እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4838952
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2747
3481
28212
4800954
71213
108196
4838952

Your IP: 54.167.62.170
2018-02-23 23:45

ከርሰ ምድሪ ትግራይ ዝፈጠሮ ክቡር ማዕድን

here we go
selam new

ሓምሻይ ክፋል

ኣመራርሓ ጣብያ መዳርግቲ ኮሚቴ ኣብ ጣብያኦም ዘሎ ፀጋታት ማዕድን ብምንፃር ዘሎ ኣፈፃፅማ ተጠቃምነት መናእሰይ ናይ ምግምጋም ሓላፍነት ኣለዎም። ካብዚ ሓሊፉ ጣብያ ምምሕዳር ንባህላዊ ማዕድን መፍረዪ ዝኸውን ቦታ ነፂሩ ንወረዳ እንተፍልጥ ኤጀንሲ ማዕድን ድማ ኣብ ከይዲ ዕዳጋ ዝረአ ዘይምዕሩይ ሃፍቲ ዓዲ ከይባኽን ኣካይዳኡ ንምቁፅፃር ዘኽእል ስርዓት ዘርጊሑ ከምዝቆፃፀር ኣብዝሓለፈ ክፋል ፅሑፍና ምድህሳስና ይዝከር። መቐፀልትኡ ይስዕብ።

ቤት ፅሕፈት ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን በቲ ሓዱሽ መምርሒ መፈፀሚ ሰነድ ኣብ ዙርያ ዝኸበሩ ማዕድን ዝህልዎ ብፅሒት ስራሕ እቲ ሓደ ኣብ ምልመላ መናእሰይ ሓላፍነት ወሲዱ በቲ መንግስቲ ዘውፀኦ መምርሕን ኣንፈትን መሰረት ዝኾነ ዓይነት መማረፂ ስራሕ ዘይብሎም መናእሰይ መልሚሉ የቕርብ። ድሕሪኡ እቶም ዝተመልመሉ መናእሰይ ንምውፋር ብዝጥዕም ኣወዳድባ ብልምዓት ጉጅለ ወዲቡ ናብ ስራሕ የዋፍርን ይከታተልን።

ኣብ ምፍራይ ባህላዊ ማዕድን ዝተወደቡ መናእሰይ በቲ ዝተዋፈርሉ ዓውደ ስራሕ በቢግዚኡ ዝገብርዎ ፖለቲካዊ ህንፀትን ናብርኦም ኣብ ምልዋጥ ዝርኣዩ ዝንባለታትን ዝመሚ መድረኻት ፈጢሩ ቀፃሊ ዝኾነ ቃልሲ እናካየደ ክሰርሕ ትፅቢት ይግበረሉ። ኣብ ሞንጎ እዚ ተጠቀምቲ መናእሰይ ዘልዕልዎም ሕቶታትን ኣብቶም ደገፍ ዝህቡ ማሕቡራት መንግስትን ዘሎ ርክብ ሞንጎኛ ኮይኑ መድረኻት እናፈጠረ ፀገማት ክፍትሑ ይገብርን ይከታተልን።

ኣብ ምርግጋፅ ተጠቃምነት መናእሰይ ዝርኣዩ ተግባርን ኣተሓሳስባን ኣካብነት ክራይ ብፍላይ ደለልቲ ኣብ ዕዳጋ ዝፈጥርዎም ተፃባእቲ ኣካይዳታት መናእሰይ ብንቕሓት ክቃለስዎም ዘኽእሎም ግንዛበ ክፈጥሩ ኣለዎም። ኣብ ውሽጢ መንእሰይ ዝርኣዩ ዝተፈላለዩ ርክባት ጥቕሚ ብምቕላስ ብዝሰርሕዎ መጠን ኣብ ዕዳጋ ተጠቃሚ ዝኾንሉ ኩነታት የመዓራሪ። ብሓፈሻ ኣብ ሃፍቲ ማዕድን ዝተዋፈረ ሕድሕድ መንእሰይ በቲ መንግስቲ ዘዳለዎ ኣንፈት ፖለቲካዊ ስብእንኡ ሓልዩ ሕጊ ኣኽቢሩ ይጥቀም ምህላዉ እናተኸታተለ ፀብፃብ (ሪፖርት) ናብቲ ኮሚቴ ብእዋኑ የቕርብ።

 ቤት ዕዮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ብወገኑ ኣብቶም ዘለዉ ፀጋታት ማዕድን 50 ሚኢታዊ ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ንምርግጋፅ ብትኹረት እናተቖፃፀረ ይከታተል። ንዘጋጥሙ ፀገማት ድማ ብቓልሲ እናፈተሐ ይሰርሕ። ኣብቶም ብባህሪኦም ክብድ ዝበሉ ስራሕቲ ኣትየን ብተግባር ዝተለወጣ ደቂ ኣንስትዮ ከም ተመኩሮ ወሲዱ ነቲ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ “ኣይንኽእሎን” ዝብል መንፈስን ኣተሓሳስባን ኣስተኻኺሉ ተጠቀምቲ ንክኾና የበረታትዕ። ኣብ ዙርያ ደቂ ኣንስትዮን ማዕረ ተረባሓይነትን በቢግዚኡ ዝርኣዩ ድሕረታት ብቐፃልነት እናተቓለሰ ኣፈፃፅማ መደብ ወረዳታት ናብ ተመጣጣኒ ደረጃ ክመፀእ ብትኹረት ይንቀሳቐስ።

ካብዚ ብተወሳኺ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ከም መጠን መዳርግቲ ኣካል ኣብዚ ፕሮግራም ዓበይቲ ሓለፍነታት ኣለዎ። እቲ በዓል መዚ ኩሎም ዝተወደቡ ማሕበራት ብመሰረት ዝተቐመጠሎም ሕጊ ክፍሊቶም ይፍፅሙ ምህላዎም ይከታተል። ኣብ ተጠቀምቲ ግቡእኻ ዘይምፍፃም ንዝርአ ዝንባለታትን ተግባራትን መብርሂ እናሃበ ነቲ ዘጋጥም ፀገም ኣፍልጦን ግንዛበን ንምቕራፍ ይሰርሕ። ግቡኦም ኣብዘይፍፅሙ ኣካላት ብመሰረት እቲ  መምርሒ ሕጋዊ ስጉምቲ እናወሰደ ስርዓት የትሕዝ። ኣብ ምዕዳግ ዝተዋፈሩ ነጋዶ ዘድሊ ስርዓት ኣተሓሕዛ ሒሳብ እናተኸታተለ እቶም ዝጥቀምሎም ፓዳት (ሰነዳት) ብኣግባቡ ይሰርሕሉ ምህላዎም እናተቖፃፀረን እናገምገመን ናብ መንግስቲ ኣታዊ ክኸውን ዝግበኦ ብእዋኑ ክኣቱ ሓላፍነት ወሲዱ ይሰርሕ።

ዘይሕጋውያን ነጋዶን ደለልትን ዝፈጥርዎም ፀገማት ብምፅናዕን ምክትታልን ኣድላይ ዝኾነ ሕጋዊ ስጉምቲ እናወሰደ ናብ ስርዓት ክኣትው ይገብር።ነቲ ብመሰረት ትልሚ ዝተኣከበ ኣታዊ ይኹን ካልኦት ኣታወታት ብግዚኡ ኣብ ምጥርናፍ ዝርኣዩ ፀገማት መፍትሒኦም ኣነፂሩ በቢእዋኑ ስሩዕ ፀብፃብ (ሪፖርት) ናብቲ ኮሚቴ ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ድማ ኣለዎ።

ኤጀንሲ ልምዓት ደኣንት ብወገኑ ምስ ኣብያተ ፅሕፈት ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ኮይኑ ብመሰረት መምርሒ ንዝተወደቡ መናእሰይ ኣፍልጦ ክረኽቡ ይገብር። ነብሲ ወከፍ ማሕበር ብመሰረት መምርሒ ዝእዝዞ 35 ምኢታዊ ይዓቁሩ ምህላዎም እናተኸታተለ ተግባራዊ ኣብዘይገበሩ መስተኻኸሊ ስጉምቲ ይወስድ።

እዚ ከምዘሎ ኮይኑ ብመሰረት ውዕሊ ግዜኦም ዘእኸሉ ናብ ቀፃሊ ዓውደ ስራሕ ዝሰጋገርሉ ቢዝነስ ፕላን (ትልሚ ንግዲ)  ከዳልዉ ብምግባር ንዝሰጋገርሉ ዓውደ ስራሕ ማእኸል ገይሩ ዘለዉዎ ፀጋታት ማዕድን እናፅነዐ ቀፃልነት ዘለዎ ድጋፍ ይገብር። ካብዚ ሓሊፉ ስርዓት ዕቁሪት ተጠቀምቲ መናእሰይ እናተኸታተለ በቢግዚኡ ናብቲ ኮሚቴ ፀብፃብ  ከቕርባ ከምዝግባእ ኣብቲ መምርሒ መፈፀሚ ሰነድ ብዝርዝር ተገሊፁ እዩ።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 970
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010