እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193340
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
793
3331
20703
5145598
97398
128136
5193340

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:25

አርካይቭ

ክቡር ማዕድን ክቡር ሸርፊ

here we go
selam new

ክቡራት ማዕድናትና  ክብሪ የድልዮም

መወዳእታ ክፋል

ኣብ ዝሓለፉ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋላት ሕታም ትሕዝቶታት ብኣዋጅ ቁፅሪ 651/2001 ዓ/ም ዝተገለፁ ዝኸበሩ ማዕድናት፣ ግቡኣት ወሃብትን ተቐበልትን ውዕሊ ዝምልከት ዳህሲስና ነይርና። መወዳእታ ክፋል ትሕዝቶ ድማ ከም ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ።

ፍቓድ መረጋገፂ ብቕዓት ሰርቲፊኬት ዝኸበሩ ማዕድናት ዝተውሃበ ነጋዳይ፣ ፍቓድ ዘሰርዝ ስራሕ እንተዘይፈፂሙ ካብ ዝተውሃበሉ ዕለት ጀሚሩ ፍቓድ ንሓደ ዓመት ግልጋሎት ይህልዎ። ፍቓድ ሕድሳት ድማ ኣብ መወዳእታ ፍቓድ ዘመን ዝካየድ ኮይኑ ንተመሳሳሊ እዋን /ሓደ ዓመት/ ይሕደስ። ብመሰረት ኣዋጅ ቁፅሪ 651/2001 ዓ/ም ሓደ ነጋዳይ ኣብ ስራሕ ቦትኡ ብበዓል መዚ ልምዓት እቶት ዝተጣየሸ ተቖፃፃሪ ኣካል ፍቓድ መረጋገፂ ብቕዓት ሰርተፊኬት ክሕተት እንተሎ ከርኢ ይግባእ። ከሐድስ እንተሎ እውን ካብ በዓል መዚ እቶት ግብሪ ዝኸፈለ ምዃኑ መረዳእታ ከቕርብ ኣለዎ፡፡

ወሃቢ ፍቓድ መረጋገፂ ብቕዓት በዓል መዚ እቶት፣ ስራሕቲ ንግዲ ዝኸበሩ ማዕድናት ብኣግባብ ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ ይቆፃፀር። ፍቓድ ዝተውሃበ ነጋዳይ ሓሶት መረዳእታ ከየቕርብ፣ ፍቓድ ከየሐደሰ ከይተርፍ፣ ብመሰረት ዝወፀ መፈፀሚ ኣዋጅን ደንብን ዝግባእ ክትትል ይገብር። ነጋዳይ ካብ ዝተውሃቦ ፍቓድ ወፃእ፣  ዝተኸልከሉ ተግባራት ንግዲ ዝኸበሩ ማዕድናት እናካየደ እንተተረኺቡ ፍቓዱ ይስረዝ። ብተወሳኺ ዝኾነ በዓል ኣዘዋወሪ ፍቓድ፣ ፅሬት ዘይብሉ ወርቅን ብሩርን ካብ ባንኪ ወፃኢ ይኹን ናብ ባንኪ ምሻጥ ከም ዘይፍቀድ ግንዛበ ይፈጥር። ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ኣብቲ ኢንድስትሪ ክማላእ ዝግበኦ ተክኒካዊ ምድላዉ ስራሕ ኢደ ጥበብ ምክያዱ ይከታተል፣ ኣረጋጊፁ ድማ ፍቓድ ይህብ። 

ካብዚ ሓሊፉ ፍቓድ ብቕዓት መረጋገፂ ሰርተፊኬት ዝሓዘ ኣካል ኣግባብ ብዘለዎ ኢደ ጥበብ ዘይተሰርሐ ፍርያት ምሻጥ ይኹን ፅሬቱ ምቕያር ኣይፍቀድን። ኣብቶም ፍርያት ገይፃ መይፂ ዝግባእ ምልክት ዘይገበረ፣ ተጠቀምቲ ክርድእዎ ዘይክእሉ ስራሕቲ ዘካየደን  መረዳእታ ፅሑፍ ንዋሃቢ ፍቓድ ዘይሃበን ኣካል ብቐጥታ  ዝተውሃቦ ፍቓድ ይስረዝ።ፍቓድ መረጋገፂ ብቕዓት ሰርተፊኬት ከይሓዘ ኣብ ዝኸበሩ ማዕድናት ንግዲ ስራሕ ተዋፊሩ ዝርከብ ኣካል እንተጋጥም ድማ ኣብ ኢዱ ዝርከቡ ዝኸበሩ ማዕድናትን መሳርሕታትን ይውረስ። ካብዚ ብተወሳኺ 10 ሽሕ ብርን ሓሙሽተ ዓመት ማእሰርትን ይቕፃዕ። ካብ ዝተውሃቦ ፍቓድ መረጋገፂ ብቕዓት ወፃኢ እናሰርሐ እንተተረኺቡ፣ ካብ ውልቀ ሰባት ዝእክቦም ወርቅን ብሩርን ፀብፃብ ዘየቕርብ እንተኾይኑ እውን 30 ሽሕ ብርን ሸውዓተ ዓመት ማእሰርትን የቕፅዕ፡፡

ኣዋጅ ቁፅሪ 651/2001 ዓ/ም ከም ዝንፅሮ ሓደ በዓል ፍቓድ ኢደ ጥበብ ንዘፍርዮም ምህርቲ ገይፃ መይፂ ኣግባብ ዘለዎ ምልክታ እንተዘይገይሩ ወይ ከዓ ዝሸጦም ምህርትታት ንተጠቀምቲ ፅሬቶምን መጠኖምን ብዝርዳእ መንገዲ እንተዘይኣቕሪቡ ደረጅኦም ዘይሓለዉ ዝኸበሩ ማዕድናት ንወፃኢ ሰደድ እንተገይሩ 40 ሽሕ ብርን ካብ ዓሰርተ ዓመት ብዘይበልፅ ማእሰርትን ይቕፅዕ። ብዘይካ እዚ ሓደ በዓል ፍቓድ ኢደ ጥበብ ካብ ባንኪ ወፃኢ ወርቅን ብሩርን እንተገዚኡ ወይ ከዓ ካብ ባንኪ ዝዓደጎ ወርቅን ብሩርን ኢደ ጥበብ ከይዓረፎ ከም ዘሎ ናብ ካሊእ ኣካል እንተመሓላሊፉ ንብረቱ ተወሪሱ፣ ትካሉ እውን ይዕሸግ። ኣብ ልዕሊ እዚ 100 ሽሕ ብርን 15 ዓመት ማእሰርትን ይቕፃዕ።

ብድምር እቲ ኣዋጅ ብምኽንያት ዋሕዲ ሰብ ክሳብ ሐዚ ተግባራዊ እንተይኮነ ስለዝፀነሐ ኣብ ስራሕ ዘለዉ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ኣብ ኣድላይነት ፍቓድን ምሃብ ብቕዓት መረጋገፅን ኣመልኪቱ ምርድዳእ ይግበር። ድሕሪ እዚ ኣብ ምስራሕ ዝፀንሐ ትካል ይኹን ውልቀ ሰብ ኣብ ኢዱ ዝርከቡ ዝኸበሩ ማዕድናት ኣብ ንግዲ፣ ኢንዳስትርን ልምዓት ከተማን ምዝገባ ካብ ዝተኻየደሉ ዕለት ጀሚሩ ፍቓድ የውፅእ።ንዝሕዞም ዝኸበሩ ማዕድናት ድማ መረዳእታ ከቕርብ ግልፂ ምርድዳእ ክብፃሕ ኣለዎ።

ብመሰረት ኣዋጅ ቁፅሪ 651/2001 ዓ/ም ኩሎም ስራሕቲ ኢደ ጥበብ ፍቓድ ከውፅኡ ይግበር።ኣብ ዝኸበሩ ማዕድናት ንግዲ ዝተዋፈሩ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዳግም ሰርቲፊኬት መረጋገፂ ብቕዓት ከውፅኡ ኣለዎም። ፍቓድ ናብ ብሄራዊ ባንኪ ኣታዊ ዘይገበሩ ኣዘዋወርቲ ወርቂ ፍቓዶም ይስረዝ። ሓዱሽ ፍቓድ ኢደ ጥበብ ዘውፅኡ ድማ ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ባዕሎም  ባዕሎም ሕጋዊ ምልክት (ሎጎ) ክህልዎም ይግበር።

ዝኸበሩ ማዕድናት ፍልፍል እቶትን ሸርፊ ወፃእን ኣብ ምዃን ወሳኒ ግደ ኣለዎም። ስለዝኾነ ሃገርና ዘለውዋ ፀጋታት ሃፍቲ ማዕድን ብምፅናዕን ብኣግባቡ ብምምሕዳርን ንልምዓት ምችው ኩነታት እናፈጠረት ትርከብ። ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር እውን ዝለዓለ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ።ይኹን እምበር ፍልፍል ቁጠባዊ ዕብየትን መሰረት ለውጥን ዝኾኑ ማዕድናት ሕጋዊን መስርሕ ብዝተኸተለን መንገዲ መሊእኻ ኣብ ረብሓ ኣብ ምውዓል ዝግበር ስርዓት ኣጠቓቕማ ሐዚ እውን ገና ብምዃኑ ክጠናኸር ይግባእ ንብል።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010