እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193321
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
774
3331
20684
5145598
97379
128136
5193321

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:23

አርካይቭ

ዓመታዊ ተግባራት ኤጀንሲ ማዕድንን ኢነርጅን እንትፍተሽ

here we go
selam new

ኣብ ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ አትዮዽያ ዓንቅፅ 29 ኣዋጅ ቁፅሪ 590/2000 ዓ/ም ሓደ ቤት ዕዮ በብዓመቱ ዝሕዞም መደባትን ኣፈፃፅምኦምን ንመራኸቢ ሓፋሽ /ንዜጋታት/ ሓበሬታ ክህብ ከምኣብ ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ አትዮዽያ ዓንቅፅ 29 ኣዋጅ ቁፅሪ 590/2000 ዓ/ም ሓደ ቤት ዕዮ በብዓመቱ ዝሕዞም መደባትን ኣፈፃፅምኦምን ንመራኸቢ ሓፋሽ /ንዜጋታት/ ሓበሬታ ክህብ ከም ዘለዎ ይድንግግ። በዚ እውን ኤጀንሲ ማዕድንን ኢነርጅን ክልል ትግራይ ከም ክልል ቀፃልነት ዘለዎ ኩለ መዳይ ቁጠባዊ ዕብየት ብምምፃእ መነባብሮ ሕብረተሰብ ንምልዋጥ ነዊሕን ሓፂርን ልምዓታዊ ትልሚ ሓንፂፁ ኣብ ምርብራብ ይርከብ። ብመሰረት እዚ እቲ ኤጀንሲ ኣብ 2008 ዓ/ም ብመሰረት ዝሓንፀፆ ትልሚ ዘተግበሮም ስራሕቲ ከም ዝስዕብ ኣቕሪቡ ኣሎ።

ኤጀንሲ ማዕድንን ኢነርጅን ክልል ትግራይ ኣብ 2008 ዓ/ም ሃገራውን ክልላውን ኣንፈታት መሰረት ብምግባር ብልምዓታዊ ሰራዊት ንምፍፃም ዝሓዞ ትልሚ ክዓምም ክኢሉ እዩ። እቲ ትልሚ ኣብ መደባት ማዕድንን ኢነርጅን ዝርአዩ ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር ንምፍታሕ ብዘኽእል መንገዲ ብመስርሕ ስርዓት ውፅኢት ተኮር ተቓኒዩ እዩ ተዳሊዩ። ድሕሪ ምድላው ትልሚ ድማ በብደረጅኡ ዘለዉ ፈፀምቲ ዓቕምታት ኣብ ኣተሓሳስባን ክእለትን ዘለዎም ክፍተት ንምፅባብ ዘኽእል ምድላው ስራሕ ቁልፊ መደብ ስለዝኾነ ፍሉይ ትኹረት ተዋሂቡዎ ክስራሕ ክኢሉ እዩ፡፡

ኣብዚ ከይዲ ኣብ 2008 ዓ/ም ኣብ ባይታ ብዝህሉ ምንቅስቓስ ን35 ሽሕ ወገናት ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ትልሚ ተታሒዙ 12 ሽሕን 416 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 36 ሽሕን 416 ወገናት ተረባሕቲ ኮይኖም እዮም።ከምኡ ድማ 70 ሰብ ሃፍቲ ፍቓድ ምውፃእ ማዕድን ንምሃብ ትልሚ ተታሒዙ ን75 ሰብ ሃፍቲ ፍቓድ ተዋሂብዎም ኣሎ።ካብዚኦም እቶም 25 ኣብ ታሕተዋይ ብርኪ ምእራይ ወርቂ ዝተዋፈሩ እንትኾኑ እቶም ዝተረፉ 50 ድማ ኣብ ላዕለዋይ ብርኪ ዝርከቡ ኮይኖም ኣብ ምድቓቕ እምኒ (“ክሬሸር”) ፍቓድ ዝወሰዱ እዮም።

ብኻልእ ገፅ ኣብ መደባት መፅናዕትን ምስፍሕፋሕን “ቴክኖሎጂታት ኢነርጂ ባዮ ማስ” ቆጠብቲ እቶናት ኣብዚ ዘፈር ንምትእትታው ተታሒዙ ዝነበረ ዓመታዊ ትልሚ 263 ሽሕን 191 ኮይኑ ፍፃመ 251 ሽሕን 371 እዩ።ብተወሳኺ 120 “ሶላር” ማሾ ንምትእትታው ትልሚ ተታሒዙ እኳ እንተነበረ ጠለብ ተጠቀምቲ ብምዕባዩ 162 ሽሕን 418 ክበፅሕ ክኢሉ እዩ።ብተመሳሳሊ “ሶላር ሆም ሲስተም” ዝተብሃለ ዝተብሃለ ፍርያት ንምትእትታው ዝተትሓዘ ዓመታዊ ትልሚ 3,245 እንትኸውን ልዕሊ ትልሚ 4‚349 ክፍፀም ክኢሉ እዩ።ቴክኖሎጂ ሶላር ኣብ ማሕበራዊ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ንምትእትታው ዝተታሕዘ ዓመታዊ ትልሚ 40 ኮይኑ ፍፃመ 102 እዩ።

ኣፈፃፅማ መደባት ኤጀንሲ ማዕድንን ኢነርጅን “ሴክተር” ማዕድን ፈሊና እንትንርኢ ከዓ ኣብዚ ዝሓለፍናዮ በጀት ዓመት፣ 22 ነጥቢ 5 ኩንታል ወርቂ ናብ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮዽያ ኣታዊ ንምግባር ትልሚ ተታሒዙ 9 ነጥቢ 02 ኩንታል ወርቂ ጥራሕ ፈፂሙ ኣሎ።ናይዚ ውድቀት ቀንዲ ምኽንያት ድማ ናይዚ ሃፍቲ ተጠቀምቲ ግብሪ ንዘይምኽፋል ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ካልኦት ክልላት ከይድካ ምሻጥ ስለዝነበረን ነዚ ዝተገበረ ክትትል ትሑት ብምዃኑን እዩ።እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ካብ ማዕድንን ኢነርጅን ግልጋሎት ግብሪ ዝርከብ ኣታዊ ንምጥርናፍ ዝተታሕዘ ዓመታዊ ትልሚ 31 ሚልዮንን 208 ሽሕን 485 ብር እንትኾን ፍፃምኡ ድማ 18 ሚልዮንን 628 ሽሕን 16 ብር ኮይኑ እዩ።ኣብዞም ስራሕቲ እቲ ዝተትሓዘ ትልሚ ብዝግባእ ክፍፀም ዘይኸኣለሉ ሓደ ክፍተት ድማ ግቡእ ኣመራርሓ ዘይዓረፎ ምዃኑ ዘርኢ ስለዝኾነ ኣብዚ በጀት ዓመት ክስርሐሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ።

ነዚ ስራሕ ዝግበር ደገፍን ክትትልን ኣብ ኩለን ወረዳታት ትኹረት ተዋሂብዎ ንምስራሕ መደብ ስለዝነበረ ኣብ መብዛሕትአን ቁፅፅር ስራሕቲ ተጀሚሩ እዩ ክበሃል ይክኣል።ይኹን እምበር እቲ ቁፅፅር በቲ ዝድለ መንገዲ ዝተኻየደን ንኹሉ ከባቢታት ዝሸፈነን ኣይኮነን።ኣብተን ወረዳታት ዝተገበረ ዳህሳስ ከም ዘመላኽቶ ሐዚ እውን እቲ ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ገዚፍ ምዃኑ እዩ። ብፍላይ ኣብ ስርዓት ምሕደራ ወርቂ ዘይሕጋዊ ስራሕ ዓብላሊ ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ዝተኻየደ ዳህሳስ የረድእ፡፡

ብሓፈሻ መደባት ማዕድንን ኢነርጅን ብትልሚ መሰረት ብምሉእነት ንዘይምፍፃም ቀንዲ መሓንቕ ተባሂሎም ዝተቐመጡ ነጥብታት ኣለዉ። እዚኦም እውን ኣብ ወርቅን ወርቂ ዝርከበሉ ቦታ ዝኽፈል ግብርን ዝርከብ ኣታዊ ንምጥርናፍ ዝተገበረ ፃዕሪ ንክራይ ኣካብነት ኣተሓሳስባን ተግባርን ኣብ ቁፅፅር ብዘውዕል መንገዲ ኣብ ምኻድ ትሑት ምዃኑ እዩ። ቀንዲ ምኽንያት መትሓቲኡ በብብርኩ ዘሎ ኣመራርሓን ስራሕ ፈፃሚ ኣካልን ንስራሕቲ ማዕድንን ኢነርጂን ዝህቦ ትኹረት ትሑት ብምዃኑ እዩ። ካሊእ ፀገም ድማ ኣብ ምሃብ ፍቓድ ማዕድን ካብ ጣብያ ክሳብ ክልል ዘሎ ከይዲ ግልጋሎት ኣወሃህባ ስሉጥ ዘይምዃን እዩ። ነዚ መሳለጢ ዕብየት ቁጠባ ዝኾነ ዘፈር ዝለዓለ ትኹረት ምግባርን ዝለዓለ ብቕዓት ኣመራርሓ ምዕራፍን ንፅባሕ ዘይባሃል ዋኒን ክኸውን ይግባእ።

ኣብ ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ አትዮዽያ ዓንቅፅ 29 ኣዋጅ ቁፅሪ 590/2000 ዓ/ም ሓደ ቤት ዕዮ በብዓመቱ ዝሕዞም መደባትን ኣፈፃፅምኦምን ንመራኸቢ ሓፋሽ /ንዜጋታት/ ሓበሬታ ክህብ ከም ዘለዎ ይድንግግ። በዚ እውን ኤጀንሲ ማዕድንን ኢነርጅን ክልል ትግራይ ከም ክልል ቀፃልነት ዘለዎ ኩለ መዳይ ቁጠባዊ ዕብየት ብምምፃእ መነባብሮ ሕብረተሰብ ንምልዋጥ ነዊሕን ሓፂርን ልምዓታዊ ትልሚ ሓንፂፁ ኣብ ምርብራብ ይርከብ። ብመሰረት እዚ እቲ ኤጀንሲ ኣብ 2008 ዓ/ም ብመሰረት ዝሓንፀፆ ትልሚ ዘተግበሮም ስራሕቲ ከም ዝስዕብ ኣቕሪቡ ኣሎ።

ኤጀንሲ ማዕድንን ኢነርጅን ክልል ትግራይ ኣብ 2008 ዓ/ም ሃገራውን ክልላውን ኣንፈታት መሰረት ብምግባር ብልምዓታዊ ሰራዊት ንምፍፃም ዝሓዞ ትልሚ ክዓምም ክኢሉ እዩ። እቲ ትልሚ ኣብ መደባት ማዕድንን ኢነርጅን ዝርአዩ ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር ንምፍታሕ ብዘኽእል መንገዲ ብመስርሕ ስርዓት ውፅኢት ተኮር ተቓኒዩ እዩ ተዳሊዩ። ድሕሪ ምድላው ትልሚ ድማ በብደረጅኡ ዘለዉ ፈፀምቲ ዓቕምታት ኣብ ኣተሓሳስባን ክእለትን ዘለዎም ክፍተት ንምፅባብ ዘኽእል ምድላው ስራሕ ቁልፊ መደብ ስለዝኾነ ፍሉይ ትኹረት ተዋሂቡዎ ክስራሕ ክኢሉ እዩ፡፡

ኣብዚ ከይዲ ኣብ 2008 ዓ/ም ኣብ ባይታ ብዝህሉ ምንቅስቓስ ን35 ሽሕ ወገናት ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ትልሚ ተታሒዙ 12 ሽሕን 416 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 36 ሽሕን 416 ወገናት ተረባሕቲ ኮይኖም እዮም።ከምኡ ድማ 70 ሰብ ሃፍቲ ፍቓድ ምውፃእ ማዕድን ንምሃብ ትልሚ ተታሒዙ ን75 ሰብ ሃፍቲ ፍቓድ ተዋሂብዎም ኣሎ።ካብዚኦም እቶም 25 ኣብ ታሕተዋይ ብርኪ ምእራይ ወርቂ ዝተዋፈሩ እንትኾኑ እቶም ዝተረፉ 50 ድማ ኣብ ላዕለዋይ ብርኪ ዝርከቡ ኮይኖም ኣብ ምድቓቕ እምኒ (“ክሬሸር”) ፍቓድ ዝወሰዱ እዮም።

ብኻልእ ገፅ ኣብ መደባት መፅናዕትን ምስፍሕፋሕን “ቴክኖሎጂታት ኢነርጂ ባዮ ማስ” ቆጠብቲ እቶናት ኣብዚ ዘፈር ንምትእትታው ተታሒዙ ዝነበረ ዓመታዊ ትልሚ 263 ሽሕን 191 ኮይኑ ፍፃመ 251 ሽሕን 371 እዩ።ብተወሳኺ 120 “ሶላር” ማሾ ንምትእትታው ትልሚ ተታሒዙ እኳ እንተነበረ ጠለብ ተጠቀምቲ ብምዕባዩ 162 ሽሕን 418 ክበፅሕ ክኢሉ እዩ።ብተመሳሳሊ “ሶላር ሆም ሲስተም” ዝተብሃለ ዝተብሃለ ፍርያት ንምትእትታው ዝተትሓዘ ዓመታዊ ትልሚ 3,245 እንትኸውን ልዕሊ ትልሚ 4‚349 ክፍፀም ክኢሉ እዩ።ቴክኖሎጂ ሶላር ኣብ ማሕበራዊ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ንምትእትታው ዝተታሕዘ ዓመታዊ ትልሚ 40 ኮይኑ ፍፃመ 102 እዩ።

ኣፈፃፅማ መደባት ኤጀንሲ ማዕድንን ኢነርጅን “ሴክተር” ማዕድን ፈሊና እንትንርኢ ከዓ ኣብዚ ዝሓለፍናዮ በጀት ዓመት፣ 22 ነጥቢ 5 ኩንታል ወርቂ ናብ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮዽያ ኣታዊ ንምግባር ትልሚ ተታሒዙ 9 ነጥቢ 02 ኩንታል ወርቂ ጥራሕ ፈፂሙ ኣሎ።ናይዚ ውድቀት ቀንዲ ምኽንያት ድማ ናይዚ ሃፍቲ ተጠቀምቲ ግብሪ ንዘይምኽፋል ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ካልኦት ክልላት ከይድካ ምሻጥ ስለዝነበረን ነዚ ዝተገበረ ክትትል ትሑት ብምዃኑን እዩ።እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ካብ ማዕድንን ኢነርጅን ግልጋሎት ግብሪ ዝርከብ ኣታዊ ንምጥርናፍ ዝተታሕዘ ዓመታዊ ትልሚ 31 ሚልዮንን 208 ሽሕን 485 ብር እንትኾን ፍፃምኡ ድማ 18 ሚልዮንን 628 ሽሕን 16 ብር ኮይኑ እዩ።ኣብዞም ስራሕቲ እቲ ዝተትሓዘ ትልሚ ብዝግባእ ክፍፀም ዘይኸኣለሉ ሓደ ክፍተት ድማ ግቡእ ኣመራርሓ ዘይዓረፎ ምዃኑ ዘርኢ ስለዝኾነ ኣብዚ በጀት ዓመት ክስርሐሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ።

ነዚ ስራሕ ዝግበር ደገፍን ክትትልን ኣብ ኩለን ወረዳታት ትኹረት ተዋሂብዎ ንምስራሕ መደብ ስለዝነበረ ኣብ መብዛሕትአን ቁፅፅር ስራሕቲ ተጀሚሩ እዩ ክበሃል ይክኣል።ይኹን እምበር እቲ ቁፅፅር በቲ ዝድለ መንገዲ ዝተኻየደን ንኹሉ ከባቢታት ዝሸፈነን ኣይኮነን።ኣብተን ወረዳታት ዝተገበረ ዳህሳስ ከም ዘመላኽቶ ሐዚ እውን እቲ ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ገዚፍ ምዃኑ እዩ። ብፍላይ ኣብ ስርዓት ምሕደራ ወርቂ ዘይሕጋዊ ስራሕ ዓብላሊ ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ዝተኻየደ ዳህሳስ የረድእ፡፡

ብሓፈሻ መደባት ማዕድንን ኢነርጅን ብትልሚ መሰረት ብምሉእነት ንዘይምፍፃም ቀንዲ መሓንቕ ተባሂሎም ዝተቐመጡ ነጥብታት ኣለዉ። እዚኦም እውን ኣብ ወርቅን ወርቂ ዝርከበሉ ቦታ ዝኽፈል ግብርን ዝርከብ ኣታዊ ንምጥርናፍ ዝተገበረ ፃዕሪ ንክራይ ኣካብነት ኣተሓሳስባን ተግባርን ኣብ ቁፅፅር ብዘውዕል መንገዲ ኣብ ምኻድ ትሑት ምዃኑ እዩ። ቀንዲ ምኽንያት መትሓቲኡ በብብርኩ ዘሎ ኣመራርሓን ስራሕ ፈፃሚ ኣካልን ንስራሕቲ ማዕድንን ኢነርጂን ዝህቦ ትኹረት ትሑት ብምዃኑ እዩ። ካሊእ ፀገም ድማ ኣብ ምሃብ ፍቓድ ማዕድን ካብ ጣብያ ክሳብ ክልል ዘሎ ከይዲ ግልጋሎት ኣወሃህባ ስሉጥ ዘይምዃን እዩ። ነዚ መሳለጢ ዕብየት ቁጠባ ዝኾነ ዘፈር ዝለዓለ ትኹረት ምግባርን ዝለዓለ ብቕዓት ኣመራርሓ ምዕራፍን ንፅባሕ ዘይባሃል ዋኒን ክኸውን ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010