እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193323
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
776
3331
20686
5145598
97381
128136
5193323

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:23

ኣካላዊ ተሃድሶ ንነዊሕ ዕድመ

here we go
selam new

 

ወደሰብ ውሽጣዊ ኮነ ደጋዊ ኣካሉ እንትጎድል ብሳይንሳዊ ጥበብ ተጠቒሙ ኣካሉ ተኪኡ ህይወቱ የቐፅል እዩ። እዚ ዓይነት ከይዲ ካብ ወዲ ሰብ ሓሊፉ ኣብ እንስሳ እውን ኣሎ እዩ እንተበልናስ ይእመን ዶ ይኸውን? ኣካላዊ ተሃድሶ ንምርግጋፅ ምስ ተፈጥሮ ግጥም ዘካይድ ኣሞራ እዩ። እነሆ ዝርዝር ሓበሬትኡ!

ኣሞራ ኣብ ዘርኢ ኣዕዋፋት ዝምደብ በራሪ እንስሳ ኮይኑ ንኣስታት 70 ዓመት ብህይወት ምንባር ዝኽእል በዓል ፀጋ ዕድመ እዩ። ዕድሚኡ 40 ዓመት እንትበፅሕ ግና ተፈጥሮ ኣብ ቅድሚኡ ክልተ ፈተንቲ ኣማራፅታት ኣቐሚጣትሉ እያ። ምሟት ወይከዓ ስቓይ ዝተመልኦ ማሕለኻታት ብምሕላፍ ዕድሚኡ ናብ 70 ዓመት ዘብፅሐሉ ተወሳኺ 30 ዓመት ምርካብ። “እዚ ብሕጊ ተፈጥሮ ከመይ ገይሩ ይኸውን”? ዝብል ሕቶ ምልዓሉ ኣይተርፍን። ኣሞራ ካብ ውልደቱ (ካብ ዝፍልፈል) ጀሚሩ 40 ዓመት ድሕሪ ምንባር ምግቡ ንምህዳን ዝግልገለሎም ኣጭፋሩ ካብ መጠን ንላዕሊ ስለዝዓብዩ ምግቡ ካብ መሬት ምልዓል ይፅገም እዩ። ኣዕፅምቲ ናይ ምስባር ፍሉይ ጥንካረን ዓቕምን ዝነበሮ ኣፉ (መንቁሩ) ድማ ስለዝዕፀፍን ዝጥወን ከምቀደሙ ዓርሱ ምምጋብ ይስኣኖ። መንፈሪኡን ኣብ ኣካላቱ ዘሎ ክንቲቱን ስለዝኸብድዎ ድማ፣ እቲ ሓያል ንፋስ፣ ደመና ኮነ ማይ እናሰንጠቐ ሰማየ ሰማያት ክበርር ዘኽእሎ ዝነበረ ሓይሉ ይክሕዶ።

ኣብዚ ግዜ እዩ እምበኣር ኣሞራ ኣብ መንቆራቁዖ ክልተ ውሳነታት ዝወድቕ፤ ምስቲ ዝኣረገ ኣካሉ ስቕ ኢሉ ብምቕማጥ ሞቱ ምፅባይ፤ ወይከዓ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ዝወስድ ብስቓይን መከራን ዝተዓጀበ መስዋእትነት ከፊሉ ተወሳኺ 30 ዓመት ከሲቡ ምንባር። እቲ ኣሞራ ነቲ ካልአዋይ ዕድል እንተመሪፁ ናብ በሪኽ ጎቦ ብምውፃእ ናይ በይኑ ጎጆ ይሰርሕ፤ ድሕሪ ጎጆ ምስርሑ ፈላሚ ተግባሩ ንናይ ኣፉ መንቁር ምስ ከውሒ ብምልታም ነቒሉ ምድርባይ ይኸውን። እዚ ምስገበረ ሓዱሽ መንቁር ይወፀሉ። መንቁሩ ክሳብ ዝዓቢ ዝኾነ ዓይነት ምግቢ እንተይተመገበ ኣብ ጎጅኡ ተዓጊሱ ናይ ምፅናሕ ግቡእ ድማ ኣለዎ። እቲ ሓዱሽ መንቁር ምስ በቖለሉ ድማ፣ ብኡኡ ንናይ ገዛእ እግሩ ኣረጊት ፅፍሪ ነቓቒሉ ይድርብዮ። እንደገና ሓዱሽ ናይ እግሪ ፅፍሪ ምስ በቖለሉ ድማ ነዚ ሓዱሽ ፅፍሪ ከም መሳርሒ ብምጥቃም ነቶም ኣብ ኣካላቱ ዝተጣበቑን ከይነፍር ዕንቅፋት ዝኾንዎን ገዘፍትን ኣረግቶትን መንፈሩ ነቓቒሉ ይድርብዮም። መተካእታ ናታቶም ድማ ሓዱሽ ክንቲት ይወፀሉ። ንተኸታታሊ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ብኸምዚ ዓይነት ከቢድ መስዋእትነት ምስሓለፈ ከም ብሓዱሽ መንእሰይ ኮይኑ ንቐፃሊ 30 ዓመት ንምንባር ናብ ደምበ ኣሞራታት ይሕወስ።

ተወዳዳራይ ኮይንካ ብህይወት ምንባር ክንደየናይ መስዋእቲ ከምዝሓትት ካብዚ እንስሳ ምርዳእ ይከኣል። ንሕናኸ ዓርስናን ሃገርናን ናብ ዝበለፀ ብርኪ ንምብፃሕ ኣዋርሕ እሞ ይትረፍ ስዓታት መስዋእቲ ንምኽፋል ድሉዋት ዲና? ንዘራረበሉ።

ፍልፍል ሓበሬታ:- www.survival101.com

ፍሉይ ክእለት ምርባሕ ቑፅርታት

 

ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ዕድሚኦም ትሕቲ ሓሙሽተ ዓመት ዝኾኑ ህፃውንቲ ብዘይተለመደ ኩነታት ዋና ከተማታት ሃገራት ዓለምና ሓደ ብሓደ እንትፅውዑ ወይ ድማ ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ቁፅርታት ብዘይ ዝኾነ ዓይነት መራብሒ ማሽን ኣራቢሖም ክዛረቡ ሰሚዕና ወይ እውን ርኢና ንኸውን። ከምዚ ዓይነት ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ሰባት “Gifted and Talented” እናተብሃሉ እዮም ዝፅውዑ። ካብ ስድርኦም፣ ካብ ትካላት ትምህርትን ካልኦትን ዝተፈላለዩ ደገፋትን መበረታትዕታትን ዝረኽብሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ። ከምዚ ዓይነት ክእለት ዘለዎም ህፃውንቲ ኩነታት ምስዘይምችቻው ተኣሳሲሩ ኣብ ሃገርና ኢሉ እውን ኣብ ክልልና ትግራይ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ኢልና ምሕሳብ ንፅገም እኳ እንተኾንና ግን ድማ ብተግባር ነዚ መርኣዪና ዘስተኻኽል ሓደ ኣጋጣሚ ረኺብና ኣለና።

ነባርነቱ ኣብ ክልልና ትግራይ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ቀበሌ 03 ዝኾነ ወዲ 13 ዓመት ህፃን ጌቹ ዘማርያም እምበኣር ነቲ ክንሓስቦ ዘፀገመልና ጉዳይ ዝቐየረ ሰገን እዩ። ጌቹ ዝኾነ ዓይነት መራብሒ ማሽን እንተይተጠቐመ ዓሰርተታት፣ ኣማኢት፣ ኣሽሓትን ሚልዮናትን ቁፅርታት እናራብሐ ትኽክለኛ መልሲ ምቕማጥ ናይ ሰከንድታት ስርሑ ካብ ዝገብሮ ፀኒሑ እዩ። እቲ ህፃን ይትረፍ ዶ ከምቶም ኣብ ላዕሊ ዝገለፅናዮም ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ህፃውንቲ (ወፃእተኛታት) ዝተፈለየ ሓገዝ ክረክብስ ወላዲቱ ኣመና ፅግምቲ ብምዃና ናብ ጎደና ወፂኣ እናለመነት ተዕብዮን ተምህሮን እዩ። ንሱ እውን ድሕሪ ትምህርቱ ቆሎ እናሸጠ ንወላዲቱ ዝድግፍ ምዃኑ ብጣዕሚ የገርም።

ንጌቹ ዝደለኻዮ ቁፅሪ እናፀዋዕኻ ትሓቶ ንሱ ብሰከንድ ሓሲቡ ይምልሰልካ… ከምዚ እንትገብር “መባዝሒ ማሽን ዶ ውሒጡ ይኸውን” ዝብል ሓሳብ እዩ ዝመፀልካ። ጌቹ ብዓይነት ትምህርቲ ሒሳብ ኩሉ ግዘ ካብ ካልኦት ተምሃሮ ዝበለፀ ውፅኢት እዩ ዘምፅእ። ብኻልኦት ዓይነታት ትምህርቲ ግና ዋላ እኳ ንፉዕ ክበሃል ዝኽእል እንተኾነ ከምቲ ኣብ ሒሳብ ዘለዎ ውፅኢት ግና ኣይኮነን። እዚ ድማ ስኣን ግዜን ትኹረትን ምሃብ ይመስለና። ምኽንያቱ እዚ ህፃን ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ዘሎ ግዚኡ ቆሎ ብምሻጥ እዩ ዘሕልፎ ዘሎ፤ ብናይ ባዕሉ ፃዕሪ እንተዘይኮይኑ ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ ቤት ትምህርቱ እውን ዝግበረሉ ትምህርታዊ ሓገዝ የለን። እዞም ዝበልናዮም ሓገዛት እንተዝረክብ ውፅኢቱ እንታይ ክኸውን ከምዝኽእል ንምግማቱ ኣይኸብድን።

ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ነዚ ህፃን ስለዝረኸብናዮ እምበር በቢኸባቢኡ ካልኦት ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ሰባት እውን ኣይሰኣኑን። እሞ ከምዚ ዓይነት ሰባት እንትንረክብ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንክበፅሑ እንታይ ክንገብረሎም ከምዝግባእ ምሕሳብን ምምኻርን ዕዮ ገዛ ኩሉ ዜጋ ክኸውን ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010