑ ኣሎ፡፡ ሓምሻይ ዘበን፣ ታሽዓይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ መፈለምታ ሰሙን ወርሒ ጥቅምቲ እንትካየድ ር/ም/ር ኣባይ ወልዱ ነዚ ዘጠናኽር መንግስታዊ ፀብፃብ እዮም ኣቕሪቦም፡፡ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ናይ ካልአዋይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ዓመታት ዘሎ ኣፈፃፅማ እንትርአ ዝገጠመና ድርቂ መኪትና 8 ነጥቢ 49 ሚኢታዊ ሓፈሻዊ ዕብየት ኣመዝጊብና ኢና፡፡ እዚ ዕብየት ድማ ንትልሚ 2010 በጀት ዓመት ከም ስንቂ ብምውሳድ ንቐፀልቲ ክልተ ዓመት መንጠሪ ዝኸውን ስራሕ እንሰርሐሉ ወሳኒ ዓመት ከምዝኾነ እዩ ዝተጠቐሰ፡፡

ካብዚ ብምብጋስ ትልሚ በጀት ዓመት 2010 ውሽጣዊ ዓቕምታትና ብቐፃልነት እንረጋገፅና ልዕልነት ክራይ ኣካቢ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ብዝበለፀ ንምድኻምን ጉድለት ሰናይ ምምሕዳር ንምስትኽኻልን፣ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ከምዝተነፀረ ማኑፋክቸሪንግን ሰደድን ኣብ ምጉልባት ዝረኸብናዮም ተስፋታት ሰኒቕና፣ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ጥራሕ እንተይኮነ ገጠር ይኹን ከተማ ትራንስፎርም ንምግባር ባይታ ምንፃፍ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ምድልዳል ዘኽእሉና ሸቶታት ነፂሩ ኣሎ፡፡ እዚ ዓመት ብተወሳኺ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዘለውና ጉድለታት ግዘ ከይወሰድካ ኣብ ምፍታሕ ዝረኸብናዮም ዓቕምታት ኣጠናኺርና ወሳኒ ርብርብ እነካይደሉ ዓመት ብምዃኑ ካብ ብሕዚኡ ዓብይ ምድላውን ትኹረትን ክንገብር ይግበአና፡፡

ትልሚ በጀት ዓመት 2010 ዓ/ም ዝኣመቶም ሸቶታት ማክሮ ኢኮኖሚ ብዋናነት ኣብ ሕሉፍ ዓመታት ናይቲ ዘበነ ትልሚ ብተኸታታሊ ዝተመዝገቡ በዓል ክልተ ኣሃዛዊ ዕብየት ናይ ምቕፃል ሸቶታት ዝሓዘ እዩ፡፡ ብመሰረት እዚ ኢኮኖሚ ብ11 ነጥቢ ሰለስተ ሚኢታዊ ክዓቢ ምግባርን ብፅሒት ዘፈር ሕርሻ 36 ነጥቢ ሸውዓተ ሚኢታዊ፣ ብፅሒት ኢንዱስትሪ 24 ነጥቢ ኣርባዕተ ሚኢታዊ ከምኡ እውን ኣገልግሎት 38 ነጥቢ ትሽዓተ ምብፃሕ፤ ብፅሒት ኢንዱስትሪ ክልዕልን መሓውራዊ ለውጢ ኢኮኖሚ ክረጋገፅን ንምግባር ድማ ማኑፋክቸሪንግ ብ24 ነጥቢ ኣርባዕተ ብምዕባይ ካብ ሓሙሽተ ናብ 6 ነጥቢ ሓሙሽተ ሚኢታዊ ብፅሒት ክህልዎ ክግበር እዩ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ መጠን ድኽነት ናብ ትሕቲ 18 ሚኢታዊ፣ መጠን ስራሕ ስእነት ናብ ትሕቲ 13 ሚኢታዊ ምውራድ፣ ክልላዊ ዓመታዊ መጠን ሰደድ 3 ነጥቢ 5 ቢልዮን ዶላር፣ ክልላዊ ዕቋር 28 ነጥቢ ሸሞንተ ቢልዮን ብር ከምኡ እውን ኢንቨስትመንት 116 ነጥቢ ሰለስተ ቢልዮን ብር፣ ክልላዊ ኣታዊና ድማ ናብ 4 ነጥቢ 33 ቢልዮን ብር ብምዕባይ ክልላዊ በጀትና ልዕሊ 17 ቢልዮን ብር ክበፅሕ ናይ ምግባር ሸቶታት ተቐሚጦም ኣለው፡፡

እዞም ዓበይቲ ሸቶታት ናይዚ በጀት ዓመት ውሽጣዊ ፅርየትና ብዝበለፀ ንምርግጋፅን ዓቕምና ንምድልዳልን ብዝድግፍ ኣገባብ ካብ ክልል ክሳብ ሕድሕድ ፈፃሚ ኣካል ክወርዱ እዮም፡፡ በዚ እውን እዚ ዓመት ኣብ ቃልሲ ክራይ ኣካብነት፣ ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ምርግጋፅ መሓውራዊ ኢኮኖሚያዊ ትራንስፎርሜሽንን ዝላ ብምምዝጋብ ኣብቲ ተሪፉ ዘሎ ናይ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ጊዘ መሰረታዊ ዝኾኑ ዓወታት ክረጋገፅ ንምግባር ዝሕግዝ ብምዃኑ በብደረጃና ክንፍፅሞም ዝግባእ ዕማማት ክንደየናይ ከበድቲ ከምዝኾኑ ምግንዛብ ኣገዳሲ ይኸውን፡፡

ቁልፊ መደብ ትልሚ በጀት ዓመት 2010 ዓ/ም ኣብ ኩሉ ኣካል ልምዓታዊ ሰራዊት ምፍጣር፣ ኣብተን ዝተፈጠረለን ግምባራት ድማ ብዝበለፀ ምድልዳልን ንልምዓት ገጠር ሕርሻ ማእኸል ዝገበረ ኩለመዳያዊ ልምዓታዊ ሰራዊት ምህናፅን ብምዃኑ ናይ ህዝቢ፣ ውድብን መንግስትን ውዳበታት ኣጣሚርናን ኣወሃሂድናን ክንኣቱ ይግበአና፡፡ እዚ ትልሚ እዚ ምፍፃም ዓቕምና ብዝበለፀ ኣሐይልና ክራይ ኣካቢ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ክዳኸም ብምግባር መደባት ትራንስፎርሜሽን ንምዕዋት ዕላማ ዝገበረ ብምዃኑ ናይ ባዕሉ ፍሉይነት ኣብ ዘለዎ መድረኽ ግጥም  ኣቲና ክንዋሳእ የገድደና፡፡ ብፍላይ ኣብ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ዝረኸበ ብሉፅ ተሞክሮ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ከም ወሳኒ ዕጥቅና ሒዝና ኣብ ሕርሻን ኢንዱስትሪን ከምኡ እውን ኣብ ገጠርን ከተማን መሓውራዊ ኢኮኖሚያዊ ለውጢ ዘረጋግፅ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ንምዕዋት ኣብ ዝግበር ኩለመዳያዊ ርብርብ ከምቲ ልሙድ ዕጥቅና ኣስጢምና ክንወፍር ኣለና፡፡


alena ember where do we