እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4840681
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1706
2770
29941
4800954
72942
108196
4840681

Your IP: 54.144.73.205
2018-02-24 14:10

አርካይቭ

ስግግር ኢንዳስትሪ ዘቀላጥፍ ዓውዲ

here we go
selam new

ካልኣይ ክፋል

ዝሓለፉ 11 ውድባዊ ጉባኤታት ህወሓት መፃኢ ዕድላት ህዝቢ ትግራይ ብምውሳን ነቲ ሐዚ በፂሕናዮ ዘለና ጉዕዞ ልምዓትን ዴሞክራስን ናይ ባዕሎም ሰረት እምነ ኩርናዕ ዘዕረፉ ታሪኻውያን ጉባኤታት እዮም። ኣብእዞም ጉባኤታት ብዝሓለፉ ውሳነታት ድማ ሓፁር ልምዓት ዝነበረ ስርዓት ደርግ ተደምሲሱ። ኣብ ቃልሲ ፀረ ድሕረትን ድኽነትን እውን ዓወታት ክሕፈስ ተጀሚሩ ኣሎ። ብፍላይ ምጥቃም ተተካእቲ ሓይልታት ቴክኖሎጂ ኣብ ዙርያ መለሽ ልምዓትና ትርጉም ዘለዎ ምዕባለ እናምፅኡ እዮም። ኣብ ዓስራይን ዓሰርተ ሓደን ውድባዊ ጉባኤታት ህወሓት ዝለዓለ ትኹረት ብምሃብ ካብ ዝተወሰኑ ውሳነታት ጉዳይ ምትእትታው ተሓደስቲ ፍልፍላት ሓይሊ ቴክኖሎጂ ይርከብዎም።  መበል 12 ውድባዊ ጉባኤ እውን ኣብ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን “ትራንስፎርሜሽን”ን ኣብ ኣጠቃቕማ ተሓደስቲ ሓይሊ ዘሎ ኣፈፃፅማ ገምጊሙ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣብቶም ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት መፃኢ ጉዕዞና ብሩህ ዝገብሩ ዓበይቲ “ፕሮጀክቲታት” ተሓደስቲ ፍልፍላት ሓይሊ ተሃኒፆምን ይህነፁን ኣለዉ። በዚኦም ኣቢሉ እውን ብተግባር ክረአዩ ዝኽእሉ ለውጥታት እናተመዝገቡ መፂኦም እዮም።

ሃገርና ሓምለዋይ ቁጠባ ንምፍጣር ዝዓለመ ዝተፈላለዩ ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ንምውናን ዘኽእል ናይ ነዊሕ እዋን ፖሊስን ስትራቴጅን ሓንፂፃ እተመዝግቦ ዘላ ቅልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየት መርኣያ ብሱል ውሳነ ጉባኤታትና እዩ። ብመንፅር እዚ ኣብ ሃገርናን ክልልናን ዘሎ ኩነታት እንትንርእይ ኣብ ሕፅረት ቀረብ መማረፂ ሓይሊ ኤለክትሪክ፣ ካብ ንፋስ ዝፍልፍል ሓይሊ፣ ካብ መሬት ብዝወፅእ ሃፋ ዝርከብ ሓይሊ(ጅኦ ተርማል)፣  ሓይሊ ፀሓይ፣ ሓይሊ ቆጠብቲ እቶናት፣ “ባዮ ማስን ባዮ ጋዝን” ቆላሕታ ተዋሂብዎም ይስርሑ ኣለው። ነዚኣቶም ኣብ ምጥቃም ዘሎ ዓብዪ ብኽነት ንምፍታሕ፣ እቲ ሕብረተሰብ ዝተፈላለዩ መማረፅቲ ፍልፍላት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ቴክኖሎጂታትን ተጠቃማይ ንምግባር ከም ውድብ ኮነ መንግስቲ ዓብዪ ቆላሕታ ዝገበርሉ ጉዳይ እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብ ሃገርናን ክልልናን ንሕብረተሰብ ብቐሊሉ ዝጥቀመሎም መማረፅቲ ፍልፍላት ሓይሊ ባዮ ጋዝን  እቶንን  ንምትእትታው ዓበይቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም።

ንኣብነት መማረፅቲ ፍልፍላት ሓይሊ ባዮ ጋዝን እቶንን ንምትእትታው ካብ 2002 ዓ/ም ጀሚሩ ምንቅስቓስ ዝተጀመረ እንትኸውን ኣብ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ብብርኪ ሃገር 14 ሽሕ “ባዮ ጋዝ ዳጅስተር” ንምስራሕ ተተሊሙ ዛጊድ ልዕሊ 12 ሽሕ ክውገን ክኢሉ እዩ። ብብርኪ ክልል ትግራይ ድማ ካብ ን827 ሽሕን 385 (80 ምኢታዊ ) መራሕቲ ስድራ ዝተመሓየሹ ሓይሊ ቆጠብቲ እቶናት 3, 500 ባዮ ጋዝ ዳይጀስተራት ንምትእትታው ተተሊሙ እዩ። ክሳብ 2007 ዓ/ም 816 ሽሕ 843 ሓይሊ ቆጠብቲ እቶናት፣ 3,461 ባዮ ጋዝ ተኣታትዩ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ኣሎ። እዚ ብመንፅር ትልምን ፍፃመን እንትረአይ እወንታዊ ምዕባለ ዝተርኣየሉ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ርሕቕ ዝበለ ከባቢታት ገፀር ዝነብር ህዝቢ ካብ ፀሓይ ብዝፍልፍል ሓይሊ (ሶላር ማሾ ) ተጠቃሚ ንምግባር ዝተገበረ ምንቅስቓስ እውን ነይሩ። ብመሰረት እዚ ኣብ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ን150 ሽሕ ስድራ ተጠቃሚ ንምግባር ተተሊሙ ልዕሊ ትልሚ 233 ሽሕን 992 ተጠቀምቲ “ሶላር ማሾ” ንምግባር ተኻኢሉ እዩ።

 

ደሚርካ  እንትርአ እዚ ኩነታት ዘርእየና ኣብ ኩሎም ውድባዊ ጉባኤታት ህወሓት በቢ ግንባሩ ተነፂሮም ዝሓልፉ ውሳነታት ተግባራዊ ኣብ ምግባር ተጠቃማይ ብውልቀን ውዳበን ብምዃን ስለዝፀዓረ ዝተመዝገበ ዓወት እዩ።

ብዋንኡ ከዓ ፖሊስን ስትራተጅን እናተጠቐምካ ብውሕሉል መሪሕነት ህወሓት ዝተረኸበ ውፅኢት ምዃኑ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ሓበን ይፈጥር። ትማሊ ኣብ ጉዕዞ ዕጥቃዊ ቃልሲ ውሳነታት ህወሓት እናተቐበለ ፍሉይ ምህዞን ተበላሓታይነትን ብምውሳኽ ነቲ ቃልሲ ኣብ ምቅፅፃልን ሸትኡ ኣብ ምውቃዕን ህዝቢ ትግራይ ኩለ መዳይ መስዋእቲ ፈፂሙ። ሎሚ ድማ ኣብ ፀረ ድኽነት ቃልሲ ኣብ ጎድኒ ውድቡ ተሰሊፉ ተኣምር ምስራሕ ጀሚሩ ኣሎ። ይኹን እምበር እቲ ዝተረኸበ ዓወት ዘሐብን እኳ እንተኾነ ሐዚ እውን ገና ዝለዓለ ፃዕሪ ዝጠልብ ውራይ ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን። እዞም ቴክኖሎጅታት ኣብ ቀፃላይ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ተሓደስቲ ፍልፍላት ሓይሊ ኣብ ምትእትታውን ኣብ ምዕባይ ሓምለዋይ ቁጠባን ትኹረት ዝሓቱ ጉዳያት ምዃኖም ግድን እዩ።

ስለ ዝኾነ ኣብ ምሕዋይ ተፈጥሮኣዊ ኮነ ኣጠቓላሊ ጉዕዙ ምዕባለና ዘድሊ ቴክኖሎጂታት ብምትእትታውን ብምትግባርን ኩለ መዳይ ልምዓትና ክነቀላጥፍ ይግባእ። በዚ ኣቢልና ኣብ ጎኒ ውደብ ህወሓት ብምስላፍ ኣብ መበል 12 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ንዝተወሰኑ ውሳነታት ልምዓት ሎሚ እውን ከም ትማሊ ብምሉእ ህዝባውነት፣ ፅንዓትን ተወፋይነትን ብምትግባር መሊኣ ዝለመዐት ሃገር ንምህናፅ ቃልስና ክነሐይል ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 970
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010