እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052279
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2376
2909
31393
4998067
84473
110388
5052279

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:26

ስልጣንን ተግባርን ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ

here we go
selam new

ሳልሳይ ክፋል

ማሕበራዊ ኣብያተ ፍርዲ ዝተወሃብዎም ደንቢ ምትሕልላፋት ምርኣይን ምውሳንን ስልጣን ይህልዎም። ዝኾነ ሰብ ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ዋጋ ዘለዎ ብማእድን ወይ ብወረቐት ዝተሰርሐ ሃገራዊ ገንዘብ ኣይቅበልን እንተይሉ፣ ውድቂ ብዝኾነ ወይ ናብ

ሳልሳይ ክፋል

ማሕበራዊ ኣብያተ ፍርዲ ዝተወሃብዎም ደንቢ ምትሕልላፋት ምርኣይን ምውሳንን ስልጣን ይህልዎም። ዝኾነ ሰብ ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ዋጋ ዘለዎ ብማእድን ወይ ብወረቐት ዝተሰርሐ ሃገራዊ ገንዘብ ኣይቅበልን እንተይሉ፣ ውድቂ ብዝኾነ ወይ ናብ ሓሶት ብዝተለወጠ ወይ ብዝተሰርሐሉ መጎዓዚ ትኬት እንተተገልጊሉ ናይ ምቕፃዕ ሓላፍነት ስለዘለዎ 150 ብር ይቐፅዕ። ካብዚ ብተወሳኺ ዝኾነ ሰብ ብዝኾነ ኩነታት ግልፂ ዝኾኑ ምልክታታት ወይ ኣብ ኣደባባይ ዝተጠቅዐ ምልክታን ኣዋጅ ሰሌዳታትን ኮነ ኢሉ ካብ ስፍርኦም ዘልዓለ፣ ዝቐደደ፣ ዝለዋወጠ፣ ዝሰረዘ፣ ዘበላሸወ፣ ወይ ዘርሰሐ ካብ ብር 100 ብዘይበልፅ እቲ ቤት ፍርዲ ናይ ምቕፃዕ ሓላፍነት ኣለዎ። ዝኾነ ሰብ ብመሰረት ሕጊ ዝሰኣኖ ወይ ንኻልእ ኣካል ኣሕሊፉ ዝሃቦ ወይ ብፍርዲ ንግዚኡ ዝተኸልከሎ ወይ ድማ ንሓዋሩ ዝተኸልከሎ ስልጣን ከምዘሎ ኣምሲሉ ኮነ ኢሉ ምስ ምግልጋል ዝተኣሳሰሩን ካልኦት ንምርኣይን ምውሳንን ስልጣን ዝተውሃብዎ ጉዳያት ምድህሳስና ይዝከር። መቐፀልታኡ ቀሪቡ ኣሎ።

መነወርቲ ሕቶታት ዝሙትን ተግባራት ብዕልግናን፣

ዝኾነ ሰብ ንፅቡቕ ስነ-ምግባር ብዝፃባእ መልክዕ ንፆታዊ ርክብ ዘይደለዮ ወይ ዘይሓተቶ ሰብ ብምንኽኻእ ወይ ብምድርራዝ እንተሃዊኹ፣ ወይ ፆታዊ ርክብ ክፍፅም ወይ ንፅቡቕ ስነ-ምግባር ተፃባኢ ዝኾነ ተግባር ወይ ብባህሊ ኣነዋሪ ዝኾነ ዓይነት ተግባር ዝሙት ክፍፅም ንሓደ ሰብ እንተኣለዓዒሉ ወይ እንተደፋፊኡ፣ ብዝሙት፣ ብሕብረተሰብ ዝንወሩን ነዚኦም ዝመስሉን ተግባራት ተዋፊሩ ጎረባብቲ ወይ ነበርቲ እቲ ኸባቢ ዝሃወኸ እንተኾይኑ ካብ 10 ክሳብ 100 ብር ብዘይበልፅ ገንዘብ ይቕፃዕ። ማሕበራዊ ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ዝተውሃበዎ ስልጣን ደንቢ ምትሕልላፍ ንተኸሳሲ ኣከራኺሮም ጥፍኣተኛ ኮይኑ እንትረኽብዎ ክሳብ ብር ሰለስተ ሚእቲ ዝበፅሕ ናይ ገንዘብ ቅፅዓት ክብይኑ ይኽእሉ እዮም።

ብብዕልግና ዘለዓዓለ ወይ ብግብረ ስጋ ስምዒት ንምትብባዕ ሓሲቡ ብዝኾነ ጥበብን ሜላን፣ ኣብ ኣደባባይ ምልክታ፣ መግለፂ ዝለጠፈ ወይ ካልኦት ነዚ ተግባር ዘለዓዕሉ ምርኢታት ወይ ስእልታት ዘቕረበን ዘርኣየን ጉዳዩ ብማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ይረአ።

ሓለዋ መንግስታውን ውልቃውን ሃፍትታት

ዝኾነ ሰብ እንተይተፈቐደሉ ካብ ህዝቢ ወይ ውልቀ ትሕዝቶ ሓመድ፣ እምኒ፣ ዕንፀይቲ፣ ሑፃ፣ ሳዕሪ፣ ኣትክልቲ፣ ፍራምረ ዝኣመሰሉ እንተወሲዱ፣ኣብ ዝኾነ እዋን እንተይተፈቐደሉ ወይ መሰል ዘይብሉ ብሓፁር፣ ብዝሩእ መሬት ወይ ብዘፍረየ መሬት ተኽሊ ቦታ ረጊፁ እንተሓሊፉ ወይ ዘሊሉ እንተኣትዩ ብእንስሳ ዘቤት እንተርጊፁ ወይ እንተኣሕሊፉ፣ እንተኣብሊዑ ኣብ ንብረትን ኣቑሑትን ካልእ ሰብ ጉድኣት እንተብፂሑ ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ብመሰረት ዝቐርበሉ ክሲ ናይ ምርኣይን ምውሳንን ሓላፍነት ይህልዎ።

ካብዚ ብተወሳኺ ብፀገም ወይ ብግዚያዊ ድሌት ወይ ብሕልና ምንኣስ ግምቱ ዝነኣሰ ናይ ካልእ ሰብ ሃፍቲ ንጊዝኡ ንክበልዖ ወይ ክጥቀመሉ ብምሕሳብ እንተሰሪቑ ወይ ድማ ካልእ ሰብ ዝረስዖ ወይ እውን ካብ ካሊእ ሰብ ዘጥፈኦ ዋጋ ዘለዎ ንብረት ረኺቡ ንዝምልከቶ ኣካል ከየፍለጠ ናይ ዝተረፈ ሰብ ጉዳይ ክምርምርን ውሳነ ክህብን ስልጣን ኣለዎ።

ብተመሳሳሊ ንህዝቢ ግልጋሎት ክህባ ኣብ ዝተኸፈታ ኣብያተ ምግቢ፣ መስተ፣ መደቀሲ፣ ሆቴላትን ካልኦት ተመሳሰልቲ ትካላት ንግድን ተጠቒሙ ኣይከፍልን እንተይሉ፤ ብክፍሊት ጥራሕ ክርከቡ ዝኽእሉ ግልጋሎታት ምዃኖም እናፈለጠ (ብፍላይ ኣብ ምርኢት፣ መዘናግዒ፣ ተዋስኦ፣ ኤግዝቢሽን ወይ ዓውደርእይ ወይ ካልእ ንንግዲ ኣብ ዝተዳለወ ምድላው ዝኣተወ ወይ፣ ሳንቲም ኣእቲኻ ኣብ ዝሰርሑ ማሽናት) ብምትላል ብዘይ ክፍሊት ንምጥቃም እንትፍትን ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ብዝቐርበሉ ክሲ መሰረት ነዞም ጉዳያት ውሳነ ክህብ ሓላፍነት ተዋሂብዎ እዩ።

ዝኾነ ሰብ ናይ ምኽሳስ ወይ ሒሳብ ናይ ምፅራይ ሓላፍነት ዘለዎ ኣካል ዝሃቦ ሕጋዊ ትእዛዝ ንምፍፃም ፍቓደኛ እንተዘይኮይኑ ብፍላይ ብዕዳ፣ ልቓሕ፣ ብውሕስና ዝተትሓሓዘ ንብረት እንተሃልይዎ ወይ ካልእ ግቡእ እንተሃልይዎ ክግለፅ ዝግበኦ ነገር ክገልፅ እንትሕተት፣ ቃሉ ክስማዕ፣ ክቐርብ፣ ኣኼባ ክካፈል፣ ኣብ ኣወሃህባ ድምፂ ክሳተፍ፣ ኣከፋፍላ ዕዳ ወይ ካልእ ግቡእ ኣብ ምፍፃም ብሕጊ ዝተኣዘዙ ግቡኣት ክፍፅም እንትእዘዝ እምቢተኛ እንተኾይኑ ጉዳዩ ብማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ተራእዩ ውሳነ ይወሃቦ።

ንማሕበራዊ ኣብያተ ፍርዲ ብኻልኦት ሕግታት ዝተውሃቦም ስልጣን

ንማሕበራዊ ኣብያተ ፍርዲ ዝምልከቱ ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ደንቢ ምትሕልላፍ ናይ ምርኣይ ስልጣን ከምዘሎ ኮይኑ ብኻልኦት ሕግታት ዝተውሃቦም ደንቢ ምትሕልላፍ ናይ ምድናይ ስልጣን እውን ይህልዎም።

ንኣብነት ማሕበራዊ ኣብያተ ፍርዲ ቅድም ክብል ብዝተዘርዘሩ ደንቢ ምትሕልላፋት ጥፍኣተኛ ኮይኑ ንዝተረኸበ ተፈጥሯዊ ሰብ ካብ ሓደ ብር ክሳብ ሰለስተ ሚኢቲ ብር ክቐፅዑ ይኽእሉ እዮም። ናይ ተፈጥሮ ሰብ ብደንቢ ምትሕልላፍ ብተደጋጋሚ ወይ ቡዙሓት ደንቢ ምትሕልላፍ ብምፍፃም ጥፍኣተኛ ኮይኑ እንትርከብ ክሳብ ሽዱሽተ ሚኢቲ ብር ክቐፅዑ ይኽእሉ እዮም።

ሕጋዊ ሰብነት ዘለዎ ትካል ብደንቢ ምትሕልላፍ ጥፍኣተኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክሳብ ብር ሓደ ሽሕን ክልተ ሚኢትን ከቐፅዑ ይኽእሉ እዮም። ሕጋዊ ሰብነት ዘለዎ ትካል ብተደጋጋሚ ወይ ቡዙሓት ደንቢ ምትሕልላፍ ብምፍፃም ጥፍኣተኛ ኮይኑ እንትርከብ ክሳብ ብር ክልተ ሽሕን ኣርባዕተ ሚኢትን ክቐፅዑ ይኽእሉ እዮም። ገንዘብ ተቐፂዑ ክኽፍል ዓቕሚ ንዘይብሉ ሰብ ነቲ ጣብያ ክጠቅም ዝኽእል ልምዓታዊ ስራሕ ብጉልበት ቕፅዓት ክውሰነሉ ይኽእል እዩ። መካየዲ ስራሕ እቲ ጣብያ ድማ ተኸታቲሉ ክፍፅሞ ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ክእዝዝ ይኽእል። ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ንብረት ወይ ኣቑሑት ንዝበፅሐ ጉድኣት ማሕበራዊ ኣብያተ ፍርዲ ዘኽፍልዎ ጉድኣት ካሕሳ ካብ 10 ሽሕ ብር ክበልፅ የብሉን።

መሰል ዋሕስን እግድን

ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ኣድላይ ኮይኑ ኣብ ዝረኸቦ ጥፍኣት ፈፂሞም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ ሰባት ክሳብ መወዳእታ ውሳነ ዝውሃብ በቲ ዝተብሃለ ጊዜ ቆፀሮ ንኽቐርቡ ዋሕስ ክገብሩ፤ ተኸሳሳይ ዋሕስ ከቕርብ ዘይኽእል እንተኾይኑ ካብ 50 ክሳብ 500 ብር ብዝበፅሕ ኣብ ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ዓርሰ ውሕስና ንኽፍርም ይገብር። ተኸሳሲ ኣብቲ ዝተብሃለ ቆፀሮ ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት እንተዘይቐሪቡ ብዋሕስ ወይ ብዓርሰ ውሕስና ዘኣተዎ ግቡእ ናብ መንግስቲ ኣታዊ ይኸውን። ካሊእ ሓድሽ ግቡእ ድማ ክኣቱ ይገብር። ፍቓደኛ ዘይኮነ ተኸሳሲ ኣብ ሕድ ሕድ ቆፀሮ ዕለት እንተዘይቐሪቡ ክሳብ ብር 100 ይግበኣኒ ዘይብሉ ይቕፃዕ።

ፍታሃ ብሄር ዝምልከት

ብፍታሃብሄር ንዝቐርብ ክርክር እቲ ዛዕባ ብውሳነ ዕልባት ክሳብ ዝረክብ ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ግዝያዊ ናይ እግድ ትእዛዝ ከመሓላልፍ ይኽእል። ነቲ እግድ ጢሒሱ ኣብቲ ሓደ ወገን ጉድኣት እንተኣብፂሑ ነቲ ዘብፅሖ ጉድኣት ካሕሳ ብመጠን እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ክኸፍል ይግበር።

ንማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ምድፋር

ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ኣብ መጋባእያ እናሃለወ ተግባር ምፍርራሕ ዝፈፀመ ወይ ነቲ ቤት ፍርዲ ዳይና ዝደፈረ፣ ዝተፃረፈ ወይ ንተግባር መጋባእያ ዝሃወኸ ሰብ ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ቆፀሮ ከይሃበ ዝርዝር ኩነታት ብምምዝጋብ ክሳብ ብር 100 ብዝበፅሕ መቕፃእቲ ክቐፅዕ ይኽእል።

ካብ ዳይነት ምልዓል

ዝኾነ ዳይና ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ብቑዕ ምኽንያት ሃልዩዎ ነቲ ዋኒን ከይሪኦ ንቤት ፍርዲ ባዕሉ እንትሓትትን ካብቶም ተኻታዕቲ ብሓዲኦም ወይ ብኽልቲኦም ተኻታዕቲ ነቲ ዋኒን ከይሪኦ ተቓውሞ እንትቐርበሉን ካብቲ መጋባእያ ክለዓል ኣለዎ። ካብዚ ብተወሳኺ ካብቶም ተኸራኸርቲ ወገናት ምስ ሓዲኦም ብስጋ ይኹን ብመውስቦ ክሳብ ሳልሳይ ብርኪ ዝበፅሕ ዝምድና እንትህልዎ፣ ካብቶም ተኸራኸርቲ ወገናት ምስ ሓዲኦም ወይ ክልቲኦም ፅልኢ እንትህልዎ ወይ ድማ ክትዕ ዝተልዓለሉ ዋኒን ኣቐዲሙ ብዳይነት ወይ ብዕርቂ ዝርኣዮ እንተኾይኑ ኣብቲ መጋባኣያ ክቐርብ የብሉን።

ተቓውሞ ዝቐረበሉ ዳይና ነቲ ተቓውሞ ተቐቢሉ ካብ ዳይነት ብባዕሉ ክለዓል ይኽእል። ብፍቓዱ እንተዘይተላዒሉ እቶም ክልተ ዳያኑ ምሰ ሓደ ተጠባባቒ ኮይኖም ነቲ ተቓውሞ መሪሚሮም ይግባኣኒ ዘይብሉ ውሳነ ክህብሉ ይግበር። በዚ ምኽንያት ዳይና ካብ መጋባኣያ ኣብ ዝለዓለሉ ግዘ ካብቶም ተተካእቲ ዳያኑ ነቲ ተቓውሞ ዝቐረበሉ ዳይና ተኪኡ ይስየም።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010