እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193309
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
762
3331
20672
5145598
97367
128136
5193309

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:21

ክልተ ገፅታ ከተማና

here we go
selam new

ኣብዚ ሐዚ እዋን ከተማታት ትግራይ ብናህሪ እናዓበያ ይኸዳ ምህላወን ብዓይኒ ዝርአ ሓቂ እዩ። ርእሰ ከተማ ክልልና ዝኾነት ከተማ መቐለ እውን ካብተን ዝለዓለ ዕብየት እናርኣያ ዝርከባ ከተማታት ሓንቲ እያ። ናብ ኣርባዕቲኡ ኣንፈታት እናሰፍሐት ትርከብ። በዝሒ ህዝባ እውን ብኡ ልክዕ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ሓንቲ ከተማ እናሰፍሐት ብዝኸደት ቁፅሪ ተወሳኺ ዝርገሐ መሰረተ ልምዓት ምምላእ ግድን ስለዝኾነ ከም ማይ፣ መንገዲ፣ መተሓላለፊ ውሑጅ፣ ስልኪ፣ መብራህትን ካልኦትን እናተማልኡ ይርከቡ። ከተማታት ደረጅኡ ብዝሓለወ ኣግባብ እናዓበያ እንትኸዳ ቅድሚኡ ዘይነበረን ነገር ብመንግስቲ ንክማለአለን ምጥላብ ዝተለመደ እዩ። እዚ ማለት ድልየት ደቂ ሰብ መወዳእታ ስለዘይብሉ እቲ ቀዳማይ ሕቶኦም ምስተማልአ እቲ ካልኣዋይ ዝነበረ ሕቶ ቀዳማይ ገይርካ ምቕራብ ጌጋ ኣይኮነን። ከተማታትና ፅርግያታተን ካብ ፀፀር ናብ ምንፃፍ ፅሩብ እምኒ (ኮብልስቶን) ካብኡ ድማ ናብ “ኣስፋልት”ን ካልእን ናይ ምዕባይ ድልየተን እናዓበየ ምኻዱ እውን ናይዚ ውፅኢት እዩ።

ብመሰረት እዚ ከተማ መቐለ ካብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ጀሚራ ቅድሚኡ ብዙሕ ትኹረት ተዋሂቡዎ ዘይፈልጥ መሰረተ ልምዓት ትኹረት ብምሃብ እናተንቀሳቐሰት ትርከብ። ንሱ እውን “መሰረተ ልምዓት ሓምለዋይ ልምዓት፣ ፅርየትን ፅባቐን ከተማ” ዝብል ኮይኑ ብደረጃ ከይዲ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ቤት ማዛጋጃ ከተማ መቐለ እናሰርሐ ይርከብ። እዚ ከይዲ ስራሕ ካብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ሓምለዋይ ልምዓት ሓደ እዩ። በዚ መዳይ ንፅባቐን ምሕላው ሚዛን ተፈጥሮን እታ ከተማ ጠቐምቲ ምዃኖም ዝተኣመነሎም ተኽልታት ካብ ርሑቕ ከባቢታት እዛ ሃገር ብኽባር ዋጋ ብምዕዳግ ኣብ ወሰና ወሰን ዓበይቲ ጎደናታት እናተተኸሉ ይርከቡ። እግሪ እግሪ እዞም ተኽልታት ድማ ምሩፃት ዓልየት ሳዕሪ ብምትካል ፅርየትን ፅባቐን እታ ከተማ ኣብ ምሕላው ብሓቂ ርኡይ ለውጢ መፂኡ እዩ ክበሃል ይከኣል። ቅድሚ ሐዚ መደርበዪ ጓሓፍ ኮይኖም ዘይስሕቡ ዝነበሩ ጎደናታት ከም ስየ፣ ፅሕዲ፣ ኒሞ፣ ሳዕርን ካልኦትን ዝበሉ እፅዋት ተተኺሎም ንከተማ መቐለ ፍሉይ ፅባቐ ምሃብ ጀሚሮም ኣለዉ።

ይኹን እምበር ኣብ ገለ ገለ ከባብታት ከተማ መቐለ እቲ ስራሕ በቲ ናይ መጀመርያ ናህሩ ኣይቀፀለን። ነቶም ተተኺሎም ዝዓበዩ ዝተፈላለዩ ተኽልታት ዝግበር ክንክን ክንድቲ ዝድለ ኣይኮነን። ኣብ ሰባት ብዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ድሕረት ነቶም ተኽልታትን ሳዕርታትን እናቋረፁ ስለዝሓልፉ ከምዘይነበሩ ኮይኖም እንትደርቁ ምርኣይ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ። ብኣድገ በቕልን ብጤለ በጊዕን እንትብልዑ፣ እንትርገፁን እንተዒምሎምን ይርኣዩ። ሓደ ሓደ ግዘ እማ ፃውዒት ዝተገበረሎም ይመስል ኩሎም ዓይነት እንስሳ ብወፈራ ኣትዮም ከምዘይነበረ እንተባድምዎ ይረኣዩ። እዚ እንትኸውን በቲ ዝድለ መንገዲ ሓለዋ፣ ክንክንን ቁፅፅርን ዝገብር ኣካል እውን ኣይረኣይን። ሕብረተሰብ እውን ከምዘይናቱ ሪኡ ይሓልፍ።

ተኽልታት ምትካል ጥራይ እኹል ኣይኮነን። እቲ ብገንዘብ መንግስትን ህዝብን ዝተሰርሐ መሰረተ ልምዓት ቤት መዛጋጃ ከተማ መቐለ ጥቡቕ ሓለዋን ክንክንን ክገብረሉ ይግባእ። ብተወሳኺ ኣድገ በቕሊ፣ ጤለ በጊዕን ከፍትን ኣብ ከተማ ኣበይን ብኸመይን ክንቀሳቐሳ ከምዘለወን ሕብረተሰብ ግንዛበ ንክህልዎ ክስራሕ ይግባእ። ፈቆዱኡ ዝዘራ እንስሳት ክዕገታ ኣለወን። ብኣውርኡ ግና ፅባቐ ከተማታት ንመንግስቲ ጥራሕ ዝግደፍ ውራይ ኣይኮነን። ዘይሩ ዘይሩ ንረብሓ ሕብረተሰብ ስለዝኾነ ህዝቢ ናተይነት ስምዒት ሓዲርዎ ብሓላፍነት ክከናኸኖን ክሕልዎን ከምዝግባእ ምስንዳእ ጋዜጣ ወይን እውን ትኹረት ሂብኩም ክትሰርሕሉ እላቦ። እቲ ካልእ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ፅርየት ከተማ መቐለ ንምሕላው ተባሂሉ ንጉሆን ምሸትን ንኣሓትናን ኣዴታትናን ዘፅርየኡ ፅርግያ ኣስፋልት ፅባቐን ፅርየትን ዘይእንታዮም ዝኾኑ ወነንቲ ትካላት ንግዲ (ከም ቡቲክ…) መሊሶም ንኣፍደገኦም እንተገርፍጡ ይስትውዓል እዩ’ሞ በቲ መስርሕ ሕጊ ኣደብ ክገዝኡ ክግበር ይግባእ።ንፅርየት ከባቢኦም ንሶም ዘይተገደሱ ካልእ መን ይግደስ ኢሎም ኮን እዮም ዝሓስቡ?!  

                                                           መኮነን ምሩፅ

                                               ካብ ማይደገነ/መቐለ


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010