እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925729
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3134
2784
12632
4892207
68311
89679
4925729

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:48

ተሃድሶ ህወሓት ኣብ ነባራዊ ፖለቲካዊ ሓቅታት ሃገርና

here we go
selam new

ዳንኤል ካብ መቐለ

ጎጆ ልዕሊ 80 ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዝኾነት ሃገርና ኢትዮጵያ ብመሰረት ዘበናዊ ታሪኽ ከባቢ 130 ዓመት ከምዘቑፀረት እዩ ዝእመን። ምስ ታሪኻዊ ኣመሰራርታ ሃገራት ዓለም እምብዛ ዘይቀዳደው ታሪኽ ከም ዘለዋ ዝዝረበላ ሃገርና ዳግማዊ ሃፀይ ሚኒሊክ “ሸውዓተ- ሓደ” /seven one’s/ ብዝብሃል ፍልስፍና ሓንቲ ሃገር፣ ሓደ ቋንቋ፣ ሓደ እምነት፣ ሓደ ባህሊ፣ ሓደ ልቢ፣ ሓደ መራሒ፣ ሓንቲ ባንዴራ ዝብሃል ስርዓት ምስረታ ሃገር /state formation/ ተኸቲሎም ኣብ ከባቢ መወዳእታ 1880ታት ዓ/ም መስሪቶማ። እዚ ዓይነት ምስረታ ሃገር ንኹሎም ኣፈላላያት ብምጥፋእ ወይ እውን ከይህልዉ ብምግባር ሓንቲ ሃገር ንምፍጣር ዝግበር ፃዕሪ ኮይኑ ድሕሪ ሃፀይ ሚኒሊክ ኣብ ሃገርና መንበረ ስልጣን ዝጨበጡ ሃፀይ ሃይለስላሴ ኮኑ ስርዓት ደርግ ኣጠናኺሮም ከምዝቐፀልሉ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ፖለቲካዊ ርእዮተ ዓለም ስለዘይሰርሐ ወይ እውን ህዝብታት ኢትዮጵያ ስለዘይተቐበልዎ ሃገርና፣ ሃገር ኮይና ምቕፃላን ዘይምቕፃላን ኣብ ሕቶ ኣትዩ ዝነበረ ጉዳይ ምዃኑ ናይ ቀረባ እዋን ሓቂ እዩ። ከይዱ ከይዱ እውን ብፍላይ ኣብ እዋን ስርዓት ደርግ ነዚ ኣካይዳ ዝቃወሙ ከባቢ 17 ብረት ዝተዓጠቑ ውድባት እሞ ድማ ገሊኦም ካብ ኢትዮጵያ ተፈልዮም ናይ ገዛእ ርእሶም ህዝብን ክልልን ንምምሕዳር ናይ ምግንፃል ሕቶ ዘለዎም ውድባት ተፈጠሮም ነይሮም እዮም።

ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኢህወዴግ ቅድሚ ከባቢ ርብዒ ክፍለ ዘበን ኣቢሉ ነዛ ሃገር እንትቆፃፀር ነቶም ተፈጢሮም ዝነበሩ ቅርሕንትታት ኣብ ግምት ብምእታው ሃገርና፣ “ሃገር ኮይና ኣይትቕፅልን፣ ክትበታተን እያ” ዝብል እምነት ዝነበሮም ኣካላት ውሑዳት ኣይነበሩን። ብሉፅ መራሒና ተጋዳላይ መለስ ኣብ ሓደ እዋን “ሃገርና ከም ዩጎዝላቪያ ክትበታተን እያ ኢሎም ዝግምቱን ዝምነዩን ኣካላት ነይሮም እዮም” ዝበሉ እውን ነዚ ሓቂ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ሃገርና ኣይተበታተነትን፤ እኳ ደኣስ ጠንካራ ሃገር ኮይና ብምቕፃል ካብ ባዕላ ሓሊፋ ንካልኦት ሃገራት ሰላምን ህልውናን ግድኣ እንትተበርክት ንርኢ ኣለና። እዚ ስቕ ኢሉ ዝተረኸበ ዓወት ኣይነበረን። እንታይደኣስ ኢህወዴግ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝነበሩ ናይ ዘበናት ቅርሕንትታት ካብ ሱር መሰረቶም ምፍታሕ ዝኽእል ወያናይ ዴሞክራሲያውን ፌደራላዊ ስርዓትን ምትካል ካብዚ ሓሊፉ እውን ብጥብቂ ምፍፃምን ስለዝኸኣለ እዩ ነይሩ።

ኣብ ስርዓት ኢህወዴግ፣ ሃገርና ብብሄራት እያ ተመስሪታ። ነቲ ንዘበናት ተጨፍሊቑ ዝነበረ መንነት፣ ቋንቋ፣ ባህልን ታሪኽን ብሄር ብሄረሰባት ኣፍልጦ ብምሃብ፣ ብሄር ብሄረሰባት ዓርሰን ብዓርሰን ክመሓደራ ፈቒዱ። እዚ ዓይነት ስርዓት ኣመሰራርታ ሃገር፣ ፌደራሊዝም “ethinic nationalism” ዝብሃል ኮይኑ ሃገር /State/ ዓርሰን ክኢለን ብዝመሓደራ ክልላት እትፍጠር ምዃና እዩ ዝገልፅ። ብምፍቕቓድ፣ ምክእኣልን ምክብባርን እዘን ክልላት ሓንቲ “ናይ ኩልና” ዝብልዋ ሃገር ትምስረት። ነዚ ስርዓት ዝፈጠረ ኢህወዴግ ሓደ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ማሕበረሰብ ብምህናፅ ኣብ ከይዲ ህንፀት ብሄራዊ ሓድነት /Nation building/ ከምዝርከብ እዩ ዝገልፅ። ብርግፅ እውን ዋላ እኳ ሕዚ እውን ብሄራዊ ምርድዳእ ኣብ ምፍጣር ፀገማት እንተሃለዉ ኢህወዴግን ኢህወዴግ ዝፈጠሩ ህዝብታትን በዚ መንገዲ ልዕሊ ርብዒ ክፍለ ዘበን እንትጉዓዙ ኣብ ዙርያ መለሽ ባህግታቶም ዓብዪ ዓወት ካብ ምምዝጋቦም ብተወሳኺ ኣብታ ብሓባር ዝመስረትዋ ሃገሮም ኢትዮጵያ እውን ካብ ዝኾነ እዋን ብዝበለፀ መልክዑ ሃገራዊ ስምዒትን ዋንነትን ከምዘለዎም ምዕዛብ ይከኣል እዩ። እዚ መንገዲ ፀገማት እንተጋጥምዎ ናይቶም ፀገማት መንቀልን መፍትሒኦምን እናተንተነ ንቕድሚት ዝገብሮ ጉዕዞ መለለዪ ባህሪ ኢህወዴግ ኮይኑ መፂኡ እዩ።

እዚ ባህሪ ዝተላበሰን ነቲ ሕዚ በፂሕናዮ ዘሎና ድምር ሃገራዊ ምስሊ ንምፍጣር ምኽንያትን ዝኾነ ስርዓት ሕዚ ሓደጋታት እንተንፀላልውዎ ንርኢ ኣለና። ፀላእቲ ሃገርናን ብስልጣን ፅምኢ ልቦም ዝተደፈኑ ኣካላትን ድማ እቲ ናይ ዘበናት ባህጎም ተስፋ ዝረኸበ ስለዝመሰሎም ብዘሎን ዘየሎን ዓቕሞም ሃገርና ናብ ዕግርግር ንምእታው ይፅዕሩ ኣለው። ርግፅ እዩ፤ ህልውናን ዕብየትን ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ጥፍኣት ኣብ ኢድ እዞም ፀላእቲ ኣይኮነን፤ ኣብ ኢድ ኢህወዴግን ህዝቢ ኢትዮጵያን እዩ። ኢህወዴግ እንተተስተኻኺሉ እዞም ሕዚ ኣብዝን ኣብትን እንሪኦም ዘለና ፀገማት ትማሊ ከምዝተፈትሑ ኩሉ ፅባሕ ኮነ ድሕሪ ፅባሕ እውን ክፈተሑ እዮም። እንተዘይተፈቲሖም ግን ፀላእትና ብበሪ ድኽመት ኢህወዴግ ኣትዮም ከጥፍኡና ይኽእሉ እዮም።

ነዚ ሓቂ ኣብ ግምት ብምእታው ውድብ ህወሓት ኣብ ባዕሉ በሊሕ ገምጋም ብምክያድ ፀገማቱ ንምፍታሕ ይንቀሳቐስ ኣሎ። እዚ ምግባሩ ኣዕርዩ ዝምስገንን ካብ ከም ህወሓት ዝበለ ህዝባዊ ባህሪ ዝተላበሰ ውድብን እውን ትፅቢት ዝግበርን እዩ። ድሕሪ ገምጋም ህወሓት ናብ ተመሳሳሊ ገምጋም ዝኣተወ ውድብ ኢህወዴግ እውን ንባዕሉ ብምፅራይ ፀገማቱ ካብ ሱር መሰረቶም ንምፍታሕ ዘኽእል ገምጋም ከምዘሳለጠን ኢህወዴግ ዝመስረታ ብሄራዊ ውድባት ድማ ተመሳሳሊ መድረኽ ብምኽፋት ንባዕለን ኣፅርየን እቲ ቅድም ክብል ዝፍለጥ ወያናይ ባህሪአን ሒዘን ከምዝቐርባ ካብ መግለፂ ኢህወዴግ ሰሚዕና ኢና።

ድሕሪ መድረኽ ተሃድሶ ኢህወዴግ ኣብ ዝተሰምዐ መግለፂ ኣብ ሃገርና ነቲ ኣብ ውሽጢ ውድብን መንግስትን ክፍጠር ዝድለ ለውጢ ሓኒቖም ዝሓዙ ፀገማት ብግልፂ ተኣውጆም እዮም። ሓደጋ እቲ ስርዓት ተባሂሎም ካብ ዝተነፀሩ ተግባራት ኣካብነት ክራይ ተጠቃሲ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብቲ ውድብ ኔትወርክን ምጥቕቓዕን ምህላው፣ ስልጣንካ ንውልቃዊ ረብሓኻ ምውዓል፣ ኣብ መንጎ ውድባት ኢህወዴግ ምጥርጣራት ምህላውን ብሓፈሻ ነቲ ውድባውን መንግስታውን ተልእኾ ዝምጥን ስብእና ዘይብሉ ኣመራርሓ ከምዝተፈጠረን ካብቲ ወያናይ እምነት እቲ ውድብ ብዝረሓቐ መልክዑ ናብ ብርኪ ገዛኢ ደርቢ እውን ንምስግጋር ዝግበር ምንቅስቓስ ከምዝነበረ በቲ ገምጋም መድረኽ ብዕምቆት ምህዳስ ብግልፂ ከምዝተኣወጀ ኩላትና እንፈልጦ ጉዳይ እዩ።

ናይዚ ምኽንያት ድማ ውድባት ኢህወዴግ ክቃለሉሎም ዝፀንሑ መስመራትን ኣንፈታትን ተሸርሺሮም እቲ ፖለቲካዊ ፀወታ ኣብ ኢድ ኣከብቲ ክራይ ኣትዩ ስለዝፀንሐ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ እውን ኣከብቲ ክራይ ነቲ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን መስተጋብራት ሃገርና ተቖፃፂሮም ነቲ ፌደራላዊ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከውድቕ ዝኽእል ዓቕሚ ከምዝፈጠሩ በቲ መግለፂ ተጠቒሱ እዩ። ነዚ መስመር ንምትሓዝ ንባዕለይ ብጥብቂ ይግምግም ኣለኹ ዝብል መግለፂ ዘስመዐና ውድብ ኢህወዴግ ካብቲ ወያናይን ህዝባውን መስመር መሊኦም ንዝረሓቑ፣ ከውግድ፣ መሊኦም ዘይረሓቑ ከሳልን፣ ኣብቲ መስመር መሊኦም ዝወገኑ ድማ ሒዝዎም ንምጉያይ ይንቀሳቐስ ከምዘሎ ካብ መግለፂ ህወሓት ኮነ ኢህወዴግ ተሰሚዑ ዝሓደረ ጉዳይ እዩ።

ብውልቀይ በዚ ገምጋም ኮነ ድሕሪ እቲ ገምጋም ብዝውሰዱ ዘለዉ ገለ ምንቅስቓሳት ሕጉስ እየ። ይኹን እምበር ህወሓት ብመሰረት እቶም ዝሰማዕናዮም መገምገሚ ነጥብታት ንባዕሉ እንትርኢን ብኡ መሰረት እውን ለውጢ ከምፅእ እየ እንትብልን ነቲ ኣብ ካልኦት ብሄራዊ ውደባት ዘሎ ሕመቕ ከመይ እዩ ገምጊምዎ? እንታይ ዓይነት ባህሪ ተላቢሶም ክወፁ እዩ ትፅቢት ዝገብር ዘሎ? ብቐፃሊ ኣብዚ ሃገር ይዕንብቡ ንዘለዉ ሓደሽትን ምናልባት እውን ክኽሰቱ ትፅቢት ዝግበረሎም ገለ ኣተሓሳስባታት ከመይ እዩ ክምክቶም? ካብዚ ሓሊፉ ግን እቶም ኣብ ገለ ገለ ውድባት ዝቀላቐሉ ዘለዉ ብሄራዊ ስምዒት ዝዓበለሎም /በቲ ገምጋም ብዝተውሃበ ሽም “ህዝበኝነት” ወይ እውን “populism”/ ምንቅስቓሳት ብሕመቕ ወይ እውን ጉድለት ወያናይ ስብእና ገለ ኣመራርሓ ገይሩ ድዩ ተረዲኡ ዘሎ? ወይስ ነዚ ዝምጥን ካልእ ተወሳኺ ገምጋም እውን ኣካይዱ እዩ? ኣብ ዝብሉ ሕቶታት ኣለውኒ።

ኣብዚ መሰረት ገይረ ገለ ርኢቶታት ከቕርብ። ብውልቀይ እቶም ኣብ ገለ ውድባት ኢህወዴግ ዘማሓድርዎም ክልላት ዘሎ ወድዓዊ ምስሊ መበገሲኡ ከምቲ ኢህወዴግ ዝገምገሞ ካብ ሕመቕን ጉድለት ወያናይነትን ዝብገሱ ስለምዃኖም ኣይጠራጠርን። ብሕልፊ እቶም ተኸሲቶም ዘለዉ ናይ ህዝቢ ናዕብታት ነዚ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ኢህወዴግ ይኹን በብክልሉ ዘለዉ ብሄራዊ ውድባት በብእዋኑ ጠለባት እቲ ህዝቢ ምርዋይ ካብ ዘይምኽኣል ዝፍልፍሉ ምዃኖም ግልፂ እዩ። እዚኦም በቲ ህወሓት እውን ከም ብሄራዊ ውድብ ኢህወዴግ ድማ ከም ግምባር ገምጊምዎ ዘሎ ገምጋም ዝፍትሑ ክኾኑ እዮም።

እቶም ኣብ ገለ ክልላትን ነቶም ክልላት ዝመርሑ ዘለዉ ገለ ኣመራርሓ ኮነ ውድባት ዝፍጠሩ ዘለዉ ብሄራዊ ስምዒት ዝዓብለሎም ዝመስሉ ምንቅስቓሳት ግን በቲ ህወሓት ንባዕሉ ዝረአየሉ መንገድን ኢህወዴግ ዝገምገሞ ገምጋምን ጥራሕ ይፍትሑ እዮም ዝብል እምነት የብለይን። ብመሰረቱ ጭቡጥ ምንቅስቓስ እቶም ውድባት እንትትርኢ እውን ምስ ጉድለት ወያናይ ኣመራርሓ ኣተኣሳሲሮም ዝግምግምዎምን ንቐፃሊ እውን ቅዋሞም ዝቕይርሉ ኩነታት ኣይኮናን እንርኢ ዘለና። ምኽንያቱ ካብ ገለ ኣመራርሓ እቶም ውድባትን ንእኣቶም ዝኽተሉ ዘለዉ ሓይልታትን ዝርአ ዘሎ ምንቅስቓስ ንኣኣቶም ወያናይነት ማለት እቲ ሕዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ከምዝኾነ ዘርእዩ ምልክታት ንዕዘብ ኣለና።

እቲ ብተግባር ዝርአ ዘሎ ምንቅስቓስ ናይቲ ህዝቢ እዩ ንምባል እኳ ዘፀግም እንተኾነ ግን ከዓ ብግልፂ ናይ ውልቃውነትን ዓብላላይነትን መንፈሳት ንርኢ ኣለና። እዚ ኩነታት ኢሉ ኢሉ ምስቲ እንሃንፆ ዘለና ስርዓት ካፒታሊዝም እውን ተኣሳሲሩ ናብ ዘየድሊ ምንሕናሕ ወሲዱ ሓደጋ እቲ እንሃንፆ ዘለና ኣብ ምክብባርን ምክእኣልን ዝተመስረተ ፌደራላዊ ስርዓት ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ኣካይዳ ነታ ብብሄራት ዝተመስረተት ሃገርን ብሓደ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ክንሃንፆ ዝተደለየ ብሄራዊ ምርድዳእን እውን ንድሕሪት ክመልስ ይኽእል እዩ። ብግልፂ ቋንቋ ኣብ ሃገርና ስምዒት ላዕላዋይነትን ንእሽተይንትን /Majority and minority feeling/ እንትፍጠር ንርኢ ኣለና። እዚ ኢሉ ኢሉ ንሕና ዝበልናኩም ስምዑ ዝብሉ ሓይልታት ይፍጠሩ ከምዘለዉ ብኣግኡ ምግማት ይከኣል እዩ። ወያናይ ስብእና ወይ እውን ህዝባውነት ዝልካዕ እውን ነዚ ኣተሓሳስባ ንቕድሚት ምውሳድ ማለት ከምዝኾነ ኣብ ገለ ገለ ብሄራዊ ውድባትን ክልላትን ንርኢ ኣለና። ስለዝኾነ ህወሓት ነዚ ኩነታት ገምጊሙ ንቐፃሊ ፍታሕ ከምፀአሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ዝመስለኒ። ነዚ ኩነታት መልክዕ ዘትሕዝ ውድባውን ክልላውን ዓቕሚ ክህልዎ ዝግባእ።

ኣብቲ እንሃንፆ ዘለና ስርዓት ካፒታሊዝም ዝኾነ ሓይሊ ተወዳዲሩ እዩ ዝስዕር። ተወዳዲሩ ዝሰዓረ ዝበለፀ ተጠቃሚ ይኸውን። ዝተስዓረ ወይ እውን ሓይሊ ሚዛን ከስትኻኽል ዘይኽእል ድማ ይጉዳእ። ኣብዚ ክንርስዖ ዘይግበአና ጉዳይ እታ ሃገር ብብሄራት ዝተመስረተት ምዃና እዩ። ብሄራት እዮም ኣብ ጉዳይ ረብሕኦም ዝወዳደሩ ዘለዉ። ስለዚ ረብሕኦም ዝኽበር ብሓባር ብዝህልዎም ድምፂ እምበር ብስም ወያናይ ኣታሓሳስባ ካብ ካልእ ብመልክዕ ገፀ በረከት ክረኽብዎ ዘይሕሰብ እዩ። ትግራይ ነቶም በዚ ሸነኽ ዝመፁ ዘለዉ ገለ ተፃብኦታት ምምካት ዘኽእል ውሽጣዊ ዓቕምታታ ምድልዳል ከድልያ እዩ ይብል። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ንድሕንነታ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ዝኽእል ዞባዊ ናይ ፀጥታ ኩነታት /ምስ ኤርትራ ዘሎ ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት/ እውን ክፍታሕ ኣለዎ እብል።

ናተይ እምነትን ትፅቢትን ህወሓት ነዞም ነባራዊ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ምድላዋት ይገብር ይህሉ እዩ ኢለ ይኣምን። ይኹን እምበር እዚ መሰረት ዝገበረ ገምጋም ክሳብ ሕዚ ብዝወፁ መግለፅታት ዝሰማዕኽዎ ስለዘየሎ በቲ ሓደ ወገን እዚ መሰረት ዝገበረ ሓበሬታ እንተረኸብኩ በቲ ኻልእ ወገን ድማ ውድብ እውን ካብዚ ሓሳብ ገለ ቁም ነገር እንተረኸበት ብምባል እዚ ስግኣት ተንፊሰ ኣለኹ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010