እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052333
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2430
2909
31447
4998067
84527
110388
5052333

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:36

ምሽጥር ዓወት ብልሒ መሪሕነት

here we go
selam new

ድምፅና ድምፂ ህዝቢ እዩ

ዝተስተኻኸለ ዕላማን ራእይ ልምዓትን ሒዝካ ነዚ ንምፍፃም ዝሕግዙ ንፁራት ፓሊሲታትን ስትራቴጅታትን ብምሕንፃፅ ስሉጥን ቀፃልን ልምዓት ምርግጋፅ ኣብ ህልዉና ሓንቲ ዓዲ ክንደየናይ ቁልፊ ከም ዝኾነ ኣየካትዕን። እዚኣቶም ኣብ ዘይተነፀርሉ ዝካየድ ጉዕዞ ልምዓት ከዓ ካብ ዓይኒ ዕሙተይ ምንቅስቓስ ኣይፍለን። ዉፅኢቱ እውን ብቐሊሉ ወዲቕካ ድሕሪ ኹሉ ተሰሪዕኻ ምንባር እዩ። ፅርየት ዘለዎ ዕላማ፣ ስትራቴጅን ፖሊስን ኣቐሚጥካ ኣብ ተግባር እንተዘይዉዒሉ ድማ ጭቡጥ ዉፅኢት ዘይብሉ ከንቱ ነገር  እዩ ዝኸዉን።

ብመሰረት እዚ ፖሊሲታትን ስትራቴጅታትን ንምፍፃም ሃለዋት ፃዕራም ህዝቢ ወሳኒ ምዃኑ እውን ምግንዛብ የድሊ። ነቲ ፃዕራም ህዝቢ ወኪሉ ዝመርሕን ዘተሓባብርን መሪሕ ድማ ልዑል ቦታ ኣለዎ።  ብፍላይ ጠንካራ ዝኾነ ዉዳበ ቤት ምኽሪ እንተሃልዩ ልምዓትና ንቕድሚት ካብ ምስጓም ሓሊፉ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዝርኣዩ ፀገማት እውን በብእዋኑ እናተስተኻኸለሉ ዝኸይድ ዕድል ሰፊሕ እዩ። እዚ ብመንፅር ህልዊ ኩነታትና ምስ እንሪኦ ድማ ረብሕኡ ዓብይ ከም ዝኾነ ብተግባር እናሰርሑ ኣብነታውያን ካብ ዝኾኑ ዘለዉ ከባብታት ምዉሳድ ይከኣል እዩ። ካብቶም ብጥንካረኦም ዝፍለጡ ኣብያተ ምኽሪ ድማ ቤት ምኽሪ ከተማ ኮረም ሓደ እዩ።

ከም ዝፍለጥ ኣብ ምፍፃም ህዝባውን መንግስታውን መደባት ቅድሚ ኹሉ ክመፅእ ዘለዎ ብቑዕን ዘስርሕን ትልሚ ምድላዉ  እዩ። ነዚ ዝተገንዘበ ቤት ምኽሪ ከተማ ኮረም እውን ፈለማ ናይ ባዕሉ ቀፂሉ እውን በብብርኩ ናይ ዝርከቡ ፈፀምቲ ኣካላት ትልሚ ዘስርሕ ምዃኑን ዘይምዃኑን ርእዩን ኣፅዲቑን እዩ ናብ በጀት ዓመት መደባት ዝኣቱ። ንኣብነት ኣብ 2008፣ ከምኡ እውን ኣብ 2009 ዓ.ም ትልምታት ምስ ተዳለዉ ክስተኻኸሉ ዝግብኦም ትልምታት እንተሃልዮም ኣቐዲሙ መስተኻኸሊ ርኢቶታት ብምሃብ ክስተኻኸሉ ገይሩ ዝነበሮም ጥንኩርን ድኹምን ጎኒ ምስጓም ከዓ ናብ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ኣትዩ ከይዲ ኣፈፃፅመኦም ክከታተል ጀሚሩ።

ከም ቤት ምኽሪ ናብ ተግባር ምዕራፍ ምስ ኣተወ ካብ ዝሰርሖም ስራሕቲ እቲ ሓደ ትካላዊ ኣሰራርሓ እናተኸተልካ ግቡእ ስርዓት ክትትልን ቁፅፅርን ብምክያድ ዉክልና ህዝቢ ምርግጋፅ እዩ። ኣብታ ከተማ ካብ ዘለዉ ሓሙሽተ ጠርነፍቲ ቀወምቲ ኮሚቴ፣ ቀዋሚ ኮሚቴ በጀትን ኦዲትን፣ ማሕበራዊ ከምኡ እውን ሕግን ምምሕዳርን ብቐዋምነት ተመዲቦም ዝሰርሑ እዮም። ኣከብቲ ቀወምቲ ኮሚቴ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ኢኮኖምን ግና ነቲ ናይ ቤት ምኽሪ ስራሕ ምስ ካልእ መደቦም ብምድራብ ይፍፅሙ። እዚ ኮይኑ እውን ግን ኩሎም ቀወምቲ ኮሚቴ ንዝተዉሃቦም ዉክልና ህዝቢ ከረጋግፁ ትልሚ መሰረት ገይሮም ኣብ ክልተ ሰሙን ሓደ ግዘ ኣብ ጣብያታት ዳህሳስ ዘካይድሉ ስርዓት ኣለዎም። ዳህሳስ ጥራሕ እንተይኮነስ ውፅኢት ናይቲ ዝረኸብዎ ዳህሳስ ግብረ መልሲ እውን ይልእኹ እዮም። ቀንዲ ትኹረት ዳህሳሶም ድማ ትልምን ፍፃመን ናይ ምንፅፃር ከይዲ ዝተኸተለ እዩ።

ውፅኢት ዳህሳስ መሰረት ብምግባር ድማ ዝርዝር ጥንካረታትን ሕፅረታትን ፈልዮም ብግብረ መልሲ መልክዕ ነናብ ዝምልከቶ ኣካል ይልእኹ። እዚ ዝግበረሉ ምኽንያት ድማ ብሉፃት ተመክሮታት ንምስፋሕን ንዘጋጥሙ ጉድለታት ከዓ መፍትሒ ንምቕማጥን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ከተማ ኮረም ኣይተ ወልዳይ ገብረመድህን ይገልፁ።

ዉፅኢታት ዳህሳስ መሰረት ብምግባር ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምይይጥ ምስ ተገበረ ከዓ ናብ ናይ ቤት ምኽሪ ጉባኤ ንዉሳነ ሓሳብ ይቐርቡ። ምኽንያቱ ቤት ምኽሪ ዝፍፅሞም ስራሕቲ መሊሱ ዝርእየሎም ጉባኤ እዩ። ኣብታ ከተማ ዝካየዱ ጉባኤታት ቤት ምኽሪ ድማ ዘድሊ ምልኣተ ጉባኤ ብምሓዝ እዮም ዝፍፀሙ። ንኣብነት ኣብ 2008 ዓ.ም ዓመታዊ ምልኣተ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ወረዳ 93 ምኢታዊ ብማእኸላይ ነይሩ። ኣብ ጣብያታት ድማ እቲ ዝንኣሰ 60 ምኢታዊ  ኮይኑ ዝለዓለ 85 ምኢታዊ ምልኣተ ጉባኤ ብምሓዝ ይካየድ ከም ዝነበረ እዮም ኣይተ ወልዳይ ዘረድኡ።  

ኣብ ምሳላጥን ዕዉትነትን ጉባኤታት ቤት ምኽሪ ጣብያ ይኹን ወረዳ ግደ ኔትዎርክታት ወሳኒ እዩ። ብመሰረት እዚ ከም ቤት ምኽሪ ከተማ 32፣ ኣብ ጣብያታት ድማ 88 ኔትዎርክታት ኣለዋ። እዚአን ናብ ተግባራዊ ስራሕ ኣትየን ሕድሕደን ዝሓዝኦ ኣባል ቤት ምኽሪ ናብ ጉባኤ ክኸትት ኣብ ምግባር ይኹን ስራሕቱ ብዕዉት ኣገባብ ክፍፅም መሪሕ ተርአን ኣብ ምፍፃም ይርከባ። ስለ ዝኾነ እውን እተን ኣብ ዝበዝሕ ከባብታት ትግራይ ዝርከባ ኣብያተ ምኽሪ ገና ኣዝዩ ዘይተጠናኸረ ዉዳበ ኔትዎርክ ዘለወአን እንተኾና እውን ቤት ምኽሪ ከተማ ኮረም ግና ናብ ተግባራዊ ስራሕ ኣትዪ ዕዉት ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ካብ ምሽጥር ዓወት ቤት ምኽሪ ከተማ ኮረም ሓደ እምበኣር  እዚ እዩ።

ብመሰረት እዚ ኣብ ቤት ምኽሪ እታ ወረዳ ዋዒ እናፈጠርካ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብልሒ ዘለዎ መሪሕነት ንምፍጣር ማእኸል ዝገበሩ ስራሕቲ ይስርሑ። እዚ ኣብ ኣብያተ ምኽርን ኣባላተንን ዘሎ ብርኪ ኣፈፃፅማ ለዉጢ እናርአየ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ። ነዚ ንምርኣይ ከም ከተማ ንዘለዋ ሰለስተ ጣብያታት ብኣብነት ኣልዒልካ ምድህሳስ ይክኣል እዩ። ኣብ 2008 ዓ.ም ካብ ሰለስቲኡ ጣብያታት እተን ክልተ ስርርዐን ቅድሚት እንትኸውን  ካብተን ሰለስተ እታ ሓንቲ ግና ዝርርዓ ኣብ ማእኸል ነይሩ።

እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣባላት ቤት ምኽሪ ወረዳን ጣብያን ብርኪ ሞዴልነቶም  እንታይ ከም ዝመስል እውን እናተዓቀነ እዩ ዝኽየድ። እቲ ቀንዲ መዕቀኒ ኣብ ዝተዉሃበካ ህዝባዊ ስራሕቲ መርኣያ ምዃን እዩ። እዚ ድማ ብምዕዋት መደባት ልምዓትን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ይረጋገፅ። በዚ መርኣዩ እዚ ከም ወረዳ ካብ ዘለዉ 197 ኣባላት ቤት ምኽሪ እቶም 120 ብሞዴልነቶም ቅድሚት ዝስርዑ እንትኾኑ  64 ከዓ ኣብ ማእኸል ተሰሪዖም ኣለዉ። ዝተረፉ 13 ናብ ዝድለ ብርኪ ሞዴልነት ብዘይምምፅኦም ኣብ ድሕሪት ተሰሪዖም ይርከቡ። ብተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ኣብያተ ምኽሪ ጣብያ ካብ ዝርከቡ 528 ኣባላት እቶም 332 ስርርዖም ቅድሚት እዩ። ኣብ ማእኸል 168፣ ኣብ ድሕሪት ድማ 28 ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣለዉ። ኣብዚ ብትኹረት ክርአ ዘለዎ እቶም ድሕሪት ተሰሪዖም ዘለዉ ቁፅሮም ቀሊል ዘይምዃኑ እዩ። ስለዚ ንባዕልኻ ሞዴል እንተዘይኮይንካ ንዝወከልካዮ ህዝቢ ሞዴል ኣብ ምግባር ዝህልዎ ፅልዋ ዓብዪ ምዃኑ ብምግንዛብ ናብ ቅድሚት ንምምፃእ ዝግበር ፃዕሪ ልዑል ትኹረት ስለ ዘድልዮ ሕዚ እውን ኣበርቲዕኻ ምስራሕ ከም ዘድሊ ግንዛበ ክወስዱ ይግባእ።

ቤት ምኽሪ ብሕገ መንግስቲ ዝተዉሃቦ ዕማም በቶም ልዕል ክብሉ ዝተገለፁ ኣገባባት ኣቢሉ እንትፍፅም ምስ ፈፀምቲ ኣካላት ዘለዎ ዝምድና እውን ዝሰጠመ እዩ። ነዚ ኣመልኪቶም ከንቲባ ከተማ ኮረም ኣይተ ዳርጌ መረሳ ከም ዝገለፅዎ፣ እቲ ቤት ምኽሪ ላዕለዋይ መሪሕን ወኪል ህዝብን ምስቲ ምዃኑ ነፃነቱ ሓልዩ ምስ ፈፃሚ ኣካል እናተናበበ ዝሰርሕ ምዃኑ እዩ። ምትሕዉዋስ ስልጣን ወይ ኢደ ኣእታውነት ኣብ ምእታው ጎሊሆም ዝርኣዩ ፀገማት የለዉን። ቤት ምኽሪ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝተዋደደ ስራሕቲ ክትትልን ቁፅፅርን እናካየደ ይድግፍ። በጀት ካብ ምፅዳቕ ጀሚሩ ክፍፀሙ ዝተትሓዙ ሸቶታት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን እውን ትልምን ሕግን መሰረት ገይሮም ይፍፀሙ ምህላዎም ይከታተል።

እዚ እንትግበር ፀገም ኣየጋጥምን ነይሩ ማለት ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ቤት ምኽሪ ሓላፍነቱ ሒዙ እንትሰርሕ ኣብ ፈፀምቲ ኣካላት ግና ፀገማት ሸለልትነት፣ በለፅ፣ ዘይምቅልላስ ወዘተ ይርኣዩ ነይሮም። ፀገማት እንተጋጥሙ ድማ ነብሲ ወከፍ ኣባል ቤት ምኽሪ ብህዝቢ ዝተዉሃቦ ሓላፍነት ከተግብር ዝሓዞ ሓላፍነት ዝለዓለ እዩ።

ነዚ ኣመልኪቶም ኣባል ቤት ምኽሪ ወረዳ ዝኾኑ መምህር ታረቀ ሓጎስ ዝገለፁልና ሓሳብ ኣሎ። ንሱ እውን ሓደ ኣባል ቤት ምኽሪ ህዝቢ ዝሃቦ ሓላፍነት ተግባራዊ ኣብ ምግባር መሪሕ ኮይኑ ክርከብ ከም ዘለዎ እዩ። መግለፂኡ እውን ንሶም ዝተዉሃቦም ዕማም ብተወፋይነትን ህዝባዊ ሓላፍነትን ስለ ዝሰርሑ  ኣብ ቅድሚት ተሰሪዖም ኣለዉ።

ካብቶም ልዕል ኢሎም ዝተገለፁ ክርአ ዝግብኦ ካልእ ጥንካረ እውን ኣሎ። እዚ እውን ተሳትፎ ማሕበራት ሓፋሽ እዩ። ቤት ምኽሪ ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነቱ መሰረት ገይሩ ዝሓዞም ዕማማት ምስ ፈፃሚ ኣካል እናተናበበ እንትፍፅምን ተሓታትነት ንምርግጋፅ እንትሰርሕን ተሳትፎ ማሕበራት ሓፋሽ እውን ብምሓዝ ከም ዝኾነ ኣዶ መንበር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ኮረም ወ/ሮ ሙሉ ሃይሉ ይገልፃ። እዚ ዘርእየና ኣብ ቤት ምኽሪ ከተማ ኮረም ዘሎ እወንታዊ ውፅኢት ካልእ ምሽጥሩ ንቑሕ ተሳትፎ ማሕበራት ሓፋሽ ምዃኑ እዩ።

ብመሰረት እዚ ካብ ቤት ምኽሪ ከተማ ኮረም ዝዉሰዱ ብሉፃት ተመክሮታት ኣለዉ። ካብኣቶም እቲ ሓደ ኣብ ምድላዉ ትልምን ብትልሚ ምኻድን ዘሎ ኩነታት እዩ። ብተወሳኺ ዝተዋደደን ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝተኸተለን ስርዓተ ክትትልን ቁፅፅርን ቀወምቲ ኮሚቴ ወረዳ ይኹን ጣብያ እውን ካልኦት ኣብያተ ምኽሪ ከወስድኦ ዝግባእ ብሉፅ ተመክሮ ኣሎ። ፈፀምቲ ኣካላት ምስ ቤት ምኽሪ ዘለዎም ርክብ ዝጠንከረ ምዃኑ ካብኡ ሓሊፉ ጉባኤታት ጣብያን ወረዳን ከይተቖራረፀ ዝካየድ ምዃኑ እውን እወንታዊ ተመክሮ እዩ። እዚ ንምግባር ኔት ዎርክታት ቤት ምኽሪ ናብ ተግባራዊ ስራሕ ብምእታወን እዩ።

ይኹን እምበር ሕዚ እውን  ምስዓብ ዘድልዮም ጉድለታት ከም ዘለዉ ግና ምግንዛብ የድሊ። ካብኣቶም እቲ ሓደን ቀንድን ስርዓት ተሓታትነት ንምርግጋፅ  ዋላ እናገምገምካ ዝኽየድ ይኹን መሊኡ ዝተረጋገፀ ግና ኣይኮነን። ብፍላይ ተሓታትነት ንምርግጋፅ ጀሚርካ  ክሳብ መወዳእታ ዘይምብፃሕ ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ ብብርኪ ጣብያ ኣብ ዝሳለጡ ጉባኤታት ዝግበር ተሳትፎ ማሕበራት ሓፋሽ እውን ማዕረ እቲ ብብርኪ ወረዳ ኣይኮነን። ነቶም ጉድለታት ብዝግባእ ዝተገንዘበ ቤት ምኽሪ ከተማ ኮረም ብናይ ነዊሕን ሓፂርን ግዘ መፍትሕታት ነፂሩ ፀገማት ንምቕራፍ እናሰርሐ ከም ዝርከብ ካብ መብርሂ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ እታ ከተማ ክንግንዘብ ክኢልና ኣለና።

ብኣጠቓላሊ ኣብ ስራሕቲ ልምዓትን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ህዝቢ ኣእሚንካን ኣተሓባቢርካን ምምራሕ ወሳኒ እዩ። እዚ ክኸውን ድማ ብቕዓት ዘለዎም ምይይጣት ዝካየደሎም፣ ዉሳነታት ዝዉሰነሎምን ሰብ ናይ ምትሕብባር ስራሕ ዝሰርሐሎምን መድረኻት ክህልዉ ይግባእ። ካብ ዉሽጢ እቶም ከምዚ ዝበሉ መድረኻት እቲ ሓደ  ተሳትፎን መሪሕነትን በብብርኩ ዝርከባ ኣብያተ ምኽሪ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ምፍፃም መደባት ቤት ምኽሪ ግደ ቀወምቲ ኮሚቴ ዝለዓለ ምዃኑ  ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ስራሕቲ ቀወምቲ ኮሚቴ ልክዕ ከም ሓደ ጋንታ ኩዕሶ  እግሪ ዘመሳሰልሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ማለት ሓደ ጋንታ ዕዉት ዝኸውን ኣብቲ ጋንታ ዉሁድ ዝኾነ ስራሕ ጉጅለን ጥምረትን እንተሃልዩ እዩ።

ብተመሳሳሊ መልክዑ ኣብ ቤት ምኽሪ ዘለዉ ቀወምቲ ኮሚቴ እውን ኩሎም ኣባላት ብሓባር ተዋዲዶምን ተሓባቢሮምን እንትሰርሑ ዕዉት ወፅኢት የመዝግቡ። እዚ ኹሉ ኣብ ቤት ምኽሪ ከተማ ኮረም እናተተግበረ እዩ። ብተወሳኺ ማሕበራት ሓፋሽ እውን ነፃነቶምን ዴሞክራሲያዊ ባህርያቶምን ሓልዮም ስራሕቶም እናሰርሑ መሪሕ ኮይኖም ምስ ቤት ምኽሪ ይሳተፉ። እዞም ኩሎም እወንታዊ ዉፅኢታት ብምምዝጋብን ብልሒ መሪሕነት ምሽጥር ዓወት እዩ! ኢሉ ብምስርሑን እዩ  እምበኣር ቤት ምኽሪ ከተማ ኮረም ኣብ 2008 ዓ.ም ብብርኪ ክልል ዝሓሸ ኣፈፃፅማ ካብ ዘመዝገባ ኣብያተ ምኽሪ ምምሕዳር ከተማታት ትግራይ ሓደ ብምዃን ንሽልማት ዝበቕዐ። ብሓቂ እውን ምሽጥር ዓወት ብልሒ መሪሕነት እዩ። ስለዚ እቲ ከም ቤት ምኽሪ ዝምዝገብ ዘሎ ጥንኩር ጎድንታት እናስፋሕኻ ክኽየድ ኣለዎ እንትንብል ካልኦት ከባቢታት እውን ኣሰር እዚ ኣብነታዊ ተግባር ንክስዕባ እዩ። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010