እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925724
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3129
2784
12627
4892207
68306
89679
4925724

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:48

መሰረተ ሓሳባት ስርዓት ኣተሓሕዛ ሒሳብ

here we go
selam new

ካልኣይ ክፋል

በጀት ዝምደብ ልምዓታዊ ስራሕቲ ብምስላጥ ድኽነት ንምቕናስን ቐፃልነት ዘለዎ ዕብየት ንምርግጋፅን እዩ። ዝተፈቐደ በጀት ናይ ምርካብ መሰል ዘለዎ ኣካል ማእኸል ሓላፍነት በዓል በጀት ትካል ተባሂሉ ይፅዋዕ። ንሓደ ቤት ዕዮ ዝፀደቐ ጠቕላላ በጀት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳራዊ ቁፅፅሩ ንዝርከቡ ፕሮጀክትታትን ስራሕ ክፍልታትን እዩ ዝምደብ። ብተወሳኺ፣ “ዝፀደቐ በጀት” ማለት ብስራሕ ክፍሊ ወይ ከዓ ብፕሮጀክት፣ ብወፃኢ ሒሳብ መደብ፣ ዓይነት በጀትን ብፍልፍል ፋይናንስን ዝርዝር ዝተፈቐደ በጀት እዩ። “ዝተስተኻኸለ በጀት” ማለት ድማ ብምኽንያት በጀት ዝውውርን ተወሳኺ በጀትን ናብ ዝተፈቐደ በጀት ዝግበር ምውሳኽን ምቕናስን ሓዊሱ ዝተስተኻኸለ እዩ። ኣብ ዙርያ እዚ ግንዛበ ንምፍጣር ብምዕላም እንታይነት ምፍቃድ በጀት፣ ቀንዲ ክፋላት በጀት፣ ምዝገባ ግቡእ ዝተኣተወሎም ሒሳባትን ወፃኢታትን ከይዲ ምፅዳቕ፣ ኣተሓሕዛ ግቡእ ዝተኣተወሉ ሒሳብ ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ብምልዓል ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ኣቕሪብና ነይርና። ናይዚ መቐፀልታ ድማ ከም ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ።

ሰነዳትን መዛግብትን ሒሳብ

ዑደት ኣተሓሕዛ ሒሳብ፣ ካብ ናይ ከተማ ምምሕዳራት መዓልታዊ ስራሕቲ ዝተፈጠሩ ኢኮኖሚያዊ ልውውጣት ንምሓዝ ተባሂሎም ካብ ዝዳለዉ መበገሲ ሰነዳት ይጅምር። ብመበገሲ ሰነዳት ካብ ዝተሓዙ ኢኮኖሚያዊ ልውውጣት ቀፂሉ፣ ኣብ ሒሳብ መዝገብ ዝምዝገቡ ኩሎም ኢኮኖሚያዊ ልውውጣት በቲ ስርዓት ኣተሓሕዛ ሒሳብ መረዳእታ ፋይናንስ ንኽዳለወሎም ናብ ሓፈሻውን ንኡስ ቦኽራታትን ክሰፍሩ ይግበር። እዚ ድማ ኢኮኖሚያዊ ልውውጣት፣ መአዘዚታት፣ መዛግብትን ቦኽራታትን ብምጥቃም ከመይ ከምዝተሓዙ፣ ዝምዝገቡን ዝሰፍሩን ብዝርዝር የርእየና። ሓዱሽ ስርዓት ኣተሓሕዛ ሒሳብ መአዘዚ ቅብሊት፣ መአዘዚ ክፍሊታትን መአዘዚ ምዝገባ ሒሳብን ዝብሃሉ ሰለስተ ዓይነታት መበገሲ ሰነዳት ኣለዉዎ። ኩሎም መአዘዚታት ነናይ ባዕሎም ረብሓ ክህልዎም ዝተቐረፁ እዮም። ሕድሕድ ዓይነት መአዘዚ ዝተፈላለዩ ልውውጣት ኢኮኖሚ ንምሓዝ ዘኽእሉ ረብሓታት ኣለዉዎ።

ኣድላይነት መአዘዚ ቅብሊት

ምንቅስቓስ ኣታዊ ጥረ ገንዘብ ብሰለስተ ኩነታት ከጋጥም ይኽእል። እቲ ሓደ፣ ብመልክዕ ጥረ ገንዘብን “ቼክ”ን ኣታዊ እንትኸውን ካልኣይ ድማ ገንዘብ ኣብ ባንኪ ኣታዊ እንትግበርን ብባንኪ መአዘዚ ጥረ ገንዘብ ኣታዊ ክረጋገፅ እንተሎን ዘጋጥም እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ገንዘብ ብዝውውር ናብ ባንኪ ኣታዊ እንትግበርን ብባንኪ መረጋገፂ ሰነድ ክረጋገፅ እንተሎን እዩ። ቀንዲ ረብሓን ኣድላይነትን መአዘዚ ቅብሊት ድማ መአዘዚ ኣታዊ ኣብ ግልጋሎት ዝውዕል ጥረ ገንዘብ ወይ ቼክ ቅብሊት፣ ገንዘብ ብቀጥታ ናብ ባንኪ ኣታዊ ምዃኑን ብባንኪ ዝውውር ምትሕልላፉን ንምርግጋፅ እዩ። ብተወሳኺ ምንቅስቓስ መአዘዚ ኣታዊ ሒሳብ ናብ ሒሳብ መዝገብ ንምምዝጋብ ከም መበገሲ ሰነድ ኾይኑ የገልግል።

ኣተሓሕዛ፣ ኣበታትናን ኣመላልኣን መአዘዚ ቅብሊት

ኣብ ዝኾነ መንግስታዊ ቤት ዕዮ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ሒሳብ መአዘዚ ኣታዊ ይሕዙ። ብተወሳኺ ኣብ ሓደ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት ጥረ ገንዘብ ንኽእክቡ ዝተመደቡ ሰራሕተኛታት መአዘዚ ኣታዊ ክሕዙ ግድን እዩ። መአዘዚ ኣታዊ ብሰለስተ ቕዳሕ ተዳልዩ ይከፋፈል። ዋንኡ ንገንዘብ ከፋሊ ገንዘብ ከምዝኸፈለ ንምርግጋፅ ወይ ንምፍላጥ ይወሃብ። ካልኣይ ቕዳሕ ንሰራሕተኛ ሒሳብ ዝወሃብ እንትኸውን ሳልሳይ ቕዳሕ ድማ ኣብቲ ጥራዝ ይቕመጥ።

ዝተኣከበ ገንዘብ ኣብ ካዝና ወይ ኣብ ባንኪ ክቕመጥ ኣለዎ። እቲ ገንዘብ ናብ ባንኪ ዝኣተወ እንተኾይኑ ናይ ኣታዊ ኣተኣኻኽባ ሰራሕተኛ ሒሳብ ድምር መአዘዚ ቅብሊት ምስ ገንዘብ ቆፀራ ብምትዕራቕ መአዘዚ ቅብሊት ይህብ። ይኹን እምበር እቲ ገንዘብ ናብ ካዝና ዝኣተወ እንተኾይኑ ዋና ተሓዚ ገንዘብ ድምር መአዘዚ ቅብሊት ምስ ገንዘብ ቆፀራ ብምትዕራቕ መአዘዚ ቅብሊት ይህብ። መአዘዚ ቅብሊት ምስ ገንዘብ ቆፀራ እናተዓረቐ ስለዝኸይድ ቁፅሪ ኣብ ሒሳብ መዝገብ ዝሰፍሩ ምዝገባታት ይንክዩን ፃዕቒ ስራሕ ምዝገባ ይቕንስን። ናይ መአዘዚ ቅብሊታት ተኸታተልቲ ቁፅርታት ኣብ መጥመሪ መአዘዚ ቅብሊት ክምዝገቡ ኣለዎም። እዚኦም ኣብ ዝምዝገብሉ እዋን ናይ ክልቲኦም መጠን ገንዘብ ማዕረ ምዃኑ ንምርግጋፅ ናይ መአዘዚ ቅብሊታት ድምር ገንዘብ ምስ ኣብ መጥመሪ መአዘዚ ዝሰፈረ ድምር ገንዘብ በቢ ናይ ኣታዊ ሒሳብ መደቦም ክመሳኸሩ ይግባእ።

ሕድሕድ ዕለታዊ ገንዘብ፣ ኣካቢ ገንዘብ ዝኣከበሎም መአዘዚ ቅብሊታት ኣብ መጥመሪ መአዘዚ ቅብሊት በብኣታዊ መፍለዪ ቁፅሪ (ኮድ) ክጠምሮ ኣለዎ። ብመጥመሪ መአዘዚ ቅብሊት በብኣታዊ መፍለዪ ቁፅሪ ዝተጠመረ ድማ ምስ መአዘዚ ቅብሊታት ኣተሓሒዙ ንሰራሕተኛ ሒሳብ ይህብ። ተኸታተልቲ ቁፅርታት መአዘዚ ቅብሊት ኣብ መጥመሪ መአዘዚ ቅብሊት በብኣታዊ መፍለዪ ቁፅሪ ምስተመዝገቡ ናይ ክልቲኦም መጠን ገንዘብ ትኽክለኛነት ንምርግጋፅ ጠቕላላ ድምር መጥመሪ መአዘዚ ቅብሊት ምስ ጠቕላላ ኣብ መጥመሪ መአዘዚ ቅብሊት በብሒሳብ መፍለዪ ቁፅሪ ዘሎ ድምር ብኣታዊ ኣተኣኻኽባ ሰራሕተኛ ሒሳብ ይፍተሽ። ቅዳሕ መጥመሪ መአዘዚ ቅብሊት /ሞዴል - 64/ ምስ መጥመሪ መአዘዚ ቅብሊት በብሒሳብ መፍለዪ ቁፅሩ /ሞዴል - 16/ ተተሓሒዙ ኣብ ሒሳብ መዝገብ ንክምዝገብ ንጉጅለ ሒሳብ ይወሃብ። ኣብ መዝገብ ኢኮኖሚያዊ ልውውጣት ንምምዝጋብ መጥመሪ መአዘዚ ቅብሊት /ሞዴል 64/ ፍልፍል መረዳእታ ኮይኑ የገልግል።

መጥመሪ መአዘዚ ቅብሊት

መጥመሪ መአዘዚ ቅብሊት ኣብ ሒሳብ መዝገብ/መዝገብ ኢኮኖሚያዊ ልውውጥ/ ዝሰፍሩ ቁፅሪ መአዘዚታት ንምንካይ ዝጠቅም መጠቓለሊ ሰነድ እዩ። መጥመሪ መአዘዚ ቅብሊት በብኣታዊ መፍለዪ ቁፅሪ መስርሒ ወረቐት ኮይኑ ዕለታዊ ኣካቢ ገንዘብ ኣታዊ ዘዳልዎ መአዘዚ ቅብሊታት በብሒሳብ መፍለዪ ቁፅሩ ንምጥማር፣ ናይ ሒሳብ ትኽክለኛነት ንምርግጋፅን ስራሕቲ ምዝገባ ንምቅልጣፍን ዝጠቅም ሰነድ እዩ።

መአዘዚ ቅብሊት ጥረ ገንዘብ ስርዓቱ ዝሓለወ ናይ ባዕሉ ከይዲ ኣፈፃፅማን ኣመላልኣን ኣለዎ። መአዘዚ ቅብሊት ኣቐዲሙ ዝተውሃበ ተኸታታሊ ቁፅሪ ክህልዎ ይግባእ። ኣብዚ ክስትውዓል ዘለዎ ጉዳይ ተሓዚ ገንዘብ መአዘዚ ቅብሊት ኣብ ምድላው ምዝገባታት ሒሳብ ኣብ ምክያድ ግደ ክህልዎ የብሉን። ኣቐዲሙ ዝተውሃበ ተኸታታሊ ቁፅሪ ዘለዎም መአዘዚታት ምስ ጥረ ገንዘብ ርክብ ኣብ ዘይብሉ ሰራሕተኛ ብሓላፍነት ይዕቀቡ። ንተሓዚ ገንዘብ ዝወሃቡ መአዘዚ ቅብሊታት ክምዝገቡን ኣተኣኻኽባ እቶት ጉጅለታት ሒሳብ ክፈልጡዎምን ይግበር። ብተመሳሳሊ በዝሒ ዝወሃቡ ጥራዛት ኣብ ኢድ ተሓዚ ገንዘብ ትርፊ ከይህልዉ ብዝገብር ኣገባብ ይኸውን። ሓደሽቲ ጥራዛት እንትወሃቡ ዝተሰርሐሎም ክምለሱ፣ ዘይተሰርሐሎም ምዝገባ መአዘዚታት ድማ ብመኽዝን ሰራሕተኛ ክተሓዙ ኣለዎም። ከምኡ እውን ብመራሒ ጉጅለ ሒሳብ በብግዚኡ ቆፀራ ክግበር ይግባእ።

ኣብ መኽዝን ናይ ዝርከቡ መአዘዚ ጥራዛት ብተኸታታሊ ቁፅሮም ኣብ ከተማ ምምሕዳር ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ዝርከቡ ጥራዛት መአዘዚ ቅብሊት፣ ወፃኢ ዝተገበሩ ጥራዛት መአዘዚ ቅብሊት ብሽም ሰራሕተኛ፣ በዝሒ ጥራዝን ብተኸታታሊ ቁፅሮምን፣ ጥራዛት መአዘዚ ቅብሊት ሓላፍነት ንዘለዎ ሰራሕተኛ ጥራሕ ክወሃቡ ይግባእ። ክታም ተረካቢ ሰራሕተኛ መአዘዚ ጥራዝ፣ ክታም መረከቢ ሰራሕተኛ፣ መአዘዚ ጥራዝ ብስርዓት ክማልኡን ክተሓዙን ኣለዎም። ከምኡ እውን ብኣካል ዝግበር ስሩዕ ቁፅፅር ስራሕ ክህልው ይግባእ። ብተወሳኺ ኣብ ስራሕ ዘለዉን ኣብ መኽዝን ዝርከቡን ጥራዛት መአዘዚ ቅብሊት ምርግጋፅን ምትዕራቕን ወሳኒ እዩ።

ቁፅፅር ኣተኣኻኽባ ኣታዊታት

ኣብ መንግስታዊ ቤት ዕዮ ዝርከብ ሰራሕተኛ ሒሳብ መአዘዚ ቅብሊት እንተዳልው ተሓዚ ገንዘብ ድማ ገንዘብ ይቕበል። ተሓዚ ገንዘብ፣ ተቐበልቲ ገንዘብ ዝኣከብዎ ገንዘብ በብዕለቱ ናብ ባንኪ የእትዉ። ካብ ተገልገልቲ ዝመፀ “ቼክ” ብተቐበልቲ ገንዘብ (ተሓዝቲ ገንዘብ) ክሽረፍ የብሉን። ከምኡ እውን በብዕለቱ ዝእከብ ኣታዊ ክፍሊት ንምፍፃም ክውዕል የብሉን። ብተቐበልቲ ገንዘብ ዝተኣከበ ገንዘብ ምስ መአዘዚ ቅብሊትን ቅብሊት ባንክን ብሰራሕተኛ ሒሳብ ኣቢሉ ይተዓረቕ። እቲ ዝተኣከበ መጠን ገንዘብ ናብ ባንኪ ምእታዉን ኩሎም ኣታዊታት ዝተመዝገቡ ምዃኖምን ንምርግጋፅ ብሓላፊ ኣታዊታትን ተኣካቢ ሒሳብን በብዕለቱ ዝፍተሽ መዝገብ ጥረ ገንዘብ ብሕድሕድ ገንዘብ ተቐባሊ (ተሓዚ ገንዘብ) ክተሓዝ ኣለዎ። “ዝተሰረዘ” ዝብል ምልክት ዝተገበረሉ መአዘዚ ቅብሊት ብሓላፊ ኣታዊታትን ተኣከብቲ ሒሳብን ንዝግበር ምፅራይ ኣብ ጥራዝ ክተሓሓዙ ይግባእ። ከምኡ እውን ሒሳብ ባንኪ በብወርሑ ክተዓረቕ ግድን ይኸውን። መተዓረቒ ሒሳብ ባንኪ በብወርሑ ብሓላፊ ኣታዊታትን ተኣከብቲ ሒሳብን ይረጋገፅ።

ብኣጠቓላሊ ብብርኪ ሃገር ኮነ ክልል ፋይናንሳዊ ተሓታትነት ከጎልበቱ ዝኽእሉ ስራሕቲ እናተሰርሑ መፂኦም እዮም፤ ሐዚ እውን እናተሰርሑ ይርከቡ። ሃፍቲ ዝመሓደረሎም ኣዋጃት፣ ደንብታት፣ መምርሕታትን “ሪፎርም”ታትን ፋይናንስ ተኣታትዮም ተግባራዊ ምዃኖም ሓደ መርኣዪ እዩ። ኣብ ክሊ እዚኦም ይብዛሕ ይውሓድ በጀት ዝመሓደረሎም መስርሓት እውን ኣለዉ። ንኣብነት ሓዱሽ ስርዓት ኣተሓሕዛ ሒሳብ ምጥቃስ ይከኣል። ይኹን እምበር ኣመራርሓ፣ በዓል ሞያን ሕብረተሰብን ኣብዚ መስርሕ ምሉእ ግንዛብ ኣለዎም ክብሃል ኣይከኣልን። ብወገንና እውን ኣብ ዙርያ እዚ ዝሐሸ ግንዛበ ንምፍጣር ብምዕላም እንታይነት ሰነዳትን መዛግብትን ሒሳብ፣ መአዘዚ ቅብሊት፣ ቁፅፅር ኣተኣኻኽባ ኣታዊታት ዝብሉን ካልኦትን ነጥብታት ብምልዓል ዳህሲስና። ኣብ ዝቕፅል ሕታምና ድማ እንታይነት መዝገብ ኢኮኖምያዊ ልውውጥ፣ ቦኽራታትን በጀታዊ ወፃኢ ንኡስ ቦኽራን ክንድህስስ ኢና።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010