እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052349
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2446
2909
31463
4998067
84543
110388
5052349

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:38

ፀገም ህዝቢ ዝፈትሐ ህያብ

here we go
selam new

ተሳተፍቲ ስነ-ስርዓት ምረቓ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ፀድያ

ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ዘይምዕሩይ ምሕደራ ሕሉፍ ስርዓታት ብማዕዶ ዝጥምቶ ዝነበረ መኣዲ ትምህርቲ 11 ለካቲት 1967 ዓ/ም ብዝወለዖ ሽግ ሓርነት፣ መሪር ተጋድሎ 17 ዓመታት ብምክያድ ፍልጠት ዝሽምተሉ ምዕራፍ ክቋደስ በቒዑ። እቶም  ቅድሚ 42 ዓመታት ዝነበሩ መናእሰይ ትግራይ ብኹሉ ኩርናዕ ንዝነበሩ ፀላእቲ ሓመድ ድበ ንምእታው ናብ መይዳታት ትግራይ ይወርዱ ነይሮም። ሕዚ ዘለዉ መናእሰይ ትግራይ ድማ ናብ ትካላት ትምህርቲ ኣትዮም ብዝረኸብዎ ፍልጠት ሓዝ ክሕዝ ኣንፃር ድኽነት ገጢሞም ይረባረቡ ኣለዉ። ውፅኢት 11 ለካቲት ዝኾነት ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን “ትምህርቲ ንኹሉ” ዝብል ሸቶ ተሓንጊጣ መኣዲ ፍልጠት ኣብ መላእ ትግራይ ንምብፃሕ እትገብሮ ምንቅስቓስ ዓበይቲ ውፅኢት እናመዝገበት ትቕፅል ኣላ። ማልት ምስ ትካል ገባሪ ሰናይ “ግሊመር ኦፍ ሆፕ”ን ምምሕዳር ወረዳ ወርዒ ለኸን ብምትሕብባር ኣብ ወረዳ ወርዒ ለኸ ጣብያ ዕዳጋ ሓሙስ ዘህነፀቶ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ፀድያ 16 ጥሪ 2009 ዓ/ም ኣመሪቓ ንህዝቢ ምርካባ መርኣያ ናይዚ ሓቂ እዚ እዩ።

ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምርቓ ዝተረኸቡ ኮይኖም ማልት ካብ ዝተመስረተትሉ እዋን ጀሚራ ንዝሓለፉ 28 ዓመታት ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዓሊማ ኣብ ዝርገሐ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ምርግጋፅ ፅርየት ትምህርትን ህንፀት ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዓበይቲ ተግባራት ምውጋና እዮም ዘዘኻኽሩ። እቶም ክሳብ ሐዚ ዝሰርሐቶም ስራሕቲ ልምዓት ድማ መሰረታዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ዝፈትሑን በቢብርኩ ዝርከብ ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ዝገብሩን እዮም። እቲ ሎሚ ዝምረቕ ዘሎ ደረጅኡ ዝሓለወ ካልኣይ ብርኪ ቤት ምህርቲ ፀድያ ብምርኣይ፣ ማልት ማሕበራዊ ግልጋሎት ህዝቢ ንምምላእ ዝተወሃባ ልዑል ህዝባዊ ሓላፍነት ንምዕዋት ዘኽእል ስለዝኾነ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ ር/ም/ር ኣባይ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ቅድም ክብል ኣብ ወረዳ ወርዒ ለኸ ሸውዓተ ምሉእ ቀዳማይ ብርኪ ከምኡ እውን ኣብ 11 ኣብያተ ትምህርቲ ተወሰኽቲ መምሀሪ ክፍልታት ሃኒፃ። ካብዚ ብተወሳኺ ሓደ መሰናድኦ፣ ሰለስተ ካልኣይ ብርክን ሓደ ማእኸል መስልጠኒ ቴክኒክን ሞያን ብምህናፅ ልዕሊ 10 ሽሕን 200 ዜጋታት ተረባሒ ክኸውን ከም ዝገበረት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ወርዒለኸ መምህር ታደሰ ግርማይ ሓቢሮምልና እዮም። እዚ ብምጥንኻር ሰለስተ ነጥቢ ሓሙሽተ ሚልዮን ብር ካብ ማልት፣ ሓደ ነጥቢ ሓሙሽተ ሚልዮን ብር ካብ ወረዳ ምምሕዳር፣ ኣርባዕተ ነጥቢ ሓሙሽተ ሚልዮን ብር ድማ ካብ ግሊመር ኦፍ ሆፕ ብድምር ሸሞንተ ነጥቢ ትሽዓተ ሚልዮን ብር ዝወደአ ካልኣይ ብርኪ ተሃኒፁ ኣሎ። እዚ ድማ ንሕቶ ህዝቢ ጣብያ ዕዳጋ ሓሙስ ግቡእ ምላሽ ካብ ምሃብ ሓሊፉ ነቲ ወረዳ ዓብዩ ዓቕሚ ዝፈጥር ምዃኑ እዮም እቶም ሓላፊ ዘረድኡ።

ሕብረተሰብ ጣብያ ዕዳጋ ሓሙስ እውን በቲ ህንፀቱ ተዛዙሙ ንምርቓ ዝበቕዐ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ፀድያ ሓጎሱ እናገለፀ እዩ ውዒሉ። ነባሪት ጣብያ ዕዳጋ ሓሙስ ወ/ሮ ሮማን ገብረስላሴ፣ ተምሃሮ ጣብያ ዕዳጋ ሓሙስ ኣብ ከባቢኦም ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ስለዘይነበረ ናብ ዕዳጋ ዓርቢ 42 ኪሎ ሜትሮ ብእግሪ ተጓዒዞም ይምሃሩ ምንባሮም ይዛረባ። ካብዚ ብተወሳኺ እቶም ተምሃሮ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዘ ስንቂ ንምውሳድ ናብ ዓዶም ክመላለሱ ትምህርቲ ይሓልፎም ስለዝነበረ ተምሃሮ ዝድለ ውፅኢት ኣብ ምምፃእ ዓብዪ ፅልዋ ነይሩ። ወለዲ ንገዛ ኽራይን ቀለብን ተምሃሮ ዝኸውን ዓቕሚ ብምስኣኖም ብርክት ዝበሉ ትምህርቶም ዘቋርፁ ተምሃሮ ነይሮም እዮም። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ደረጅኡ ዝሓለወ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተሃኒፁ ንምርቓ ምብቅዑ ኣብ ተምሃሮን ሕብረተሰብን ይበፅሑ ንዝነበሩ ፀገማት ክፈትሕ ምኽኣሉ እየን ሓቢረን። 

ሃፍታ ኣባላታ ዝኾነት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ጎድኒ መንግስቲ ኮይና መፃኢ ዕብየት ትግራይ ጋህዲ ንምግባርን ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ክቃለልን ዝለዓለ ኣበርክቶ እናገበረት ትርከብ። ብፍላይ ደረጅኦም ዝሓለዉ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብምህናፅን ዝድለ ናውቲ ትምህርቲ ብምምላእን እትውግኖም ዘላ ስራሕቲ ንምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ዓብዪ ግደ ዘለዎም እዮም። ስለዝኾነ ኩሉ ሕብረተሰብ ሚልዮናት ብዝግመት መዋእለ ንዋይ ህዝቢ ዝህነፁ ዘለዉ ኣብያተ ትምህርቲ ዝድለ ግልጋሎት ንክህቡ ዝግባእ ሓለዋን ክንክንን ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣብ ጎድኒ እታ ማሕበር ብምዃን ግድኡ ከበርክት ይግባእ ንብል። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010