እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190381
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1165
3787
17744
5145598
94439
128136
5190381

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 07:55

ጉድለታት ኣሰራርሓ ቤት ፅሕፈት ሲቪል ሰርቪስ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም

here we go
selam new

ቀዳማይ ክፋል

በብእዋኑ ሕገ መግስቲ ሃገርና መሰረት ገይሮም ንዝበፃሕናሉ ብርኪ ለውጢ ንምጥንኻር እናተመሓየሹ ዝወፁ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ቀንዲ ዕላምኦም ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ብዝግባእ ንምምሕዳር እዩ። እቶም መስርሓት ተኣታትዮም ተግባራዊ ብምዃኖም ኩሉ ህዝቢ ግልፅን ፍትሓውን ኣሳታፋይን ብዝኾነ መንገዲ ፍታዊ ክፍፍል ሃፍቲ ንከረጋግፅ ልዑል ኣበርክቶ እናገበሩ ይርከቡ። ይኹን እምበር ኣብ ገለገለ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ዝርከቡ ኣካላት ኣመራርሓን ፈፀምትን ዝወፁ ኣዋጃት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ትኹረት ገይሮም ብዘይምስርሖም ኣብ ኣሰራርሓታት ሰፋሕቲ ጉድለታት እንትፍፅሙ ይርኣዩ እዮም። እዚኦም ድማ ሕብረተሰብ ማዕረን ፍትሓውን ተጠቃማይ ከይኸውን ብምግባር ሰናይ ምምሕዳር ከይዓስል ናይገዛ ርእሶም ኣሉታዊ ፅልዋ ኣለዎም።

ስለዝኾነ ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ንግዕዝይናን ብልሽው ኣሰራርሓን ዝተቓልዑ ወይ ከቃልዑ ዝኽእሉ ተግባራት ከፅንዕ ዝተወሃቦ ስልጣን ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣብ ሲቪል ሰርቪስ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ኣብ ምሕደራ ሓይሊ ሰብ ማእኸል ገይሩ ካብ 2006 ክሳብ 2008 በጀት ዓመት ዝነበሩ ፍፃመታት መፅናዕቲ ስርዓት ኣሰራርሓ ኣካይዱ ነይሩ። ትሕዝቶ እዚ ዛዕባ እውን ኣብቲ ዘካየዶ መፅናዕቲ ስርዓት ኣሰራርሓ፣ ዝተነፀሩ ርካቦታትን ዝተቐመጡ መፍትሒ ሓሳባትን ዝድህስስ እዩ።

ኣብ ዝተመሓየሸ ኣፈፃፅማ መምርሒ ምልመላን መረፃን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቁፅሪ ክልተ 2003 ዓ/ም ብዛዕባ ኣወፃፅኣ ምልክታ ክፍቲ መደብ ስራሕ ብግልፂ ተቐሚጡ እዩ። ንኣብነት ኣብ ዓንቀፅ ሓሙሽተ ንኡስ ዓንቀፅ ኣርባዕተ፣ ምልክታ ክፍቲ መደብ ስራሕ እንትወፅእ ዝሐሸ ብቕዓትን ክእለትን ዘለዎም ተወዳደርቲ ብበዝሒ ንምዕዳም ብዘኽእል ኣገባብ ክኸውን ከምዘለዎ ይድንግግ። ብተወሳኺ ኣብ ዓንቀፅ 12 ንኡስ ዓንቀፅ ኣርባዕተ፣ ሓደ ካብ ትሕዝቶ ዝወፅእ ምልክታ ክፍቲ መደብ ስራሕ ድማ መደብ ስራሕ ዝሓቶ ዝነኣሰ ተደላይ ክእለት ማለት ደረጃ ትምህርቲ፣ ልምዲ ስራሕን ብቕዓትን ኣካቲቱ ክሕዝ ከምዘለዎ እውን ግልፂ ገይሩ እዩ።

ኮይኑ ግና ኣብ ቤት ፅሕፈት ሲቪል ሰርቪስ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም መደብ ስራሕ ካብ ዝሓቶ ዝነኣሰ ተደላይ ክእለት ወፃእን ተወዳደርቲ ብስፍሓትን ብበዝሕን ንምዕዳም ብዘየኽእልን ኣገባብ ምልክታ እናወፀን ቁፃር እናተፈፀመን ምፅንሑ ብዳህሰሳዊ መፅናዕቲ እቲ ኮምሽን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። ናይዚ መርኣዪ 19 ሚያዝያ 2007 ዓ/ም ብቁፅሪ ኣስሓሰ/2060 ንቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ገንዘብ ተሓዚት ንምቑፃር ዝወፀ ምልክታ ነይሩ። ብመሰረት እቲ ዝወፀ ምልክታ ተወዳዲረን ዝሓለፋ ሰራሕተኛ ካብ ባሕቲ ግንቦት 2007 ዓ/ም ጀሚሩ ኣብ መደብ መፀውዒ ስራሕ ገንዘብ ተሓዚት ብርኪ ስራሕ ፅሂ-9 ወርሓዊ መሃያ 2008 ብር ተቖፂረን እናሰርሓ ይርከባ። ይኹን እምበር ዝወፀ ምልክታ ብመሰረት ሰነድ መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ስራሕ (ቢ ፒ ኣር ) ንፅሂ-9 ብደረጃ ዲፕሎማ ክወፅእ እናተገብኦ ኣብ ሰነድ ዘየለ ቀዳማይ ዲግሪ ዘለዎ ባዶ ዓመት ስራሕ ልምዲ ተባሂሉ ክወፅእ ተገይሩ እዩ። ሓንቲ ምልክታ ንመርኣያ ተወሲዱ እምበር ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ተግባራት ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ክፍፀሙ ምፅንሖም በቲ መፅናዕታዊ ዳህሳስ ተረጋጊፁ እዩ። እዚ እውን መምርሒ ዝጠሓሰን ተፈፃምነት ዘይብሉን ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ንግበረለይ ክገብረልካ ዝተቓለዐ ኣሰራርሓ ከም ዝነበረ እቲ ዝተዳህሰሰ ስነድ የረጋግፅ።

እቲ ጉድለት ኣሰራርሓ ዝፈጠሮን ክፈጥሮን ዝኽእል ሳዕቤን እንትንርኢ፡  ካብ መምርሒ ተደላይ ክእለት ወፃእ ትሕዝቶ ምልክታ እናተቐየረ ምውፃእን ምቑፃርን ዝተማእኸለ ኣሰራርሓ ንኸይትግበር ዓንቃፋይ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ብልሽው ኣሰራርሓ ክሰፍን ገይሩ እዩ። ብተወሳኺ ብድልየት ውልቀ ሰባት ንዝቑፀሩ ሰባት ብዝጥዕም መንገዲ ትሕዝቶ ምልክታ እናተቐየረ ምውፅኡ እቲ ደረጃ ትምህርቲ ዝጠልቦ መረዳእታ ዘለዎም ዜጋታት መሰል ተጠቃምነቶም መሰረት ገይሮም ከይወዳደሩ ገይሩ እዩ።

ካብዚብምብጋስ ነቶም ዝተነፀሩ ጉድለታት ኣሰራርሓ ንምስትኽኻል ብኮምሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ዝተቐመጡ መፍትሒ ሓሳባት ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ካብ መምርሒ ዝጠልቦ ደረጃ ትምህርትን ተደላይ ክእለትን ወፃእ ብተደጋጋሚ ምልክታ እናወፀ ሰራሕተኛ ክቑፀር ዝገበረ ኣካል ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ክግበር ኣለዎ። ካብዚ ሓሊፉ እቲ ጉድለት ኣሰራርሓ  ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ማዕረ ዕድል ምቑፃር ዝዓፀወን ዓብዪ ፀገም ሰናይ ምምሕዳርን ምዃኑ ብምርዳእ ብናይቲ ቤት ፅሕፈት ኣመራርሓን ፈፀምትን ብትኹረት ተገምጊሙ ንቐፃሊ ብዘይድገመሉ ክስተኻኸል ይግባእ። ኣብ ዝቕፅል ሕታም ንውድድር ክፍቲ መደብ ስራሕ ብሓደ ሰብ ፈተና ምድላውን ምእራምን ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ዝተርኣዩ ጉድለታትን ዝተቐመጡ መፍትሒ ሓሳባትን ሒዝና ክንቐርብ ኢና።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010