ዝለዓለ እቶት እትእክብ ብሕታዊት ወረዳ

here we go
selam new

                      ድልዱል ሰራዊት ዝፈጠረ ብቑዕ ኣመራርሓ

ቅድሚ 2007 ዓ/ም መብዛሕትኡ ኣመራርሓ ወረዳን ከተማን “ዋና ግንባር” ኢሉ ትኹረት ሂቡ ብፍሉይ ዝዓመሉ ዝነበረ ንሕርሻ፣ ትምህርትን ጥዕናን እዩ። ከም ኣመራርሓ ናብ መፍረያይነት ሕርሻ እንትወፍር ንእገሪ መንገዱ ብዛዕባ ትምህርትን ጥዕናን  ንፅሬት ኮነ ተሳትፎ ትምህርቲ ንምርግጋፅ እንትወፍር ድማ ንሕርሻን ጥዕናን፣ ናብ ስራሕቲ ጥዕና እንትወፍር ድማ ንትምህርትን ሕርሻን ልሙድ ዕለታዊ ተግባር ኣብ ዝነበረሉ እዋን መደባት ልምዓት እቶት ግን በቲ ሰራሕተኛ ልምዓት እቶት ጥራሕ ዝውገን እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ኮነ ሎሚ መንግስቲ ክልልና ንሕድሕድ ሴክተር ወረዳታት መሳለጢ መደባት በጀት እንትምድብ ግና ሴክተር ልምዓት እቶት ብዝእክበኦ ግብሪ ንክሽፈን ኣብ ግምት ብምእታው ይሽንሸን እዩ ነይሩ። ኣብዚ እተን ወረዳታት ክእክበኦ ዝግባእ እቶት እንተይኣከባ እንትተርፋ ግና ካብ በጀተን ካብ ዝተቖረፀን ወረዳታት ሓንቲ ወረዳ ቆላ ተምቤን እያ።

ወረዳ ቆላ ተምቤን ኣብ 2006 ዓ/ም “12 ሚልዮን ክትእክቢ እናተገበአኪ 10 ሚልዮን እቶት ኣኪብኪ” ተባሂላ ክልተ ሚልዮን ካብ በጀታ ምቑራፁ ዝፍለጥ እዩ። ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ስጉምቲ ክውሰድ ምኽኣሉ ድማ ክልል ነቲ ኣመራርሓ እታ ወረዳ ይኹን ሰራሕተኛ ልምዓት እቶት ናብ ህልኽን ሕራነን እዩ ኣእትይዎ። ገንዘብ እንድሕር ዘይተኣኪቡ ስራሕቲ እቶም ዋና ግምባራት ልምዓት ዝበሃሉ ትርጉም ከምዘይብሎም፣ መንገዲ፣ ማይ፣ መብራህቲ ዝኣመሰሉ ነገራት ሕልሚ ከም ዝኾኑ በሪሁሎም።በጀት እንድሕር ዘየልዩ ይትረፍ እቶም መሰረተ ልምዓታት ንፅድቂ ኢሉ ዘገልግል ሰራሕተኛ ስለዘየለ እቲ ግልጋሎታት እውን ናብ ፀገም ከም ዝወድቕ ተገንዚቦም፡፡

ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት እታ ወረዳ ኣብ 2006 ዓ/ም 90 ምኢታዊ ብርኪ “ሐ” ከፋሊ ግብሪ 50 ብር መዓልታዊ መሸጣ እንትተፅንዕ “ኣብ ስራሕ ዘየላ ቤት ፅሕፈት” ተባሂላ ተወቒሳ ነይራ እያ።እቲ ምንታይ “90 ምኢታዊ ነጋዳይ ትሕቲ 50 ብር መዓልታዊ መሸጣ ኣለዎ” ማለት 90 ምኢታዊ ነጋዳይ ካብ ትርፊ ንግዲ ግብሪ ኣይኸፍልን ማለት እዩ።እዚ ከምዚ እናሃለወ ካብቶም 10 ምኢታዊ ነጋዶ እውን “ግብሪ በዚሑና” ኢሎም ዝጠርዑ 13 ነጋዶ ነይሮም እዮም። ፀገም እታ ወረዳ ኣብ ነጋዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ግብሪ መሬት እውን ዝደኸመ ኣፈፃፅማ እዩ ነይሩ። ካብ 3102 ሄክታር ተሓራሳይ መሬት እታ ወረዳ ሓደ ነጥቢ ሰለስተ ሚልዮን ብር ግብሪ መሬት ክእከብ እናተገበኦ ኣብቲ ዓመት 600 ሽሕ ብር ጥራሕ እዩ ዝእከብ ነይሩ፡፡

መንግስቲ ኣብ 2006 ዓ/ም ብምኽንያት ድኹም ኣፈፃፅማ ስርሖም ክልተ ሚልዮን ብር ካብ በጀቶም ምስ ቆረፀሎም ግን ከም ወረዳ ዘሎ ኣመራርሓን ሰራሕተኛን እዩ ተበራቢሩ። ድሕሪ እዚ ኣብ 2007 ዓ/ም ሰራሕተኛታት ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ቆላ ተምቤን ካብቲ ዘጋጠምዎ ዓብይ ድኽመት ንኽወፁ ኣብ ኣረዲእኻ ምስራሕ፣ ኩለ መዳይ ሰራሕተኛ ምውናን፣ ውፋይነት ሰራሕተኛን ዝኣመሰሉ ድኽመታቶም ብዕምቆት ገምጊሞም ናብ ስራሕ ዝወፍርሉ ኩነታት ተፈጢሩ። ካብኡ ንደሓር ድማ ኣመራርሓን ሰራሕተኛን እታ ወረዳ ደጋፊኦም ኮይኑ ኣብ ጎኖም ተሰሊፉ። ብፍላይ እቲ ወረዳ ዝደልዮ ፅፉፍ ግልጋሎት፣ ጥንኩርን ግቡኡ ዝፍፅምን ማሕበራት መናእሰይ፣ ደቂ ኣንስተዮን ሓረስቶትን ከም ቤት ፅሕፈት መሪሕ ኮይኖም ምስ ወደቡ ከምኡ እውን ክፍሊታት ብእዋኑ እናኸፈሉ ምስ ከዱ ትኹረት እቲ ኣመራርሓ ክስሕቡ ክኢሎም። ቀፂሎም ከዓ መዳርግቲ ኣካላት ኩሎም ኣብ መደባት ልምዓት እቶት ሰብ ውራይ ኮይኖም ከሰርሑ ጀሚሮም። “ሕድሕድ መደብ ዝዕወት ኣብ ኣረኣእያ ለውጢ እንትምዝገብ እዩ” ዝብል ኣምር ተኸቲሎም ክሳብ ሓረስታይ ዘሊቖም ክረዳድኡ ፈቲኖም። ነጋዳይ ይኹን ሓረስታይ ዝኸፍሎ ዘሎ ግብሪ ኣብ ምንታይ ከም ዝውዕል እውን ተረዳዲኦም።

ኣብ ግብሪ መሬት ዝነበረ ሓጓፍ ንምዕባስ ተመክሮታት ካልኦት ወረዳታት እንትፍትሹ ድማ ኣብቲ እዋን ኣብ ወረዳ ኦፍላ እንትርከብ ሓንቲ ጣብያ ዘለዋ መጠን ተሓራሲ መሬት ብጉጅለ ልምዓት ኣፅፊፉ ኣብ ውሽጢ 20 መዓልቲ ከመይ ከም ትእክብ ካብ ጋዜጣ ወይን ዓምዲ ልምዓት እቶት ኣንቢቦም ኣገባብ ኣተኣኻኽባ ግብሪ ብዝምለከት ተመኩሮ ቀሲሞም። ነዛ ተመክሮ ናብ ዓርሶም ወሲዶም ናብ ጉጅለታት ልምዓት እንተውርድዋ ድማ ኣብ ጣብያታት መረረ፣ መንጅን ገፅኪ ምለስለይን ተግባራዊ ብምዃኑ ኣብ 2007 ዓ/ም ካብ ግብሪ መሬት 900 ሽሕ ብር ክእክቡ ክኢሎም እዮም። ሰራሕተኛታት እታ ቤት ፅሕፈት ካብቲ ለውጢ ተበጊሶም ተመክሮ እዘን ሰለስተ ጣብያታት ናብ 27 ጣብያታት እንተጋፍሑ እቲ ብሉፅ ኣፈፃፅማ ኣብ 2008 ዓ/ም ናብ ትሸዓተ ጣብያታት ክዓቢ ክኢሉ እዩ።

ብፍላይ ድማ ጉዳይ ግብሪ መሬት  ምምሕዳር መሬት እታ ወረዳ በዓል ዋና ኮይኑ ክሳብ ጉጅለታት ልምዓት እናወረደ ብዝግባእ ምስ መርሖ ኣብቲ ዓመት ሓደ ነጥቢ ሓደ ሚልዮን ብር ክእከብ ኽኢሉ እዩ። ነተን ፅቡቕ ኣፈፃፅማ ዘለወን ጣብያታት ሶላር መብራህቲ፣ ነቶም ሞዴላት ኣከብቲ ግብርን ኣመራርሓን ድማ ጫማን ክሹፉን እንትሽለሙ ኣመራርሓ ጣብያታት ናብ ንሕንሕ ብምእታው ኣብ 2009 ዓ.ም ሞዴል ጣብያታት ናብ 20 ስለዝዓበየ ኩለን ክሽለማ ክኢለን እየን። እቲ ዝእከብ ግብሪ መሬት እውን ናብ ሓደ ነጥቢ ክልተ ሚልዮን ዝዓበየ ኮይኑ ኣብ 2010 ዓ/ም ብምሉእነት ሓደ ነጥቢ ሰለስተ ሚልዮን ብር ንምእካብ ትልሚ ተታሒዙ ይስራሕ ከምዘሎ ሓላፊት እታ ቤት ፅሕፈት ወ/ሮ ስንዳዮ ኣበበ ካብ ዝሃበኦ ሓበሬታ ምርዳእ ተኻኢሉ፡፡

ወረዳ ቆላ ተምቤን ኣብ ሮያሊቲ (ሑፃ፣ እምኒ፣ ፀፀር ወዘተ) ዘለዋ ምንቅስቓስ እውን መርኣያ ኩለን ኣብያተ ዕዮ ልምዓት እቶት ወረዳታት ክልልና እያ። ንሱ እውን መብዛሕትአን ወረዳታት ካብ 2008/9 ዓ/ም ጀሚረን ናብ ስርዓት ንምእታው እንትፍትና ንሳ ግን ካብ 2007 ዓ/ም ኣትሒዛ እያ ፀንቂቓ ናብ ምእካብ ኣትያ። እዚ እውን እቶም ነዚ ስርዓት ንምትካል ኣካሎም ዝገበሩ ነባራት ተጋደልቲ ኣብ ምንጋስ ስርዓት ግብሪ ብፅሒቶም ንክዋፅኡን ንዕኦም እውን ቀዋሚ እቶት ፈጢርካ ንምትብባዕ ቀዳምነት ተዋሂቡ ኬላታት ዝቆፃፀርሉ ስርዓት ተፈጢሩ። ብምዃኑ እውን እቶም ነባራት ተጋደልቲ ምምሕዳር እታ ወረዳ ክብሪ ሂቡ ዘሸከሞም ሓላፍነት ብኣግባቡ ብምውፀኦም ኣብ ሓደ ጣብያ ዝተጀመረ ኬላ መፈተሺ ሎሚ ኣብ ሓሙሽተ ጣብያታት ተስፋሕፊሑ ኣሎ። በዚ ድማ 25 ነባራት ተጋደልቲ ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓደ ነጥቢ ሓደ ሚልዮን ብር ዝእከበሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ።

ካብዚ ብምብጋስ እውን ኣብዚ በጀት ዓመት ሓደ ነጥቢ ሓሙሽተ ሚልዮን ብር ካብ ሮያሊቲ ንምእካብ ተሊሞም ኣለው። እቲ ካሊእ ተመክሮ ወረዳ ቆላ ተምቤን ዘይሕጋውያን ኣካላት ሮያሊቲ ከጎዓዕዙ እንትርከቡ ኣብ ካልኦት ወረዳታት ብመምርሒ መሰረት 5000 ብር ይቕፅዑ። ኣብታ ወረዳ ግን ፍልይ ብዝበለ መልክዑ እቲ ሑፃ ይኹን እምኒ ከምተን ካልኦት ወረዳታት ካብ ዝውረስ ዋጋ እቲ ሑፃ እውን ደሚሮም ብምኽፋል ነቲ ሑፃ ሒዞም ዝኸድሉ ዕድል ይፈጥረሎም። ስለዝኾነ ሓደ ሑፃ ፅዒኑ ዝተረኸበ በዓል መኪና ፓድ እንድሕር ዘይብሉ 6800 ብር ከም ዝቕፃዕ እዮም መተሓባበሪ ኣወሳስናን ክትትልን እታ ወረዳ ኣይተ ኣሰፋ ኣስገዶም ዘረድኡ። እዚ ድማ ኣብ ካልኦት ወረዳታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክንቀሳቐስ ዝተረኸበ ሮያሊቲ ናብ ማእኸል ወረዳ ተጎዓዒዙ እንትቕመጥ ክሳብ ዝጫረት ዝባኽን ብዙሕ እዩ። ስለዚ እቲ ስራሕ ወረዳ ቆላ ተምቤን ነዚ ዘወግድ ፍሉይ ተመክሮ ብምዃኑ ካልኦተን እውን ከተኣታትወኦ ዝግባእ ብሉፅ ስራሕ እዩ፡፡

ምንቅስቓስ ልምዓት እቶት ወረዳ ቆላ ተምቤን ኩለ መዳይ እዩ ዘብልዎ ንጥፈታት ኣለውዎ። ሕድሕድ ነገር ኣብ ምርድዳእ ዝተመስረተን  እቶም መዳርግቲ ኣካላት ማለት እውን፣ ቤት ምኽሪ ዘርፊ ማሕበራት፣ ነጋዶን ሓረስቶትን ሰብ ዋና ገይሩ ዝንቀሳቀስ ብምዃኑ መርኣያ ኩለን ወረዳታት እዩ። እቲ ምንታይ ካልኦት ወረዳታት ሰራሕተኛታት ልምዓት እቶት ሰብ ውራይ ኮይኖም መድረኻት እንትመርሑ ኣብ ወረዳ ቆላ ተምቤን ግን እቶም መድረኻት ኣብ ግብሪ መሬት እንትኾን መሬት ምምሕዳር ኣብ ነጋዶ ድማ ቤት ምኽሪ ዘርፊ ማሕበራት እዮም ዝመርሕዎን ዝከታተለዎን። ንኣብነት መድረኽ ነጋዶ ብቤት ምኽሪ ዘርፊ ማሕበራት ክምራሕ ብምኽኣሉ ንዝለዓል ሕቶ መለስቲ እቶም ዘርፊ ማሕበራት ስለዝኾኑ ብፍላይ ድማ ንሳቶም እንትምልሱ ውሽጦም ስለዝፋለጡ ዘዕግብ መልሲ ንምሃብ ከምዝተኽኣለ እየን ወ/ሮ ስንዳዮ ዝገልፃ፡፡

ካብዚ ሓሊፉ ሕድሕድ ሰራሕተኛ እታ ቤት ፅሕፈት ብክላስተር ተመዲቡ መዓልታዊ መፅናዕቲ እንተካይድ ኣብ ነጋዳይ ቅርታ ንከይለዓል ብትሕትና እዩ ዝሓትት። ብፍላይ ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ዘርፊ ስራሕ ዝህሉ ምንቅስቓስ ንግዲ ብጥንቃቐ ኣፅኒዑ ኣብ ሕድሕድ ዘርፊ ስራሕ እውን ኣጃሚሉ ዘይኮነስ “ልዑል ማእኸላይን ትሑትን ብርኪ ምንቅስቓስ ንግዲ” ኢሉ እዩ እናፈለየ ዝፅብፀብ። እቲ ዝካየድ መዓልታዊ መፅናዕቲ ብስርርዕ ነጋዶ ጉጅለታት ልምዓት ስለዝዕጀብ እውን ካብ 2007 ዓ/ም ጀሚሩ ንተኸታተልቲ ሰለስተ ዓመት ኣብታ ወረዳ ቅርታ ነጋዶ ናብ ባዶ ክወርድ ገይሮም እዮም።

ካብ 2007 ዓ/ም ኣትሒዞም ቅርታ ነጋዶ ናብ ባዶ ዘውረድሉ ዋና ምኽንያት ምስቲ ነጋዳይ እኹል ምርድዳእ ስለዝግበር እምበር ትሑት ግብሪ ስለዝውሰኖ ኣይኮነን። ናይዚ መርኣዩ እውን ትሕቲ 50 ብር መዓልታዊ መሸጣ ዝተተመነሎም ነጋዶ እታ ወረዳ 10 ምኢታዊ ጥራሕ እዮም። እዚ ኣብ ሓድ ሓደ ወረዳታት ልዕሊ 40 ምኢታዊ ነጋዳይ ትሕቲ 50 ብር መዓልታዊ መሸጣ ተተሚንሉ እውን ዘንፀርፅር ከምዝነበረ እናረኣና መፂእና ኢና። እቲ ነጋዳይ ልዑል ምንቅስቓስ ንግዲ ስለዘለዎ ከይንብሎ እውን ወረዳ ቆላ ተምቤን ካብተን ትሑት ምንቅስቓስ ንግዲ ዘለወን ወረዳታት ክልልና ሓንቲ እያ። እቲ ምንታይ ምምሕዳር እታ ወረዳ ኣብ ከተማ ዓብዩ ዓዲ ዝተመሰረተ ስለዝኾነ እቲ ብብርኪ ወረዳ ዘሎ ሰራሕተኛ መንግስቲ ካብ ክራይ ገዛ ጀሚሩ መነባብሮኡ ንምምራሕ ዘውፀኦ ገንዘብ ንነጋዶ ከተማ ዓብዩ ዓዲ እዩ ዘጠናኽር።

ከምኡ እውን ብብርኪ ወረዳ ኣብ ዝካየዱ መድረኻት ካብ ሕድሕድ ጣብያ ዝመፅእ ተሳታፋይ ዘውፅኦ ገንዘብ እውን ንነጋዳይ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ዘጠናኽር ብምዃኑ ነጋዳይ እታ ወረዳ እንኮ ዓሚሉ እቲ ኣብ ጣብያታት ዝነብር ሰራሕተኛ መንግስትን እቲ ሓረስታይን እዩ። እዚ ፀገም ኣብተን ቤት ፅሕፈተን ኣብ ናይ ባዕለን ከተማ ዘይኮናስ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዝመስረታ ከምኒ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም፣ እንዳመኾኒ፣ ላዕላይ ማይጨው ዝኣመሰላ ወረዳታት ዝረአ እዩ። እዚ ኮይኑ እናሃለወ ግን ካብተን ኣብ ናይ ባዕለን ከተማ ዝተጣየሻ ቤት ፅሕፈት ዘለወን ከምኒ ጉለመኻዳ፣ ጣንቋ ኣበርገለ ዝኣመሰላ ወረዳታት ዝሓሸ ተመን ግብሪ ኣለዋ። ከምኡ ስለዝኾነ እውን እዩ መብዛሕቲአን ወረዳታት ዝእክበኦ እቶት ንዝምደበለን በጀት ዝህልዎ ሽፋን ከባቢ 20 ምኢታዊ እንትሽፍን ወረዳ ቆላ ተምቤን ግን ዝነኣድ ኣፈፃፅማ ኣለዋ ንብል ዘለና። እዚ እውን ኣብ 2008 ዓ/ም 28 ነጥቢ 7 ምኢታዊ ኣብ 2009 ዓ/ም ድማ 32 ምኢታዊ ክትሽፍን ኣኽኢልዋ እዩ፡፡

ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ቆላ ተምቤን ኣብ 2006 ዓ/ም ካብ ዝነበረ 10 ነጥቢ 16 ሚልዮን ብር እቶት ኣብ 2009 ዓ/ም ብልዕሊ ሰለስተ ዕፅፊ ናብ 32 ነጥቢ 96 ሚልዮን ብር ክተዕቢ ክኢላ እያ። እዚ ድማ ኣብታ ቤት ፅሕፈት ብዝተፈጠረ ቁመና ሰራዊት ምዃኑ ምርዳእ የድሊ። ካሊእ ዝገርም ነጥቢ ከምዚ ዝበለ ዝላ እንትተመዝግብ ኣብ ነጋዶ ቅርታ ዝበሃል ዘየለ ምዃኑ እዩ። ቅርታ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ዝኾነ ይኹን ወረዳ ብዝበልፅ ኣብ ዝሓፀረ መዓልቲ ግብሪ ክትእክብ ምኽኣላ እዩ። እዚ እውን ኣብ 2007 ዓ/ም ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ እንትትዛዝም ኣብ 2008 ዓ/ም ድማ ናብ ሸሞንተ መዓልቲ ወሪዱ እዩ። ነዚ ተመክሮ ብምውሳድ ኣብ 2009 ዓ/ም ኣብ ዝኾነ ይኹን ወረዳ ዘይተሓልመ ኣብ ሓደ መዓልቲ ግብሪ ብምእካብ ዕለት ክልተ ሓምለ ምኽፋል ግብሪ ብስሩዕ ብምዕፃው ኣመራርሓን ሰራሕተኛን እታ ወረዳ ናብ ካሊእ መደቦም ክወፍሩ ምችው ባይታ ፈጢሩ፡፡

ካልኦት ወረዳታት ኣብ 10 መዓልቲ ምኽፋል ግብሪ ክዛዝማ ሓሲበን ብምንቅስቓሰን በቲ ከፋሊ ግብሪ “ግዜ እናሃለወና ካብ መምርሒ ወፃኢ ተዳፍኡና ኣለኹም” እናበለ ቅርታታት እንትለዓለን ወረዳ ቆላ ተምቤን ግን ብዘይ ምንም ቅርታ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክትውግን ዝኸኣለት ኣብ ምርድዳእ ዝተመስረተ ኣፈፃፅማ ስለዘለዋ እዩ። እቲ ምንታይ ኣብ ሓደ መዓልቲ ግብሪ ክነኽፍል ኢላ እንትትልም ኣመራርሓ እታ ወረዳ፣ ቤት ምኽሪ ዘርፊ ማሐበራት ብድምር እቲ ነጋዳይ ኣብ ሓደ መዓልቲ ግብሪ ንክኸፍል ወሲኑ እዩ ኣትዩዎ። እዚ ንምዕዋት እውን ሕድሕድ ነጋዳይ ካብ ሰናይ ሓጋዩ ብሙሉእነት ንግብሪ ዝኾን ገንዘብ ፈልዩ እናዓቖረ ክፀንሕ ክኢሉ እዩ። ኣብ ምርድዳእ ዝተመስረተ ምንቅስቓስ ክሳብ ክንደየናይ መዐወታይ ከምዝኾነ ካብ ወረዳ ቆላ ተምቤን እንመሃሮ ኮይኑ እታ ወረዳ ነቲ ድምር ንኡድ ምንቅስቓሳ ድማ ቅርታ ኣወጊዳ ዝለዓለ እቶት እትእክብ ብሕታዊት ወረዳ ኢልናያ ኣለና፡፡


alena ember where do we