እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4840648
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1673
2770
29908
4800954
72909
108196
4840648

Your IP: 54.144.73.205
2018-02-24 14:07

ጉዳይ ማይ ብልሳን ጉባኤተኛታት

here we go
selam new

ንጣብ ማይ እውን ክትባኽን የብላን

ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመታት ዝተሳለጠ ዓስራይ ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ካብ ዘነፀሮም ኣንፈታት ሓደ ጉዳይ ማይን ልምዓት መስኖን እዩ። እቲ ጉባኤ ሕርሻዊ ስራሕቲ ማእኸሉ ማይን መስኖን ብምግባር ነብሲ ወከፍ ሓረስታይ ሕፅረት ዝናብ እንተጋጥሞ መማልእቲ፣ እኹል ዝናብ ኣብ ዝህልወሉ ድማ ከም ዓቕሙ ስራሕቲ መስኖ ዘሳልጠሉ ባንኪ ማይ ክህልዎ ከም ዝግባእ ብንፁር ኣቐሚጥዎ ነይሩ። ብመሰረት እዚ ኣብ ስራሕቲ ማይን መስኖን ሰራዊት ልምዓት ብምህናፅን ብምውፋርን ኣብ ሕርሻዊ ስራሕቲ ድርቂ ዝፃወር ቁጠባ ምፍጣር ዘኽእሉ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ተሰሪሖም ኣንፀባረቕቲ ዓወታት እውን ተመዝጊቦም እዮም።

ነዚ መረዳእታ ዝኸውን ድማ ኣብ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን 350 ሽሕን 130 ሄክታር ብመደበኛ፣ 103 ሽሕን 405 ሄክታር ብሓጋዚ መስኖ ብድምር 453 ሽሕን 535 /50 ምኢታዊ/ ሄክታር ተሓራሳይ መሬት ብመስኖ ንምልማዕ ተተሊሙ ነይሩ። ክሳብ ሕዚ 396 ሽሕ ነጥቢ 83 ሄክታር ብመደበኛ መስኖ፣ 128 ሽሕን 316 ሄክታር ብሓጋዚ መስኖ ብድምር ልዕሊ ትልሚ 524 ሽሕን 316 ነጥቢ 93 ሄክታር ተሓራሳይ መሬት /57 ነጥቢ 81 ምኢታዊ/ ብመስኖ ለሚዑ እዩ። እዚ ውፅኢት ክምዝገብ ዝኽኣለ እቲ ዝተቐመጠ ኣንፈት ንፁርን ዘስርሕን ብምዃኑ እዩ። ካብዚ ዝብገስ ድማ ኣብ ኣጠቓቕማ መስኖ ዘሎ ኣተሓሳስባ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተመሓየሸ ብምምፅኡ ብዙሓት ሓረስቶት ኣብ ዓመት ክልተ ግዘን ልዕሊኡን ምህርቲ ብምሕፋስ ድኽነት ነበረ ዝገበሩ ሓረስቶት እናተበራኸቱ ይኸዱ ኣለዉ።

ኣብ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ካልእ ትኹረት ዝተውሃበሉ 756 ሽሕን 752 መራሕቲ ስድራ ሓደ ኣማራፂ ማይ ክውንኑ ትልሚ ተታሒዙ ዛጊድ 737 ሽሕን 81 /97 ነጥቢ 4 ምኢታዊ/ መራሕቲ ስድራ ሓደ መማረፂ ማይ ወኒኖም ኣለዉ። ከምኡ እውን 309 ሽሕን 455 መራሕቲ ስድራ ክልተን ልዕሊኡን መማረፂ ማይ ወኒኖም እዮም። በዞም ኣማራፅታት ማይን ካልኦት ስራሕቲ መስኖን ኣቢልካ ኣብ ስራሕቲ ምልማዕ መስኖ ትኹረት ዝተውሃቦ ድማ መፍረያይነት ክብ ናይ ምባል ጉዳይ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ካብ ጠቕላላ ልምዓት መስኖ 72 ሚልዮንን 761 ሽሕን 323 ኩንታል ንምርካብ ተተሊሙ 36 ሚልዮንን 824 ሽሕን 24 ኩንታል ተረኺቡ እዩ። ነዚ ፍርያት እዚ ንምርካብ 74 ሽሕን 954 ኩንታል ዘመናዊ ድኹዒ፣ 13 ሚልዮንን ሓደ ምኢቲ ሽሕን ኩንታል ባህላዊ ድኹዒ፣ 30 ሚልዮንን 400 ሽሕን “ኮምፖስት”ን 28 ሽሕን 800 ነጥቢ 5 ኩንታል ምሩፅ ዘርእን ኣብ ጥቕሚ ውዒሎም እዮም።

ብካልእ መዳይ ኣብ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ኣብ ገፀር ንዝነብር ሕብረተሰብ ኣብ ክሊ ሓደ ነጥቢ ሓሙሽተ ኪሎ ሜትር “ሬድየስ” 15 ሊትሮ፣ ከተማ ኣብ ውሽጢ 500 ሜትሮ ሬድየስ 20 ሊትሮ ኣብ መዓልቲ ንሓደ ሰብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ንምቕራብ ትልሚ ተታሒዙ ነይሩ። በዚ ኣቢሉ ኣብ ምዝዛም ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን “ትራንስፎርሜሽንን” ሽፋን ዝስተ ማይ ክልልና 100 ምኢታዊ ንምብፃሕ እዩ እናተሰርሐ ፀኒሑ። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ 2007 ዓ/ም ሽፋን ፅሩይ ዝስተ ማይ ክልልና 89 ነጥቢ ሸሞንተ ምኢታዊ በፂሑ ኣሎ። ኣብ ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ፅቡቓት ዝብሃሉ ስራሕቲ ዝተጀመሩ እኳ እንተኾኑ ሕዚ እውን ኣብ ፅርየትን ሽፋንን ትኹረት ዘድልዮ ውራይ ምዃኑ እዩ ኣብ መበል 12 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ዝተወሰነ ውሳነ ዘመላኽት።

መበል 12 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ነቲ ሕሉፍ ኣፈፃፅማ መበገሲ ብምግባር ኣብቶም ዝቕፅሉ ዓመታት ኣብ ልምዓት መስኖን መስተ ማይን ኣገደስቲ ውሳነታትን ኣንፈታትን ኣቐሚጡ ኣሎ። ካብቶም ውሳነታት ፅሩይ መስተ ማይ ክልልና 100 ምኢታዊ ምብፃሕ ዝብል ብቀዳምነት ዝጥቀስ እዩ። ጉዳይ ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ከተማታት ብቀፃልነት ዝለዓለ ትኹረት ከም ዘድልዮ እቲ ጉባኤተኛ ኣስሚርሉ እዩ። ከምኡ እውን ቀፃሊ ሕርሻዊ ስራሕትና ማእኸሉ ማይን መስኖን ክኸውን እቲ ጉባኤ ካብ ዘስመረሎም ዓበይቲ ውሳነታት ሓደ እዩ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ጣብያ መምስ ከባቢኡ ዝኸይድ ገፊሕ ምዕቛር ማይን ስራሕቲ መስኖን ክሳለጥ፣ ነዚ ዝመርሕን ዘተሓባብርን በዓል ሞያ ካብ ክልል ክሳብ ጣብያ ክዝርጋሕ ከም ዘለዎ ተወሲኑ። በብ ጣብይኡ ናውቲ መስኖ ንምፅጋን ዘኽእል ዓቕሚ ንምፍጣር ምርብራብ ከም ዘድሊ እውን ተደምዲሙ እዩ። ብመስኖ ዝፈሪ ፍርያት ደረጃ ብደረጃ ዝለዓለ ዋጋ ናብ ዘለዎ ምህርቲ ክሰጋገርን “ስፔሻላይዜሽን” ክተኣታተውን እቲ ጉባኤ ወሲኑ ኣሎ።

ብድምር ማይ ሃፍትን ህይወትን እዩ። ጉዳይ ማይ ጉዳይ ህይወት ብምዃኑ ንጣብ ማይ ከም ብሌን ዓይኒ ዝርኢ ሰራዊት ማይ ምህናፅ ኣማራፂ ዘይብሉ መደብ እዩ። ስለዚ ማይ ህይወት ካብ ኮነ በብ ከባቢኡ ዘለዋ ናቑጣታት ማይ ኣብ ምሕላው፣ ብኣግባቡ ኣብ ምጥቃምን ምፅጋንን መሪሕ ተራና ክንዋፃእ ኣለና። ነዚ ንምግባር ድማ ኣብ ገፀ ምድሪ ይኹን ከርሰ ምድሪ ዘሎ ማይ ኣሊና፣ ኩዒትና፣ ዓቂብና፣ ዝርካባ ማይ ጨንጒዕናን ፀንቂቕናን ብምጥቃም ንኩሉ ሕርሻዊ ስራሕትና ክንጥቀመሉ ይግባእ። ብመሰረት እዚ መበል 12 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ኣብ ዙርያ ማይ መስተን መስኖን ዘሕለፎም ውሳነታት ንምትግባር ዘለዉና ፀጋታት ማይ ፀንቂቕና ንምጥቃም ሎሚ እውን ከም ትማሊ ኣብ ጐድኒ ውድብናን መንግስትናን ተሰሊፍና ድኽነት ነበረ ክንገብሮ መልእኽትና እዩ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 970
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010