እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5051408
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1505
2909
30522
4998067
83602
110388
5051408

Your IP: 54.80.103.120
2018-04-20 07:03

ዝተመሓየሸ ኣዋጅ መንግስታዊ ዕደጋ

here we go
selam new

ራብዓይ ክፋል

መምርሒ ዕደጋ ኣቑሑትን ግልጋሎትን ቑፅሪ 04/2007 ዓ/ም፣ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ መፀዋዕታ ጨረታ እኹል በዝሒ ዘለዎም ተወዳደርቲ ኣብቲ ጨረታ ክሳተፉ ንምግባር ሰፊሕ ሽፋን ብዘለዎ ጋዜጣ፣ ሬድዮ ወይ ቴሌቭዥን እንተነኣሰ ሓደ ግዘ ክጋዋሕ ከም ዘለዎ ይድንግግ። ምልክታ ጨረታ ድማ ሓፂርን ዘየሻሚ መልእኽቲ ዘሕልፍን ክኸውን ይግባእ። ከምኡ እውን ሽምን ኣድራሻን መፀዋዕታ ጨረታ ዘቃልሐ ቤት ዕዮ፣ ብምሉእ ወይ ብኽፋል ነቲ ጨረታ ናይ ምስራዝ መሰል ዘለዎ ምዃኑ፣ ዓይነት ዝቐርብ ኣቕሓ፣ በዝሕን ርኽክብ ዝፍፀመሉ ቦታን ከካትት ግድን ይኸውን። ብተወሳኺ ኣብ ጨረታ ንምስታፍ ተጫረትቲ ከማልእዎ ዝግባእ ቅድመ ኩነት፣ ሰነድ ጨረታ ዝርከበሉ ወይ ዝሽየጠሉ ንፁር ቦታ ክገልፅ ኣለዎ። ሰነድ ጨረታ ዝሽየጠሉ ዕለትን ስዓትን፣ ሰነድ ጨረታ ንምዕዳግ ዝኽፈል ዋጋ፣ ሜላ ኣከፋፍላ፣ ዝቐርበሉ መወዳእታ መዓልትን ስዓትን ብዝርዝር ክቕመጡ ይግባእ ዝብሉን ካልኦትን ነጥብታት ኣብ ዝሓለፈ ትሕዝቶ ኣቕሪብና ነይርና። ናይዚ መቐፀልታ ድማ ከም ዝስዕብ ተዋዲዱ ቀሪቡ ኣሎ።

ጨረታ ክፍቲ ኮይኑ ዝፀንሐሉ ግዘ (ጨረታ ኣብ ኣየር ዝፀንሐሉ ግዘ) ምውሳን ኣብቲ መምርሒ ካብ ዝሰፈሩ ዓበይቲ ነጥብታት ሓደ እዩ። ቤት ዕዮ ሰነድ ጨረታ ኣብ ዘዳልወሉ እዋን መጫረቲ ሰነድ ወይ መወዳደሪ ሓሳብ ዝቐርበሉ ናይ መወዳእታ ዕለት እዞም ዝስዕቡ መሰረት ብምግባር ይውስን። ሕፁይ ተወዳዳራይ ፅሬት ዘለዎ መጫረቲ ሰነድ ንምድላው፣ መረዳእታ ንምትእኽኻብ፣ ንምትንታንን ኣብ ጨረታ ዘድሊ ሽርክና ንምምስራትን ካብ መፍረያይ ዝወሃብ ፍቓድ፣ ናይ ምፍራም ስልጣን መረጋገፅን ካልኦትን ንምውፃእ ዝወስዶ ግዘ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ። ከምኡ እውን ሕፁያት ተወዳደርቲ ሰነድ ጨረታ ንምርካብን ዝተዳለወ መጫረቲ ሰነድ ንምብፃሕን ዘድልዮም ግዘ ኣብ ግምት ከእትው ግድን ይኸውን። ብተወሳኺ ሕልኽላኽ ንዝኾኑ ዕደጋታት ቅድሚ ጨረታ ንዝግበር ዑደት ወይ ገምጋም ዘድልዮን ጨረታ ኣብ ኣየር ፀኒዑ ዝፀንሐሉን ግዘ ክውስኑ ይኽእሉ። ይኹን እምበር ንምሉእ ሕጋዊ ከለላኡ ኣብ መምርሒ ዕደጋ ዘፈር ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ቁፅሪ 3/2007፣ መምርሒ ዕደጋ ኣቑሑት ቁፅሪ 04/2007ን መምርሒ ዕደጋ ምትእስሳር ደ.ኣ.ን.ት ቁፅሪ 05/2008 ብዝተደንገገ መምርሒ መሰረት ክትግበር ይግባእ።

መምርሒ ዕደጋ ቁፅሪ 04/2007 ዓ/ም ዓንቀፅ 31 ከም ዘረድኦ፣ ሰነድ ጨረታ ቤት ዕዮ ከም ኣድላይነቱ ሰነድ ጨረታ ብነፃ ክወሃብ ወይ ሰነድ ጨረታ ንምድላው ካብ ዝወፀ ወፃኢ ብዝነኣሰ ወፃኢ ንተጫረትቲ ክወሃብ ክፈቅድ ይኽእል እዩ። እዚ ክኸውን ዝኽእል ድማ ኣብቲ ጨረታ እኹላት ተወዳደርቲ ዘይምህላዎም እንትእመን፣ ቤት ዕዮ ንምድላው ሰነድ ጨረታ ዝወፀ ወፃኢ ኣዝዩ ንእሽተይ ምዃኑ እንትኣምን ሰነድ ጨረታ ብዝነኣሰ ወፃኢ ንትጫረትቲ ክወሃቡ ክገብር ይኽእል። ከምኡ እውን ንምድላው ሰነድ ጨረታ ዝወፀ ወፃኢ ዝለዓለ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እቲ ወፃኢ ምሉእ ብምሉእ ተጫረትቲ ክሽፍንዎ እንተተገይሩ መሸጢ ዋጋ ሰነድ ጨረታ ዝለዓለ ስለዝኸውን እኹላት ተወዳደርቲ ኣይርከቡን ተባሂሉ እንትእመን ሰነድ ጨረታ ብዝነኣሰ ወፃኢ ክረኽቡ ከም ዘለዎም የቐምጥ። ካብኡ ሓሊፉ ከከም ኣድላይነቱ እናተርኣየ እቲ ሰነድ ብነፃ ንክወሃቡ ክፈቅድ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኣብ መምርሒ ዕደጋ ምትእስሳር ደ.ኣ.ን.ት ቁፅሪ 05/2007 ዓንቀፅ 15 ጉጅለታት ልምዓት ብግልፂ ጨረታ ክሳተፉ ብምዕዳም ሰነድ ጨረታ ወይ “ስፐስፊኬሽን” ብነፃ ክወሃቦም ከም ዘለዎ ተደንጊጉ ይርከብ።

ብተወሳኺ ጨረታ ካብ ዝወፀሉ ግዘ ጀሚሩ ክሳብ ዝዕፀው ኣብ ዘለዉ መዓልትታት ስራሕ ሰነድ ጨረታ ኣብ መፀዋዕታ ጨረታ ብመሰረት ዝተገለፀ ኣካይዳ ንሕፁያት ተወዳደርቲ ንመሸጣ ድልው ክኸውን ኣለዎ። ኣብ መምርሒ ዕደጋ ቁፅሪ 04/2007 ዓንቀፅ 31 ብመሰረት ዝተደንገገ ብዓለም ለኸ ግልፂ ጨረታ ንዝፍፀም ዕደጋ፣ ቤት ዕዮ ሰነድ ጨረታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ብምፅዓን ወይ ብምልቃቕ ተጫረትቲ ብነፃ ክወስዱ ክፈቅድ ይኽእል እዩ።  

እቲ ካልእ ኣብቲ መምርሒ ዝተኻተተ ጉዳይ፣ ኣቀራርባ ወካሊ መርኣያ ዝምልከት እዩ። ዝርዝር ድሌት መግለፂ ምድላው ዘይከኣል ኣብ ዝኾነሉ እዋን ወይ ካብ ዝተዳለወ ቴክኒክ ድሌት መግለፂ ብተወሳኺ እቲ ዕደጋ ብዝበለፀ ግልፂ ክኸውን ዝኽእል ወካሊ መርኣያ እንትቐርበሉ ምዃኑ እንትእመን ቤት ዕዮ ወካሊ መርኣያ ንከቕርብ ወይ ንክቐርበሉ ክእዝዝ ይኽእል። ስለዝኾነ ክንድ ዝተኽኣለ ተቐባልነት ዘለዎም ዓይነታት ወከልቲ መርኣያ ንምርኢት ከቕርብ ዝግባእ እንትኸውን ምስ ዝቐርቡ ካልኦት ወከልቲ መርኣያታት ተመሳሳሊ ፅሬት ዘለዎ ኣቕሓ ምቕራብ ከም ዝኽእሉ ተጫረትቲ ክፈልጡ ምግባር ኣገዳሲ ይኸውን። ሕፁያት ተወዳደርቲ ወካሊ መርኣያ ብግልፂ ኣብ ዝርእይሉ ቦታ ምቕማጡን ኣድላይ እንተኾይኑ ነቲ ወካሊ መርኣያ መብርሂ ዝህብ በዓል ሞያ ምምዳቡን ምርግጋፅ የድሊ። ቤት ዕዮ ንሕፁያት ተወዳደርቲ ንምርኢት ካብ ዘቕረቦ ወካሊ መርኣያ ብተወሳኺ ናይ ቴክኒክ ድሌት መግለፂ ዘዳለወ እንተኾይኑ ዘዳለዎ መግለፂ ክንዲ ዝከኣል ዝቐረበ ወካሊ መርኣያ ዝገልፅ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ዝቐረበ ወካሊ መርኣያ ካብ ዘለዎ ናይ ቴክኒክ ባህሪ ወፃእ ኣብ ዝተዳለወ ናይ ቴክኒክ መግለፂ ውሽጢ ክውስኽ ኣይግባእን።

ብመሰረት ዝተውሃቦም ቴክኒክ ድሌት መግለፂ ሕፁያት ተወዳደርቲ ወካሊ መርኣያ ንከቕርቡ ኣብ ዝእዘዝሉ እዋን ዝቐርብ በዝሒ ወካሊ መርኣያ፣ ዓይነት፣ ዝቐርበሉ ግዘን ኣካይዳን ሕፁያት ተወዳደርቲ ብግልፂ ክፈልጡ ግድን ይኸውን። ወካሊ መርኣያ ጨረታ ቅድሚ ምኽፋቱ ክበፅሕ ዝግባእ ኮይኑ ሕፁይ ተወዳዳራይ ኣብ እዋኑ ዝለኣኾ ወካሊ መርኣያ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ብዝኾነ ምኽንያት ኣብ ከይዲ ምጉዕዓዝ እንተደንጉዩ ቤት ዕዮ ኣፈፃፅማ ዕደጋ ኣይጎድእን ኢሉ እንትኣምን መቕረቢ እዋን ወካሊ መርኣያ ንተወሳኺ ግዘ ከናውሕ ይኽእል እዩ። ቤት ዕዮ ተጫረትቲ ዝተማልአ ወካሊ መርኣያ ብኣካል ምቕራብ ዘይኽእሉ እንተኾይኖምን ዘይኽእልሉ ምኽንያት ቅቡል እንትግበርን ወካሊ መርኣያ ብፎቶ ግራፍ ወይ ዝተረኸበ ናይቲ ወካሊ መርኣያ ክፋል ክቐርበሉ ክፈቅድ ይኽእል። ይኹን እምበር ብኸምዚ መልክዕ ተፈፃሚ ምግባር ዝከኣል ኣብ መንጐ ሕፁያት ተወዳደርቲ ኣፈላላይ ዘይፈጥር ምዃኑ እንትረጋገፅ ይኸውን። ቤት ዕዮ ዝቐረበሉ ወካሊ መርኣያ ብጥንቃቐ ናይ ምሓዝን ምፍታሽን ሓላፍነት ኣለዎ። ኮይኑ ግና ተጫራታይ ዘቕረቦ ወካሊ መርኣያ ኣብ ዝግምገመሉ እዋን ብናይ ባዕሉ ተፈጥሮኣዊ ባህርያት እንትጠፍእ ወይ እንትስበር ካሕሳ ኣይኽፈሎን። ወካሊ መርኣያ ድሕሪ ገምጋም ጨረታ ንተጫረትቲ ዝምለስ ኮይኑ ተጫረትቲ ዘቕረብዎ ወካሊ መርኣያ ውፅኢት ካብ ዝተገለፀሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ወርሒ እንተዘይወሲዶም ብውርሲ ንመንግስቲ ኣታዊ ይግበር።

ቤት ዕዮ መጫረቲ ዋጋ ፀኒዑ ዝፀንሐሉ ግዘ ብጥንቃቐ ብምውሳን ኣብ ውሽጢ ሰነድ ጨረታ ብንፁር ከመላኽት ኣለዎ። ጨረታ ወይ መጫረቲ ዋጋ ፀኒዑ ክፀንሕ ዝግብኦ ከም ዓይነትን መጠንን እቲ ዕደጋ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ፣ ግዘ ንምውሳን ቤት ዕዮ እዞም ዝስዕቡ ኣብ ግምት ከእትው ይግባእ። ንሳቶም እውን ከም ሕልኽልኽነትን ዓይነትን ናይቲ ዕደጋ ገምጋም ጨረታ ንምክያድ ክወስዶ ዝኽእል ግዘ፣ ኣብ ጨረታ ክሳተፉ ዝኽእሉ በዝሒ ሕፁያት ተወዳደርቲ፣ ቤት ዕዮ ተመሳሳሊ ገምጋም ንምክያድ ዝነበሮ ተሞክሮን ኩነታት ምልውዋጥ ዋጋን ኣቑሑትን ኣብ ግምት ከእትው ግድን ይኸውን።

ብተወሳኺ ዋጋ ፀኒዑ ዝፀንሐሉ ግዘ ዝውሰን ጨረታ ንምኽፋት፣ መጫረትቲ ሰነዳት ንምግምጋምን ሰዓራይ ንምፍላይን፣ ጨረታ ንምፅዳቕ፣ ቅሬታ እንተቐሪቡ ንምትእንጋድ፣ ውፅኢት ንምግላፅን ምስ ሰዓራይ ውዕሊ ንምእሳርን ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ። ዋጋ ፀኒዑ ዝፀንሐሉ ግዘ ክመሓየሽ ዝኽእል ፍሉይ ኩነታት ምህላዉ ቤት ዕዮ እንተዘይኣሚንሉ ጨረታ ካብ ዝተኸፈተሉ ዕለት ጀሚሩ ንጨረታ ውሽጢ ዓዲ 60 መዓልቲ፣ ንዓለም ለኸ ድማ ካብ 90 መዓልቲ ክበልፅ የብሉን። ቤት ዕዮ ከይዲ ጨረታ ዋጋ ፀኒዑ ኣብ ውሽጢ ዝፀንሐሉ ግዘ ከጠቓልልን ምስ ዝሰዓረ መቕረባይ ውዕሊ ክኣስርን ኣለዎ። ይኹን እምበር ካብ ዓቕሚ ቤት ዕዮ ንላዕሊ ብዝኾነ ምኽንያት ከይዲ ዕደጋ ከይተጠቓለለ ዋጋ ፀኒዑ ዝፀንሐሉ ግዘ ዘብቅዕ ምዃኑ ቤት ዕዮ ኣብ ዝተገንዘበሉ ተወዳደርቲ መጫረትቲ ዋግኦም ፀኒዑ ዝፀንሐሉ ግዘ ንተወሰኽቲ መዓልትታት ከናውሕሉ ብፅሑፍ ክሓትት ይኽእል እዩ።

ኣብዚ ክስመረሉ ዝግባእ ተጫረትቲ ብዝኾነ ምኽንያት ንዝቐረበሎም ሕቶ ንምንዋሕ ዋጋ ጨረታ ከይተቐበሉ እንተተሪፎም ዘትሓዝዎ መኽበሪ ጨረታ ከይተወረሰ ካብ ጨረታ ክወፁ ይግበር። ሕቶ መናውሒ መጫረቲ ዋጋ ፀኒዑ ዝፀንሐሉ ግዘ ዝተቐበለ ነብሲ ወከፍ ተጫራታይ ምቕባሉ ብፅሑፍ ክገልፅ ኣለዎ። ብተመሳሳሊ ዘትሓዞ መኽበሪ ጨረታ ምስ ጨረታ ፀኒዑ ዝፀንሐሉ ግዘ ሓቢሩ ንክመሓየሽ ክግበር ወይ ሓዱሽ መኽበሪ ጨረታ ከቕርብ ኣለዎ።

ብመሰረት እዚ ካብ ግልጋሎት ምኽሪ ወፃእ ቤት ዕዮ ንግልፂ ጨረታን ውሱን ጨረታን ኣብ ዝጥቀመሉ ግዘ ኣብ ውሽጢ ሰነድ ጨረታ ንሕድሕድ ዕደጋ ዝሕተት መኽበሪ ጨረታ ብግልፂ ክውስንን ከመላኽትን ኣለዎ። ይኹን እምበር ንግልጋሎት ምኽሪ እውን ቤት ዕዮ መኽበሪ ጨረታ ንክቐርበሉ እንትኣምን መኽበሪ ጨረታ ምሕታት ይኽእል እዩ። መኽበሪ ጨረታ ብጥረ ገንዘብ ወይ ብባንኪ ዝተረጋገፀ መአዘዚ ክፍሊት “ቼክ”፣ ውሕስና ባንኪ ወይ ብባንኪ ዝተረጋገፀ “ሌተርኦፍ ክሬዲት” ክኸውን ይኽእል። ተጫረትቲ ወፃኢ ሃገር ዘቕርብዎ ውሕስና ጨረታ ካብ ኢትዮጵያ ወፃእ ብዘለዉ ባንክታት ዝተውሃበ ውሕስና ጨረታ እንተደኣ ኮይኑ ብባንኪ ውሽጢ ዓዲ መረጋገፂ ዝረኸበን ኣብ ኩነታት ዘይተመስረተን ክኸውን ኣለዎ። ቤት ዕዮ ኣብ መምርሒ ካብ ዝተቐመጡ መማረፅታት ወፃእ ብናይ ባዕሉ ድልየት ብሓደ ዓይነት ጥራሕ መኽበሪ ጨረታ ክሓትት ኣይግባእን። ኣብዚ ክንርድኦ ዝግባእ፣ ዕድል እናፀበበ ብዝኸደ ቁፅሪ በዝሒ ተጫረትቲ ክቕንስ ስለዝገብር ጥንቃቐ ክግበረሉ ይግባእ፡፡

ካብቲ ዘቕረብናዮ ሓበሬታ ምርዳእ ከምዝከኣል መንግስታዊ ዕደጋ ንብረት ዝፍፀመሉ ናይ ባዕሉ ንፁር ዝኾነ ኣዋጅ፣ ደንቢ፣ መምርሕን “ሪፎርም”ን ኣለዎ። ብመሰረት እዚ ካብ ምድላው ዓመታዊ ትልሚ ዕደጋ ጀሚሩ ክሳብ ይዕበ ይንኣስ ተዓዲጉ ኣብ ግልጋሎት ዝውዕል ንብረት ከመይ ክመሓደር ከም ዘለዎ ግልፂ ዝኾነ ስርዓት ኣፈፃፅማን ኣተሓሕዛን ተቐሚጥሉ እዩ። ናይዚ ውፅኢት ድማ መንግስታዊ ዕደጋ ብመሰረት መምርሕን ኣሰራርሓን ፋይናንስ ብምፍፃም ንብረት መንግስቲ ነቲ ዝተሓሰበሉ ዕላማ ምውዓል ዝጀመረሉ ኩነታት ኣሎ። ይኹን እምበር ሐዚ እውን ብሸለልትነት፣ ምንኣስ ዓቕምን ካልኦትን ስርዓት ጨረታ ምጥሓስ፣ ንብረት ካብ መምርሒ ወፃእ እንትዕደግን ፎቖዶ ፀሓይን ንፋስን እንትድርበን ይርአ ኣሎ። ካብዚ ወድዓዊ ሓቂ ብምብጋስ ዝሐሸ ግንዛበ ንምፍጣር ብምዕላም ጨረታ ኣብ ኣየር (ፈነወ) ዝፀንሐሉ ግዘ፣ መሸጣ ሰነድ ጨረታ፣ ኣቀራርባ ወካሊ መርኣያን ካልኦትን ኣቕሪብና። ኣብ ዝቕፅል ድማ ኣከፋፍታ ጨረታ፣ ምውድዳርን ምግምጋምን ጨረታ፣ ጨረታ ምፅዳቕን ሰዓራይ ምግላፅን ዝምልከት ክንርእይ ኢና።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010