እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193267
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
720
3331
20630
5145598
97325
128136
5193267

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:13

ልግሳ ዘይነፅፍ መሬት

here we go
selam new

ኣባላት ማሕበር ስምረት ነዳድን ኮንስትራክሽንን

ኣብዚ ሐዚ እዋን ምስፍሕፋሕ በረኻነት፣ ፍግረ መሬትን ድርቅን ዓበይቲ ስግኣታት ዓለም ኮይኖም ኣለዉ። እቲ ዝበዝሕ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዓለምና ኣብ መሬት እዩ ዝርከብ። እዚ ማለት ኣብ ልዕሊ እቲ መሰረት ኩሉ ነገር ዝኾነ ፀጋ ሓደጋ ይወርድ ኣሎ ማለት እዩ። ብሰንኪ ውሑጅን ድርቅን ልሙዕነት መሬት እናተጓሕጐሐ እንትኸይድ በረኻነት ይስፋሕፋሕ። በረኻነት እናተስፋሕፈሐ ከይዱ ማለት ድማ ኣግራብ ኣይህልዉን። ኣግራብ እንተዘይሃልዮም ዝናብ ክዘንብ ኣይኽእልን። ብኡ ልክዕ ደቂ ሰባት ሓዊሱ ህይወት ዘለዎም እንስሳትን እፅዋትን ህልውነኦም የብቅዕ።

ክልልና ትግራይ እውን ካብዚ ሓደጋ እዚ ነፃ ኣይኮነትን። እኳ ደኣስ ንሓያሎ ዓመታት ብድርቅን ኩናትን እናተሃሰየት ስለዝመፀት ክሳብ እዚ ቀረባ እዋን ዝነበሩዋ ኣግራባት እናበረሱ ልሙዕነት መሬት እናተመናመነ ዝመፀሉ ኩነታት ነይሩ። እቶም ክሳብ 1983 ዓ/ም ዝነበሩ ጨቆንቲ ስርዓታት ንምክንኻንን ሓለዋን ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝሃብዎ ትኹረት ዳርጋ ኣይነበረን ክበሃል ይከኣል። የግዳስ ኮነ ኢሎም እናብረስዎ እዮም መፂኦም። ብፍላይ ኣምባገነናዊ ስርዓት ደርግ “ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር” ዝብል መዕነዋይ ጭርሖ ብምውፃእ ኩሉ በጀትን ሓይሊ ሰብን እዛ ሃገር ኣብ ክንዲ ናብ ልምዓት ናብ ዓውደ ኲናት ብምምዳብ ንመዕነዋይ ዕላማ እናተንቀሳቐሰ መፂኡ። ስለዚ ምክንኻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ይኹን ካልኦት ልምዓታዊ ምንቅስቓስ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተረሰዐሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ድሕሪ ምድምሳስ ስርዓት ደርግ ግና እቲ ናብ ኩናት ጥራሕ ዝውዕል ዝነበረ ሓይሊ ሰብን በጀትን ናብ ልምዓት ክውዕል ጀሚሩ። ብሰንኪ ኩናትን ተደጋጋሚ ድርቅን ንዘበናት እናበረሰ ዝመፀ ሃፍቲ ተፈጥሮ ትኹረት ተዋሂቡዎ። ሕብረተሰብ ኣብ ምክንኻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ዘለዎ ግንዛበ ንክዓቢ ብምግባር ብወፈራ ምስራሕ ተጀሚሩ። መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት እውን ተዋዲዶም ኣብ ክንክንን ሓለዋን ሃፍቲ ተፈጥሮ ምርብራብ ጀሚሮም።

ካብቶም ኣብ ክልልና ኣብ ምክንኻንን ሓለዋን ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝነጥፉ ዘለዉ ዘይመንግስታዊ ትካላት ማረት ሓንቲ እያ። ማረት ኣብ ምሉእ ትግራይ እናሳለጠቶም ካብዘለዉ ልምዓታዊ ምንቅስቓሳት ምክንኻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ሓደ እዩ። እምበኣርከስ ማረት ኣብ ወረዳ ወርዒ ለኸ ኣብዚ ዘፈር እትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ዝምልከት ኢና ክንድህስስ።

ማረት ጐቦታት፣ እምባታትን ሽንጥሮታትን ብምግዳብ ናብ ቁጠባዊ ረብሓ እናቐየረት ካብ ትርከበሎም ከባብታት ሓደ ኣብ ማእኸላይ ዞባ ትግራይ ወረዳ ወርዒ ለኸ እትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ተጠቃሲ እዩ። ኣብታ ወረዳ እናሰርሐቶም ካብ ዝርከቡ ልምዓታዊ ስራሕቲ ጥሙር ሕርሻ ሓደ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ምክንኻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ቀንዲ ትኹረት ብምግባር ተረባሕነት ሕብረተሰብ ምርግጋፅ እዩ። ካብተን ማረት ኣብ ወረዳ ወርዒለኸ ኣብ ጥሙር ሕርሻ ተዋፊራ ትንቀሳቐሰለን ቦታታት ጣብያ ዕዳጋ ሓሙስ ሓንቲ እያ። ኣብ ጣብያ ዕዳጋ ሓሙስ እትርከብ ቁሸት “ዓዲ ብግዲ” መልክኣ ምድራዊ ኣቀማምጣኣ ኣፃድፍን ጐቦታትን ስለዝበዝሖ ተሓራሳይ መሬት እቲ ከባቢ ፀቢብ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ብሰንኪ ሓያል ውሑጅ እቲ መፍረያይ ዝኾነ ልሙዕ ሓመድ ተጓሕጒሑ ስለዝተወሰደ እቲ ተሓራሳይ ዝበሃል ግራት እውን ዝህቦ ምህርቲ ውሑድ እዩ። ስለዚ ነበርቲ እታ ጣብያ ብሕታዊ ፍልፍል እቶቶም ዝኾነት ግራቶም ካብ እዋን ናብ እዋን እትህቦ ምህርቲ እናነከየት ብምምፅኣ መነባብሮኦም ኣብ ድኽነት ዝጠሓለ ነይሩ። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ በዝሒ ህዝቢ እናወሰኸ ብምምፅኡ ነበርቲ እታ ቁሸት ሓደጋ እናንፀላለዎም መፂኡ።

ነዚ ዝተረደአት ማሕበር ረድኤት ትግራይ (ማረት) ነዚ ዘንፀላለወ ሓደጋ ንምፍታሕ ኣብ 2005 ዓ/ም ሃፍቲ ተፈጥሮ ናይ ምሕዋይ ወፍሪ ሓደ ኢላ ጀሚራ። ክኢላ ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ማረት ጨንፈር ወርዒ ለኸ ኣይተ ሓየሎም ታደሰ ከምዘረድኡዎ፣ ሕብረተሰብ እታ ቁሸት ብምልዕዓል ኣብ ግድምታት፣ እምባታትን ሽንጥሮታትን ብምዕራድ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ተኻይዶም እዮም። ሕብረተሰብ እታ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ድርቅን ፍግረ መሬትን እናበረሰት ዝመፀት ቁሸቱ ዳግም ንምሕዋይ ጭዃሮን ባዴላን ሒዙ ናብ እምባታትን ኩርባታትን ተጠምጢሙ ምስራሕ ናይ ኩሉሻዕ ስራሑ ኮይኑ ተተሓሒዝዎ። ኣብዚ ስራሕ ሕብረተሰብ ከባቢኡ ንምሕዋይ ካብ ዝነበሮ ድልየት ተላዒሉ ፀሓይን ቁርን እንተይበለ ብውፍይነት ሰሪሑ። ማረት እውን ንዋታዊ፣ ቴክኒካውን ገንዘባውን ሓገዛት ብምግባር ዝለዓለ ርብርብ ገይራ። ሕብረተሰብን ማረትን ኢድን ጓንትን ኮይኖም ኣብ ምሕዋይ ከባቢኦም ስለዝተረባረቡ ድማ ልዕሊ 178 ሄክታር መሬት ጣብያ ዕዳጋ ሓሙስ ለሚዑ። ጐቦታት ብዝተዋደደ ቅልፅም ሕብረተሰብ እናተኹዓቱ ናብ ኣናእሽተይ ግራውቲ (ቤንች ቴሬስ) ተለዊጦም። ኣብ እዋን ክረምቲ ጥብ ዝበለት ማይ እናተሓንበበት ብሰንኪ ውሑጅ ፍግረ መሬት የጋጥሞም ዝነበሩ ጐቦታት ድሒኖም። በብዓመቱ ብሰንኪ ዘጋጥም ሓደጋ ውሑጅ ቀስ ብቐስ ልሙዕ ሓመድ ዝግብሩ ዝነበሩ ጎቦታት ዕረፍቲ ብምርካብ ካብታ ቑሸት ከይወፁ ማይን ሓመድን ተሰማሚዖም ምንባር ጀሚሮም።

ነበርቲ ቁሸት ዓዲ ዝግዲ ረሃፆም ኣንጠብጢቦም ኣብ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ጥራሕ ኣይኮኑን ዝሰርሑ። ነቲ ዘልምዑዎ ካብ ስዲ ጋህፂ ይሕልዉዎ። ሓረስታይ እንስሳቱ ኣሲሩ ንክቕልብ ስልጠና ስለዝተውሃቦን ብኣተሓሳስባ እውን ስለዝተቐበሎን ናብቲ ዝተኸለለ ቦታ ተወር ዝብላ እንስሳ የለዋን። እቲ ዝተኸለለን ዝለመዐን ከባቢ ሳዕሪ ስለዘብቆለ ሓረስቶት ዓፂዶም ማዕረ ብምክፋል እንስሰኦም እናቐለቡ ይርከቡ። ብተወሳኺ ማረት ምስ ምምሕዳር ጣብያ ዕዳጋ ሓሙስ ብምትሕብባር ነቶም ብስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ዝለምዑ ጎቦታትን ሽንጥሮታትን ንሕብረተሰብ ምክፍፋል ጀሚራ። ፈለማ እቶም ኣብ 2005 ዓ/ም ዝለምዑ ከባብታት ስራሕን መሬትን ንዘይነበሮም “ስምረት ነዳድን ኮንስትራክሽንን” ብዝብል ብማሕበር ዝተወደቡ 40 መናእሰይ ተዓዲሉ። ኣባላት እታ ማሕበር ብጉልበት ሕብረተሰብ ካብ ጐቦነት ናብ ተሓራሳይነት (ቤንች ቴሬስ) ዝተቐየረ መሬት ተዓዲሎም ተጠቀምቲ ይኾኑ ኣለዉ። በዚ ድማ ሕብረተሰብ ደኺሙኒ እንከይበለ ዝሰርሐ ሃፍቲ ተፈጥሮ ከባቢኡ ካብ ምዕቃብ ሓሊፉ ዝወለዶም ደቁ ዕድል ስራሕ ንክረኽቡ ገይሩ። ማረት እውን ነዛ ማሕበር ብምውዳብ ቀላሚጦስ ንክተኽሉ ኣማኺራቶም። ማረት ሃፍቲ ተፈጥሮ እታ ወረዳ ንምሕላው ካብ ዘጣየሸተን ዓሰርተ ክልተ ጣብያ ፈልሲ ብነፃ እናወሰዱ እቲ ዝተውሃቦም ጐቦ ምሉእ ብሙሉእ ብተኽሊ ቀለሚጦስ ሸፊኖምዎ። እዞም መናእሰይ ብወገኖም ነቲ ቀላሚጦስ ዝሕልውሉን ዘልምዕሉን ሕገ-ደንቢ ብምውፃእ ዳርጋ ምሉእ ብሙሉእ ክፀድቕ ገይሮምዎ። ሓለውቲ እቲ ገረብ እውን ተቆፂሮም ኣለዉ። ሳላ ግቡእ ክንክን ዝተገበረሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቶም ኣብ ቁሸት ዓዲ ብግዲ ንዓይኒ ረኣያይ መሰከፍን ሓንቲ ተኽሊ ዘይነበሮምን ጋህፃፃት ጐቦታት ሓጋይ ምስ ክረምቲ ሓምለዎትን መብሃግትን ንምዃን በቒዖም።

ኣቦ ወንበር እታ ማሕበር ቀሺ ሃይላይ ተኽለብርሃን ከምዝብልዎ፣ ስፍሓት እቲ መሬት 30 ሄክታር እንትኸውን ሕድሕድ ኣባል 900 ቀላሚጦስ ይበፅሖ። እቶም መናእሰይ ተሰማሚዖም ስለ ዝሰርሑ እቲ ዝተውሃቦም መላጥ መሬት ናብ ገረብ ለዊጦምዎ ኣለዉ። ኣብ 2005 ዓ/ም ዝተተኸለ ቀላሚጦስ ብተስፋን ብትዕግስትን ተኸናኺኖም ሳላ ዘዕበይዎ ኣብ 2010 ዓ/ም ፍረ ፃምኦም ምርካብ ጀሚሮም ኣለዉ። እናቖረፁ ንሓንቲ ቀላሚጦስ ብብር 108 ሒሳብ እናሸጡ ይርከቡ። ኣብዚ ሐዚ እዋን እታ ማሕበር ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ብር ከውፅኡ ዝኽእሉ ዝባፅሑ ቀላሚጦስ ኣለዋ። ስለዚ ምሉእ ብምሉእ ቆሪፆም እንተሸይጦምዎ ሕድሕዶም 25 ሽሕ ብር ክረኽቡ እዮም። ቀሺ ሃይላይ “እዚ ቀላሚጦስ እንትርፊ ሓለዋ ድሕሪ ሐዚ ከምቲ ቅድም እንትብል ዝግበረሉ ዝነበረ ክንክን ኣየድልዮን። ምስተቆረፀ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ስለ ዝባፅሕ ድሕሪ ሐዚ ዘድሊ ሓለዋ ብምግባር እናቆረፅካ ምሻጥ እዩ” ይብሉ። ይኹን እምበር እታ ማሕበር ብከቢድ ፃዕሪ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዋላ እኳ እንተበፀሐት ፀገም ዕዳጋ ኣጋጢምዋ ኣሎ። ምትእስሳር ዕዳጋ ስለዘይተገበረላ እቶም ዝባፅሑ መብዛሕትኦም ቀላሚጦሳት እንተይተቆረፁ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ። ክሳብ ሐዚ ማረት ጥራሕ መተባብዒ ነቶም መናእሰይ ኢላ ዝተወሰኑ ቀላሚጦሳት ዓዲጋቶም ኣላ። እዚ ግና ዘላቒ መፍትሒ ኣይከውንን። ዝምልከቶም ኣካላት ዕዳጋ ከተኣላልሹ ባዕሎም እውን ተወዳደርቲ ኮይኖም ጠለብ ዕዳጋ ክረኽቡ ክሰርሑ ኣለዎም።

እዛ ማሕበር ብዝገበረቶ ምንቅስቓስ ቀልቢ ኣብታ ጣብያ ናይ ዝርከቡ መናእሰይ ክትስሓብ ክኢላ እያ። ቅድሚ ሐዚ ትኹረት ዘይግበረሎም ጎቦታት ለሚዖም ኣብ ረብሓ እንትውዕሉ ብምርኣይ ካልኦት መናእሰይ እውን ተለዓዒሎም። ማረት እውን ብስራሕቲ እታ ማሕበር ስለዝዓገበት ዝለዓለ ሓገዝ ንምግባር ተለዓዒላ ኣብታ ቁሸት ዝርከብ ጐቦ ዳርጋ ምሉእ ብምሉእ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣካይዳትሉ እያ። እቶም ጐቦታት ናብ ኣናእሽተይ ግራውቲ እናተለወጡ ንመናእሰይ ይዕደሉ ኣለዉ። ብድምር ክልተ ማሕበራት ተወዲበን ኣብ ተኸላ ቀላሚጦስ ተዋፊረን እናሰርሓ ይርከባ። ጎቦታት ቁሸት ዓዲ ብግዲ ብቀላሚጦስ ተሸፊኑ። ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብታ ቁሸት ንመናእሰይ ዘይተዓደለት መሬት ከምዘየላ ኣብ ወረዳ ወርዒ ለኸ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ክኢላ ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝኾኑ ኣይተ ሓየሎም ታደሰ የረድኡ። እሞበኣር ጎቦታት ቁሸት ዓዲ ብግዲ ብምልማዕ ሃፍቲ ምኽዕባት ተጀሚሩ ኣሎ። እዚ ብሉፅ ተሞክሮ ቀልቢ ኣብ ጎረቤት ናይ ዝርከባ ቁሸታት እውን ስሒቡ ኣሎ። “ቤንች ቴሬስ” ይሰርሐልና” እናበላ ናብ ማረት ሕቶ ዘቕርባ ቁሸታት ተበራኺተን ኣለዋ። ማረት እውን እወንታዊ መልሲ እናሃበት ትርከብ።

ማረት ኣብ ወረዳ ወርዒ ለኸ ኣብ ትሕቲ ጥሙር ሕርሻ እናሰርሐቶም ካብ ዘለዉ ስራሕቲ ሓዲኡ ሓለዋን ክንክንን ተፈጥሮኣዊ ኣግራብ እዩ። ኣብታ ወረዳ ብርክት ዝበሉ ባዕሎም ዝቦቖሉ ከም በዓል ሞሞና፣ ጨዓ፣ ሰራው፣ ጋባ፣ ዓውሒን ካልኦት ተፈጥሮኣዊ ኦማትን ከይቁረፁ ጥቡቕ ክትትልን ቁፅፅርን ትገብር ኣላ። እዚ ስራሕ ፈለማ ዘንጒ ኣብ ዝተብሃለት ጣብያ እዩ ተጀሚሩ። ማረት ካብ 2000 ዓ.ም ጀሚራ ንሓረስቶት እታ ጣብያ ሰፋሕቲ ስልጠናታት እናሃበት መፂኣ። ሓረስቶት ብኣተሓሳስባ ምቑራፅኦም ከም ድሑር ባህሊ እናገበርዎ መፂኦም። ኣሽንኳይዶ ናይ ሓባር ኣግራብ ኣብ ድሕሪ ገዝኦም ዘለዉ ናይ ባዕሎም ኦማት እውን እንተኾነ ንምሕላው ተሰማሚዖም። ክቆርፁ እንተደልዮም እውን ናብቲ ኦም ደይቦም ላዕላይ ላዕላዩ ምጥጣፍ እምበር ካብ ታሕቲ ክቆርፁ ኣይፍቀደሎምን። ምኽንያቱ ነቲ ሕገ ደምቢ ባዕሎም ዘፅደቕዎ እዩ።

ኣብ ጣብያ ዘንጒ ኦም ሞሞና ብበዝሒ ይርከብ። ሞሞና ካብ ካልኦት ኦማት ብዝበለፀ ንሓረስታይ ብዙሕ ረብሓ ይህብ። በቲ ሓደ ወገን ኣብ እዋን ሓጋይ ቆፅሊ ኣውፂኡ ኣብ እዋን ክረምቲ እዩ ዝረግፍ። ኣብ እዋን ክረምቲ ቆፅሊ ስለዘይህልዎ ኣብ እግሩ ንዝዝርኡ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዝራእቲ ፀሓይ ብርሃን ኣይኽልሎምን። በቲ ካልእ ወገን እቲ ኣብ እዋን ክረምቲ ዘርግፎ ቆፅሊ ዝለዓለ ትሕዝቶ ንጥረ ነገር “ዩርያ” ስለዘለዎ ከም ድኹዒ ኮይኑ እዩ ዘገልግል። ስለዚ ተኽሊ ሞሞና ኣብ ዝርከቦም ግራውቲ “ዳፕ” ዝተብሃለ ዘመናዊ ድኹዒ እምበር “ዩርያ” ከምዘይጥቀሙ ኣይተ ሓየሎም የረድኡ። ስለዚ ሓረስቶት ጣብያ ዘንጒ ረብሓታት ኦም ሞሞና ብደንቢ ስለዝተረድኦም “ኣቦ ገባር” ዝብል ናይ ክብሪ ሽም ኣውፂኦምሉ ኣለዉ።

ስለዝኾነ ድማ ኦም መሞና ከይበርስ ዝለዓለ ምንቅስቓስ ስለዝተገበረ ልዕሊ 600 ሄክታር ብተኽሊ ሞሞና ተሸፊኑ ኣሎ። ካልኦት ጐረባብቲ ጣብያታት እውን እቲ ተሞክሮ ብምውሳድ ተኽሊ ሞሞናን ካልኦት ተፈጥሮኣዊ ኦማትን አናተኸናኸና ይርከባ። ንኣብነት ኣብታ ወረዳ ኣብ ጣብያ ዕዳጋ ሓሙስ ትርከብ ቁሸት ዕዳጋ ሓሙስ ካብ ጣብያ ዘንጒ ተሞክሮ ብምውሳድ 420 ሄክታር ኣብ ዝሽፍን መሬት ዝርከቡ ተፈጥሮኣዊ ኣግራባት ከይንክኡ እናተሓለዉ ይርከቡ። ነዚ ዝሕልዉ ዋርድያታት እውን ተቖፂሮም ኣለዉ።

ኣብ ቁሸት ዕዳጋ ሓሙስ ሓላዊ ገረብ ኣይተ ሃይላይ ገ/ፃዲቕ ከምዝብልዎ፣ ብኣተሓባባርነትን ስልጠናን ማረት ኣብ ምክንኻን ተፈጥሮኣዊ ኣግራባት ዝግበር ዘሎ ርብርብ ለውጢ የምፅእ ከምዘሎ ይገልፁ። ብማረት ብዝወሃብ ስልጠና፣ ግንዛበ ሕብረተሰብ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ መፂኡ እዩ። እዚ ማለት ግና ሓልሓሊፎም ፀገም ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት የለዉን ማለት ኣይኮነን። ኦም ቆሪፆም ዝተረኸቡ ሰባት ናብ ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ አንትውሰዱ እኹልን መምሀራይን ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ እውን ፀገማት ከም ዘለዉ የረድኡ።

ብድምር ማረት ብሰንኪ ሰብ ሰራሕን ተፈጥሮኣውን ሓደጋታት ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮኣዊ ሃፍትታት ትግራይ ይበፅሕ ዝነበረ ሓደጋ ንምንካይ ብውፉይነት፣ ቆራፅነትን ሓልዮትን ኣብ ባይታ ወሪዳ እናተረባረበት ትርከብ። ኣብ ማእኸላይ ዞባ ትግራይ ኣብ ትርከብ ወረዳ ወርዒ ለኸ ኣብዚ ዘፈር እናሰርሐቶም ብዘላ ስራሕ መነባብሮ ሕብረተሰብ ምምሕያሽ ጀሚሩ ኣሎ። መሬት ዘይትህቦ ነገር የለን እሞ እንተፅዒርና ልግሳ ኣይነፅፍን። ካልእ ተሪፉ ሽንጥሮታትን ጎቦታትን ብምልማዕ ኣብ ረብሓ ሕብረተሰብ ከምዝውዕል እቲ ዝቐረበ ተሞክሮ መረጋገፂ እዩ። መሬት እቲ ዝለዓለ ተፈጥሮ ሃፍቲ ደቂ ሰባት ስለዝኾነ ብኣግባቡ እንተተጠቒምናሉ ዝሒቕካ ዘይውዳእ ሃፍቲ እዩ ዘለዋ እሞ ማረት በዚ መዳይ እትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ኣጠናኺራ ክትቕፅለሉ ይግባእ።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010