የትግራይ ርእሰ መስተዳደር ክቡር አቶ አባይ ወልዱ ትግራይን ከጎበኙ ከሃገራችን 35 ዩኒቨርስቲዎች ከተውጣጡ የዩኒቨርስቲ ማህበረሰብ ጋር ያደረጉት ውይይት።

መንፈስ መስመር መንፈስ ህዝባውነት እዩ ሰዓራይ ዝገብር!

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4595480
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1841
2526
6967
4567652
33445
77308
4595480

Your IP: 54.90.207.75
2017-12-12 17:54

አርካይቭ

ቁሩብ ብዛዕባ በለስ

here we go
selam new

ኣብ እዋን ክረምቲ በዓል በለስ ፀዊዑ፣ ወይ ድማ በቢ ኣንጎለታቱ ኣብ ዝተዘርገሐ በለስ ደኒኑ ናይ ዓመት ናፍቖቱ ከውፅእ፣ ነዚ ጥዑም መግቢ ዘይምገብ ሰብ እንተሃልዩ ብሓቂ ተወፂዑ እዩ። ረብሓታት በለስ ብጣዕሚ ብዙሓት እኳ እንተኾኑ ክሳብ ሎሚ ግና ካብ ጥረ-ምግብነት ሓሊፉ ካብቶም ካልኦት በረከታት በለስ ክንርባሕ ኣይከኣልናን። ተኽሊ በለስ 85 ምኢታዊ መጠን ማይ ስለዝሕዝ ድርቂ ናይ ምፅዋር ተኽእልኡ ኣዝዩ ልዑል እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ካልኦት ተኽልታት ኣብ እዋን ሓጋይ ማይ ስኢኖም  አንትደርቁ ንሱ ኣይሰዓርን። በዚ ኣቢሉ ድማ ፍግረ መሬት ይከላኸል። ምምንማን ሓመድ ይቕንስ።ጠሊ ይዕቅብ። ገልዒ በለስ ከዓ ከም ቀለብ እንስሳ ኮይኑ የገልግል። ሕማማት ዝፍውስ እውን እዩ በለስ። ተኽሊ በለስ ኣብ ዓመት ክልተ ግዘ ስለ ዝዕንብብ (ካብ ታሕሳስ ክሳብ ጥርን ካብ መጋቢት ክሳብ ሰነን)ካልኦት ተኽልታት ኣብ ዘይዕንብብሉ እዋናት ብፅገ መልክዕ ከም መግቢ ኣናህብ ኮይኑ የገልግል። ካብዚ ወፃእ ገልዒ በለስ ብኣግሮ ኢንዳስትሪ ኣቢሉ ናብ ፅሟቕ፣ ማርማላታ፣ ናብ ፀብሕን ሰላጣን ምቕያር ይከኣል እዩ።

በዚ መሰረት ኣብ ክልልና ሕድሕዱ 400 ግራም ዝምዘን ማርማላታ በለስ እናፈረየ ተዓሺጉ ናብ ዓዲ ጣልያን ክለኣኽ ኣብ ምሽብሻብ ከምዝርከብ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገፀርን ክልል ትግራይ ለካቲት 2007 ዓ/ም ኣብ ዘሐተሞ መፅሄት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት። ይኹን እንበር ኣብ መዳይ ኣለማምዓን ኣጠቓቕማን እዚ ተኽሊ ዘለና ግንዛበን ኣፍልጦን ክንድ እቲ ክንረኽቦ ዝግበኣና ረብሓ እናረኸብና ከምዘይኮና ይፍለጥ። ስለዚ እንታይነትን ረብሓን በለስ ተረዲእና ኣብ ጥቕሚ ክነውዕሎ ይግባእ።     

      

ጉባኤና

ጉባኤታት ህወሓት እንትሳለጡ ነናይ ባዕሎም መሪሕ ጭርሖን መግለፅታትን ኣይፍለይዎምን። እዞም ቴማታት ድማ ኣብ ዙርያ እቲ ኣዳራሽ ክውቅቡ ብምግባር ምዕሩጋት ጉባኤታት ኮይኖም ክዛዘሙ ይገብርዎም ነይሮም። ጉባኤታት ህወሓት በዞም ጭርሖታት ጥራሕ ዘይኮነስ ብኹለ መዳይ ምንቅስቓስ ኪነ-ጥበብ እውን እናተዓጀቡ እዮም ዝሳለጡ ዝነበሩ። እስኪ ንሎሚ ኣብ ቃልሲ ህወሓት ዓብዪ ግደ ዝነበሮ ተጋዳላይ እያሱ በርሀ ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ካብ  ግጥሚ ክነቕርብ።

ጉባኤና

ብቕዓት ፅሬት ፅፈት እውን ሓዚላ

ብዓጀብ ናይ ዓወታት ተፀንቢላ

ሃየ እስኪ ሓንጎፋይ ኢልና ንቀበላ

ጉባኤ መፂኣ ኣላ።

      መሳልል መድረኽና ሓበን ናይ ደም ዕያይ

      ረስኒ ህያው መንፈስ ምድላው ማይ ኣባይ

ደይሳ ሩባ ገረድ ኲናት ኣንዳባጉና

ብርሃን ቀይሕ ኣድማስ ግርማ ጉባኤና

         ኣብ መቓብር ፀላእቱ ቅዱ ዝቐየሰ

        ቦሪኽ ጉባኤኡ ኣብ ድኹዒ ደም ዘፍለሰ።

ጅግና ዓዲ ኮኸብ ተመጣጣይ ቦጋ

ብፋፅያ ጠያይቲ ኣፀንቢሩ ኣማዕሪጋ

          ውሑጅ ዘይፀርጎ እምባይ ክብሎ

         ኣይምርት ኣይጥቅር ዳንዴር ዘይቦቕሎ

ታሪኽ ናይ ደም ዛንታ ድሮ ናይ ማይ ኣባይ

ንቕሓት ውዑይ መንፈስ ይደገም ኣብ ካልኣይ

          መቓልሕ መረዋሕ ኩሉ ይሰማዓዮ

          ቀይሕ ዓውዳ መንከ ዘይፅበዮ

ፍሰሃ ውፁዓት ይደልድል ደንበኣ

ካልኣይ ጉባኤና ብሩህ እዩ ቅድሜኣ

      ነብስሔር ኣርቲስት ተጋዳላይ እያሱ በርሀ

ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ዝደረፎ ካብ ሰነዳት ውድብ ዝተወሰደ

ትግራይ

ናይ ግሪክ ንጉስ እስክንድር ዓብዪ ምስ ተሰአ እሞ ክሳብ ምስሪ (ግብፂ) ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ምስ ገበረ፤ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ክሳብ  ክፍሊ ሃገር ሓማሴን ከም ዝበፅሐ ይንገር። እስክንድር ነታ ሽዑ ዝነበረት ዓለም ብምልእታ ዘንቀጥቀጥ ዝነበረ ኮይኑ በቲ ሽሙ ጥራሕ ኩሎም ይፈርሕዎ ነበሩ። ናብ ሃገርና እውን ተራ ሰብ መሲሉ ብምእታው ምስቶም ፍሉጣትን ጀጋኑን ዝነበሩ ጀነራላቱን ኮይኑ ንኽስልል ክሳብ ሓማሴን ክፍለ ሃገር ከም ዝበፅሐ ይዝንቶ። /ክሮሊ ክልስ ኦፍ ጆን ቢሾፕ ኦፍኒኮ/ ዝብል መፅሓፍ ግሪክን  ከምኡ እውን ጳውሎስ ኞኞ ከም ዝጠቐስዎ/

ኣብ ሃገርና ምስ በፅሐ ድማ ከምዚ ኢሉ ፈከረ። “ቶካች ደከማሪስ” ትርጉሙ ድማ “ብዓሰርተ መዓልቲ ክሕዛ እየ።” ማለት እዩ። “ደከማሪስ” ማለት /ሎሚ “ደቀምሓረ” ክበሃል ምኽንያት ኮይኑ ዘሎ/  ብቛንቋ ግሪክ “ዓሰርተ መዓልቲ” ማለት እዩ።  

ይኹን እምበር እቶም ጀጋኑ ደቂ ሃገር ሓሳቡ ከይፈፀመ ጎቢጦም ሓዝዎ እሞ ንሱ ድማ ከምዚ በለ። “ኣፍቶስኢነ ትግረ” ኢሉ ተዛረበ። ትርጉሙ ድማ “እዚኣቶምሲ ከም ‘ነብሪ’ እዮም” በለ። “ትግረ” ማለት ብቛንቋ ግሪክ ‘ነብሪ’ ማለት እዩ። ካብኡ ማሪኾም ኣብቲ እዋን ሃገርና ትገዝእ ንዝነበረት ንግስቲ ኣኽሱም ከምዘረከብዎ መስፍን ዘረኣብሩኽ ብዝተበሃለ ፀሓፊ ተፃሒፉ ኣብ 1990 ዓ/ም ዝተሓትመ “ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ኤርትራ ዛንታን ወሎዶን” ካብ ዝብል መፅሓፍ ዝረኸብናዮ ፅሑፍ ይጠቅስ።   


alena ember where do we

''እዚ ብኽያትኪ ልዕሊ ሞት እቲ ጥየል እዩ'' ናይ ክልል ኢትዮጵያ-ሶማሌ ርዕስ ምምሕዳር

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 966
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010