እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925691
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3096
2784
12594
4892207
68273
89679
4925691

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:45

ብዓቕሚ ዝተገልሁ ፀጋታት ውሻጠ

here we go
selam new

ካብ ተጠቀምቲ ፕሮግራም ምዕባይ ዓቕሚ መናእሰይ

ኣብ ከባቢኦም ብዙሓት ፀጋታት እናሃለዉ ዝሰርሕዎ ጠፊእዎም ሰንፍላል ዝብሉ መናእሰይ ፀጋታቶም ስለዘየስተውዕሎም ጥራሕ ኣይኮኑን። ብርግፅ ፀጋታቶም ዘየስተውዕሉ ወይ ድማ እናስተውዓሉ ዝህከዩን ናብ ካሊእ ዘመዓድዉን መናእሰይ ኣለዉ። ብተፃራሪ ድማ ፀጋታት ከባቢኦም ብዝግባእ ዝፈልጡን ኣብ ከባቢኦም ክሰርሑ ዝደልዩን ብተግባር እውን ዝሰርሑ መናእሰይ ብዙሓት እዮም። እዚ ኮይኑ እናሃለወ ኣብ ከባቢኦም ክሰርሑ ዝደልዩዎ ነገር እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ገና ዘይበርሀሎም ብዙሓት ኣለዉ። እዚ ማለት ኣብ ከባቢኻ ስራሕ ንምስራሕ ፀጋታትካ ምፍላጥን ድሌት ምምሕዳርን ጥራሕ እኹል ኣይኮነን። ንኣብነት ፍልጦ፣ ብልሓትን መበገሲ ካፒታልን ስለዘይብሎም ድሌት ስራሕ እናሃለዎምን ፀጋታቶም እናፈለጡን እናሃለዉ ስራሕ ንምጅማር ዝተፀገሙ መናእሰይ ብጭቡጥ ኣለዉ። ምኽንያቱ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ፀጋታት ንምጥቃም ብኸመይ ክትነጥፈሎም ምፍላጥ የድሊ፤ ምስ ዕዳጋ ብኸመይ ክትተኣሳሰር ከም ዘለካ እውን ምርዳእ ወሳኒ ስለዝኾነ እዩ። ኣብቶም ፀጋታት ተዋፊርካ ዕውት ከም እትኸውን እምነት ክሓድረካ እንተዘይኽኢሉ ግና ደፊርካ ክትኣትዎ ስለዘይትኽእል መዋፃኣይነቱ ክትርዳእን ክትኣምነሉን መፀገሚ ይኸውን። ናብ ስራሕ ዘእቱ ኣተሓሳስባ ምስሓዝካ ድማ ብዘይ መበገሲ ካፒታል ምንም ክትገብር ስለዘይትኽእል እንተስ ናትካ እንተስ ካብ ቤተሰብ ወይ ካብ መንግስቲ ተለቂሕኻ ወይ ድማ ካብ ገበርቲ ሰናይ ሓገዝ ረኺብካ ኮታስ ብኻልእ መማረፂ ይብዛሕ ይውሓድ መበገሲ ካፒታል ክትሕዝ ግድን እዩ።

ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ (ማረት) ነዚ ልዕል ኢሉ ዝተሓበረ ክፍተት መሰረት ገይራ ብ2007 ዓ/ም ሓደ ፕሮግራም ጀሚራ እያ። እቲ ፕሮግራም ኣብ ሰለስተ ወረዳታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝትግበር ዘሎ ኾይኑ ንሳተን እውን ወረዳታት ኦፍላ፣ እንዳመኾንን ራያ ኣላማጣን እየን። ንሕና ድማ እቲ ተሞክሮ ንኽሰፍሕን ብመንግስቲ ኮነ ብተበግሶ ውልቀ መናእሰይ ብዝበለፀ ንኽትግበርን ብምሕሳብ ንወረዳ ራያ ኣላማጣ ከም መርኣዪ ወሲድና ዳህሲስናዮ ኣለና።

እዚ ፕሮግራም “ምዕባይ ዓቕሚ መናእሰይ” (Potential youth) ዝበሃል ኮይኑ ዕላምኡ ካብ 15 ክሳብ 29 ዕድመ ዝገበሩ ናብ ዕድመ ንእስነት ዝተፀግዑን መናእሰይን ዝተፈላለዩ ስልጠናታት እናረኸቡ ናብ ስራሕ ክዋፈሩ ብምግባር ብኣተሓሳስባን ኢኮኖምን ዓቕሚ ምፍጣር እዩ። ካብቶም ሰልጢኖም ዝተዋፈሩሎም ስራሕቲ ድማ ምርባሕ ጤለ በጊዕን ከፍትን፣ ኣህጢርካ ምሻጥ፣ ልምዓት መስኖ፣ ሸቐጣ ሸቐጥ ወዘተ ከምዝኾኑ መብርሂ መተሓባበሪ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ማረት ወረዳ ራያ ኣላማጣ ኣይተ ተስፋይ ፍፁም የረድእ።

እቶም ኣብቲ ፕሮግራም ክዋፈሩ ስልጠናን ልቓሕን ዝረኸቡ መናእሰይ መመልመሊ ረቛሒ ኣለዎም። ካብቶም ረቛሕታት ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘይርከቡ (ተምሃሮ ዘይኮኑ)፣ ትምህርቶም ወዲኦም ስራሕ ዘይረኸቡን ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ካብ ስደት ብፍላይ ካብ ዓዲ ዓረብ ዝተመለሱን ወገናት ምጥቃስ ይከኣል። እቲ ዝወሰድዎ ስልጠና ጥዕና ዘለዎ ስብእና ክውንኑ፣ ዓርሰ እምነት ክህልዎም፣ ኣብ ማንም ፅግዕተኛታት እንተይኮኑ ዓርሶም ንምኽኣል ክፅዕሩ፣ ካብ ዝተሓተ ናብ ዝለዓለ ካፒታል ምብፃሕ ከም ዝከኣል ብኣተሓሳስባ ክኣምኑን ኣብ ከባቢኦም ብዘለዉ ፀጋታት ክልወጡን ከምዝኽእሉ ግልፂ ክኾነሎምን ዝገብሩ እዮም፡፡ በቶም ዝተውሃብዎም ስልጠና እዚ ኣተሓሳስባ ምስሓዙ ድማ ናብ ተግባር ምስኣተዉ ምስ ዕዳጋ ብኸመይ ምትእስሳር ከምዝከኣል፣ እቶም ዝተዋሩሎም ስራሕቲ ብከመይ ከምዝምርሑን ብኸመይ ከምዝፍፀሙን ቴክኒካዊ ስልጠና ይወሃቦም። እዚ ዓይነት ስልጠና ምስወሰዱ ኣብ ዝሰርሕዎ ዓውዲ ልቓሕ ይፍቀደሎም።

እቲ ምልመላ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ወረዳ የካይዶ። ብመሰረት ዝተቐመጡ ረቛሕታት መልሚሉ ምስ ማረት የራኽቦም። ማረት እቶም ልዕል ክብሉ ዝተዘርዘሩ ቁምነገራት ዘጨብጥ ስልጠና ምስሃበቶም ድማ ትካል ፍትሓዊ ልቓሕን ዕቋርን ደደቢት ልቓሕ ንክህቦም ስም ዝርዝሮም ምስ ዝተዋፈሩሉ ዓይነት ስራሕ ብንፁር ተተሓሒዙ ደብዳበ ይፀሓፍ። ብመዳይ እዚ ብዝተዋደደ መልክዑ ዝረኸብዎ ሓገዝ ሒዞም ናብ ስራሕ ይኣትዉ። ኣብቲ ክትትል እውን ማረት በይና ዘይኮነትስ ኩሎም ነናይ ባዕሎም ስራሕ ይሰርሑ።

ማረት እናተኸታተለት ዝጎደልዎም ዓቕሚ ክእለትን ኣተሓሳስባን ብስልጠና ትምልእ። ምስ ምርካብ መሬት ተተሓሒዞም ፀገማት እንድሕር ኣጋጢሞም ምስ ወረዳ ኾይና ትፈትሕ። ልቓሕ እንተዘንጊዕዎም ምስ ወረዳ ብምዃን ንክቀላጠፍ ድፍኢት ትገብር። ኣብ ልምዓት መስኖ ንዝተዋፈሩ ሓረስቶት መማረፂ ማይ ትሃንፀሎም። ምሩፅ ዘርኢ ልምዓት መስኖን ምሩፃት ዓሌታት ጤለ በጊዕን ኣላሕምን ተቕርብ ወይ ዝርከበሉ ባይታ ተመቻቹ። ቤት ፅሕፈት ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ድማ መናእሰይ ናይ ምምራሕ መንግስታዊ ሓላፍነት ስለዘለዎ ይከታተልን ይመርሕን። ማረት፣ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ከምኡ እውን ትካል ፍትሓዊ ልቓሕን ዕቋርን ቀንዲ ተዋሳእቲ እቲ ፕሮግራም እንትኾኑ ኣብያተ ፅሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ምምሕዳር መሬትን እውን ሓገዝቲ እዮም።

ብመሰረት እዚ ካብ 2007 ዓ/ም ክሳብ 2011 ዓ/ም 1,415 መናእሰይ (449 ደቂ ኣንስትዮ እየን) ሰልጢኖም ተጠቀምቲ እቲ ፕሮግራም ክኾኑ መርሃ ግብሪ ሓሙሽተ ዓመት ተታሒዙ ዝነበረ እንትኸውን ክሳብ ሕዚ 931 መናእሰይ ስልጠና ወሲዶም ኣለዉ። ካብቶም ዝሰልጠኑ መናእሰይ 160 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 590 መናእሰይ ናብ ተግባራዊ ስራሕ ዝተዋፈሩ ኾይኖም ካብኣቶም መበገሲ ካፒታል ካብ ባዕሎምን ቤተሰቦምን ዝገበሩ ይርከብዎም።

ካብ ናይ ቤተሰቦም መበገሲ ካፒታል ዝገበሩ 87 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 170 መናእሰይ እንትኾኑ ናይ ኩሎም ድምር መበገሲ ካፒታል 400 ሽሕን 658 ብር እዩ። ካብ ናይ ባዕልቶም መበገሲ ዝገበሩ ድማ 102 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 244 መናእሰይ እንትኾኑ ድምር መበገሲ ካፒታሎም 464 ሽሕን 880 ብር እዩ። እዚኣቶም “እንኳዕ ደኣ ዘስርሕ ኣተሓሳስባን ቴክኒካዊ ዓቕምን ብስልጠና ረኸብና እምበር ብውሑድ ናይ ባዕልናን ቤተሰብናን ገንዘብ ምጅማር ይሕሸና” ዝበሉ እዮም። 69 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 169 መናእሰይ ድማ ካብ ትካል ፍትሓዊ ልቓሕን ዕቋርን ብልቓሕ ዝረኸብዎ ሓደ ሚልዮንን 180 ሽሕን ብር ካፒታል መበገሲ ዝገበሩ እዮም። እዞም ናብ ተግባራዊ ስራሕ ዝኣተዉ መናእሰይ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ፅቡቕ ምንቅስቓስ ዝገብሩ ዘለዉ ኾይኖም ክሳብ ሕዚ ዘንቀሳቕስዎ ካፒታል ብድምር ሰለስተ ሚልዮንን 878 ሽሕን ብር በፂሑ ኣሎ።

ካብቶም በቲ ዝተመቻቸወ ፕሮግራም ናይ ኣተሓሳስባን ተግባርን ስልጠና ወሲዶም ናብ ተግባራዊ ልምዓት ዝኣተዉ መናእሰይ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ሓደ መንእሰይ ሃፍቶም ፋንታው እዩ። መንእሰይ ሃፍቶም 30 ሽሕ ብር ልቓሕ ካብ ትካል ፍትሓዊ ልቓሕን ዕቋርን ደደቢት ብምውሳድ ኣብ 2009 ዓ/ም ንእሽተይ ሹቕ ከምዝጀመረ ይዛረብ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዚ ዓመት ፍርቂ ሄክታር መሬት ተኻርዩ መስኖ ከልምዕ ጀሚሩ ኣሎ። ሕዚ ሽጉርቲ ዝዘርኦ ኮይኑ 80 ኩንታል ንምርካብ ትልሚ ከምዝሓዘ ይገልፅ። እቲ ካብ ማረት ዝረኸቦ ቀንዲ ጥቕሚ ብስልጠና ዝረኸቦ ናይ ኣተሓሳስባ ምዕባለን ፀጋታትካ ናይ ምጥቃም ርድኢትን ከምዝኾነ እዩ ዝዛረብ።

እታ ካሊእ ዘዘራረብናያ ተጠቃሚት እቲ ፕሮግራም ዝኾነት ንእስቲ ምሕረት ሕሉፍ ትበሃል። ነባሪት ጣብያ ጋርጂያለ እያ። ንእስቲ ምሕረት ሕሉፍ እቲ ኣብ ኣተሓሳስባን ክእለት ስራሕን ፍልጦ ዘጨብጥ ስልጠና ብማረት ምስተውሃባ ካብ ትካል ፍትሓዊ ልቓሕን ዕቋርን ደደቢት ልቓሕ ኣይወሰደትን። ሓፍታ 10 ሽሕ ስለ ዝሓገዘታ ብኣተን ገይራ ሻሂን ቡንን ምሻጥ ጀሚራ። ንቕድሚት ግና እቲ እትሰርሖ ዘላ ስራሕ ክተስፋሕፍሖን ክተመሓይሾን ስለእትደሊ ካብ ትካል ፍትሓዊ ልቓሕ ዕቋርን ደደቢት ልቓሕ ከምእትሓትት ኣዋጊዓትና።

እዚ እናሃለወ ኣብዚ ከይዲ እዚ ዝረኣዩ ፀገማት ግና ኣለዉ። እቲ ፕሮግራም ብመንፅር እቲ ማረት ዝደለየቶ ቅልጣፈን ዘመቻቸወቶ ዕድልን ኣብ ምኻድ ምዝሕሓል ይርአ። ስልጠና ወሲዶም ቀልጢፎም ናብ ተግባር ዘይኣተዉ መናእሰይ ኣለዉ። ልቓሕ ዝፈርሑ እውን ኣለዉ። ስለዝኾነ እዚ ንምፍታሕ ኣብያተ ፅሕፈት ጉዳይ መናእሰይን ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ተሓጋጊዞም ክትትል ብምግባር ቀልጢፎም ናብ ተግባራዊ ስራሕ ክኣትዉ ክሰርሑ ይግባእ። እቶም ናብ ተግባር ዘይኣተዉ መናእሰይ ነዚ ዓብዪ ዕድል ክጥቀሙሉ ኣለዎም። ናይቶም ልቓሕ ከይደለዩ ብናይባዕሎም መንገዲ ገንዘብ ረኺቦምን ነቲ ስልጠና ተጠቒሞምን ሰሪሖም ዝርብሑ ዘለዉ ወገናት ነዐኦም ክውዕል ዝነበረ ቀረብ ልቓሕ ንኻልኦት ፀገም ገንዘብ ዘለዎም መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ክውዕል ምግባር እውን ሓደ ኣማራፂ ተገይሩ ክውሰድ ኣለዎ።  

እዚ ብድምር ግና መናእሰይ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ፀጋታት ዝጥቀሙሉ ኣተሓሳስባ ክውንኑ ብምግባር ናብ ተግባር ዝተኣተወሉ ፕሮግራም ምምሕያሽ መነባብሮ መናእሰይ ብውፅኢቱ እንትምዘን ዝነኣድ ጅማሮ እዩ። ፀጋታት ተጠቒምካ ኣብ ስራሕ ንምውፋር እቲ ዋና ጉዳይ ኣእምሮኣዊ ኣተሓሳስባ ዝቕይር ስልጠና ምርካብ እምበር ገንዘብ ዘይምዃኑ ኣገንዚቡና ኣሎ። ንቕድሚት እዚ መስርሕ ብማረት ኮነ መንግስቲ ብዝበለፀ ክስርሐሉ ይግባእ።      


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010