እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5051411
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1508
2909
30525
4998067
83605
110388
5051411

Your IP: 54.80.103.120
2018-04-20 07:03

አርካይቭ

ኣቦ 10 ምኢታዊ ህዝቢ ሓደ ከተማ ዝኾኑ ዶክተር

here we go
selam new

ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ክሰርሑ እናኸኣሉ ብምስልቻው ጥራሕ ስርሖም ጠጠው ከብሉ ይረኣዩ። ካብዚኣቶም ዝሐሹ ዝበሃሉ ድማ ዕድመ ጥሮተኦም ምስ ኣኸለ ስራሕ ገዲፎም ኣብ ገዛ እንትውዕሉ ምርኣይ ዝተለመደ እዩ። ብኣንፃሩ “ክሳብ ዕለተ ሞተይ ክሰርሕ እየ” ብምባል ዕድመኦም ሙሉእ እናሰርሑ ካብዛ ዓለም ዝሰናበቱ ሰባት እውን ብዙሓት እዮም።

ነባርነቶም ኣብ ሃገረ ኣመሪካ - ጆርጅያ (ኣውጉስታ) ዝኾኑ ዋልተር ዋትሰን ዝተብሃሉ በዓል ፀጋ ዕድመ ዶክተር እምበኣር ካብቶም “ክሳብ ዕለተ ሞተይ ክሰርሕ እየ” ዝብሉ ሰባት ሓደ እዮም ይብል “ደይሊ ጉድ” ዝተብሃለ መርበብ ሓበሬታ። እቶም 100 ዓመቶም ከምዝደፈኑ ዝዝረበሎም ዶክተር፣ ዋላ እኳ ንነብሰ ፁራት ምዉላድን መጥባሕቲ ምክያድን ካብ 1996 ዓ.ም.ፈ ጀሚሮም ጠጠው እንተበሉ ሕዚ እውን መዓልታዊ፣ ዝተወሰኑ ተሓከምቲ ይርእዩን ነቲ ዝሰርሕሉ ክፍሊ መዋልዳን እውን ብኣቦ መንበርነት ይመርሑን ምህላዎም እቲ ልዕል ክብል ዝተገለፀ መርበብ ሓበሬታ የረጋግፅ። በዚ ተግባሮም ድማ ሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታል ዝፈትውዎም እንትኾኑ ተሓከምቶም ግና ብፍሉይ የድንቕዎም፤ “ኣባባ ዶክተር” (papa doc) እናበሉ ድማ ይፅውዕዎም።

ዶክተር ዋልተር ፈለማ ስራሕ ካብ ዝጀመርሉ 1944 ዓ.ም.ፈ ክሳብ ምዉላድ ዘቋረፅሉ 1996 ዓ.ም.ፈ ኣዴታት ካብ 15 ክሳብ 18 ሽሕ ዝበፅሑ ቆልዑ ብሰላም ንኽገላገላ ሞያዊ ግቡኦም ኣበርኪቶም እዮም። እዚ ማለት ድማ ከባቢ 10 ምኢታዊ ነባሪ ከተማ ኣውጉስታ እዩ ዝኸውን ዘሎ። እቶም ዶክተር ዘዋለድዎም ቆልዑ “ደቂ ዋትሰን” እናተብሃሉ ዝፅውዑ እንትኾኑ ዕድሚኦም ካብ 15 ክሳብ 66 ዝግመትን ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ሓላፍነት ዝርከቡ ዓበይቲ መራሕቲ እውን ዝርከብዎምን እዮም። ዶክተር ዋልተር ድሕሪ ሕዚ እውን ስርሖም ከምዝቕፅሉን “ኩሉ ግዘ ንዝበለፀ ውፅኢት ስራሕ፣ ተስፋ ኣይትቑረፅ” ዝብል ኣበሃህላ ከም መምርሒ ህይወቶም ገይሮም ከምዝወስዱን እዮም ዝዛረቡ።

ኣብ ዓድና ኸ ክንሰርሕ እናኸኣልና ናይ ስራሕ መንፈስና ዓርስና እንቐትል ክንደይ ኢና? በቢዝተዋፈርናሉ ዓውደ ስራሕ ዕውት ስራሕ ንምስራሕ ካብዞም ዶክተር እዚኦም እንታይ ክንመሃር ይግባእ? ንመያየጠሉ።

ፍቕሪ ብኽልተ ኣእዳው

ምፅሓፍ ዝሓደሮ መምህር

    ቴስዓ ምኢታዊ ህዝብታት ዓለም ብየማናይ ኢዶም ዝፅሕፉ እንትኾኑ ዓሰርተ ምኢታዊ ድማ ካብ የማናይ ወፃኢ (ማለት እውን ትሽዓተ ምኢታዊ ብፀጋማይ ኢዶም ሓደ ምኢታዊ ድማ ብኽልቲኡ ኣእዳዎም) ዝፅሕፉ ከምዝኾኑ ማሕበር ሰብ ሞያ ስነ ልቦና ኣመሪካ (APA) ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ኣቐሚጥዎ ኣሎ።

ቪፒ ሻርማ ዝበሃል ህንዳዊ መምህር ግና ነዙይ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ እናተሸባሸበ ይርከብ። እዚ መምህር ማድያ ፕራዴሽ ኣብ ዝተብሃለ ገጠራዊ ከባቢ ህንዲ ናይ ዝርከብ ቬና ቫንዲኒ ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ወናኒ ኮይኑ ኩሎም ተምሃሮ ብኽልቲኡ ኣእዳዎም እናፀሓፉ ዝመሃርሉ ሃዋህው ብምፍጣሩ ቀልቢ ብዙሓት ከምዝሰሓበ ኦዲቲ ሰንትራል ዝተብሃለ መርበብ ሓበሬታ የመልክት።

ሻርማ ነቲ ቤት ትምህርቲ ብ1999 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን እዩ ከፊትዎ። ፈላማይ ፕሬዚደንት ህንዲ (ካብ 1950 ክሳብ 1962) ዝነበሩ ራጄንድራ ፕራሳድ ብኽልቲኡ ኣእዳዎም ዝፅሕፉ ምንባሮም ካብ ሓደ መፅሄት ከምዘንበበ ዝገልፅ እቲ መምህር በዚ ተለዓዒሉ ኩሎም ተምሃሩኡ ብኽልተ ኣእዳዎም ንኽፅሕፉ ከለማምዶም ጀሚሩ። ተምሃሮ እታ ቤት ትምህርቲ ካብ ብርኪ ሓደ ክሳብ ብርኪ ሸሞንተ ዝመሃሩ እንትኾኑ ኣብ ብርኪ ሰለስተ እንትበፅሑ ብኽልተ ኣእዳዎም ምፅሓፍ ከምዝመልኩ ወናኒ እቲ ቤት ትምህርቲ ዝኾነ ሻርማ ኣገንዚቡ። ኣብ ብርኪ ሸሞንተ እንትበፅሑ ድማ ብፍጥነትን ፅሬትን ካብ ምፅሓፍ ሓሊፎም ብሕድሕድ ኣእዳዎም ክልተ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ምፅሓፍ ይኽእሉ። እቲ ዘገርም ኣብ ውሽጢ ሕድሕድ ዓይነት ትምህርቲ ካብ ዘለዉ 45 ደቓይቕ እቶም 15 ደቓይቕ ንልምምድ ፅሑፍ ኢድ ዝውዕሉ ምዃኖም እዩ።

ቅድም ክብል ሰብ ሞያ ስነ ኣእምሮ (neurology) ብኽልተ ኣእዳውካ ምፅሓፍ ሓንጎልካ ንምስፋሕ ወይ እውን ትኹረት ንክህልወካ ሓጋዛይ ከምዝኾነ እናሓበሩ እኳ እንተፀንሑ ኣብ ቀረባ እዋን እናተኻየዱ ዝርከቡ መፅናዕትታት ግና ነዙይ ዝፃብኡ እዮም። ንኣብነት ኣመሪካውያን ተመራመርቲ ስነ ኣእምሮ ዝገበርዎ ሳይንሳዊ መፅናዕቲ ከምዘመላኽቶ ብኽልተ ኣእዳዎም ዝፅሕፉ ቆልዑ ኣብ ሒሳብ፣ ተኽእሎ ምዝካርን ምኽንያታውነትን ካብቶም ብፀጋማይ ወይ ድማ ብየማናይ ኢዶም ጥራሕ ዝፅሕፉ ቆልዑ ዝተሓቱ ምዃኖም እዩ ዘረድእ። ካሊእ ኣብ ሰሜናዊ ፊንላንድ ዝተገበረ መፅናዕቲ እውን ብኽልተ ኣእዳዎም ዝፅሕፉ ቆልዑ ን ADHD (ሓደ ካብ ሕማማት ኣእምሮ) ከምኡ እውን ንፀገም ቋንቋን ትምህርትን ዝተቓልዑ ከምዝገብሮም እዩ ዘመልክት።

እሞ መንበብትና ብኽልተ ኣእዳውካ ምፅሓፍ ክድገፍ ዶ ክግደፍ ኣለዎ ትብሉ?


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010