ተጠቃማይን ተቛማታይን

here we go
selam new

ኣብ ጣብያ ቆቖብያ ኣብ ግልጋሎት ካብ ዝርከባ ትካላት መስተ ማይ

 

በዝሒ ህዝቢ ሃገርና ኮነ ክልልና ካብ እዋን ናብ እዋን ይውስኽ ኣሎ። ነቲ በብእዋኑ ዝፍጠር ዘሎ ወሰኽ ህዝብን ቁጠባዊ ዕብየትን ስዒቡ ድማ መሰረታዊ ድሌታት ህዝቢ ብኡ ልክዕ እናዓበየ ይርከብ። ብፍላይ ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ መሰረት ህልውናን ስሉጥ ኩለ መዳይ ልምዓትን ሓንቲ ሃገር ብምዃኑ መንግስቲ ምስ ህዝብን መዳርግቲ ኣካላትን ብምውዳድ ነዚ ጠለብ ንምምላእ ትልሚ ሓንፂፁ ዝተዋደደ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። በዚ መዳይ ተረባሕቲ ይኾና ካብ ዘለዋ ወረዳታት ትግራይ ወረዳ ሓውዜን ሓንቲ ኮይና ትሕዝቶ እዚ ፅሑፍ እውን ቀረብ ፅሩይ መስተ ማይ እታ ወረዳ ዝድህስስ እዩ።

ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ማይ ካዶ ኣብ ሓባር መዐደሊ መስተ ማይ እናቐድሓ ዝረኸብናየን ነባሪት ቁሸት ቆቖብያ ወ/ሮ ኪዳን ኣረጋይ ብዛዕባ ኩነታት ቀረብ መስተ ከባቢአን ሓቲትናየን። ኣብታ ጣብያ ቅድሚ 2007 ዓ/ም ክንድቲ ዝድለ ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ስለዘይነበረ ሕብረተሰብ ካብ ዒላታት ይጥቀም ምንባሩን ማይ ንምምፃእ ድማ ተራ ሒዙ ዝውዕለሉ ኩነታት ከም ዝነበረን ይዝክራ። እዚ እውን ዝተፈላለዩ ጥዕናዊ ፀገማት ካብ ምስዓቡ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ፀቕጢ ስራሕን ድኻምን ዝፈጥር ምንባሩ ይገልፃ። ነቲ ፀገም ንምፍታሕ መንግስቲ ኣብ 2007 ዓ/ም ሓበራዊ መዐደሊ ማይ ሃኒፁ እዩ።ይኹን እምበር ካብቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ፀገም ዝተወሰነ ለውጢ እንተሃለወ እውን እቲ ዘሎ ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ነታ ጣብያ እኹል ዘይምዃኑ ወ/ሮ ኪዳን ገሊፀናልና እየን፡፡

ካብ ቤት ፅሕፈት ሃፍቲ ማይ፣ ማዕድንን ኢነርጅን እታ ወረዳ ዝረኸብናዮ መረዳእታ ከም ዘመላኽቶ ህዝቢ ወረዳ ሓውዜን ቅድሚ 2004 ዓ/ም ዝስተ ማይ ንምርካብ ብማእኸላይ ሰለስተ ስዓት ብእግሪ ተጓዒዙ ካብ ፅርየት ዘይብሎም ሩባታትን ዒላታትን ይጥቀም ነይሩ። እዚ ዝወለዶ፣ ህዝቢ ግዚኡን ጉልበቱን ካብ ምብኻን ብተወሳኺ ንማይ ወለድ ሕማማት እናተቓለዐ ፀኒሑ። ካብ 2004 ዓ/ም ናብዚ ህዝቢ፣ መንግስትን ትካላት ምግባረ ሰናይን ብፍላይ ድማ ምስ ማረት ዝተዋደደ ስራሕ ብምስርሑ ክሳብ መወዳእታ 2009 ዓ/ም ኣብታ ወረዳ 830 ትካላት መስተ ማይ ተሃኒፀን እየን። ካብዚኣተን 654 ግልጋሎት ዝህባ ዘለዋ እንትኾና 176 ትካላት ማይ ብምኽንያት ጨውነትን ምንቃፅን ግልጋሎት ከም ዘይህባ መብርሂ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሃፍቲ ማይ፣ ማዕድንን ኢነርጅን ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ተኽላይ ኪዳኑ የረድእ።

በተን ግልጋሎት እናሃባ ዝርከባ 654 ትካላት ማይ ከም ወረዳ ካብ ዘሎ 133 ሽሕ ህዝቢ እቲ 54 ሽሕን 530(41 ምኢታዊ ) ብናይ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ስልሒት ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ነጥቢ ሓሙሽተ ኪሎ ሜትሮ ኣብ መዓልቲ 15 ሊትሮ ማይ ዝረክብ እዩ። እቲ ዝተረፈ 78 ሽሕን 470 (59 ምኢታዊ) ህዝቢ ድማ ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ኣብ ውሽጢ ሓደ ኪሎ ሜትሮ ንዘሎ ሰብ ነፍሲ ወከፉ ኣብ መዓልታዊ 25 ሊትሮ ማይ ክረክብ ብመሰረት ዝተቐመጠ መዐቀኒ ቅድሚ ምዝዛም ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ተጠቃሚ ፅሩይ ዝስተ ማይ ከም ዝኾነ እቶም ሓላፊ ዝሃቡና መብርሂ የረድእ። እዚ ብመንፅር ኣፈፃፅማ ዝሐሸ እኳ እንተኾነ ብቐፃልነት ዝተዋደደ ስራሕ ምስራሕ ከም ዘድሊ እዩ ዘመላኽት፡፡

እዚ ኮይኑ፣ ሐዚ እውን ንዝርገሐ ፅሩይ መስተ ማይ እታ ወረዳ ቆላሕታ ብምሃብ እናተሰርሐሉ ይርከብ። ስለዝኾነ ኣብ 2009 ዓ/ም 59 ምኢታዊ ዝነበረ ሽፋን ፅሩይ ዝስተ ማይ ኣብ 2010 ዓ/ም ናብ 65 ምኢታዊ ንምብፃሕ ትልሚ ተታሒዙ እናተሰርሐ ይርከብ። ነዚ ንምዕዋት ምስ ˝ዋን ዎሽ”፣ “ዩኒሴፍ”ን ማረትን ዝበሉ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ብምትሕብባር ብልዕሊ ሓደ ነጥቢ ክልተ ሚልዮን ብር ፀገም ኣብ ዘለወን ጣብያታት 17 ማእኸለዎት ጎዳጉዲ ንምኹዓት ተግባራዊ ስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ።

ኣብታ ወረዳ ኣብ ዝርገሐ መስተ ማይ ተሳትፎ ህዝቢ ዝለዓለ እዩ። ናይዚ መርኣዪ ድማ ክሳብ 2009 ዓ/ም ብበጀት መንግስትን ትካላት ገበርቲ ሰናይን ኣብ ዝተሃነፃ ትካላት ዝስተ ማይ እቲ 27 ምኢታዊ ሕብረተሰብ ብጉልበቱ ዝሸፈኖ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ኩለን ትካላት መስተ ማይ ዝመሓደራሉ ስሪትን ትልምን ኣሎ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትካላት ማይ ብድልየት ህዝቢ ተሓርዮም ዝመርሑ ሽዱሽተ ኣባላት ዝሓዘ፣ ኮሚቴ ድምር ከም ወረዳ ድማ 4,068 ኮሚቴታት ማይ ኣለዉ። በዞም ኮሚቴታት ኣቢሉ እውን ነፍሲ ወከፍ መራሒ ስድራ ሕጋዊ ሰነድ ቅብሊት እናተቖረፀሉ ኣብ ወርሒ ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ዓሰርተ ብር ይኸፍል። ብመሰረት እዚ ኣብ 2009 ዓ/ም ካብተን ትካላት ማይ ሓደ ሚልዮንን 704 ሽሕን 596 ብር ንምእካብ ተተሊሙ እቲ ኣመራርሓ ኣብ ምዕባይ ግንዛበ ሕብረተሰብ እኹል ግንዛበ ብዘይምፍጣሩ 851 ሽሕ ብር ጥራሕ እዩ ተኣኪቡ።

እቲ ክፍተት ተገምጊሙ ብቐፃልት ንምስትኽኻል እናተሰርሐ ይርከብ። ካብዚ ሓሊፉ ግና ድሕንነት ነፍሲ ወከፍ ትካላት ማይ ንምሕላው ኣብ ጣብያ ዝርከቡ ኮሚቴታት ድሕሪ ምግምጋም በብሰለስተ ወርሑ ናብ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ ይዝተየሉ። ብኸምዚ ዝተዋደደ ስራሕ ብምስርሑ ህዝቢ በዓል ዋና ኮይኑ ትካላቱ ዘመሓደረሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብ ቐረብ መዳይ ዝርኣይ ዘሎ ፍርቂ ጉተና ፍርቂ ልፃይ ኣገልግሎት ንገሊኡ ተጠቃማይ ንገሊኡ ድማ ተቋማታይ ገይሩዎ ኣሎ። እዚ ብዝምልከት ምስ ህዝቢን መዳርግቲ ኣካላትን ዝተዋደደ ስራሕ ምስራሕ ስለዘድሊ እተን ዝነቐፃ ትካላት መስተ ማይ ናብ ግልጋሎት ንምእታውን ካልኦት ተወሰኽቲ ጎዳጉዲ ንምኹዓትን እናተሰርሐ ከም ዝርከብ ኣይተ ተኽላይ ሓቢሮምልና።

ምስቲ ዝምዝገብ ዘሎ ቅልጡፍ ልምዓት ተኣሳሲሩ ኣብ ጠለብን ቀረብን ፅሩይ ዝስተ ማይ ዝርኣይ ዘይምምጥጣን ንምቕራፍ ክልላዊ መንግስቲ ፍታሕ ንምሃብ ፃዕሪ እናገበረ መፂኡ እዩ፤ ሐዚ እውን ኣጠናኺሩ ይቕፅለሉ ኣሎ። ብምሉእነት ዕዉት ንምግባር ግን ልዑል ህዝባዊ ተሳትፎ ወሳኒ ግደ ኣለዎ።ብመንፅር እዚ ኣብ ወረዳ ሓውዜን ፅሩይ ዝስተ ማይ ንምምላእ ዘሎ ፃዕሪ ተጠናኺሩ ክቕፅል ዘለዎ ኮይኑ ፅሩይ ማይ ንምርካብ ዝተፀገሙ ወገናት ድማ ተቋደስቲ ናይዚ ኣገልግሎት ንምግባር ቅልጡፍን ዝተዋደደን ስራሕ ክስራሕ ይግባእ ንብል።


alena ember where do we