እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4840738
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1763
2770
29998
4800954
72999
108196
4840738

Your IP: 54.144.73.205
2018-02-24 14:15

ድርኩኺት ስርዓት ካዳስተር

here we go
selam new
ውድብ ህወሓት ኣብ 1967 ዓ/ም ናብ በረኻ እትትወርድ ተሓንጊጣቶም ዝወረደት መቃለሲ ዛዕባታት ሓደ “ፍትሓዊ ተጠቃምነት መሬት ይረጋገፅ” ዝብል እዩ። ብመሰረት እዚ ድሕሪ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ቃልሲ ሕቶ ህዝቢ ተሓንጊጣ ዝመፀት ዉድብ ብምዃና ነቶም ሃፍቲ መሬት ከም መናወሒ ስርዓቶም ገይሮም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ መስፍናውያንን ተረፍመረፍ ገዛእቲ ደርብን ስዒራቶም። ውድብና ገና ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ እናሃለወት መሬት ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ንህዝቢ ዘከፋፈለት ኮይና በትረ ስልጣን ምስሓዘት ድማ ካብ ብጕሓቱ መሬት ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ከምዝኾነ ብምእማንን እዚ ዝረጋገፀሉ ሕገ-መንግስታዊ ዋሕስ ዝረኽበሉ ስርዓት ክዝርግሕ ክኢሉ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ዓንቀፅ 89 ንኡስ ዓንቀፅ ሓሙሽተ ሕገ መንግስቲ ሃገርና መሬት ገጠርን ከተማን  ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ምዃኑ ይድንግግ።

ይኹን እምበር መሬት ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ንዕብየት ክልልና ይኹን ሃገርና  ቀንዲ መሰረት ገይርካ ኣብ ምስራሕ ዓብዪ ፀገም ከምዝነበረ ካብ ቢሮ ከተማ ልምዓትን ንግድን ኢንዱስትርን ክልልና ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ።እዚ ኣብ ከባብታት ገፀር ዝርአ ፀገም ተሓራሳይ መሬት ናብ መንበሪ ናይ ምቕያር ስራሕቲ ገዲፍና ኣብ ከተማታት ክልልና ዝርአ ዝነበረ ፀገም ቀሊል ኣይነበረን። ብፍላይ ኣተሓሕዛ መረዳእታ ትሕዝቶ መሬት ከተማ ልሕሉሕ ብምንባሩ ቀንዲ ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር መብዛሕቲአን ከተማታት ክልልና ኮነ ሃገርና እናኾነ መፂኡ እዩ።ነዚ ሱር ሰዲዱ ዘሎ ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል ድማ ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ስርዓት ኣተሓሕዛ መረዳእታን ትሕዝቶን መሬት ከተማ ምትእትታው እዚ ዘለናሉ ዘመን ዝጠልቦ መስርሕ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ።ከምኡ እውን ኣብ ከተማታትና ዝምዝገብ ዘሎ ቁጠባዊ ዕብየት ድጋፍ ንምሃብን ናብ ዝለዓለ ኢንዳስትሪያላዊ ምዕባለ ንምብፃሕ ምስዚ ዝጠዓዓም ምምዕርራይ ምግባር ሓደ ስጉሚ እዩ።

ብመሰረት እዚ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሰቲ ትግራይ ብኣዋጅ ቁፅሪ 267/ 2007 ዓ/ም ኤጀንሲ  ምዝገባን መረዳእታን ትሕዝቶ መሬት ከተማ ክልል ትግራይ ወይ ድማ ስርዓት ካዳስተር ኣጣይሹ። እዚ ተጣይሹ ዘሎ ኤጀንሲ ተፀዋዕነቱ ንቢሮ ከተማ ልምዓት፣ ንግድን ኢንዳስትርን ክልል ትግራይ ኮይኑ ስርሑ ድማ ካብ ሓደ ሓምለ 2009 ዓ/ም ብዕሊ ጀሚሩ ኣሎ።እቲ ኤጀንሲ ቅድሚ ምጥያሹ ካብ 2006 ዓ/ም ጀሚሩ ፕሮጀክት ምሕደራ መረዳእታ መሬት ከተማ ብብርኪ ክልል ተጣይሹ ስራሕቱ እናወገነ ከም ዝመፀ ዋና ዳይሬክተር ኤጀንሲ ምዝገባን መረዳእታን ትሕዝቶ መሬት ከተማታት ክልል ትግራይ ኣይተ ኣታኽልቲ ገ/ህይወት ይገልፁ።እቲ ቤት ፅሕፈት ፕሮጀክት ዝሰርሖም ስራሕቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝህቦ ጥቕሚ ዝዓበየ ምዃኑ ብምርዳእ ስርዓት ካዳስተር ቀፃልነት ክህልዎ ስለ ዝተኣመነሉ እዩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣድላይ ዘበለ በጀትን ሓይሊ ሰብን መዲብሉ ዘሎ።

እቲ ኤጀንሲ ዘፈር ልምዓት ኣተሓሕዛ መረዳእታ መሬት ከተማ ንምቅልጣፍ ዝሕግዙ ፖሊስታት ስትራተጂታት፣ ትልሚ፣ ፕሮጀክት ሓንፂፁ ንቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ኣዳልዩ የቕርብ።ካብዚ ብተወሳኺ ነቲ ዘፈር ዝሕግዙ “ማዕቀፋት” ይቐርፅን ተግባራዊ ድማ ይገብር።ኣብ ስርዓት “ካዳስተራል” ቅየሳ መሬት ከተማ   ምችው ኩነታት ንኽፍጠር እውን ይሰርሕ። ካብኡ ሓሊፉ ዓንቀፍቲ ዝኾኑ ጉዳያት ማለት እውን ፀገም ኣወሃህባ ግልጋሎት ሕፅረት መሰረተ ልምዓትን ካልኦትን ብመፅናዕቲ ብምፍላይ መፍትሒ ከምዘቐምጥ መተሓባበሪ ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ እቲ ኤጀንሲ ኣይተ ፀጋይ ገ/ሔር ይገልፁ።

እቲ ኤጀንሲ ስሉጥ ግልጋሎት ንምሃብ ብሰለስተ ኣውራ ከይዲ ስራሕቲ ማለት እውን ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምድላው መሰረታዊ ካርታ፣ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምርግጋፅ ምዝገባን ትሕዝቶ መሬት ካዳስተራል ቅየሳ፣ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምምሕዳር ሓበሬታን ሲስተም ድሕንነትን ከምኡ እውን ብኣርባዕተ ደገፍቲ ከይዲ ስራሕቲ ልምዓታዊ ትልሚ፣ ኣመራርሓ ሓይሊ ሰብ፣ ዕደጋ ፋይናንስን ምምሕዳር ንብረትን፣ ውሽጢ ኦዲትን ርክብ ህዝብን ዝተወደበ እዩ። ካብ ክልል ክሳብ ምምሕዳር ከተማታት መሓውሩ ብምዝርጋሕ ድማ ዘላቕን ስሉጥን ዕብየት ብምምዝጋብ ከምዝሰርሕ እቶም መተሓባበሪ የረድኡ።

ብመሰረት ሕጊ ምሕደራ ሰራሕተኛታት ክልል ትግራይ ክኢላታት ቆፂሩ ኣድላይ ዘበለ እታወትን በጀትን መዲቡ ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ዕላዊ ብዝኾነ መንገዲ ስርሑ ጀሚሩ ይርከብ።ስለዚ እቲ ሕዚ ተጣይሹ ዘሎ ሓዱሽ ቤት ዕዮ ስራሕቱ ኣብ ሓፂር እዋን ንክዕወት ኩሉ ኣመራርሓን በዓል ሞያን ከምኡ እውን  መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ኣብ ጎድኑ ኮይኖም ክሕግዙ ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 970
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010