እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052295
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2392
2909
31409
4998067
84489
110388
5052295

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:30

ናብ ለውጢ ዝገንሑ መትከላት

here we go
selam new

 

ቀዳማይ ክፋል                     ብ ሙሉጌታ ኪሮስ - ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ

ኣብቶም ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያውን ዴሞክራሲያውን ዓውድታት ኣብ ዝተመዝገቡ ዓወታት ሲቪል ሰርቫንት (ሰራሕተኛታት መንግስቲ) ዓብዪ ግደ ነይሩዎ። ምኽንያቱ ድማ እቲ ሲቪል ሰርቫንት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኢዱ ዘይሓውሰሉ መንግስታዊ ይኹን ዘይመንግስታዊ ስራሕ የለን፡፡ ብቐፃልነት ድማ ኣብ 2017 ዓ/ም ሃገርና ናብ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ (ብርኪ) ማእኸላይ እቶት ዘለወን ሃገራት ብምብፃሕ ነብሲ ወከፍ ኣታዊ ዜጋታት 1,500 ዶላር ኣሜሪካ ንክኸውን እትገብሮ ዘላ ርብርብ ንኽዕወት ግደ ሲቪል ሰርቫንት ዓብዪ ምዃኑ ግልፂ እዩ። ስለዝኾነ እዚ ሸቶ ንምዕዋት እቲ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኩለመዳያዊ ዓቕሚ፣ ስብእናን ስነ-ምግባርን ክዕጠቕ ኣለዎ። ኣብ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ሰራሕተኛ ክኽተሎም ዝግባእ መትከላት ስነ-ምግባር ኣብ መንደቕን ኣብያተ ፅሕፈት ውሽጥን ተጠቂዖም ኣለዉ። ምጥቅዖም ጥራሕ ግና ዋጋ ስለዘይህልዎ፣ እዞም መትከላት ተላቢስካ ኣብ ስራሕ ውፅኢታዊ ብምዃን ንሃገርን ህዝብን ዝጠቅም ስራሕ ምስራሕ ካብ ሕድሕድ ሰራሕተኛ ትፅቢት ይግበር።

ብምዃኑ እዞም ኣብ መንደቕ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ዘተለጠፉ መትከላት ስነ-ምግባር ዝምልከት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዘለዎም ግንዛበ እንታይ ይመስል? ኣብዞም መትከላት እኹል ግንዛበ ጨቢጦም ዶ ይሰርሑ ኣለዉ? ዝብል ምልዓል ኣገዳሲ እዩ። እምበኣርከስ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ይኹኑ ተገልገልቲ ኣብዞም 12 መትከላት ስነ-ምግባር ዘለዎም ግንዛበ ንከጎልብቱ ብምሕሳብ ዝርዝር ትርጉምን ኣፈፃፅማን እቶም መትከላት ከምዝስዕብ ቀሪቦም ኣለዉ።

ካብቶም ኣብ ሕድሕድ ቤት ዕዮ ሰራሕተኛታት መንግስትን ሕብረተሰብን ግቡኦምን መሰሎምን ንክፈልጡ ብምሕሳብ ዝተጠቅዑ መትከላት ስነ-ምግባር ቅንዕና ቅድሚት ይጥቀስ። ቅንዕና ዘለዎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንተገልገልቲ ብማዕረ ዓይኒ ርእዮም የገልግሉ፤ ሰናይ ምምሕዳር እውን የስፍኑ። ቅኑዕ ሰራሕተኛ ይኹን ኣመራርሓ ንኩሎም ስራሕቲ ብዓይኒ ሓቂ እዩ ዝምዝኖም። ካሊእ ተሪፉ ቅኑዕ ሰራሕተኛ ንድኹም ሰራሕተኛ ድኽመቱ ብዘይስኽፍታ ይነግሮ፤ እወንታዊ ምኽርታት ብምሃብ ሰራሕተኛታት ናይ ምህናፅ ሓላፍነቱ ይዋፃእ። ከምኡ እውን ንንፉዓት ሰራሕተኛታት እውን ብሚዛን ሓቂ ክምልመሉን እቲ ዝግበኦም ክብሪ ኮነ መተባብዒ ክረኽቡን ይድግፍ። ብዘይካ እዚ ሓደ ቅኑዕ ኣመራርሓ ወይ ድማ ሰራሕተኛ መንግስቲ ንሕብረተሰብ ኣብታ ዝሓዛ መንግስታዊ ስራሕ ብቕንዕና የገልግል፤ ፅቡቕ ውፅኢት እውን የመዝግብ። ስለዚ ቅኑዕ ኣመራርሓ ይኹን ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝተማልአ ስብእና፣ ፅኑዕ እምነት፣ ፅኑዕ መርገፅን ሓቅነትን ክህልዎ ይግባእ።

ብተመሳሳሊ ልኡኽቶ ሰራሕተኛ መንግስቲ ቅኑዕን መገልገላይን ዝኾነ ኣተሓሳስባ ኣማሊኡ ኣብዝሰርሐሉ መንግስታዊ ኣገልግሎት ህዝቢ ብእዋኑን ብፅሬትን ንምግልጋል እዩ። ይኹን እምበር ዕጥቂ ቅንዕና ምሓዝ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን። አንታይድኣ ኣብቲ ዝተመደብካሉ ስራሕ ኣድሚኻ ብምስራሕ ንሕብረተሰብ ንምግልጋል ብቁዕ ሞያ ክህልወካ ግድን እዩ። ቅንዕናን ሞያዊ ብቕዓትን ተዋዲዶም እንትኸዱ ነቲ ዝተውሃቦ ስራሕ ብግዜ፣ ብፅሬትን ብመጠንን ዘየዐውተሉ ምኽንያት ኣይህሉን።

ካብዚ ሓሊፉ ቅኑዓት ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን መንግስቲ ብዘይ ዕንቅፋት ስርሖምን ሓላፍነቶምን ብዓርሰ እምነት እዮም ዝፍፅሙ፤ ክሳብ ሓላፊ ዝእዝዞም ኮፍ ኢሎም ኣይፅበዩን፤ ህዝባውን መንግስታውን ውግንነኦም ዝለዓለ እዩ። ከምኡ እውን ንኩሉ ነገር ብዓይኒ ቅንዕና ስለዝርእዩ ኣብ ከይዲ ስራሕ ዕንቅፋታት እንተጓንፍዎም እኳ ካብ ስምዒትን ፅልእን ወፂኦም ብእወንታዊ ዓይኒ መዕለቢ ንክረኽቡ ይገብሩ። ኩሉ ኣከያይደኦም ብቕንዕና ዝተዓጀበ ስለዝኾነ ፀገማት እንተጓንፉ ቀንዲ ትኹረቶም ከመይ ክፍትሑ ይኽእሉ? ኣብ ዝብል እምበር እቶም ፀገማት ብመን ከምዝተፈፀሙ እናተፀባፀቡ ምስ ሰባት እናተኣሳሰሩ ኣይውዕሉን።

ካልእ ድማ ቅንዕና ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን መንግስቲ ኣብ ምክንኻን፣ ምሕላውን ምጥቃምን ንብረትን ገንዘብን መንግስትን ህዝብን ብዘርእይዎ ተግባር ይዕቀኑ። ቅኑዕ ሰራሕተኛ ወይ ኣመራርሓ ካብ ምትላልን ምጭብርባርን ፀርዩ፣ ምስ ስርሑ ዝተኣሳሰረ ዘይግቡእ ረብሓ ዘይቕበልን ብምሉእ ናይ ሓላፍነት ስምዒት ብትግሃት ልእኽትኡ ዝፍፅምን እዩ። ቅንዕና ዘይግበአካ ረብሓታት ክትረክብ ዘይምድላይ፣ ካልኦት እውን ብዘይግቡእ መንገዲ ንብረት ህዝብን መንግስትን እንትወስዱ ምኹናንን ምህናፅን ወዘተ ተግባራት ዘጠቓልልን ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን መንግስቲ ኩሉ ግዘ ክዕጠቕዎ ዝግባእን መትከል ስነምግባር እዩ፡፡

ብተዛማዲ ኣመራርሓ ይኹን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከማልእዎ ዝግባእ ዕውትን ውፅኢታውን ስራሕ ንምፍፃም ዝጠቅም ጉዳይ ድማ ተኣማንነት እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰራሕተኛ መንግስቲ ረብሓ ሃገርን ህዝብን ናብ ሓደጋ ካብ ዘእትዉ ተግባራት ክቑጠብ ኣለዎ። ንህዝቡን ሃገሩን ተኣማኒ ክኸውን ይግባእ። ዋላ ሓቅነት ዘለዎም ነገራት እንትርኢ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ሓደጋ ዘብፅሑ አንተድኣ ኮይኖም እንተይገለፀ ሱቕ ብምባል ንድሕንነት ህዝቡ ዘለዎ ተኣማንነት ከረጋግፅ ይግባእ። ተኣማንነት፣ ሃገርን ህዝብን ብምፍታው፣ ንሕገ መንግስቲ ተገዛኢ ብምዃን፣ ሕጋዊ መንገዲ ተኸቲልካ ብምስራሕ ኣብ እትሰርሐሉ ቤት ዕዮ ምስ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ተሰማሚዕካ ብምኻድን ክግለፅ ይኽእል። ብዘይካ እዚ እቲ ኣመራርሓ ወይ ድማ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣብ ዝሰርሐሉ ትካል ካብ ስነ-ምግባር ወፃኢ ጥፍኣታት እናተፈፀሙ አንትርኢ ከምዘይረኣየ ብዘይምሕላፍን ብምቅላዕን ንህዝብን መንግስትን ዘለዎ ውግንናን ተኣማንነትን ክግለፅ ይኽእል።

ካብዚ ሓሊፉ እቲ ዝስራሕ ስራሕ እንተየጋነንካ ብትኽክል ምግላፅን ምቕራብን ሓደ መዐቀኒ እሙን ሰራሕተኛ እዩ። እሙን ሰራሕተኛ ንዘይሰርሖ ስራሕ ኣጋኒኑ ኣየቕርብን። ተኣማንነት ዘለዎን ዝጭበጥን ስራሕ እዩ ዘቕርብ። ተኣማንነት ዘይብሉ ሰራሕተኛ ግን ዝዛረቦ ካልእ ዝትግብሮ ድማ ካልእ ኮይኑ ስለዝርከብ ከይዱ ከይዱ መደባት ስራሕ ለኪሙ ካብ ምውዳቕ ዓዲ ኣይውዕልን። ስለዚ ተኣማንነት ዘይብሉ ሰራሕተኛ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ንባዕሉ እዩ ዝጎድእ። ምኽንያቱ እሙን ኮይንካ ዘይምስራሕ ቅድሚ ኩሉ ናይ ባዕሉ ህልና እዩ ዝጎድእ። ካብ ባዕሉ ሓሊፉ ድማ ሓደ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብእምነትን ብትግሃትን እንተዘይሰሪሑ ኣብ ልዕሊ መንግስትን ህዝብን ሰፍ ዘይብል ቁጠባውን ፖለቲካውን ዕንወት ከብፅሕ ይኽእል። ስለዚ ተኣማንነት፣ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኩሉ ግዘ ክዕጠቕዎ ዝግባእ መስርሕ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን እዩ።

ግልፅነት እውን ካብቶም ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን መንግስቲ ክዕጠቕዎም ዝተቐመጡ 12 መትከል ስነ-ምግባር ሓደ እዩ። ኣብ ሕገ መንግስቲ ሃገርና ዓንቀፅ 12 ንኡስ ዓንቀፅ ሓደ “መንግስታዊ ኣሰራርሓ ንህዝቢ ግልፂ ብዝኾነ ኣገባብ ክፍፀም ኣለዎ” ብዝብል ተቐሚጡ ይርከብ። እዚ ዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ስራሕ ማለት አውን ኣብ ምድላው ትልሚ፣ ኣብ ኣፈፃፅማ እቶም ዝተተለሙ ስራሕትን ሓፈሻዊ ኣፈፃፅማ መደባትን ዝምልከት ንህዝቢ ግልፂ ክኾኑ ከምዝግባእ ዘመላኽት ድንጋገ እዩ። ምኽንያቱ ድማ እቲ ብመንግስቲ ዝብጀት ገንዘብ ይኹን ነዚኦም ንምዕዋት ዝምደቡ ክኢላታት መንግስቲ ዘይሮም ዘይሮም ፀገማት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ስለዝኾኑ ግልፂ መስርሕ ክህልዎም ይግባእ። ስለዚ እቲ ንረብሓ ህዝቢ ተባሂሉ ብመንግስቲ ዝብጀት ገንዘብ ሕብረተሰብ ንኽፈልጦ ሕገ መንግስታዊ መሰል ኣለዎ። ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን መንግስቲ ድማ ብዛዕባ እቶም መንግስታዊ ስራሐቲ ንህዝቢ ናይ ምግላፅ ግቡእን ሓላፍነትን ኣለዎም።

ብተወሳኺ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ኣብ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ዝወሃቡ ዓይነታት ግልጋሎት፣ ዓማዊል መንግስታዊ ግልጋሎት ንምርካብ ከማልኡዎም ዝግባእ ረቋሒታት፣ እቶም ግልጋሎታት መዓዝን ኣበይን ከምዝረኽቡን ካልኦት ጉዳያትን ዝምልከት ግልፂ ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም። ሕብረተሰብ ግልፅነት ብዘለዎ ኣገባብ ሓበሬታ እንተረኺቡ ስሉጥ ግልጋሎት ብምርካብ ዋኒኑ ብምውዳእ ግዚኡ ኣብ ካልእ ልምዓታዊ ስራሕቲ ንኸውዕል ይጠቅም። ስለዚ ንረብሓ ህዝቢ ክበሃል ብሚሽጥር ብሕጊ ክተሓዝ ካብ ዝተደንገገ ጉዳይ ወፃኢ ሕብረተሰብ ዝኾነ ዓይነት መረዳእታ ናይ ምርካብ መሰሉ ንክኽበር ግልፅነት ዘተመልኦ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ። ብመንፅር እዚ ሰራሕተኛታት መንግስቲ፣ ናብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ዓይነታት መረዳእታ ንምርካብ ዝመፁ ተገልገልቲ ግልፅነት ብዘለዎ ኣገባብ የተኣናግዱ ምህላዎም ንባዕሎም ክፍትሹ ይግባእ።

ሓደ ሰራሕተኛ ይኹን ኣመራርሓ “ዝተማልአ ስብእናን ስነምግባርን ዝተላበሰ እዩ” ክበሃል እንተኾይኑ ካብቶም ልዕል ክብሉ ዝተገለፁ መትከላት ሓሊፉ ምሽጥር ክሕሉ ኣለዎ። እዚ ማለት ግን ኣመራርሓን ሰራሕተኛን መንግስቲ ሕብረተሰብ ንክፈልጦም ብሕጊ ንዝተደንገጉ መረዳእታ ናይ ምርካብ መሰል ክሓብኡ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን። እንታይድኣ ኣብ ልዕሊ ሃገርን ህዝብን ሓደጋ ከብፅሑ ይኸእሉ እዮም ተባሂሉ ዝተኣመነሎም ንሕብረተሰብ ዘይግለፁ መረዳእታታት ኣለዉ። ስለዚ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብኣጋጣሚ ኣብ ከይዲ ስራሕ ዘጓነፎም ኣብ ድሕንነት ሃገር፣ ህዝቢ፣ ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮን ካልኦትን ጉድኣት ከውርዱ ዝኽእሉ መረዳእታታትን ሓቅታትን ምሽጥር ክዕቀቡ ኣለዎም።

ምሽጥር ምሕላው ዝምልከት ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክግለፅ ይኽእል። ንኣብነት ኣብ ሚኒስቴር ምክልኻል ሃገር ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት እንተወሲድና ቁፅሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዝርከቡ ወተሃደራት፣ ዓይነት ተተኳሲ ናውቲ፣ ካብን ናብን ምንቅስቓስ ሰራዊት፣ ኩነታት ዕጥቂን ታዕሊምን ካልኦትን ዝብሉ ድሕንነት ሃገር ናብ ሓደጋ ዘሳጥሑ መረዳእታታት ምሽጥራዊነቶም ክሕልው ይግባእ። ከምኡ እውን ብስራሕ ኣጋጣሚ ኣብ ትካላት ትምህርቲ ዝተረኸቡ መረዳእታ ሃገራዊ ይኹን ክልላዊ ፈተናታት እውን ምሽጥርነቶም ብምሕላው ሃገራዊ ሓላፍነት ናይ ምፍፃም ግቡእ ኣለዎም። ንኣብነት ሓደ ሰራሕተኛ ቤት ዕዮ ሚኒስቴር ትምህርቲ ሃገራዊ ፈተና ዝምልከት ሓበሬታ ብምርካብ እንተስፋሕፊሑዎ ኣብ ልዕሊ ብዓሰርተታት ሚልዮናት ንፈተና ዝተዳለዉ ተምሃሮ እዛ ሃገር ኣብ ሞራሎምን ቁጠበኦምን ማህሰይቲ ይፈጥር፤ ነዚ ብደረጃ ሃገር ፈተና ንምድላው ዝወፀ ማእለያ ዘይብሉ በጀት ማይ ንማይ ተሪፉ ኣብ ቁጠባ ሃገር ኣሉታዊ ሳዕቤን የብፅሕ፡፡

ምሽጥር ምሕላው ዝብል ፅንሰ ሓሳብ ብፍላይ ንሰራሕተኛታት ትካላት ጥዕና ድማ ዝተፈለየ ትርጉም ኣለዎ። እዚ ማለት ካብ ኩሎም ሞያታት ናይ ባዕሉ መግለፂ ዋላ እኳ እንተሃለዎ ኣብ መዋእል ደቂ ሰባት በብ መዓልቱ ዝተፈላለዩ ሓደጋታትን ሕማማትን ስለዘጋጥሙ ዝለዓለ ትኹረት ይጠልብ። ነዞም ሕማማት ንምፍዋስ ድማ እቲ ተሓካሚ ናብ ትካላት ጥዕና ብምኻድ ዝስመዖን ዘለዎን ኩሉ ንሓኪም ይዛረብ። ስለዚ እቲ ሓኪም ዝፈልጦም ካልኦት ሰባት ግና ዘይፈልጥዎም ሕማማት ኣለዉ። ስለዚ ሓካይም ዝፈልጥዎ ሚስጥር ተሓከምቲ ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለዎም። ምኽንያቱ ሓደ ሓኪም ናይ ሓደ ሕማሙ ንካልኦት ክግለፀሉ ዘይደሊ ተሓካሚ ምሽጥር (ገመና) እንተተዛሪቡ እቲ ሕሙም ስነልቦናዊ ጉድኣት ክበፅሖ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ። ተሓካሚ ኣብ ርእሲ ኣካላዊ ሕማሙ ካልእ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጉድኣት ክበፅሖ ይገብር ምህላዉ ምግንዛብ የድሊ። ስለዚ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ድሕንነት፣ ቁጠባ፣ ፖለቲካ፣ ማሕበራዊ ምንቅስቓስን ስነ-ኣእምሮ ውልቀ ሰባት፣ ሃገርን ህዝብን ጉደኣት ከውርዱ ዝኽእሉ ሚሽጥራት ካብ ምውፃእ ክዕቀቡ ይግባእ። ብተወሳኺ እቶም ሚሽጥራት ካልኦት ሓላፍነት ዘይስምዖም ኣካላት ብቐረባ ከይረኽብዎም እውን ጥንቃቕኡ ኣብ ዝተሓለወ ቦታ ከቐምጥዎምን ክሕልውዎምን ሓላፍነት ኣለዎም።

ካብቶም ኣብ ቀፅርን ውሽጥን ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ተፃሒፎም ተለጢፎም ዘለዉ 12 መትከላት ስነ-ምግባር ሓቅነት እውን ተጠቒሱ ኣሎ። እዚ መትከል፣ ሓደ ኣመራርሓ ይኹን ሰራሕተኛ መንግስቲ ንሓቂ ጠጠው ምባል፣ ምንባርን፣ ሓቀኛነት ዘለዎ ነገር ምፍፃም፣ ዘይምትላል፣ ዘይምስራቕ፣ ዘይምሕሳው፣ ሓሲኻ ዘይምምስካር፣ ብኣድልዎ ዘይምስራሕን ካልእን የጠቓልል። መትከል ሓቅነት ሰባት ኣብ ልዕሌኻ ክገብርዎ ዘይትደልዮ ነገር ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንክግበር ፍቓደኛ ብዘይምዃን ብሓቅነት ንክትሰርሕ ዘኽእል መስርሕ እዩ።  

ብድምር መትከላት ስነ ምግባር ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ምስላጥ ልምዓትን ምዕሳል ሰናይ ምምሕዳርን ዘለዎም ግደ ዝለዓለ እዩ፡፡ እዚ ኮይኑ መንግስቲ ኣብዞም መዳያት ከረጋግፆም ናብ ዝድለ ለውጢ ገኒሖም ዘብፅሑ እምበር ንባዕሎም ለውጢ ከምዘይኮኑ ምርዳእ የድሊ፡፡ ስለዚ ምልጣፍ ጥራሕ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን፡፡ እቲ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብደምቢ ክፈልጦምን ኣብ ተግባር ከውዕሎምን ይግባእ፡፡ ተገልጋላይ ህዝቢ እውን ክፈልጦምን ንተግባራውነቶም ክሳተፍን ኣለዎ፡፡ ኣብ ካልኣይ ክፋል እዚ መደብ ድማ ነቶም ዝተረፉ ሽዱሽተ መትከላት ስነምግባር ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዝርዝር ክንድህስሶም ኢና፡፡


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010