እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5051452
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1549
2909
30566
4998067
83646
110388
5051452

Your IP: 54.80.103.120
2018-04-20 07:08

ህዳሰ ከተማታት ንመሰረታዊ ዝላ

here we go
selam new

ህዳሰ ከተማታት ክረጋገፅ ዝኽእል ዝምረሓሉ ትልሚ ብንፁር ሃልይወን ምስ ዕብየተንን በዝሒ ህዝበንን ዝመጣጠን ዝርገሐ መሰረተ ልምዓት ምስ ዝስፋፈሐለን እዩ። ቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ድማ ከተማታት ዝምረሓሉ ፖሊሲ ልምዓት ከተማ  ብምድላው ንነበርተን ምችዋትን ጥጡሓትን ንክኾና ሰፊሕ ፃዕሪ እናካየደ መፅዩ እዩ። ደረጃ ዕብየት ከተማታት ዓበይቲ፣ ማእኸሎዎት፣ ኣናእሽተይን ዕሸላትን ብዝብል ብንፁር ተቐሚጡ ይርከብ። ብተወሳኺ በቢ ግዚኡ ብዝካየድ መፅናዕቲ ልዕሊ 2000 ዝኸውን በዝሒ ህዝቢ ዘለወን ድማ ናብ ብርኪ ዕሸል ከተማነት ዝዓብያሉ መስርሕ ብምምዕርራይ ኩለመዳይ ተረባሕነት ነበርተን ንምርግጋፅ ሰሪሑን ኣብ ምስራሕ ይርከብን ኣሎ። በዚ መሰረት ህዳሰ ከተማታትና  ብቐፃልነት ክረጋገፅ እንተደኣ ኮይኑ በቢ ግዚኡ ዝዳሎን ዝምረሓሉን መስርሕ ትልሚ ክህሉ ይግበኦ። 

ከም ዝፍለጥ ኣብ ትሕቲ ቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን ኢንዳስትርን ክልል ትግራይ ኣርባዕተ ዓበይቲ ሴክቴራት ኣለው። እዚኦም ድማ ከም ኤጀንሲ ምዝገባን መረዳእታን ትሕዝቶ መሬት ከተማ፣ ኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ፣ ኤጀንሲ ልምዓት ደኣንትን ምስፍሕፋሕን ውሕስነት ምግቢ ከተማታትን ኮርፖሬት ልምዓት ፓርክታት ኢንዳስትርን እዮም።  በዚ መሰረት ብቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን ኢንዳስትርን ክልል ትግራይ ነቶም ልዕል ክብሉ ዝተገለፁ ሴክቴራት ልምዓት ማእኸል ዝገበረ ትልሚ ተዳልዩ። በዚ ድማ መሬትን መሬት ተንከፍ ስራሕትን  ካብቶም ቀንዲ ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር ዝኾኑ ዘለው እዮም’’ ኢሉ ዘነፀሮም  ተግባራት እዮም። ስለዚ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና በጀት ዓመት ትኹረት ሂቡ ክሰርሓሎም ካብ ዘነፀሮም ነጥብታት ምምሕዳርን ልምዓትን መሬት አቲ ቀንዲ  እዩ።

ኣይተ ካሕሱ  ኣዳነ ኣብ ቢሮ ከተማ ልምዓት፣ ንግድን ኢንዳስትርን መተሓባበሪ ምድላው ትልሚ ክትትልን ገምጋምን እዮም። ስለዝኾነ ከምቲ ካብ ኣይተ ካሕሱ ዘረጋገፅናዮ ሓቂ እንተኾይኑ “ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 22 ዓበይትን ማእኸሎትን ከተማታት ክልልና ምስ ሃገራዊ ድሕንነት ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ሙሉእ ምስሊ ካርታ ብሳትላይት ኣቢለን ተሳኢአን እየን” ይብሉ። እዚ ዘበናዊ ተክኖሎጂ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝካየድ ውራ መሬትን ህንፀት ገዛውትን ኣዚዩ ዝንክን ብምስሊ ኣደጊፉ ወይ ፈልዩ  መረዳአታ ካርታ ዘቕርብን እዩ። በዚ ድማ ኣብ ሕሉፍ በጀት ዓመት  ብብርኪ ክልል ልዕሊ 919 ዘይሕጋዊ ህንፀት ኣባይቲ ኽፍርስ ክኢሉ እዩ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና በጀት ዓመት ድማ ንዕሸል ከተማታት ሓዊሱ ዝተረፋ ከተማታት ትግራይ ካርታ ናይ ምልዓል ስራሕ ተጠናኺሩ ንኽቅፅል ትልሚ ተታሒዙ ኣሎ። እዚ ድማ ከተማታትና ብዘበናዊ ቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ፕላን ክህልወን፣ ካብ ክራይ ኣካብነትን ፀገማት ሰናይ ምምሕዳርን ነፃ ኮይነን ንነበርተን ምችዋትን ሰሓብትን ንክኾና ዝገብር እዩ።

ካልእ  ቤት ማዘጋጃ ከተማታት ካብ 2003 ዓ.ም ጀሚሩ ክሳብ 2009 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ዓመታት ዓቕሚ ምፍፃምን ኣወዳድባኡን ኣዝዩ ዝደኸመ ከምዝነበረ ሰነድ ቢሮ ከተማ ልምዓት፣ ንግድን ኢንዳስትርን የረድእ። ስለዝኾነ ድማ ኣብ በጀት ዓመት 2010 ነቲ ዝነበረ ድኽመት ክትትልን ቁፅፅርን ተገይሩሉ፣ ብሓይሊ ሰብን ኣወዳድባን ተጠናኺሩ ንክቕፅል ድማ ትልሚ ተታሒዙ ኣሎ። አዚ ደማ ነቲ ቅድም ክብል ኣብ ቤት ማዘጋጃ ከተማታት ዝነበረ ልሕሉሕ ኣተሓሕዛን ኣካይዳን ዝፈጠሮ ፀገም ክቐርፍ እዩ ተባሂሉ ይእመነሉ።

ብተወሳኺ ቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን ኢንዳስትርን ትኹረት ሂቡ ንኽስረሐሎም ካብ ዘነፀሮም ሴክቴራት ሓደ ፅሬትን ፅባቐን ከተማታት ብቐፃልነት ምርግጋፅ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ በጀት ዓመት  ጥራሕ እኳ እንተሪእና ኣብ መላእ ከተማታት ትግራይ ልዕሊ ሰለስተ ሚልዮን ተኽልታት ንመትካል ተኻኢሉ እዩ። ካብዚ እቲ ልዕሊ ክልተ ሚልዮን ዝኾን ፀዲቑ እዩ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና በጀት ዓመት ድማ ናብ ኣስታት ሽዱሽተ  ሚልዮን ዝግመት ተኽሊ ብምትካል ከተማታትና ሓምለዎትን ምዕሩጋትን ንምግባር ትልሚ ተታሒዙ ከምዘሎ ካብ ቢሮ ከተማ ልምዓት፣ ንግድን ኢንዳስትርን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት። ኣብ ፀብፃብ ሕሉፍ ዓምት እቲ ቢሮ ፣ ንዝተተኸሉ ተኽልታት ቀፃልነት ዘለዎ ክትትል ኣብ ምግባር ሐዚ እውን ዘይተሰገረ ፀገም ከም ዝኾነ እዩ ተነፂሩ።  እዚ ድማ ብወገን ከተማ ምምሕዳራት ፣ ባዕሉ ሕብረተሰብ ንተኽሊ ዘለዎ ግንዛበ ክዓቢ፣ ግዚያዊ ይኹን ቀዋሚ ሰራሕተኛ ብምምዳብ ንተኽልታት ምሕፃርን ማይ ምስታይን የድሊ።

 ካብ ተኽልታት ምትካል ብተወሳኺ ንፅባቐን ፅሬትን ገዚፍ እጃም ዘለዎ ንጥፈት ምህናፅ ማእኸላት መዘናገዒ እዩ። ኣብ ቢሮ ከተማ ልምዓት፣ ንግድን ኢንዳስትርን መተሓባበሪ ምድላው ትልሚ ክትትልን ገምጋምን ዝኾኑ ኣይተ ካሕሱ ከም ዝበልዎ፣ ኣብ ዝሓለፈ በጀት ዓመት ሓምለዋይ ልምዓትን መዘናጊዒ ቦታታትን ኣብ ምኽላል ዝነበረ ኣፈፃፅማ ዘተባብዕ ከም ዝነበረ ይገልፁ። ኣብ ከተማታት ኣኽሱምን መቐለን ብልዕሊ 12 ሚልዮን ብር ወፃኢ  11 መዘናጊዒ ማእኸላት ተሃኒፀን ንዝተወደቡ ማሕበራት  ከምዝተረኸበ እውን የረድኡ። ኣብ በጀት ዓመት 2010 ድማ ሰለስተ መዘናጊዒ ማእኸላት ኣብ ኣኽሱም፣ ኮረም፣ መቐለ ንምህናፅ ትልሚ ተታሒዙ ከም ዘሎ የገንዝቡ። እዚ ድማ ፅሩይን ተብሃግን ከባቢ ኣብ ምፍጣር፣ ብማሕበራት ንዝተወደቡ መናእሰይ ስራሕ ዕድል ኣብ ምፍጣር ዝህልዎ ኣብርክቶ ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን። ዜጋታት ኣብ ፅሩይን ምችውን ከተማ እንትነብሩ ጥዕነኦም ውሑስ ይኸውን። 

ብድምር ብቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን ኢንዳስትርን ክልል ትግራይ፣ ኣብ በጀት ዓመት 2009ዓም ዝነበረ እወንታን ኣሉታን ዘነፀረ ስለዝኾነ ንትልሚ በጀት ዓመት 2010 ከም እታወት ኮይኑ ከገልግል ዝኽእል እዩ። ብፍላይ ኣብ ፅሬትን ፅባቐን ከተማታት ፣ ምፅፋፍን ምሃብ መረዳእታን መሬት ኣብ ሕሉፍ ዝተሰርሑ ብሉፃት ስራሕቲ ከም ዘለው ኮይኖም ግን ድማ ቀፃሊ ክትትልን ትኹረት ዝጠልቡ ዓበይቲ ውራያት ህዝብን እዮም  ንብል። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010