እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193276
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
729
3331
20639
5145598
97334
128136
5193276

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:14

ጉድለታት ኣፈፃፅማ ስራሕ ኣብያተ ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ማይ፣ መኣድንን ኢነርጅን ወረዳ እምባ ኣላጀ

here we go
selam new

ሳልሳይ ክፋል

ኣብ ዝሓለፈ ሕታምና፤ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን፣ ማይ፣ መኣድንን ኢነርጅን ወረዳ እምባ ኣላጀ ኣብ ፕሮጀክታት መስኖን መስተ ማይን፣ ተግባርን ሓላፍነትን እተን ኣብያተ ፅሕፈት ዝተርአዩ ጉድለታት ኣሰራርሓን ማእኸል ገይሩ ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ዘካየዶ መፅናዕትን ዘቐመጦም መፍትሒ ሓሳባትን ዝምልከት ፅሑፍ ሒዝናልኩም ቀሪብና ነይርና። ንሎሚ ድማ ካብቲ ወረዳ ከይወፃእና ውዕሊ ዝኣሰሩ ኮንትራከተራት ብውዕሎም መሰረት ዘይፈፀሙ እንትተርፉ ተኸታታሊ ስጉምቲ ኣብ ዘይምውሳድ ዝተርአዩ ጉድለታት ኣፈፃፅማን ዝተቐመጡ መፍትሕታትን ዝድህስስ ትሕዝቶ ከም ዝስዕብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና።

ኣብ መምርሒ ስርዓት ምትእስሳር ዕደጋ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 44፣ ቑፅሪ ሸውዓተ “ሀ” ን “ሐ” ብውዕሉ መሰረት ንዘይፈፀመ ኮንትራክተር እዚ ዝስዕብ መምርሒ ኣቐሚጡ ይርከብ። ዝኾነ ተኾናታሪ ስራሕ ብዝኣተዎ ውዕሊ መሰረት ሰሪሑ ወይ ቁሩብ ጀሚሩ ብምቁራፁ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ስራሕቲ ቤት ዕዮ ምስኣን ጥቕምን ገንዘብ ኪሳራን እንተጋጥም መጠንቀቕታ ፅሑፍ ክወሃቦ ከምዝግባእ የቐምጥ። ብተወሳኺ ዝኾነ ተጫራታይ ወይ መቕረባይ ብዝኣተዎ ውዕሊ ዘይፈፀመ ምዃኑ እንትረጋገፅ ከም ዓይነት ጥፍኣትን ክብደትን እናተርኣየ ካብ ሽዱሽተ ወርሒ ብዘይንእስን ካብ ክልተ ዓመት ብዘይበልፅን ኣብ ዝኾነ መንግስታዊ ዕደጋ ከይሳተፍ ብምግባር ካብ ናይ መቕረብቲ ዝርዝር ከምዝስረዝ ይገልፅ።

ኮይኑ ግና ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ማይ፣ ማዕድንን ኢነርጂን ወረዳ እምባ ኣላጀ ነቲ ዝተጠቐሰ መምርሒ ብምጥሓስ ኮንትራከተራት ውዕሊ ኣሲሮም ንዝሰርሕዎም ስራሕቲ ፕሮጀክታት መስኖ ብተደጋጋሚ ብእዋኖም ዘይወድኡ ምዃኖም እናተፈለጠ ገንዘብ ጥራሕ እዮም ተቐፁዖም። እንተኾነ ግን እቶም ገንዘብ ዝተቐፅዑ ኮንትራክተራት ሕጊ ጨረታ ብዝፈቕዶ መሰረት ፈለማ “መጠንቀቕታ ፅሑፍ” ከምዘይተፅሓፈሎምን ኣብ ቐፀልቲ ጨረታታት እውን ገሊኦም ብሕታውያን ተጫረቲ ኮይኖም ክሳተፉ ብምግባር ሰዓርቲ ተባሂሎም ውዕሊ ክኣሰሩ ዝተገበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ንኣብነት ሓደ ተጫራታይ ኣርባዕተ ታሕሳስ 2007 ዓ.ም ኣብ ጣብያ ዓፀላን እግሪ ዓልበን ብ 404 ሽሕን 940 ብር በጀት ውዕሊ ዝኣሰረሉ ፕሮጀክት መስኖ እቲ ስራሕ ብእዋኑ ብዘይምውድኡ ወይ 82 መዓልቲ ብምሕላፉ 33 ሽሕን 205 ብር ቕፅዓት ተወሲንሉ እዩ። ኮይኑ ግና ካብ 2007 በጀት ዓመት ጀሚሩ ጨረታ ሲዒሩ ውዕሊ ኣብ ዝኣሰረሎም ፕሮጀክታት በቲ ውዕሊ ዝኣሰረሉ እዋን ብዘይምውዳኡ ቕፅዓት ገንዘብ እንተዘይኮይኑ ካልእ ተኸታታሊ ስጉምቲ ኣይተወሰደሉን።

ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ወረዳ ኣብ 2008 በጀት ዓመት ኣብ ጣብያ ተኽዓ መትረብ (ካናል)፣ ቼክ ዳምን ክሮሲንግን ሰሪሑ ንኸረክብ ብመሰረት ዝኣተዎ ውዕሊ ብእዋኑ ብዘይምፍፃሙ፣ እቲ መትረብ (ካናል) ብምዝንገዑ 4 ሽሕን 85 ብር ከምዝተቐፅዐ፣ እቲ ቼክዳም እውን ሰለስተ ወርሕን 26 መዓልቲ ካብቲ ፕሮጀክት ዝወደአሉ እዋን ብምዝንጋዑ ብብር 21 ሽሕን 486 ነጥቢ 12 ክቕፃዕ ተገይሩ እዩ። እዚ ኮይኑ እናሃለወ እቲ ኮንትራክተር በቢእዋኑ ንዝሕዞም ፕሮጀክታት ብዝኣተዎ ውዕሊ ብዘይምፍፃሙ ብቕደም ሰዓብ ክውሃብ ዝግበኦ መጠንቐቅታ ይኹን ካሊእ ቕፅዓት ኣይተውሃበን። እኳ ደኣስ ናይ ዝደንጎየሉ መዓልቲ ጥራሕ ይቕፃዕ ነይሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ 2009 በጀት ዓመት እውን ፕሮጀክት መስኖ ክሰርሕ ብ 294 ሽሕን 225 ብር በጀት ሰዓራይ ተባሂሉ ውዕሊ ኣሲሩ እዩ።

ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ነቲ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን፣ ማይ፣ መኣድንን ኢነርጅን ወረዳ እምባ ኣላጀ ተግባርን ሓላፍነትን ብንፁር ዘይምቕማጥ ዝተርአየ ጉድለታት ኣሰራርሓ ኣነፂሩ እዩ። ስለዝኾነ እውን ኮንትራክተራት ውዕሊ እንትኣስሩ ዝምልከቶ ኣካል መስርሕ ክትትል ኣተኣታትዩ ብመሰረት ዝኣተውዎ ውዕሊ ግቡኦም ክፍፅሙ ምግባር የድሊ። እንተዘይፈፂሙ ድማ ኣብ መምርሒ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዝተቐመጠ መምርሒ መሰረት ኣብ ሰነድ ውዕሊ ዝተቐመጡ ግቡኣት ክትትልን ቑፅፅርን ብምክያድ ብጥብቂ ክስረሐሉ መፍትሒ ሓሳብ ኣቐሚጡ እዩ።

ብድምር ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን፣ ማይ፣ መኣድንን ኢነርጅን ወረዳ እምባ ኣላጀ ውልቀ ኮንትራክተራት ብመሰረት ውዕሎም ዘየረከቡ ምዃኖም እናተፈለጠ ኣብ መምርሒ ዝተቐመጠ ኣሰራርሓ ተግባራዊ ዘይምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ንግዕዝይናን ብልሽው ኣሰራርሓን በሪ ዝኸፍት እዩ። ከምኡ እውን ተመሳሳሊ ብርኪ ስራሕ ዘለዎም ተጫረትቲ መጀመርታ ምልክታ እንትወፅእ ዝተቐመጠ ፕሮጀክት መወድኢ እዋን ብምርኣይ ብሙሉእነት ንምስራሕ ግዘ ኣይኣኽለናን ኢሎም ኣብ ከይዲ ጨረታ ንኸይወዳደሩ ዝገብርን ኣድልዎ ዝፈጥርን እዩ። ስለዚ ዝምልከቶ ኣካል ብዝኣተውዎ ውዕሊ መሰረት ንዘይወድኡ ኮንትራክተራት ግቡእ ስጉምቲ ክወስደሎም፣ ስጉምቲ ክውሰደሎም ንዘይገበሩ ዝምልከቶም ኣካላት ድማ ንቐፃሊ ብዘይድገመሉ ኩነታት ተገምጊሙ ብዓል ዋና ክፍለጥን ውሳነ ክዓርፈሉን ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010