እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052365
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2462
2909
31479
4998067
84559
110388
5052365

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:40

ኣብ ምህዋር ለውጢ ዝኣተዋ ኣናብር ኣድያቦ

here we go
selam new

 

መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ እቲ ዝበዝሐ ግዜአን ኣብ ስራሕ የሕልፋ። ብፍላይ ኣብ ከም ሃገርና ዝኣመሰላ ድኻ ዓድታት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መዓልቲ ንልዕሊ 18 ሰዓታት ኣብ ከቢድ ስራሕ ይፅመዳ። እዚ ኮይኑ እናሃለወ ዝረኽብኦ ኣታዊ ግን ካብቲ ወዲ ተባዕታይ ንታሕቲ እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ “ናተይ” ኢለን ዘጥርየኦን ዝውንነኦን ንብረት እውን የብለንን። ምኽንያቱ ድማ ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ንጉልበተን ነዊሕ ግዜ ኣብ ዝወስዱ ከም ምሕብሓብ ቆልዓ፣ ምድላው ምግብን ምፅራይ ገዛን ዝኣመሰሉ ስራሕቲ ገዛ ተወሲነንን ተፀሚደንን ዘሕልፈኦ ብምዃነን እዩ። እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ መንግስቲ  ድማ ደቂ ኣንስትዮ መፍረይትን ተጠቀምትን ኮይነን ካብ ድኽነት ንኽወፃ ቁጠባዊ ዓቕመን ንኽዓቢ ዝተፈላለዩ ፓኬጃት ሓንፂፁ ተግባራዊ እናገበረ ካብ ዝመፅእ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት እኳ ቁፅረን ዘይነዓቓ ደቂ ኣንስትዮ ሃገርናን ክልልናን ውፅኢታውያን ኮይነን ነቲ ሸቶ እናዓወታ እየን።  

 

ብጉጅለታት ልምዓት ምውዳብ ዝበሃል ኣሰራርሓ ካብ ዝተኣታቶ ጀሚሩ ድማ ንቕሓተንን ርዲኢተንን ክብ ስለዘበለለን ደቂ ኣንስትዮ በቢግዜኡ ኣብ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ፖለቲካውን ጉዳያት ብዝገብረኦ ምይይጥ ነቲ ዝነበረ ድሑር ኣተሓሳስባ ብምስባር፣ ንዝነበርወን ፀገማት ኣተሓሳስባ ብምቕራፍ ተሳትፎአንን ተጠቃምነተንን ካብ እዋን ናብ እዋን ከዕብያን ክልወጣን ኣኽኢሉወን ይርከብ። ብፍላይ እተን ኣብ ገጠር ዝርከባን ብሕርሻ ዝመሓደራን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ብዝገብረኦ ጉጅለኣዊ ምይይጥን ዓርሰ ምምህሃርን ቁጠባዊ ዓቕመን ዘዕበያሉ ኩነታት ጎሊሁ ስለዝረአ ኣብ ውፅኢታውነቱ ዝሓሸ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ወረዳ ላዕላይ ኣድያቦ፣ ጣብያ ሕብረት ዝርከባ ኣባላት ጉጅለ ልምዓት ሸዊት እንበኣር በዚ ዓይነት ኣካይዳ ካብተን ተጠቀስቲ ዋዕሮታት ገሊአን እየን።

ጉጅለ ልምዓት ሸዊት ኣብ ወረዳ ላዕላይ ኣድያቦ ካብ ዝርከባ 771  ጉጅለታት ልምዓት ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ኮይና 35 ኣባላት ሓቝፋ ኣብ 2004 ዓ/ም እያ ተጣይሻ። እዘን ኣባላት እንትውደባ ልክዕ ከምቲ ወዲ ተባዕታይ ኣብ መነባብሮ ዝልውጥ ስራሕ ክዋፈራ ከም ዝኽእላ እምነት ዘይነበረንን “ኣይንኽእሎን” ዝብል ዓርሰ ምትሓት ዝዓብለሎ ፀገም ኣተሓሳስባ ዝነበረንን እየን። ነዚ ኣተሓሳስባ እዚ ንምስባር ብጉጅለ ልምዓት ተወዲበን ብኣመራርሓን ሰብ ሞያ እታ ወረዳን ግንዛበ መዕበዪ ስልጠና ብምርካበን፣ ነንባዕለን ብምትህንናፀን፣ ብስራሕ ናይ ዝተለወጣ ደቂ ኣንስትዮ ተመክሮ ብምርካበን ወዘተ ግንዛበአን እናሰፈሐ ክመፅእ ኣኽኢሉወን። እቲ ኣብ ስራሕቲ ገዛ ተወሲኑ ዝነበረ ጉልበተንን ግዜአንን ናብ ደገ ከውፅኣን መነባብሮ ናብ ዝልውጡ ስራሕቲ  ከዋፍረኦን ድማ ጀሚረን።

በዚ ምኽንያት ድማ መሬተን ኣብ ዓመት ልዕሊ ክልተ ሰለስተ ግዘ ዘፈርያሉ ኩነታት ተፈጢሩ። እቲ ኣብ እዋን ክራማት ዝረኽበኦ ፍርያት ከም ዘለዎ ኮይኑ መማረፅታት ማይ እናተጠቐማ ተሓራሲ መሬተን ብመስኖ ከልምዐኦ ጀሚረን። ብጉጅለ  ልምዓት ኣብ ክልተ ሰሙን እናተራኸባ ጋዜጣ ወይን ስለ ዝመያየጣ እውን ኣተሓሳስበአን ብዝበለፀ እናዕበያን ተመኩረአን እናስፈሓን ከም ዝመፃ ኣዶ መንበር እታ ጉጅለ ልምዓት ወ/ሮ መድርያ ጥዑም ይዛረባ።  

እዘን ትማሊ ሕርሻ ማለት ብመሪሕነት ጓል ኣንስተይቲ ክቕለስ ዝኽእል ዘይመስለን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ሎሚ መማረፅታት ማይ እናወሰኻ፣ ፍርያት ከደንፍዑ ዝኽእሉ ከም ዘበናዊ ድኹዕን ምሩፅ ዘርእን ዝኣመሰሉ ዘበናዊ እታወታት ሕርሻ እናጠለባ ብዝኸዳ ቁፅሪ ብመስመር ዘሪአን ብዝረኽበኦ ፍርያት ኣብ ዘየቋርፅ ምህዋር ለውጢ ኣቲየን ኣለዋ። ነዚ እውን ኩለን ኣባላት ሓደን ልዕሊኡን መማረፂ ማይ ብምውናን ካብ ዘለወን ጠቕላላ 70 ፅማድ ተሓራሲ መሬት እቲ 35 ፅማድ (50 ምኢታዊ) ብመስኖ የልመዓ። መሬተን እውን ብማንጎ፣ ኣቫካዶ፣ ዘይትሁን፣ ኣራንሺ ዝኣመሰሉ ቀወምቲ ተኽልታት ዝሽፈንኦ እንትኾና እግሪ እግሪ እዞም ቀወምቲ ተኽልታት ድማ ከም ኣሕምልቲ፣ ሽጉርትን ኮሚደረን ይዘርአኦ። ብመሰረት እዚ ኩለን ኣባላት ኣብ ዓመት ካብ ክልተ ክሳብ ሰለስተ ግዜ እናልመዓ ተጠቀምቲ እናኾና እየን።

ኣብ 2007 ዓ/ም ጥራሕ እኳ ከም ኣብነት እንተሪኢና 30 ኩንታል ዘበናዊ ድኹዕን 250 ኩንታል ባህላዊ ድኹዕን ተጠቒመን ብመስኖ ዘልመዐዖ 35 ፅማድ መሬት ፍርያት ሸይጠን 700 ሽሕ ብር ኣታዊ ንምርካብ ተሊመን እየን ናብ ልምዓት ኣቲየን። ብመሰረት ትልመን እታወታት ጠሊበን ብምጥቃም 35 ፅማድ መሬት ኣልሚዐን። ንጎሆ ንጎሆ ስራሕቲ ገዝአን ብኣግኡ እናወገና ርፍድፍድ ምስበለ መዋሮን ጭዃሮን ሒዘን ናብ ልምዓት መስኖአን ይዋናጨፋ። ኣብ ሞንጎ ዝደኸመት ወይ ዝሓመመት ኣባል እንተደኣ ሃልያተን ድማ እናተሓጋገዛ ይሰርሐኦ። ውፅኢት  ፃዕረን እንትረአ ድማ ካብቲ  ፍርያት ንባዕለን ተጠቀምቲ ኮይነን 600 ሽሕ ብር ኣታዊ ክረኽባ ክኢለን እየን።

ኣብ 2008 ዓ/ም እውን ከም 2007 ዓ/ም ተመሳሳሊ እታወት ብምጥቃም ተመሳሳሊ ሄክታር ብምልማዕ 700 ሽሕ ብር ንምርካብ ተሊመን 560 ሽሕ ብር ረኺበን። እዚ ኣሃዝ ዝቐነሰሉ ምኽንያት ምስቲ ኣጋጢሙ ዝነበረ ሕፅረት ዝናብ ተኣሳሲሩ ዝተፈጠረ ፀገም ምዃኑ እዩ እተን ኣባላት ዝዛረባ።

እተን ኣብ ረብሓ መስኖ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ተመክሮ ዘለወን ኣባላት ኣብዚ ዓመት እውን ነቲ ዘለወን 35 ሄክታር ተሓራሲ መሬት ብመስኖ ንምልማዕ 35 ኩንታል ዘበናዊ ድኹዒ ኢድ ብኢድ ጠሊበን ከም ኮሚደረ፣ ሽጉርትን ኣሕምልትን ተኺለንኦ ይርከባ። ካብዚ ድማ ምስቲ ዝነበረ ፅቡቕ ክራማት ዝፈጥሮ ጠሊ ተኣሳሲሩ 800 ሽሕ ብር ኣታዊ ንምርካብ ተሊመን ይሰርሓ ምህላወን ወ/ሮ መድርያ ይዛረባ።

ብሓፈሻ ኣባላት ጉጅለ ልምዓት ሸዊት ኣብ ጉጅለ ልምዓት ተወዲበን ለውጢ ኣተሓሳስባ ቅድሚ ምምፀአን ኣብ እዋን ክራማት ብዝረኽብኣ ፍርያት ጥራሕ ይመሓደራ ነይረን። እዚ ድማ ብፍላይ ዋሕዲ ዝናብ እንተጋጥም ቀለብ ሓጋይ ዘይረኽባሉ እዋን ስለ ዝነበረ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝነበራን ውሕስነት ምግበን ዘየረጋገፃን እየን ነይረን። ብውዳበአን ኣቢለን ብዝረኸበኦ ለውጢ ኣተሓሳስባ ግን መሬተን ኣብ ዓመት ክልተ ሰለስተ ግዘ ከፍሪ ብምኽኣሉ ቁጠባዊ ዓቕመን ብምድልዳል ናብ ዝሓሸ ብርኪ መነባብሮ ተሰጋጊረን ይርከባ። 

ወ/ሮ ሓዳስ ኢሮ ካብተን ለውጢ ኣተሓሳስባ ኣምፂአን ብኹታ ገጠም መስኖ ዘልምዓ ኣባላት ጉጅለ ልምዓት ሸዊት ሓንቲ እየን። ቅድሚ ብጉጅለ ልምዓት ምውዳበን ነታ ዘላተን ሓንቲ ሄክታርን ፈረቓን ታሓራሲት መሬት ኣብ እዋን ክረምቲ ጥራሕ እናዘረኣ ካብ 10 ኩንታል ዘይበልፅ እቶት ይረኽባላ ነይረን። ስለ ዝኾነ እውን ኣብ ትሑት መነባብሮ ይነብራ ነይረን። ድሕሪ ምውዳበን ብዝረኸበኦ ለውጢ ኣተሓሳስባን ኣሰራርሓን ግን እቲ ሓደ ሄክታር ኣብ እዋን ክረምቲ ዘበናዊ እታወታት ሕርሻ እናተጠቐማ ልዕሊ 30 ኩንታል ምህርቲ ይረኽባሉ ኣለዋ። እቲ ፍርቂ ሄክታር ተሓራሲ መሬት ድማ ልዕሊ 3000 ማንጎ፣ ኣቫካዶ፣ ዘይትሁን፣ ሙዝን ካልኦትን ቀወምቲ ተኽልታት ተሸፊኑ ይርከብ። ብተወሳኺ ኣብቲ ግራት ዝተፈላለዩ ኣሕምልቲ ብምትካል እውን ኣብ ዓመት ሰለስተ ግዘ ይጥቀማሉ ኣለዋ። 

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ምህርቲ እዘን ወላዲት ከም ኣብነት እኳ እንተሪእይና ሓደ ኩንታልን ፈረቓን ዘበናዊ ድኹዒ ተጠቒመን  ብመስኖ ብምልማዕ 50 ሽሕ ብር ኣታዊ ንምርካብ ተሊመን 45 ሽሕ ብር ኣታዊ ክረኽባ ክኢለን እየን። ኣብዚ ዓመት ድማ ዓቕመን ኣጠናኺረን ኣትየንኦ ኣለዋ። እቲ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ብ”ካናል” ዝለምዕ ዝነበረ ከም ዘለዎ ኮይኑ ሎሚ ዓመት ድማ ናብቲ ካናል ዘይኣትዎ ብሞተር ንምልማዕ ምድላዋተን ወጊነን ኣለዋ።  ስለ ዝኾነ እውን 55 ሽሕ ብር ኣታዊ ንምርካብ ክልተ ኩንታል ዘበናዊ ድኹዒ ኢድ ብኢድ ጠሊበን መሬተን ኣብ ምልማዕ ይርከባ። ካብቲ ዝረኽበኦ ኣታዊ ኣብ ወርሒ 100 ብር እናዓቖራ ድማ ኣብዚ ሐዚ እዋን ልዕሊ 150 ሽሕ ብር ኣብ ባንኪ ኣዋህሊለን ይርከባ። እተን ኣብ ዝተመሓየሸ መነባብሮ ዝርከባ ኣባል፤ ሓደ ቖርቆሮ ገዛ ሰሪሐን 5000 ብር ዝዋግኣ “ሶላር” ኢድ ብኢድ ብምዕዳጋ ገዝአን ብብርሃን ተኾሊዑ ረኺብናዮ።

ወ/ሮ ሓረጉ ኣማረ እውን ኣባል እታ ጉጅለ ልምዓት እየን። ልክዕ ከም ወ/ሮ ሓዳስ ቅድሚ ምውዳበን መሬተን ኣብ ዓመት ሓደ ግዘ ጥራሕ እየን ዝጥቀማሉ ነይረን። በዚ ምኽንያት ኣብ ትሑት  መነባብሮ ስለ ዝነበራ፣ ቀለብን ክዳን ደቀንን ብዝለዓለ ብርኪ ዘተሓሳስበን፣ ናውቲ ትምህርቲ ደቀን ንምምላእ ኣዝየን ዝፅገማ ዝነበራ እየን። ካብ 2004 ዓ/ም ጀሚረን ግን ዝኾነ ዓይነት መማራፂ ማይ ዘይነበሮ ክልተ ፅማድ መሬተን ብመስኖ ክለምዕ ዝኽእል ናይ ካሊእ ሓረስታይ ሓደ ፅማድ መሬት ብምልዋጥ ከም ማንጎ፣ ዘይትሁን፣ ኣቫካዶ፣ ኣራንሺ፣ ሙዝን ዝኣመሳሰሉ 1325 ቀወምቲ ተኽልታት ተኺለናሉ ይርከባ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ከም ኣሕምልትን ሽጉርትን ዝኣመሰሉ ኣብ ዓመት ሰለስተ ግዘ እናልመዓ ይጥቀማ። ኣብቲ ዝሐለፈ ዓመት እንተሪኢና ድማ ካብቲ ሓደ ፅምዲ ዝረኸበኦ ፍርያት ሸይጠን 20 ሽሕ ብር ኣታዊ ረኺበን እየን።  ኣብዚ ዓመት ድማ ሓደ ኩንታልን ፈረቓን ዘበናዊ ድኹዒ ብምጥቃም እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝለምዐ ከም ዘለዎ ኾይኑ ምስ ከምአን ዝመሰላ ኣርባዕተ ኣባላት እታ ማሕበር ሞተር ዓዲገን ተወሳኺ ሓደ ፅማድ መሬት እናልመዓ ይርከባ። ካብዚ ድማ 35 ሽሕ ብር ንምርካብ ከም ዝተለማ ወ/ሮ ሓረጉ ይዛረባ።

ብሓፈሻ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ኣድያቦ ዝርከባ 4‚590 መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ 2‚981 ሄክታር ተሓራሲ መሬት ኣለወን። ካብዚኣተን ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት 2‚257 መራሕቲ ስድራ 1‚232 ሄክታር መሬት ብመስኖ ዘልምዓ እንትኾና ሎሚ ዓመት ድማ 2‚828 መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ተጠቀምቲ ልምዓት መስኖ ንምግባር ይስራሕ ምህላዉ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ወረዳ ላዕላይ ኣድያቦ ወ/ሮ ዘይባ መስጦፋ ይገልፃ።

ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ዝተቐረፀ ፓኬጅ ልምዓት ተጠቒመን እቲ ኣብ ስራሕቲ ገዛ ተወሲኑ ዝፀነሐ ጉልበተን ኣብ ውፅኢታዊ ስራሕቲ ክዋፈር ብምኽኣሉ መነባብሮአን የመሓይሻ ከም ዘለዋ ካብዛ ልምዓት ጉጅለ ምርዳእ ይከኣል። ብፍላይ እቲ ናይ ባዕለን መሬት ብመስኖ ካብ ምልማዕ ብተወሳኺ  ናይ ካልኦት ሓረስቶት መሬት እናተኦፈራ ልምዓት መስኖአን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ከስፈሐኦ ምኽኣለን ድማ እቲ ረብሓ ክንደይናይ ከም ዝተረደአን ምግንዛብ ይከኣል። ይኹን እንበር እዚ ስራሕተን እንተሳልጣ ዓንቀፍቐፍ ኣየጋጠመንን ማለት ኣይኮነን። ንኣብነት ኣባላት እታ ጉጅለ ኣብ ዘልመዓሉ ዘሎ ከባቢ ንስዲ ጋህፂ ዝተቓለዐ ስለዝኾነ ብተደጋጋሚ ሓፁር ብዝጥሕሳ እንስሳ ኣብ ዘልመዐኦ ጉድኣት ይበፅሕ እዩ። ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ውፅኢታውያን ንክኾና  እቶም ኣብ ስዲ ጋህፅን ስርቅን ዘለዉ ፀገማት ምምሕዳር ጣብያን ወረዳን ቅልጡፍ መፍትሒ ክገብረሉ ንላቦ። ኩላትክን ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ እትርከባ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከም ኣባላት እዛ ጉጅለ ልምዓት መማረፂ ማይ ወኒንክን ኣብ ዓመት ካብ ሓደ ግዘ ንላዕሊ እናፍረኽን ተረባሕቲ ብምዃን ድኽነት ነበረ ክትገብረኦ ይግባእ ንብል። 

ፎቶ እንትንሰኣል ንጠንቀቕ

ኣብ ኒውዝላንድን ኣመሪካን ምስ ፎቶ ተታሓሒዙ ዘገርም ነገር ተወርዩ ኣሎ። እቲ ወረ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ሪቻርድ ሊ ዝተበሃለ ፓስፖርት /መለለይ ካርድ/ ንምሕዳስ ብዘቕረቦ ጉርዲ ፎቶ ግራፍ ተንገላቲዑ። ምኽንያቱ ድማ እቲ ፎቶ ግራፍ ዘንብብ ማሽን የዒንትኻ ዓሚትካ ስለ ዝተሰኣልካ ኣይቕበሎን ተባሂሉ እዩ። ሪቻርድ ግና የዔይንቱ ኣናእሽተይ ብምዃኑ እንበር ኣይተዓመተን ነይሩ።

እቶም ሰብ ስልጣን እቲ ከተማ ነዚ ምስተረድኡ፣ ሪቻርድ ሊ ዝሓተቶ መሊሶምሉ እዮም። ኣብ ኒውዝላንድ ብተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘጋጥም ምዃኑ ’’ሮይተርስ’’ ዝተበሃለ ድረ -ገፅ ይገልፅ።

ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገረ ኣመሪካ እውን ፍቓድ መግንሒ ሞተር ብሽክሌታ ንምሕዳስ ዝኸዱ ቐሺ ብዝተሰኣልዎ ጉርዲ ፎቶ ግራፍ  መዘራረቢ ኮይኖም እዮም። እቶም ኣብ ፎቶ እትርእይዎም ዘለኹም ቐሺ ሙንሰንግ ይበሃሉ። ቀርኒ ጤል ኣብ ግንባሮም ኣቐሚጦም እዮም ተሳኢሎም። እቲ ፎቶ ካርድ ፍቓድ መዘወሪ ሞተር ብሽክሌታ ንምሕዳስ ዝተሰኣልዎ እዩ። ምምሕዳር  ማይን ዝተበሃለ  ግዝኣት እቲ ቀርኒ ጤል ዝገበርዎ ብመሰረት ትእዛዝ ብውልቀኦም ዝኣምንሉ ሃይማኖት ምዃኑ ብምርዳእን እቲ ቀርኒ ምስሊ ገፆም ስለ ዘይሽፍንን ኣብ ግምት ብምእታው ክሕደሰሎም ከምዝኽኣለ ’’ያሆ ኒውስ’’ ዝተበሃለ ድረ-ገፅ ይሕብር።

ንሕና ኸ! ንመለለይ ካርዲ፣ ንዋንነት ገዛ፣ ንቁፃር ስራሕ፣ ንመረዳእታ ትምህርቲ ወዘተ ንሰኣሎም ጉርዲ ፎቶ ግራፋት ክንደየናይ ቆላሕታ ንህበሉ? ፎቶ ንክፅብቕ መብዛሕትና  ነቲ ሰኣሊ/ፎቶ ግራፈር/ ምሉእ ሓላፍነት ኢና ንህቦ። ዝኾነ ሰብ ፎቶ ርእዩ ብቐሊሉ ከለልየና ብዘኽእል ንሰኣል።

      

ኣብ ኒውዝላንድን ኣመሪካን ምስ ፎቶ ተታሓሒዙ ዘገርም ነገር ተወርዩ ኣሎ። እቲ ወረ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ሪቻርድ ሊ ዝተበሃለ ፓስፖርት /መለለይ ካርድ/ ንምሕዳስ ብዘቕረቦ ጉርዲ ፎቶ ግራፍ ተንገላቲዑ። ምኽንያቱ ድማ እቲ ፎቶ ግራፍ ዘንብብ ማሽን የዒንትኻ ዓሚትካ ስለ ዝተሰኣልካ ኣይቕበሎን ተባሂሉ እዩ። ሪቻርድ ግና የዔይንቱ ኣናእሽተይ ብምዃኑ እንበር ኣይተዓመተን ነይሩ።

እቶም ሰብ ስልጣን እቲ ከተማ ነዚ ምስተረድኡ፣ ሪቻርድ ሊ ዝሓተቶ መሊሶምሉ እዮም። ኣብ ኒውዝላንድ ብተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘጋጥም ምዃኑ ’’ሮይተርስ’’ ዝተበሃለ ድረ -ገፅ ይገልፅ።

ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገረ ኣመሪካ እውን ፍቓድ መግንሒ ሞተር ብሽክሌታ ንምሕዳስ ዝኸዱ ቐሺ ብዝተሰኣልዎ ጉርዲ ፎቶ ግራፍ  መዘራረቢ ኮይኖም እዮም። እቶም ኣብ ፎቶ እትርእይዎም ዘለኹም ቐሺ ሙንሰንግ ይበሃሉ። ቀርኒ ጤል ኣብ ግንባሮም ኣቐሚጦም እዮም ተሳኢሎም። እቲ ፎቶ ካርድ ፍቓድ መዘወሪ ሞተር ብሽክሌታ ንምሕዳስ ዝተሰኣልዎ እዩ። ምምሕዳር  ማይን ዝተበሃለ  ግዝኣት እቲ ቀርኒ ጤል ዝገበርዎ ብመሰረት ትእዛዝ ብውልቀኦም ዝኣምንሉ ሃይማኖት ምዃኑ ብምርዳእን እቲ ቀርኒ ምስሊ ገፆም ስለ ዘይሽፍንን ኣብ ግምት ብምእታው ክሕደሰሎም ከምዝኽኣለ ’’ያሆ ኒውስ’’ ዝተበሃለ ድረ-ገፅ ይሕብር።

ንሕና ኸ! ንመለለይ ካርዲ፣ ንዋንነት ገዛ፣ ንቁፃር ስራሕ፣ ንመረዳእታ ትምህርቲ ወዘተ ንሰኣሎም ጉርዲ ፎቶ ግራፋት ክንደየናይ ቆላሕታ ንህበሉ? ፎቶ ንክፅብቕ መብዛሕትና  ነቲ ሰኣሊ/ፎቶ ግራፈር/ ምሉእ ሓላፍነት ኢና ንህቦ። ዝኾነ ሰብ ፎቶ ርእዩ ብቐሊሉ ከለልየና ብዘኽእል ንሰኣል።

      

ኣብ ኒውዝላንድን ኣመሪካን ምስ ፎቶ ተታሓሒዙ ዘገርም ነገር ተወርዩ ኣሎ። እቲ ወረ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ሪቻርድ ሊ ዝተበሃለ ፓስፖርት /መለለይ ካርድ/ ንምሕዳስ ብዘቕረቦ ጉርዲ ፎቶ ግራፍ ተንገላቲዑ። ምኽንያቱ ድማ እቲ ፎቶ ግራፍ ዘንብብ ማሽን የዒንትኻ ዓሚትካ ስለ ዝተሰኣልካ ኣይቕበሎን ተባሂሉ እዩ። ሪቻርድ ግና የዔይንቱ ኣናእሽተይ ብምዃኑ እንበር ኣይተዓመተን ነይሩ።

እቶም ሰብ ስልጣን እቲ ከተማ ነዚ ምስተረድኡ፣ ሪቻርድ ሊ ዝሓተቶ መሊሶምሉ እዮም። ኣብ ኒውዝላንድ ብተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘጋጥም ምዃኑ ’’ሮይተርስ’’ ዝተበሃለ ድረ -ገፅ ይገልፅ።

ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገረ ኣመሪካ እውን ፍቓድ መግንሒ ሞተር ብሽክሌታ ንምሕዳስ ዝኸዱ ቐሺ ብዝተሰኣልዎ ጉርዲ ፎቶ ግራፍ  መዘራረቢ ኮይኖም እዮም። እቶም ኣብ ፎቶ እትርእይዎም ዘለኹም ቐሺ ሙንሰንግ ይበሃሉ። ቀርኒ ጤል ኣብ ግንባሮም ኣቐሚጦም እዮም ተሳኢሎም። እቲ ፎቶ ካርድ ፍቓድ መዘወሪ ሞተር ብሽክሌታ ንምሕዳስ ዝተሰኣልዎ እዩ። ምምሕዳር  ማይን ዝተበሃለ  ግዝኣት እቲ ቀርኒ ጤል ዝገበርዎ ብመሰረት ትእዛዝ ብውልቀኦም ዝኣምንሉ ሃይማኖት ምዃኑ ብምርዳእን እቲ ቀርኒ ምስሊ ገፆም ስለ ዘይሽፍንን ኣብ ግምት ብምእታው ክሕደሰሎም ከምዝኽኣለ ’’ያሆ ኒውስ’’ ዝተበሃለ ድረ-ገፅ ይሕብር።

ንሕና ኸ! ንመለለይ ካርዲ፣ ንዋንነት ገዛ፣ ንቁፃር ስራሕ፣ ንመረዳእታ ትምህርቲ ወዘተ ንሰኣሎም ጉርዲ ፎቶ ግራፋት ክንደየናይ ቆላሕታ ንህበሉ? ፎቶ ንክፅብቕ መብዛሕትና  ነቲ ሰኣሊ/ፎቶ ግራፈር/ ምሉእ ሓላፍነት ኢና ንህቦ። ዝኾነ ሰብ ፎቶ ርእዩ ብቐሊሉ ከለልየና ብዘኽእል ንሰኣል።

      

ኣብ ኒውዝላንድን ኣመሪካን ምስ ፎቶ ተታሓሒዙ ዘገርም ነገር ተወርዩ ኣሎ። እቲ ወረ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ሪቻርድ ሊ ዝተበሃለ ፓስፖርት /መለለይ ካርድ/ ንምሕዳስ ብዘቕረቦ ጉርዲ ፎቶ ግራፍ ተንገላቲዑ። ምኽንያቱ ድማ እቲ ፎቶ ግራፍ ዘንብብ ማሽን የዒንትኻ ዓሚትካ ስለ ዝተሰኣልካ ኣይቕበሎን ተባሂሉ እዩ። ሪቻርድ ግና የዔይንቱ ኣናእሽተይ ብምዃኑ እንበር ኣይተዓመተን ነይሩ።

እቶም ሰብ ስልጣን እቲ ከተማ ነዚ ምስተረድኡ፣ ሪቻርድ ሊ ዝሓተቶ መሊሶምሉ እዮም። ኣብ ኒውዝላንድ ብተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘጋጥም ምዃኑ ’’ሮይተርስ’’ ዝተበሃለ ድረ -ገፅ ይገልፅ።

ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገረ ኣመሪካ እውን ፍቓድ መግንሒ ሞተር ብሽክሌታ ንምሕዳስ ዝኸዱ ቐሺ ብዝተሰኣልዎ ጉርዲ ፎቶ ግራፍ  መዘራረቢ ኮይኖም እዮም። እቶም ኣብ ፎቶ እትርእይዎም ዘለኹም ቐሺ ሙንሰንግ ይበሃሉ። ቀርኒ ጤል ኣብ ግንባሮም ኣቐሚጦም እዮም ተሳኢሎም። እቲ ፎቶ ካርድ ፍቓድ መዘወሪ ሞተር ብሽክሌታ ንምሕዳስ ዝተሰኣልዎ እዩ። ምምሕዳር  ማይን ዝተበሃለ  ግዝኣት እቲ ቀርኒ ጤል ዝገበርዎ ብመሰረት ትእዛዝ ብውልቀኦም ዝኣምንሉ ሃይማኖት ምዃኑ ብምርዳእን እቲ ቀርኒ ምስሊ ገፆም ስለ ዘይሽፍንን ኣብ ግምት ብምእታው ክሕደሰሎም ከምዝኽኣለ ’’ያሆ ኒውስ’’ ዝተበሃለ ድረ-ገፅ ይሕብር።

ንሕና ኸ! ንመለለይ ካርዲ፣ ንዋንነት ገዛ፣ ንቁፃር ስራሕ፣ ንመረዳእታ ትምህርቲ ወዘተ ንሰኣሎም ጉርዲ ፎቶ ግራፋት ክንደየናይ ቆላሕታ ንህበሉ? ፎቶ ንክፅብቕ መብዛሕትና  ነቲ ሰኣሊ/ፎቶ ግራፈር/ ምሉእ ሓላፍነት ኢና ንህቦ። ዝኾነ ሰብ ፎቶ ርእዩ ብቐሊሉ ከለልየና ብዘኽእል ንሰኣል። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010